Pagina delen

Motie: Volwaardig referendum uitbreiding EU

Toelichting

Zie de bijlagen.

Behandeld in Technisch Blok 1 februari 2016 (20:30 - 21:00) Naar boven

Toelichting griffie

In de raadsvergadering van 18 januari 2016 is de motie "Volwaardig referendum uitbreiding EU'' ingediend door de SP Artikel 3:32 lid 3 van het Reglement van Orde bepaalt dat een motie eerst in een Forumvergadering wordt besproken voordat de Raad er een besluit over neemt. De motie staat nu geagendeerd voor een oordeelsvormende bespreking in het Technisch Blok.

Raadsadviseur: H Nijkamp

Datum 01-02-2016 Tijd 20:30 - 21:00
Zaal
Warnsveldzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
H Nijkamp
Notulist
J Kerkhof
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangH.J.M Verschure en M.G.S. Siemes
SPE. Müller en M.J. ten Broeke
D66C.A. Lammers en H. Brouwer
PvdAF.J.G.M. Manders
GroenLinksA.J.A. Putker en M.T.E. Westerik
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDH. Hissink
CDAA.R. Nijenhuis en G.H. Brunsveld
ChristenUnieJ.J. Veenstra
BewustZWA.W. Jansen
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering.

2. Algemeen spreekrecht

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

3. Actieve informatievoorziening

Het college heeft in het vorige forum toegezegd met nadere informatie te komen over de huisvesting van de Vrije School. Het bestuur is met een voorstel gekomen om binnen het bouwbudget tot een oplossing te komen en het college heeft hiermee ingestemd. Het bovenste gedeelte van het gebouw wordt niet gerealiseerd. De benodigde ruimte wordt ingevuld door gebruik te maken van het gebouwtje ernaast. Dit gebouw wordt door de gemeente beschikbaar gesteld. De school is verantwoordelijk voor het onderhoud. De (R.O)procedures zijn in gang gezet.

De PvdA vraagt of er rekening mee wordt gehouden dat bouwmaterialen niet via de Den Elterweg worden aangevoerd.

Het college gaat ervan uit dat dit in de gesprekken wordt meegenomen.

Het college meldt dat het dagelijks bestuur van Het Plein en de voormalig directeur dhr. Kooistra een verschil van inzicht hebben. Daarover zijn half november gesprekken gevoerd met als resultaat dat dhr. Kooistra per 1 februari geen directeur meer is. Eind vorig jaar is dhr. Noppen aangesteld als nieuwe directeur. Over twee weken is er gelegenheid om in het forumkennis te maken met hem.

4. Aankondiging moties en amendementen

De SP kondigt aan vanavond met een motie over huurdersvertegenwoordiging in te dienen.

5. Toezeggingenlijsten

5a Toezeggingenlijst Forum 1 februari 2016

Geen opmerkingen.

5b Toezeggingenlijst Raad 1 februari 2016

De Stadspartij geeft aan dat toezegging 2014-06 (bomen op kleine particuliere kavels in beschermd stads- en dorpsgezicht beter beschermen) van de lijst af kan. Er is inmiddels een presentatie over geweest.

De Stadspartij vraagt hoe de stand van zaken is met toezegging 2015-07 (Behoud bomen provinciale weg).

Het college antwoordt dat verbreding van de weg niet door gaat en dat de bomen daarom niet worden gekapt.

De PvdA vraagt wanneer het toegezegde onderzoek naar de dekking van de 's Gravenhof variant aan de raad wordt voorgelegd (2014-14).

Het college wijst er op dat in de toezegging genoemd is dat dit zou gebeuren nadat de inhoudelijke discussie over de cultuurnota is gevoerd.

6. Vermoedelijke hamerstukken

6a. Instellen egalisatiereserve t.b.v. AZC Voorsterallee (griffienummer: 2016-0002)

D66 merkt op dat in het voorstel staat dat de kosten voor de vestiging van een AZC voor rekening van het Rijk komen. Bij de kanttekeningen wordt echter wel gesproken over een financieel risico voor de gemeente in verband met het aanbieden van voortgezet onderwijs. De fractie wil hier graag uitleg over.

Het college licht toe dat voor onderwijs een speciale regeling geldt. De vestigingskosten worden door het rijk vergoed uit de OHBA gelden. Het college gaat ervan uit dat deze vergoeding voldoende is. Het uitgangspunt is dat dit budgettair neutraal verloopt. Om daadwerkelijk onderwijs te effectueren moet onderhandeld worden met de scholen. Daar zit een beperkt financieel risico aan.

Conclusie:

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6b. Toelating van mevr. H.M.J. Siebelink als raadslid (griffienummer: 2016-0007)

Geen opmerkingen.

Conclusie:

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

7. Motie: Volwaardig referendum uitbreiding EU (griffienummer: 2016-M0002)

De SP heeft de motie ingediend en deze wordt vanavond opnieuw ingediend gezamenlijk met D66. De SP wil dat alle 25 stembureaus worden gehandhaafd, omdat aan alle inwoners een standpunt wordt gevraagd en dit dus als een volwaardige verkiezing moet worden behandeld. De SP hoort graag wat de andere fracties hiervan vinden en of dit onderwerp vanavond in de raad kan worden behandeld in verband met de voorbereidingen.

D66 geeft aan gezamenlijk de motie in te dienen. De kanttekening die zij daarbij plaatsen is dat praktisch gezien onderzocht kan worden of de stembureaus die dicht bij elkaar liggen samengevoegd kunnen worden. Dat zijn die in het stadhuis en in Leesten.

De Stadspartij geeft aan dat 18 stembureaus voldoende zijn. De keuze is met alleen een ja/nee stem eenvoudiger en de stembureaus liggen dusdanig dicht bij elkaar dat een goede bereikbaarheid gewaarborgd is.

GroenLinks vindt 18 stembureaus voldoende.

Het CDA ziet het referendum niet als een minder volwaardige verkiezing. De fractie vindt de meeste stembureaus goed toegankelijk.

De ChristenUnie vindt 18 stembureaus voldoende.

Burgerbelang heeft opgevraagd waar de stembureaus komen en komt tot de conclusie dat dit niet zoveel scheelt met de locaties als bij reguliere verkiezingen. De fractie vindt het terugbrengen van het aantal locaties geen probleem.

De VVD geeft aan tegen een referendum te zijn, maar als het dan toch gebeurt moet dit ook goed gedaan worden. Het is de fractie nu onduidelijk of de indieners niet toch een aantal stembureaus willen samenvoegen.

De PvdA heeft de lijst van stembureaus opgevraagd. De fractie vindt dat er sprake is van kleine afstanden, met uitzondering van Warnsveld. Met dit aantal stemlocaties wordt een substantieel bedrag van € 6.000,- bespaard. Het verschil met reguliere verkiezingen is dat er dan meer partijen zijn waarvoor moet worden gestemd en moet worden geteld. Dan zijn wel 25 stembureaus nodig. De PvdA vindt het niet nodig om nu voor de beeldvorming meer stembureaus in te richten.

BewustZW vindt dat het om een volwaardig referendum gaat en het gaat er om dat de stemmers fysiek op het stembureau kunnen komen. BewustZW kan zich voorstellen dat een aantal locaties wordt samengevoegd, zoals bijvoorbeeld oude en nieuwe stadhuis of De Mene. Terugschroeven naar 18 is te kort door de bocht.

De SP zegt dat het niet gaat om het werk dat met de verkiezingen moet worden verricht, maar om het verlagen van de drempel om te gaan stemmen. Een lage opkomstverwachting zou juist een reden moeten zijn om hier iets aan te doen. Democratie kost nu eenmaal geld.

D66 geeft aan vast te houden aan het aantal van 25 stembureaus omdat niet duidelijk is wat het effect zal zijn en men een zo groot mogelijke toegankelijkheid voorstaat.

De PvdA is van mening dat door minder werkzaamheden in combinatie met een lagere opkomst er minder stembureaus nodig zijn. De PvdA verwacht niet dat hierdoor minder mensen komen stemmen.

Burgerbelang vindt dat er praktisch naar gekeken moet worden en niet symbolisch. Met de verkiezingen zijn er meer stembureaus nodig om het volume af te kunnen vangen. Dezelfde aantallen worden nu niet verwacht.
Gevraagd wordt of er een extra stemlokaal mogelijk is in Warnsveld.

Het college licht toe serieus naar het aantal stembureaus te hebben gekeken. Ook het college hecht eraan iedereen de gelegenheid te bieden een stem uit te brengen en is van mening dat dit met de 18 stembureaus voor iedereen toegankelijk en in voldoende nabijheid georganiseerd wordt. De stembureaus die zijn geschrapt zijn plekken waar deze dicht bij elkaar liggen. Ook hoeven deze nu niet te worden ingericht om wachttijden te verkorten of het tellen te vergemakkelijken, omdat er een lagere opkomst wordt verwacht en het tellen eenvoudiger is. De suggestie om in Warnsveld één stembureau toe te voegen wordt mee teruggenomen in het college.

De voorzitter concludeert dat het onderwerp voldoende is besproken. De motie wordt voor deze avond geagendeerd in de raad.

8. Lijst ingekomen stukken raad 1 februari 2016

Het CDA vraagt over brief C 01 (verzoek dringende herziening bestemmingsplan Hoornwerk) of het klopt dat dit zo ver achter ligt.

Het college zoekt dit uit en bericht dit terug aan vragensteller. Het college stuurt de antwoordbrief aan de raad.

9. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 1 februari 2016

De Stadspartij vraagt naar aanleiding van collegestuk 5 (Accountantsprotocol aanbieders WMO en Jeugd) of de gemeente het accountantsprotocol gaat volgen.

Het college antwoordt dat het procotol wordt gevolgd en dat hiermee ook het advies van de accountant en de VNG wordt gevolgd. Afwijken hiervan betekent dat je niet weet waar je aan begint en het brengt administratieve lasten met zich mee. Het nieuwe protocol wordt toegepast op de jaarstukken 2015.

10. Vaststellen Forumverslag(en)

10a. Forumverslag 15-12-2015

Het verslag wordt vastgesteld.

10b. Forumverslag 18-01-2016

Het verslag wordt vastgesteld.

GroenLinks merkt op dat in het verslag verkeerd is opgenomen over het onderwerp park/parkeerruimte Houtwal/brug: minder parkeerplekken moet zijn: liever niet meer parkeerplekken. Tevens is bij de aanwezigheid van de vergadering een keer dhr. Putker genoemd in plaats van dhr. Boldewijn.

De voorzitter wijst erop dat wijzigingen in het verslag op woensdag voor 12.00 uur doorgegeven moeten worden. Dan kunnen ze nog worden verwerkt. Voor nu zijn de opmerkingen genotuleerd.

11. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 1 februari 2016 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 01-02-2016 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.W. Jansen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Verworpen
De motie is verworpen met 10 stemmen voor en 18 stemmen tegen uitgebracht.
Geen amendementen ingediend