Pagina delen

Motie: Versoepelen van regels voor ondernemers

Toelichting

Behandeld in Forum van 10 maart 2014 Naar boven

Toelichting griffie

In de raadsvergadering van 10 februari 2014 hebben de fracties Stadsbelang en VVD de motie "Versoepelen regels ondernemers ingediend", waarin het college wordt verzocht om op korte termijn en in samenspraak met binnenstadondernemers en bewoners te onderzoeken of regelingen eventueel afgeschaft kunnen worden. Het Reglement van Orde bepaalt dat een motie normaal gesproken eerst wordt besproken in het Forum voordat de raad er een besluit over neemt.

Raadsadviseur: G.A.J. Winters

Datum 10-03-2014 Tijd 20:30 - 21:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.A. Kamp-Landman
Griffier
D. Kastelein
Aanwezig namens Naam
PvdAF.J.G.M. Manders
StadspartijF.F. Spuijbroek
VVDO.W. Bosch
GroenLinksJ.M. Luijendijk
D66W.M. Voorham
BurgerbelangA.W. Jansen
CDAG.H. Brunsveld
SPJ.J. Kosters
ChristenUnieS. van Keulen
StadsbelangH.M.J. Siebelink
Lijst Lilian

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en geeft het woord aan de inspreekster van vanavond, mevrouw A. van der Veldt  (de inspreekreactie is bijgevoegd). Na afloop van haar betoog biedt de voorzitter het forum de gelegenheid tot het stellen van vragen aan de inspreekster.

Stadsbelang vraagt of de inspreker de ingebrachte punten ook tijdens andere inspraakmomenten naar voren wil brengen. Het antwoord luidt bevestigend.

Vervolgens krijgen de indieners van de motie het woord.

Stadsbelang betoogt dat het tijd is om de regelgeving rondom ondernemen bespreekbaar te maken. Nu is er soms veel verwarring omtrent regels. Het doel van de motie is om af te raken van overbodige regels.

De VVD geeft aan dat het schrappen van overbodige regels geld oplevert. Zo zou men bijvoorbeeld niet meer jaarlijks een terrasvergunning hoeven aan te vragen.

D66 merkt op dat de motie een breed draagvlak heeft. Het overleg met ondernemers is goed. De raad moet echter ook naar het eigen handelen kijken.

Stadsbelang geeft aan dat de motie bedoeld is als eerste aanzet. Daarna moet het nut van de diverse regels goed worden gemonitord.

Burgerbelang geeft aan dat het tijdis om door te pakken. De motie gaat niet ver genoeg.

De PvdA geeft aan dat de regio waarop de motie betrekking heeft moet worden uitgebreid. Ze dient niet alleen bettrekking te hebben op de ondernemers in de binnenstad.

De SP vraagt of de ondernemers zelf al de grootste knelpunten hebben gesignaleerd.

Het CDA staat positief tegenover de motie. Wel vraagt ze om verbreding van de motie voor alle ondernemers binnen de gemeente.

GL noemt de motie sympathiek maar geeft aan dat niet alle regels zinloos zijn

Stadsbelang geeft aan dat ondernemers nu ook al aangeven als ze problemen ondervinden door overbodige regelgeving. Tevens wordt  aangegeven dat de suggestie omtrent het verbreden van de doelgroepen wordt meegenomen.

Burgerbelang vraag zich af of een motie die zo breed gedragen wordt eigenlijk wel nodig is.

Stadsbelang geeft aan dat er tot dusverre niets gebeurd is op het gebied van verlichting van de regeldruk.

Burgerbelang geeft aan dat het college de motie zomaar naast zich neer kan leggen.

Het College krijgt het woord om op de motie te reageren.

Hoewel een motie genegeerd kan worden is het college dat met deze motie zeker niet van plan. Het college voelt veel voor minder regelgeving en beschouwt de motie als een steun in de rug. Het college geeft aan belang te hechten aan samenspraak met de ondernemers over de regeldruk.

De voorzitter geeft het woord weer aan de indieners .

De Stadspartij geeft aan de motie met de VVD aan te passen zodat deze vaanavond nog in de raad behandeld kan worden.

De voorzitter concludeert dat er voldoende draagvlak voor de motie bestaat om deze dezelfde avond nog aan de raad voor te leggen en sluit vervolgens de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 10 maart 2014 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 10-03-2014 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend