Pagina delen

Motie: Verbetering huishoudelijke hulp

Toelichting

Behandeld in Forum van 7 april 2014 Naar boven

Toelichting griffie

In de raadsvergadering van 10 maart 2014 is door de PvdA en de Stadspartij de motie Verbetering huishoudelijke hulp ingediend. Deze motie draagt het college onder meer op om uiterlijk in juni 2014 drie scenario's aan de raad te presenteren over hoe huishoudelijke hulp vanaf 2015 vorm kan worden gegeven, zodat de raad vroegtijdig kan sturen op de gewenste variant. Het reglement van orde (RvO) bepaalt dat een motie normaal gesproken eerst in een Forumvergadering wordt besproken alvorens de raad er een besluit over neemt (Zie art. 3:32 lid 3 en 2:13 RvO).

Raadsadviseur: G.A.J. Winters

Datum 07-04-2014 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Raadzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M.W. Wesselink
Griffier
J.A. Neefjes
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangR.C.M. Sueters
SPE.P.M. GrĂ¼ndemann
D66C.A. Lammers
PvdAJ. Bloem
GroenLinksG.V.C. Boldewijn
StadspartijJ. Boersbroek
VVDA. van Dijk
CDAJ. Pennings - Hanemaaijer
ChristenUnieR.A. Klein Bennink

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en geeft een korte inleiding op de vergadering. De voorzitter geeft de PvdA de gelegenheid tot het toelichten van de door haar ingediende motie.

De PvdA geeft aan dat het de motie heeft ingediend om twee redenen. Ten eerste om de kwaliteit van de zorg en de arbeidsvoorwaarden te waarborgen. Ten tweede om de raad tijdig in positie te brengen om goede keuzes te kunnen maken. PvdA noemt als voorbeeld de gemeente Eindhoven waar ze een convenant hebben gesloten met zorgaanbieders. De PvdA wil dit ook voor Zutphen. Ook komen er veel veranderingen op het gebeid van sociaal domein op ons af. Door de raad vroegtijdig in positie te brengen en keuzes te laten maken is de raad voldoende voorbereidt. PvdA vraagt het college voor juni te komen met drie uitgewerkte scenario’s waar de raad uit kan kiezen. Ook vraagt de PvdA het college om reserves in te zetten ten behoeve van de kwaliteit in de zorg.

De voorzitter geeft de fracties de gelegenheid tot het stelen van vragen .

VVD hecht er groot belang aan dat het één geheel blijft vormen met de uitvoeringsnota’s over de decentralisaties. Het is ongewenst dat hier twee trajecten naast elkaar gaan lopen. Ten tweede is de aanbesteding van de huishoudelijke hulp al één jaar eerder gedaan dus het contact loopt nog door. De vraag is of het verstandig is hiermee aan de slag te gaan als er nog veel meer taken liggen op het gebied van de transitie sociaal domein. VVD wil ten derde zeer voorzichtig zijn met het aanspreken van de reserves. Laten we eerst gaan bekijken welke criteria we gaan hanteren. Er is te weinig zicht op welke grootte van bedragen we mee te maken krijgen. Dit weten we pas in mei als de budgetten bekend zijn. VVD wil niet op voorhand reserves gaan aanspreken.

De SP sluit zich aan bij de woorden van de VVD en vraagt waarom de motie zich beperkt tot de drie scenario’s.  SP wil voorzichtig zijn met de reserves omdat er nog geen bedragen bekend zijn.

ChristenUnie sluit zich aan bij de vorige sprekers met name ook de uitvoeringsnota over de decentralisatie die in juni komt.

CDA is verbaast waarom er om drie scenario’s wordt gevraagd. CDA sluit zich aan bij de bezwaren van de vorige sprekers  en wil graag de mening van het college hierover weten.

PvdA vult aan dat het in de voorliggende motie niet gaat om een apart traject maar juist een aansluiting betreft op de voorbereiding van de decentralisaties. Het gaat PvdA er om de raad voortijdig in positie te brengen om keuzes te maken.

GroenLinks vraagt het college of het klopt dat het contract voor huishoudelijke hulp in maart 2015 afloopt. GL sluit zich aan bij de vorige sprekers. GL vraagt zich af of de urgentie wel zo hoog is om opnieuw aan te besteden in 2015. Kan het contract ook nog verlengt worden met een jaar omdat er ook nog andere aanbestedingen aan zitten te komen. We kunnen dan ruimer de tijd nemen voor de andere aanbestedingen en leren wat er in den lande gebeurt op het gebied van de decentralisaties.

De Stadspartij sluit zich aan bij de vorige sprekers en hoort graag de mening van het college.

Burgerbelang vindt de motie eigenlijk een jaar te laat. Er gaan straks veel trajecten naast elkaar lopen en dan komt deze er ook nog bij. Burgerbelang vraagt de PvdA om hoeveel geld het precies gaat en is van mening voorzichtig om te gaan met de reserves. De reserves hebben we straks hard nodig bij alle transities die op ons af gaan komen. Burgerbelang gaat er vanuit dat  het inhoudelijke aspect van de motie al meegenomen wordt in het totaalplaatje van het college.

D66 is het eens met het commentaar van de VVD en wil eerst wachten tot mei wanneer bekend wordt gemaakt hoeveel geld er naar de gemeente toekomt. Het hebben van reserves is mooi maar de transities op het sociaal domein brengen ook veel risico’s met zich mee.

Interruptie van de VVD die aangeeft dat het in stelling brengen van de raad al gebeurt door het geven van informatieavonden.

PvdA geeft aan dat de motie niet gaat over het informeren van de raad maar om de raad keuzes te laten maken. Nu is juist het moment om die keuzes te maken. De transities worden nu voorbereidt en het gaat om de huidige contracten. PvdA roept de fracties nogmaals op de motie te steunen.

SP vraagt waarom er gekozen is voor drie scenario’s?

PvdA geeft aan dat drie scenario’s nog redelijk overzichtelijk is.

VVD geeft aan dat voordat er keuzes gemaakt kunnen worden je eerst goed geïnformeerd moet zijn.

De voorzitter geeft het woord aan het college voor het geven van haar mening over de motie.

Het college waardeert de mening van de PvdA om de raad vroegtijdig in positie te brengen maar er komt nog veel meer op ons af. Er worden uitvoeringsnota’s opgesteld. Morgen gaat het college vergaderen over de vorm waarin we in het kader van de  transities de aanbesteding Wmo willen gaan aanpakken. Gaan we dit in regionaal verband doen of op een meer specifieke samenwerking met gemeente Lochem met wie sowieso al intensief wordt samengewerkt binnen de programa-organisatie sociaal domein / decentralidaties. Het college vraagt de PvdA de motie aan te houden. Over een maand zal het college een infomerend forum geven over het voorstel voor uitvoering van de transities.  Het klopt inderdaad dat het contact voor huishoudelijke hulp loopt tot maart 2015 en daarna kunnen we nog verlengen met één jaar. Er is nog acht miljoen aan reserves beschikbaar maar er komt ook nog veel op ons af. Het rijk moet eerst nog besluiten hoeveel geld elke gemeente gaat krijgen.

GroenLinks vraagt of de korting van het rijk circa 40 % bedraagt en of het klopt dat de uitgaven voor huishoudelijke hulp nu al 40% lager is dan begroot.

Het college geeft aan dat de korting van het rijk in geld zal worden uitgedrukt maar dat dit ongeveer 40% zal zijn.

Burgerbelang vraagt het college hoeveel euro er nu omgaat in de huishoudelijk hulp.

Dit is volgens het college rond de vier miljoen.

Het CDA is van mening dat we voldoende reserves hebben om het huidige kwaliteitsniveau te handhaven.

Het college geeft aan dat een 40% korting op de rijksbijdrage erg veel geld is. Het college vraagt de raad nogmaals eerst de informatie van het college over een maand af te wachten.

VVD wil graag de reserves gebruiken om incidenteel in te zetten en niet structureel.

GroenLinks is het nog niet duidelijk hoe het zit met die 40% korting.

Het college geeft aan dat de eerdere bezuiniging uit de KTD in de begroting is verwerkt. Het is noodzakelijk om het totaal te bekijken en niet alleen de huishoudelijk hulp. Het gaat hier om een integrale benadering waarbij er drie uitgangspunten zijn. Toegang, maatwerk en algemene voorzieningen.

Burgerbelang vraagt het college niet alleen te kijken naar de samenwerking met de gemeente Lochem maar ook naar andere regio’s.

College kijkt natuurlijk naar alle dingen die goed gaan in de verschillende regio’s. Er is zoals de raad weet een breed overleg met verschillende regio’s. De raad weet ook dat er al geruime tijd met de gemeente Lochem een samenwerking is op het gebied van het sociale domein. Er moet een keer een keuze gemaakt worden voor meer samenwerking met de regio of meer samenwerking met Lochem.

PvdA constateert naar alle tevredenheid dat het college de inhoud van de motie wil opnemen in het hele verhaal van de transities. PvdA vraagt het college welk forum dit precies zal zijn.

College geeft aan dat een toelichting van het college ongeveer over een maand zal zijn.

VVD vraagt of het klopt dat de uitvoeringsnota in juni klaar zal zijn.

College geeft aan dat dit klopt.

De voorzitter vraagt de PvdA of ze de motie aanhouden of in stelling gaan brengen bij de raadvergadering.

PvdA wil eerst fractieberaad en laat dit voor de raadsvergadering van vanavond weten.

De voorzitter sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 22 april 2014 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 22-04-2014 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Besluit

Aangehouden
Geen amendementen ingediend

Behandeld in Raad 2 juni 2014 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 02-06-2014 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangehouden
Geen amendementen ingediend

Behandeld in Raad 6 oktober 2014 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 06-10-2014 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangehouden
In afwachting van een beeld over hoe de scenario's in de praktijk uitpakken.
Geen amendementen ingediend

Behandeld in Raad 12 januari 2015 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 12-01-2015 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Besluit

Ingetrokken

Geen amendementen ingediend