Pagina delen

Motie: Verbetering bestuurscultuur en sturingsinformatie

Toelichting

Zie de bijlage.

Behandeld in Forum van 17 juni 2019 Naar boven

Toelichting griffie

In de raadsvergadering van 20 mei 2019 is de motie "Verbetering Bestuurscultuur en Sturingsinformatie" door D66, CDA, ChristenUnie,, Stadspartij, BewustZW en Burgerbelang ingediend.

De motie draagt het college op om het opdrachtgeverschap van de gemeenteraad richting college te versterken door kwalitatief goede en tijdige informatie aan te leveren, de focus in de organisatie op intern beheer en kwaliteitsverbetering te leggen en dit uit te voeren binnen de bestaande financiële middelen, en uiterlijk in september 2019 een Plan van Aanpak bestuurscultuur aan de raad voor te leggen en hierin onder andere aandacht te besteden aan

  • de volgtijdelijkheid, opzet en inhoud van Planning en Control documenten, als instrumenten voor de raad om te kunnen sturen;
  • het benutten van de verbindende en sturende kracht van de driehoek burgemeester-griffier-gemeentesecretaris (het zogenaamde BSG-overleg), onder andere ten behoeve van de Planning en Control cyclus;
  • De beoogde resultaten van het project interne beheersing

Artikel 3:32 lid 3 van het Reglement van Orde bepaalt dat een motie normaal gesproken eerst in een Forumvergadering wordt besproken voordat de raad er een besluit over neemt.

Raadsadviseur: M.J.E. van den Berg-Platzer

Datum 17-06-2019 Tijd 21:00 - 21:30
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M.G.S. Siemes
Griffier
J Kerkhof
Aanwezig namens Naam
GroenLinksM.T.E. Westerik
SPE. Müller
PvdAJ. Bloem
BurgerbelangH Papperse
D66Y.J.A. ten Holder
VVDM. Schriks
CDAG.H. Brunsveld
StadspartijG.J.H. Pelgrim
BewustZWA. Verwoort
ChristenUnieB Westerhof

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering. De inspreker die zich heeft aangemeld, heeft inmiddels laten weten geen gebruik te maken van deze gelegenheid. De voorzitter geeft het woord aan de indieners van de motie om deze toe te lichten.

D66: De motie is ingediend omdat uit diverse onderzoeken de afgelopen periode, zoals de onderzoek van Berenschot, het rekenkameronderzoek en het rapport van interim secretaris Jeltema. Daaruit komt een beeld naar voren van de raad die erbij stond en keek ernaar. Daar liggen verbeterslagen, want er zit een bestuurlijk patroon achter van een cultuur van een hoog ambitieniveau maar weinig oog voor de risico’s. De motie doet een beroep op onszelf als raad, maar daarbij is wel ondersteuning van het college nodig. De raad moet een pro-actieve rol aannemen. Hebben we de juiste kaders gesteld, controleren we hierop genoeg, is het ambitieniveau te hoog?

GroenLinks: Richt dit zich op het verleden?

D66: Dit gaat niet over het verleden. Het gaat om een krachtige rol/positie als raad. Met deze motie wordt vooruitgekeken.

PvdA: Deelt analyse van gevoel van urgentie en dat het veranderen van de cultuur begint bij de raad zelf. Maar de vraag is of een motie hierbij helpt. Dit is iets wat we gewoon moeten doen en elkaar daarop aanspreken.

Stadspartij: De motie houdt naast de kritische houding ook in dat er een kwaliteitstoets komt in de stukken die naar de raad gaan. Dat vergt ook een bepaalde structuur in de organisatie en ook van de griffie. Het moet niet zo zijn dat we als raad stukken krijgen waarbij niet alle gegevens beschikbaar zijn om een oordeel te kunnen vormen. Het staat er wellicht niet in letterlijke bewoordingen, maar de motie beoogt zeker een kwaliteitstoets in te voeren.

VVD: Kan zich vinden in de constateringen. De vraag is wel wat het toevoegt aan wat er al is. Cultuur zit in mensen en niet in procedures. Geef eerst het college het vertrouwen en de tijd om hier verder aan te werken. De raad controleert of wordt uitgevoerd wat in de rapportages staat beschreven en spreken het college erop aan als dit niet gebeurt. De tekst van de motie weerspiegelt niet datgene wat de Stadspartij hierin toelicht; de tekst zou dan korter kunnen zijn. In deze vorm steunt de VVD de motie niet.

SP: Het is niet duidelijk wat met de motie wordt beoogd. We moeten geen bureaucratisch circus op gaan bouwen. We moeten nu gewoon gaan doen. De SP is het niet eens met de motie.

D66: De vrijblijvendheid moet er af. Het is te gemakkelijk om te zeggen dat we dit gewoon gaan doen. Het betreft ook geen oproep aan het college maar aan de raad, om proactiever de eigen rol op te pakken. Er wordt alleen ondersteuning van het college gevraagd.

De voorzitter vraagt of de motie voldoende is besproken voor behandeling in de raad en concludeert dat dit het geval is.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 8 juli 2019 (19:30 - 23:00) Naar boven

Datum 08-07-2019 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangehouden
Geen amendementen ingediend

Behandeld in Raad 23 september 2019 (19:30 - 23:00) Naar boven

Datum 23-09-2019 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Ingetrokken

Geen amendementen ingediend