Pagina delen

Motie: Veilige stad

Toelichting

Behandeld in Forum van 11 mei 2021 Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur:

Datum 11-05-2021 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M.G.S. Siemes
Griffier
B.M. Duizer
Notulist
More Support
Genodigden
Aanwezig namens Naam
GroenLinksD. Logemann
SPM de Ridder
PvdAF.J.G.M. Manders
BurgerbelangH.J.M Verschure
D66H. Brouwer
VVDG. Peteroff
CDAA.R. Nijenhuis
StadspartijG.J.H. Pelgrim
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieG.A. Kamp
Kies Lokaal Zutphen WarnsveldH Papperse

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent het Forum en heet de aanwezigen welkom. De motie Veilige stad, die heden voorligt, is ingediend door de fracties van de PvdA en GroenLinks.

De PvdA licht toe dat met name de verkeersveiligheid in de Paulus Potterstraat de aanleiding vormt voor de voorliggende motie. Er zijn echter veel meer plaatsen in de stad waar aandacht voor gevraagd zou kunnen worden in samenspraak met bewoners en gebruikers van die wegen. Er is bewust voor gekozen om de Paulus Potterstraat te prioriteren. De PvdA heeft via een persbericht aan bewoners gevraagd om te reageren. Hiervan is ruimschoots gebruik gemaakt. De grootste ergernis van bewoners is, dat er geen reactie volgt vanuit de gemeente, wanneer zij melding maken van een gevaarlijke situatie.

GroenLinks wijst erop, dat het thema verkeersveiligheid sterk leeft in de stad. Dat blijkt uit het vorige Forum, maar ook uit de tientallen reacties op het door de PvdA genoemde persbericht. Spreker vraagt of het College een beeld heeft van de verkeersgevaarlijke situaties in de stad, hoe het College daarmee omgaat en of het geen tijd wordt voor een programmering om onveilige situaties aan te pakken. In de motie worden de eerste vier onveilige situaties benoemd. De Fietsersbond ondersteunt deze prioritering.

De VVD bevestigt de verkeersproblematiek in de Paulus Potterstraat. De situatie aldaar is bij iedereen bekend. Deze straat is onderdeel van een bredere kijk op de herinrichting. Het lijkt echter alsof die ontwikkeling stilstaat. De VVD vraagt zich af of het instellen van eenrichtingsverkeer ter hoogte van de basisscholen een bijdrage zou kunnen leveren aan de verkeersveiligheid. Enkele jaren geleden zijn tienduizenden euro’s geïnvesteerd in een nieuwe deklaag van de Harenbergweg. Nu blijkt dat deze weg als een racebaan wordt ervaren en dat leidt tot gevaarlijke situaties.

Ook de andere knelpunten uit de motie zijn de VVD uit het hart gegrepen. Zutphen kan in potentie een fietsvriendelijke stad worden, maar dan dient er nog veel te gebeuren. Het voorstel is om de gelden voor deze motie uit de dekking voor de Lange Hofstraat te halen, maar de VVD heeft vernomen dat deze gelden inmiddels zijn overgeheveld naar de poorten van de stad. De VVD vraagt zich daarom af of het niet beter is om dit breder op te pakken, al dan niet in combinatie met de motie uit het vorige Forum. Spreker suggereert om bij de behandeling van de Voorjaarsnota de verkeersveiligheid in z’n geheel in de afwegingen te betrekken.

Burgerbelang stelt dat voorliggende motie wel overgeschreven lijkt te zijn uit het partijprogramma 2018 van Burgerbelang. Spreker betreurt dat de indieners geen andere partijen hebben uitgenodigd om mee te denken over deze motie.

Spreker vraagt zich af of de financiële beperkingen van de gemeente Zutphen invloed hebben gehad op de huidige verkeersonveiligheid in de stad. Burgerbelang sluit zich aan bij de oproep van de VVD om verkeersveiligheid als structureel thema mee te nemen in de afwegingen bij de Voorjaarsnota.

De ChristenUnie wijst erop, dat de fractie al jaren pleit voor het verkeersveilig maken van de binnenstad en het vergroten van de ‘rode loper’, zijnde een veilige fietsroute vanuit de diverse wijken naar de binnenstad. Een aantal van de in de motie genoemde wegen ligt in de groenzone van het Emerpark, die over enkele jaren mogelijk vanuit de stad wordt doorgetrokken richting de Den Elterweg. De ChristenUnie pleit – daarmee rekening houdend - voor een integrale benadering om alle mogelijkheden in het kader van die ontwikkeling te bezien.

Spreker pleit er voorts voor om de ouders van schoolgaande kinderen te stimuleren om hun kinderen niet meer met de auto naar school te brengen. Dat zal de verkeersveiligheid zeker ten goede komen. De motie betreft verkeerssituaties in Zutphen, maar ook de rotonde Waaijensdreef in Warnsveld verdient aandacht.

Kies Lokaal vraagt aandacht voor het Rijkenhage en het Stationsplein. Voor touringcars is op het Rijkenhage een bushalte gereserveerd, maar de bussen staan gewoon op straat. Dit veroorzaakt gevaarlijke situaties, omdat fietsers en auto’s tussen de geparkeerde bussen door moeten manoeuvreren. Kijkend naar het Stationsplein zijn binnen een afstand van 200 meter zes situaties te duiden, die gevaar opleveren.

D66 wil van Zutphen een fietsvriendelijke stad maken en is bekend met de onveilige verkeerssituatie in de Paulus Potterstraat. D66 vraagt of het inrichten van deze straat als een fietsstraat een oplossing kan bieden.

De Stadspartij is eveneens voorstander van het oplossen van de meest acute verkeersveiligheidsproblemen. Voorlichting kan hierbij ook een rol vervullen. Immers, een aantal zaken staat of valt met het gedrag van mensen.

BewustZW geeft aan, dat de motie op zich niet nieuw is. In de afgelopen jaren zijn meerdere moties ingediend met als doel de verkeersveiligheid te verbeteren. Dat is een goed streven, maar daarbij dient wel altijd naar de uitgangspunten te worden gekeken. Alle verkeersdeelnemers moeten gebruik kunnen maken van de verkeersstructuur van Zutphen, maar zij hebben allemaal een eigen belang. De raad dient daarin een afweging in te maken en uitgaande van het algemeen belang tot een prioritering te komen. Daar horen ook de kosten bij. Eerder is al opgeroepen om bij de Voorjaarsnota keuzes te maken, maar de vraag is of er wel keuzes gemaakt kùnnen worden. Immers, de gemeente Zutphen verkeert in een financieel lastige situatie. Bovendien kost een traject van ontwerp, bestek en voorbereiding tot uitvoering vele jaren. Daarom is het van belang om, als er wordt geïnventariseerd, daarbij duidelijk te maken dat er dient te worden geprioriteerd. Het naar voren trekken van bepaalde aanpassingen is mooi, maar het geld ontbreekt en het is belangrijk om dat wel duidelijk te maken. Spreker is het daarom deels eens met de motie, maar deels ook niet, want dit is niet de lijst van ‘iedereen’.

De PvdA licht toe, dat de motie niet aangeeft hoe de weg moet worden ingericht en aangepakt. De motie zegt alleen dat de weg moet worden aangepakt. Spreker is het ermee eens dat daarvoor in de Voorjaarsnota geld kan worden vrijgemaakt.

Burgerbelang vraagt zich af of BewustZW bereid is om hier geld voor vrij te maken.

BewustZW stelt al jaren te pleiten voor een prioritering aan de hand van voorstellen van het College. Bij de Voorjaarsnota kan vervolgens met elkaar in gesprek gegaan worden over invulling van die prioritering. Op basis van het lijstje uit de motie is dat niet mogelijk. De raad moet niet op de stoel van het College gaan zitten.

BewustZW verwacht dat iedere fractie geld wil inzetten op verbetering van de verkeersveiligheid, maar er zijn meer belangrijke zaken, waar de gemeente een taak in heeft. De raad dient keuzes te maken en kan niet anders dan geld beschikbaar stellen, waarvan het College zegt dat er ruimte voor is in de begroting. De fractie vraagt de indieners na te denken over de vraag of het lijstje wel compleet is, of dat er een zinsnede in moet komen waarin staat dat het College wordt gevraagd een lijst van alle onveilige situaties met de raad te delen en op basis daarvan te prioriteren.

Het CDA bevestigt dat er een lijst van gevaarlijke punten in de gemeente Zutphen is. Voorliggende motie toont een selectie hiervan. Op deze manier lijkt het misschien wat willekeurig, terwijl de motie toch breder dient te worden gelezen. GroenLinks gaf al aan, dat er een totaallijst moet komen in combinatie met een programmering en een prioritering, zodat ook de inwoners van Zutphen weten waar ze aan toe zijn. Daar hoort natuurlijk ook een budgettering bij.

De SP constateert, dat de gemeente Zutphen niet meer in staat is om snel te reageren wanneer het nodig is. Deze beperking vloeit voort uit de financiële situatie van de gemeente. In het kader van de programmabegroting zal hierover het gesprek worden gevoerd. De ernst van de zaak is in veel gevallen echter minder groot dan in de verkeerssituaties die in voorliggende motie zijn genoemd. Daarom steunt de SP deze motie van harte.

Het College memoreert de start van de bestuursperiode in 2018 die zich kenmerkte dooreen groot financieel tekort. Er is sindsdien hard gewerkt om weer structureel zwarte cijfers te kunnen schrijven. Om dit te realiseren, is op heel veel fronten bezuinigd. Deze bezuinigingen hebben ook de post ‘verkeer’ geraakt en de verkeersambtenaren. Die bezuinigingen hebben zeker invloed op de verkeersveiligheid omdat er onvoldoende geld is voor goed onderhoud en voor nieuw beleid is geen geld beschikbaar. Sommige knelpunten worden wel aangepakt, zij het met geld van derden. Het College is bekend met de onveilige situaties, die in de motie worden genoemd en het doet pijn om te moeten constateren dat het College weinig tot niets kan bieden.

Het College gaat in op de situaties waar de motie melding van maakt.

Wat betreft de Paulus Potterstraat, zou het College de raad in het kader van de Voorjaarsnota kunnen vragen om € 900.000,= beschikbaar te stellen voor herinrichting van de weg, maar dat betekent wel dat er moet worden bezuinigd op andere posten.

Wat betreft de Emmerikseweg worden er al snelheidsmetingen uitgevoerd. De verwachting is dat de rapportage kort voor of na het zomerreces bij de raad ligt. (Toezegging)

Samen met de Fietsersbond wordt momenteel geïnventariseerd wat er aan de hand is bij de verkeersgevaarlijke stadsdiagonaal tussen de Spittaalbrug en de Govert Flinckstraat en samen wordt bezien wat ter plaatse een mogelijke oplossing kan zijn.

Het College adviseert om met de situatie bij het Vispoortplein nog even te wachten omdat dit een complexe situatie is gezien de ontwikkelingen met de meisjesvakschool.

Bij de Harenbergweg kan met een relatief kleine aanpassing – middels een middenberm – een veilige oversteek worden gecreëerd. Dit kan in relatie tot de Voorjaarsnota worden voorgelegd.

Het College bevestigt dat inwoners recht hebben op veilige wegen, maar zij hebben bijvoorbeeld ook recht op sociale zekerheid. Door de bewoners worden tegenwoordig meer gemeentelijke lasten betaald en zij krijgen er eigenlijk minder voor terug. Veel gemeenten bevinden zich in deze situatie en dit is lastig te verteren.

De Paulus Potterstraat stond inderdaad in de planning om in 2018 te worden aangepakt, maar vanwege de bezuinigingen is de uitvoering niet doorgegaan. Momenteel is er anderhalve fte op verkeersveiligheid beschikbaar. Alleen al het beantwoorden van de binnenkomende vragen vanuit bewoners over parkeren en verkeersonveiligheid kost een derde deel van de beschikbare formatie.

De voorzitter biedt gelegenheid om in tweede termijn te reageren.

De PvdA dankt het College voor de heldere toelichting. De fractie ziet graag een voorstel van het College tegemoet over hoe dit kan worden aangepakt via opname in de Voorjaarsnota. Spreker is door inwoners gewezen op simpele oplossingen, die te maken hebben met het veiligheidsgevoel, zoals het vrijmaken van lantaarnpalen van begroeiing. Deze oplossingen zijn niet verwerkt in de motie, maar kunnen desgewenst worden aangeleverd.

GroenLinks beaamt dat al heel lang wordt gesproken over de onveilige verkeerssituaties. Deze motie beoogt om daar eindelijk werk van te maken, door een aantal probleemsituaties naar voren te halen. De Voorjaarsnota is een belangrijk moment om hierop terug te komen, want het is belangrijk om in deze raadsperiode zichtbaar te maken dat verkeersveiligheid leeft in Zutphen. Er zijn door de fracties veel situaties genoemd, die om verbetering vragen. Spreker lijkt het een goede zaak om te inventariseren en te beoordelen aan welke situaties met weinig middelen op korte termijn iets kan worden gedaan. Het belangrijkste is dat met de genoemde punten in de motie echt stappen worden gezet.

Burgerbelang stelt dat de weggebruikers een weg onveilig maken. Een weg zelf is bij aanleg per definitie verkeersveilig. Sprekers is het daarom eens met de Stadspartij, dat er ook iets moet worden ingezet op gedragsverandering.

De fractie vraagt het College voorts om met de Provincie contact op te nemen om te kijken wat de financiële mogelijkheden zijn om de verkeersveiligheid in Zutphen te verhogen.

De ChristenUnie roept op om ook met de scholen in gesprek te gaan en suggereert hen te vragen of iedereen twee dagen lopend naar school wil komen, zodat men zelf het effect daarvan kan ervaren. Die bereidheid zou voor de Paulus Potterstraat al heel veel verkeer schelen.

Het CDA merkt op, dat door meerdere partijen wordt aangegeven dat er veel meer gevaarlijke punten zijn, dan in de motie zijn vermeld. De situatie bij de Wibra staat niet in het lijstje terwijl daar recent wel iemand is aangereden. Een totaallijstje met een prioritering acht het CDA daarom noodzakelijk.

Het College zegt - in reactie op de vraag van Burgerbelang - dat geld lenen een optie is, maar uiteindelijk moet de lening wel worden terugbetaald. Wat écht helpt, is subsidie en daar is het College ook heel scherp op. Op dit moment bestaan er daartoe echter geen mogelijkheden.

Wat betreft de Paulus Potterstraat wordt met de Fietsersbond, de scholen en bedrijven gesproken over wat bij een eventuele herinrichting de beste optie is. Met de scholen is het College al jaren in gesprek. Het autoverkeer in de Paulus Potterstraat wordt met name veroorzaakt door de ouders van kinderen op het kinderdagverblijf. De directeur van het kinderdagverblijf probeert de ouders te enthousiasmeren om hun kinderen lopend of met de fiets weg te brengen, maar in de praktijk blijkt dit een ingewikkelde kwestie.

De PvdA dankt ieder voor diens inbreng en hoopt dat veel bewoners hebben meegekeken met de online-uitzending van het Forum.

Spreker verwijst naar de vraag via e-mail vanuit de bewoners van de Jan Vermeerstraat. Om het blijkbare misverstand op te lossen, benadrukt spreker dat de Jan Vermeerstraat wel degelijk op de lijst staat, maar de prioriteit is door de indieners gelegd bij vier andere locaties.

De voorzitter constateert dat de motie rijp is voor behandeling in de raad, dankt iedereen voor deelname en sluit het Forum om 20.55 uur.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 31 mei 2021 Naar boven

Datum 31-05-2021 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
J.A. Vullings

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Ingetrokken

Geen amendementen ingediend