Pagina delen

Motie: Uitvoering plan van aanpak Laaggeletterdheid de wereld uit

Toelichting

Zie de bijlage.

Behandeld in Raad 19 juni 2015 (09:30 - 17:00) Naar boven

Datum 19-06-2015 Tijd 09:30 - 17:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangehouden
Geen amendementen ingediend

Behandeld in Forum van 17 november 2015 Naar boven

Toelichting griffie

Deze motie staat geagendeerd als achterliggend stuk bij de Forumspecial 'Laaggeletterdheid'. Na de forumspecial zal dit voorstel worden geagendeerd worden in de raad, zodat erover kan worden besloten.

Raadsadviseur: G.A.J. Winters

Datum 17-11-2015 Tijd 19:30 - 21:00
Zaal
Gemeentehuis Lochem, Hanzeweg 8
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.I. Timmer
Griffier
E.P. Langenbach
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA.IJ. Pepers
SP
D66H. Brouwer
PvdAM.M.M. Moester
GroenLinksG.V.C. Boldewijn
Stadspartij
VVDA. van Dijk
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnieA. Oldenkamp
BewustZWT. Marks
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

Gezamenlijke forumspecial Laaggeletterdheid.

1. Opening

De voorzitter heet eenieder welkom, opent de vergadering en licht het onderwerp kort toe.

In deze gezamenlijke forumspecial van de gemeente Lochem en de gemeente Zutphen wordt de problematiek van laaggeletterdheid vanuit verschillende invalshoeken belicht. Het plan van aanpak dat is opgesteld door verschillende partners wordt besproken en wordt een beeld geschetst van de structurele en incidentele bekostiging van het vervolgtraject.

 

2. Introductiefilm van de Stichting Lezen & Schrijven

De ervaringen van een laaggeletterde worden hierin getoond. Betreffende man heeft op 50 jarige leeftijd de laaggeletterdheid aangepakt en had dat in retrospectief graag eerder gedaan.

 

3. Laaggeletterdheid in Nederland

Mevrouw I. van Oort geeft een presentatie over het probleem laaggeletterdheid. Deze presentatie is te vinden bij dit verslag.

 

4. Introductie

Mevrouw T. van der Linden, portefeuillehouder in de gemeente Lochem, geeft aan dat het belang van het bestrijden van laaggeletterdheid helder is. Er ligt nu een plan van aanpak. Het gaat voor een groot deel om het overwinnen van angst. Zij is trots op de behaalde resultaten. In de gemeente Lochem is de motie dan ook aangenomen.

 

5. Laaggeletterdheid bij werknemers

De heer Heuvelink van schoonmaakbedrijf Glans stelt dat in zijn branche laaggeletterdheid relatief veel voorkomt. Dat heeft consequenties op het werk, maar ook thuis. De ondernemers willen helpen om het probleem aan te pakken. Hij is er van overtuigd dat dit plan van aanpak gaat werken. Het geeft de kans om werknemers te helpen zodat ze zich op het werk en thuis beter voelen.

 

6.Plan van Aanpak en ambities

De heer G. Huis in ’t Veld, Graafschap bibliotheken, licht middels een presentatie het Plan van Aanpak toe. Deze presentatie is bijgevoegd.

Daarbij moet worden vermeld dat de structurele financiering nog een punt van aandacht is. Daarnaast is noemenswaardig dat er recentelijk een taalcoördinator is aangesteld, mevrouw J. Boone.

 

7. Gelegenheid voor het stellen van vragen en het voeren van een gesprek

De voorzitter geeft de fracties de gelegenheid om vragen te stellen.

VVD: Is de rol van de gemeente wettelijk voorgeschreven en hoe zeker is het voortbestaan van de bibliotheken?

De heer G. Huis in ’t Veld: Gemeenten zijn verplicht om een regionaal educatieplan op te stellen. Hierin wordt een verdeling gemaakt van de besteding van de gelden over formeel en non formeel leren.

Bibliotheken veranderen naar een dynamische organisatie waar de nadruk meer ligt op connectie dan collectie.

D66: Wordt de taalmeter als instrument ingezet door het Plein?

College: Het Plein gebruikt een andere taalmethode. Wel wordt er overleg gepland met de gemeente Zwolle om te beoordelen of dit instrument ook in Zutphen en Lochem kan worden toegepast.

 

PvdA: De insteek is vooral gericht op ouderen. Hoe wordt er aan preventie gewerkt?

De heer G. Huis in ’t Veld: De aanpak is gericht op 18+. Preventie en vroeg signalering staan hoog op de agenda. Daarnaast is het taalbeleid een onderdeel van het VVE beleid.

 

Gemeente Belangen: Is er een nulmeting gedaan zodat het effect te meten is, hoe wordt de doelgroep benaderd, hoe worden de vrijwilligers gevonden en hoe ligt het percentage laaggeletterden in Zutphen en Lochem?

De heer G. Huis in ’t Veld: In december zijn de specifieke cijfers beschikbaar. Het heeft de voorkeur om deze af te wachten. Een percentage zegt echter niet alles.

Wat betreft de nulmeting wordt ook geleund op de cijfers bij de regio IJssel-Vecht.

De ervaring is dat vrijwilligers staan te popelen om aan de slag te gaan om een maatschappelijk probleem aan te pakken.

Het is belangrijk dat er niet te veel ‘zware middelen’ worden ingezet. Dat kan te veel druk leggen.

Mevrouw I. van Oort: Het heeft de voorkeur om niet te veel energie te stoppen in nulmetingen en statistische gegevens, maar meer in de daadwerkelijke aanpak.

 

GroenLinks: Wat zijn de vindplaatsen, waar is het probleem het grootst? Leeft de problematiek ook breed bij ondernemers? Niet alleen als vindplaats, maar ook als ambassadeur.

De heer M. Heuvelink: De aanpak van dit probleem wordt breed gedragen onder werkgevers.

Mevrouw I. van Oort: Er is niet één vindplaats. We gaan op vel terreinen kijken. Het gaat om breed zoeken, werven, vinden en verbinden.

De heer G. Huis in ’t Veld: Er is een lange, niet uitputtende lijst gemaakt. De praktijk is echter weerbarstig.

 

CDA: Zijn de gemeentegrenzen bepalend bij het gebruik van taalhuizen?

De heer G. Huis in ’t Veld: Het taalhuis is grensoverschrijdend.

 

VVD: Is in Beeld hoe je deze doelgroep breed kunt informeren?

GroenLinks: De kosten hiervoor zijn laag ingeschat voor zo’n belangrijk punt.

De heer G. Huis in ’t Veld: Het inzetten van ambassadeurs is erg belangrijk. Daarmee kunnen we ons richten op verschillende doelgroepen.

 

VVD: Juist hier is particulier initiatief van groot belang. In de praktijk blijkt vaak dat de tijd rijp moet zijn wil een laaggeletterde het probleem aanpakken.

De heer R. van Ammerlaan: Er is een uitstroom van jeugd met een slechte startkwalificatie en deze groep groeit. Is dit deel van het probleem in beeld? Is er inzicht in de oorzaken van de groeiende groep laaggeletterde volwassenen?

Mevrouw I. van Oort: De verbinding tussen het onderwijs en laaggeletterdheid bij volwassenen is nog onvoldoende gelegd. Preventie is van belang.

De toename heeft een aantal oorzaken: het is een definitie kwestie, de eisen vanuit de samenleving worden zwaarder (bv. e-mail) en de vaardigheden zijn vluchtig.

De heer H. Dijkens: Het is belangrijk niet alleen over de doelgroep te praten, maar vooral met de doelgroep.

 

8. Beeld van de financiering en het vervolgtraject

Mevrouw A. de Jonge, portefeuillehouder in de gemeente Zutphen, complimenteert de heet Huis in ’t Veld en de heer Pepers met dit mooie plan. Zij haalt de bevlogen werkwijze aan.

De rol van het college is beperkt: zoek geld.

In de besteding van de Web gelden is ruimte. Het moet gek gaan wil het geld voor 2016 en 2017 niet komen. Daarna moet er doorgepraat worden in de arbeidsmarktregio.

Het is goed dat de taalhuizen gezamenlijk acteren, dat brengt gewicht in de schaal.

 

De motie die er in Zutphen nog ligt is feitelijk afgehandeld. Het Plan van Aanpak is er, het ziet er naar uit dat er middelen zijn gevonden voor de taalhuizen en het reserveren van geld ziet er zeer hoopvol uit. Mocht er iets onvoorziens en onverwachts gebeuren dan wordt dit aan de raad teruggekoppeld.

 

Burgerbelang: De antwoorden worden meegenomen terug naar de fractie.

VVD: Alle betrokken worden succes gewenst bij de uitvoering van Plan van Aanpak.

 

9. Sluiting

Met dank aan de deskundigen De heer G. Huis in ’t Veld, Mevrouw I. van Oort en de heer M. Heuvelinksluit de voorzitter de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 30 november 2015 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 30-11-2015 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Ingetrokken

Geen amendementen ingediend