Pagina delen

Motie: Uitvoering Horecavisie en herzien evenementenbeleid

Toelichting

Zie bijlage.

Bijlagen

Behandeld in Forum van 7 november 2019 Naar boven

Toelichting griffie

In de raadsvergadering van 23 september 2019 is de motie "Uitvoering Horecavisie en herzien evenementenbeleid" door de fractie van Burgerbelang Zutphen Warnsveld ingediend.

In de motie vraagt de genoemde fractie het college om het evenementenbeleid te herzien waardoor meer wordt samengewerkt tussen organisatoren van evenementen en binnenstadsondernemers, de resultaten van de pilots 'verruiming openingstijden van de horeca' en 'verruiming van het terrassenbeleid' met de gemeenteraad te delen, en de horecavisie uit te voeren.

Artikel 3:30 lid 3 van het Reglement van Orde bepaalt dat een motie normaal gesproken eerst in een Forumvergadering wordt besproken voordat de Raad er een besluit over neemt.

Raadsadviseur: M.J.E. van den Berg-Platzer

Datum 07-11-2019 Tijd 20:30 - 22:00
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
P.I. Ackermans
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksD. Logemann
SP
PvdAH.W. Hissink
BurgerbelangM.G.S. Siemes
D66G.I. Timmer
VVDJ Lok
CDAH Haringsma
StadspartijM van Ast
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieR.A. Klein Bennink

Verslag van de vergadering

Voorzitter: Welkom bij deze vergadering over de Motie "Uitvoering horecavisie en herzien evenementenbeleid".

Burgerbelang: Wij willen graag eerst een reactie van het college op de punten in de motie om te kijken waar we nu staan.

Voorzitter: Er is een inspreker, en haar geef ik eerst het woord.

Mevrouw Van den Berg (inspreker): Zie inspreekreactie (als bijlage bij dit verslag gevoegd).

Voorzitter: Zijn er verhelderende vragen voor de inspreker?

PVDA: Is er overleg geweest tussen bewoners en college of ambtenaren in de afgelopen periode?

Inspreker: Ja, met Harry Matser.

D66:"Wat bedoelt u met de kwaliteit en begrenzing?

Inspreker: Per locatie kijken wat mogelijk is. Zie ook de Horecavisie en mijn brief.

CDA: U heeft het over een toename van evenementen, met name op de Groenmarkt. Sinds wanneer is dat en welke evenementen zijn dat?

Inspreker: Zie mijn eerder toegezonden brief. Er zijn in vergelijking met 13 jaar geleden nu 17 geluidsevenementen.

Voorzitter: Bedankt voor uw inbreng. Nu geef ik Burgerbelang als indiener van de motie het woord.

Burgerbelang: Deze motie zit niet in mijn portefeuille, ik vervang mijn fractiegenoot. In de motie wordt het college gevraagd voor 1 december 2019 een reactie te geven. Dat is het al bijna. Graag eerst even een reactie van het college.

College: Wij komen met een evaluatie van het evenementenbeleid.

PVDA: Wanneer?

College: Begin 2020 komen wij met een evaluatie. De termijnen die in de motie zijn gesteld zullen niet worden gehaald. Wij zijn zoekende in de manier van in gesprek gaan met inwoners: zijn dat de inwoners van de markten of zijn dat alle inwoners? Maar wij zijn wel in gesprek met inwoners.

VVD: In welke mate en in welke frequentie wordt er met de steakholders gesproken?

College: Communicatie is een doorlopend proces, daar kan ik geen aantallen aan hangen. We gaan kijken naar een betere spreiding. We hebben een pilot terrassen: deze is bijna afgelopen en dan volgt een evaluatie. Dan komt er eventueel een raadsvoorstel om dit permanent toe te staan. Het verruimen van de sluitingstijden geeft de ondernemer vrijheid. We voeren nu 2 pilots uit. Dat is een prettige manier van werken. Er zijn nog geen nieuwe pilots voorhanden maar het is wel een fijn instrument.

Burgerbelang: Er zijn een aantal zaken in de motie die wij belangrijk vinden. Eerst moet dat worden uitgezocht en daarna moeten er pas pilots komen. Andersom maakt onzeker. Waarom niet structureler aanpakken zodat je weet wat de kaders zijn en wat je gaat evalueren. Ook het sneller inlichten van de raad is belangrijk. Wij horen ook andere geluiden dan dat het positief is.

College: U krijgt beide evaluaties. Voor wat betreft de terrassen, daar zijn wel regels voor gesteld. Zelf hebben we ook een gesprek gehad met ondernemers en bewoners waar de frictie zat.

Burgerbelang: Wij willen benadrukken dat in Zutphen de afgelopen 10 jaar wordt gebouwd aan een levendige binnenstad. Deze motie hebben wij ingediend om dit niet onbeperkt door te laten gaan. De motie roept op om te kijken naar de toekomst en af te stappen van het laisser fair effect. U gaf aan dat het lastig is om te praten met omwonenden, toch is dat de opdracht.

College: Herken dat niet. Wij gaan echt in gesprek met bewoners. Ik raad u aan de Horecavisie nog eens goed te lezen. De Evaluaties worden u gelijktijdig toegestuurd.

D66: Aangaande het eerste verzoek: welke bewoners? Waarom deze groep als basis?

Burgerbelang: In reactie op de wethouder: mensen melden zich bij verschillende ambtenaren. Graag 1 centraal meldpunt. Graag eerst een visie, daarna pas pilots.

College: De pilots staan gemeld in de Horecavisie.

Burgerbelang: Op de vraag van D66 ben ik nog een antwoord verschuldigd: omwonenden, bewoners en gemeente.

D66: Dan moet u de betreffende bullet anders formuleren. Deze doet nu niet recht aan de partijen die het betreft.

BewustZW: Wij zijn voor het algemene belang. Dus voor álle inwoners.

PVDA: Moeten we al zo snel de Horecavisie vernieuwen?

Burgerbelang: Dit gaat om het evenementenbeleid. Wij staan open voor aanvullingen om draagvlak voor deze motie te krijgen.

BewustZW: Probeer een helder beeld te krijgen. Waar wringt het nu eigenlijk? Aan welke termijn denkt u?

Burgerbelang: Zie hetgeen de inspreker heeft gezegd en Zutphen kent grenzen. We willen één lijn/één visie toestaan in evenementen.

D66: Er komen twee evaluaties aan. In de begroting is ook aangegeven wat te doen met het evenementenbeleid. Wordt het verzoek uit de motie al niet uitgevoerd?

BewustZW: Evaluaties kunnen er toe leiden dat de visie wordt omgezet in beleid. Nu zitten we in een tussenfase. Daarom de vraag aan het college wat de status van de punten uit de motie is. Nu de motie is een tussenfase is ingediend, kunnen we de motie beter parkeren.

Burgerbelang: Je moet het andersom bekijken. Overleg  met ondernemers en bewoners. Wij willen informatie. Logistiek voor informatie is er niet.

College: Dat is een fout beeld. Als er informatie binnenkomt dan wordt dat gedeeld.

BewustZW: In de raad is het college er hard op aangesproken om te praten met ondernemers en bewoners. Ik denk dat het college dit echt ter harte neemt. Mocht dit niet goed gaan, dan moet dit in de raad worden rechtgezet.

VVD: Ik wil dieper ingaan op hetgeen net is besproken. Wat Burgerbelang wil gebeurt al. Geen nieuwe pilots starten is de boel op slot gooien voor elk nieuw initiatief.

Burgerbelang: Eerst de visie uitwerken, dan nieuwe pilots.

D66: De visie is in 2018 vastgesteld. Aan de hand daarvan worden pilots uitgevoerd. Wat in de motie staat doen we al.

BewustZW: Hoe wordt dit meegenomen in het Omgevingsplan? Graag een reactie van het college.

College: In het toekomstige Omgevingsplan komen ook regels over horeca en entertainment.  Dit Omgevingsplan stelt de raad vast.

GroenLinks: Wat betreft de inbreng van mevrouw Vermeulen. Goed te horen dat er gewerkt wordt aan evenementen en dat er een evaluatie in aantocht is. Wij zijn minder blij met antwoorden over het overleg van de driehoek ondernemers en bewoners en gemeente. Mager dat u nog nadenkt in welke vorm dat moet plaatsvinden. Een link naar ondernemers die overlast veroorzaken en een link naar overleg om dit op te lossen ontbreekt.

College: Een eerste overlegpoging is door bewoners afgewezen. Zij wilden alleen met de gemeente praten. De suggestie van D66 om met een panel te werken is een hele goede.

D66: In reactie op GroenLinks: overlast wordt niet alleen door ondernemers veroorzaakt maar door iedereen.

GroenLinks: De antwoorden van de burgemeester maken veel duidelijk. Bij de behandeling van de programmabegroting heeft GroenLinks een betoog gehouden over duurzaamheid. Onderdeel daarvan was een leefbare binnenstad. In aanvulling daarop  gaven we de rol van structureel overleg daarbij aan. Wij nodige Burgerbelang uit de motie uit te breiden met een aantal elementen, zoals  het beperken van het aantal grootschalige evenementen. Geen extra grote evenementen bij wat er nu als is.

College: GroenLinks gaat heel snel. Mevrouw Vermeulen heeft aangegeven dat er een evaluatie komt. Deze moeten we eerst afwachten.

Burgerbelang: Hoe verhoudt deze evaluatie zicht tot de evenementenkalender?

College: Deze kalender ligt ter vaststelling bij de burgemeester.

GroenLinks: Indien de motie toch wordt doorgezet, dan willen wij deze motie aangevuld zien met het bevriezen van het aantal grootschalige evenementen.

D66: Wanneer is er sprake van grootschalige evenementen?

GroenLinks: Het Chocoladefestival, de kermis, Bokbierdag. Als er sprake is van veel opbouwwerk.

VVD: De vraag is, waar ligt de grens? Hoe kun je dat meten?

GroenLinks: Het is onbegonnen werk om een grens aan te geven.

ChristenUnie: Je wil geen extra grote evenementen. Wat als de Tour de France in Zutphen wil komen en de gemeente wil dat.

GroenLinks: Dan moet een ander evenementen worden afgestoten.

D66: Zou er toch als fractie over nadenken wat onder grootschalig wordt verstaan anders is het onduidelijk.

Burgerbelang: Kwantificeren hoeft niet. Maar partijen moeten wel aangeven wat ze met deze motie willen.

PVDA: Het gaat nu over de grootte van evenementen. De burgemeester heeft onlangs aangegeven dat ze graag de landelijke intocht van Sinterklaas naar Zutphen wil halen.

BewustZW: Het is verstandig om de visie van de fractie helder aan te geven. Dan kan het college reageren. Ook om te kunnen toetsen.

D66: Ook met een evaluatie in het voorjaar kun je in mei nog kiezen.

GroenLinks: Nieuwe verzoeken moeten niet zonder meer worden toegestaan. Nieuwe verzoeken alleen toestaan als oude wegvallen. Verder willen wij als voorwaarden aan de motie verbinden: de visie binnenstadsbewoners met betrekking tot evenementenbeleid; het kleinschalig maken van grootschalige evenementen, bijvoorbeeld het opsplitsen van de Bokbierdag.  Verder moeten aanvragers voor evenementenvergunningen een plan inleveren hoe overlast wordt beperkt.

College: In de vergunning zitten deze voorwaarden.

GroenLinks: Hoe komt het dan dat er veel klachten zijn?

D66: Waar haalt u vandaan dat er veel klachten zijn?

GroenLinks: Ik verwijs hierbij naar de brief van de inspreker.

VVD: Dit is handhaving.

GroenLinks: Betere handhaving is een punt. Daarnaast gelden er regels tussen ondernemers en omwonenden.

College: De gemeente zit niet tussen de afspraken die gelden tussen ondernemers en bewoners.

D66: De ervaring van 1 persoon, de inspreker, is nog geen waarheid. Beleid moet gemaakt worden om het algemeen belang te dienen.

GroenLinks: Overlast moet worden beperkt door overleg te verbeteren.

Burgerbelang: Een vraag aan D66: Zijn er grenzen aan het toenemen van evenementen in de binnenstad?

D66: We hebben met elkaar gesproken over grenzen. Nu voeren we de Horecavisie uit.

Burgerbelang: Wij sluiten ons aan bij GroenLinks: het gesprek met de driehoek van ondernemers, omwonenden en gemeente moet op gang worden gezet.

College: Voor aanvragen van nieuwe evenementen kijken we nu al naar andere locaties dan de binnenstad.

CDA: Dit is een lastige avond omdat de opbrengst onduidelijk is. We moeten eerst de evaluaties afwachten. Is er een jongerenpanel bij de Horecavisie zodat duidelijk is wat jongeren willen, en wanneer horen we dat?

College: In het kader van "Veilig Uit" worden jongeren bevraagd. Er wordt samen met het onderwijs bekeken hoe jongeren meer betrokken kunnen worden.

BewustZW: Hoe nu verder met de motie?

Burgerbelang: We bespreken dit in de fractie.

Stadspartij: Wellicht kan de motie verduidelijkt en vereenvoudigt worden.

Voorzitter: Ik concludeer dat de motie voldoende is besproken en dat verder debat in de raad kan volgen. Ik sluit deze vergadering.

Bijlagen

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 16 december 2019 Naar boven

 
Datum 16-12-2019 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Bijlagen

Besluit

Ingetrokken

Geen amendementen ingediend