Pagina delen

Motie: Toekomstbestendigheid van de Biomassacentrale Zutphen

Toelichting

Behandeld in Forum van 15 december 2014 Naar boven

Toelichting griffie

In de raadsvergadering van 17 november 2014 is de motie 'Toekomstbestendigheid van de Biomassacentrale Zutphen' door Burgerbelang ingediend.

De motie verzoekt het college mogelijke risico's bij vestiging van een biomassa centrale voor de raad in beeld te brengen en deze zoveel mogelijk te (laten) beperken.
Daarnaast wordt verzocht om op eenvoudige wijze voor de raad inzichtelijk te maken of binnen de gemeente nog locaties zijn waar de raad nog geen geldend bestemingsplan voor heeft vastgesteld.

Het Reglement van Orde bepaalt dat een motie normaal gesproken eerst in een Forumvergadering wordt besproken alvorens de raad er een besluit over neemt (zie art. 3:32 lid 3).

Raadsadviseur: G.A.J. Winters

Datum 15-12-2014 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijk
Griffier
J.V.H. Nijman
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA.IJ. Pepers
SPF. van Vliet
D66H.F. Remmers
PvdAM.M.M. Moester
GroenLinksA.J.A. Putker
StadspartijM.W. Wesselink
VVDB. van der Veen
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnieJ.J. Veenstra
Fractie JansenA.W. Jansen

Verslag van de vergadering

De Forumvoorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Onderwerp van dit forum is de motie van Burgerbelang. Er heeft zich één inspreker gemeld, mevrouw G.E. de Jong.

De Forumvoorzitter geeft aan dat er niet kan worden ingesproken over het besluit inzake de reeds verleende omgevingsvergunning voor de biomassacentrale. Inspreken over zaken als ruimtelijke onderbouwing, de inpasbaarheid in het landschap of technische eisen uit het Bouwbesluit waarin is getoetst mogen niet aan de orde worden gesteld door de inspreker. Over andere elementen van de motie of zaken als de experimentele techniek van de centrale kan wel worden ingesproken, omdat die aspecten geen deel uitmaken van de betreffende omgevingsvergunning.

De Forumvoorzitter geeft het als eerste het woord aan de inspreker, mevrouw G.E. de Jong.

Mevrouw de Jong geeft aan dat ze pas vandaag rond 16:00 uur gehoord heeft dat er over bepaalde zaken niet gesproken mag worden. Ze vindt dit erg jammer omdat zij zich vorige week al heeft aangemeld als inspreker. Mevrouw de Jong heeft vorige week ook een brief gestuurd naar alle raadsleden. Ze spreekt vanavond ook namens andere bezorgde inwoners van Eefde.

De inspreekreactie van mevrouw de Jong is als bijlage bij dit verslag gevoegd.

De Forumvoorzitter geeft het Forum de gelegenheid om vragen te stellen aan mevrouw de Jong.

Burgerbelang geeft aan het jammer te vinden dat mevrouw de Jong pas vandaag op de hoogte is gesteld van het feit dat over bepaalde zaken niet ingesproken mag worden.

D66 dankt mevrouw de Jong voor haar verhaal. Het verhaal komt bij D66 verontrustend over. D66 vraagt op basis waarvan mevrouw de Jong tot de conclusie komt dat de investeerder onbetrouwbaar zou zijn?

De Forumvoorzitter geeft mevrouw de Jong de gelegenheid voor het beantwoorden van de vraag van D66.

Mevrouw de Jong verwijst naar de zienswijze van Lunshof uit Zutphen en naar de inschrijvingen in de Kamer van Koophandel. De biomassacentrale staat pas sinds 5 augustus 2014 ingeschreven op twee adressen waarvan er één geen bedrijfspand is en een andere meerdere bv’s huisvest.

De Forumvoorzitter dankt mevrouw de Jong voor haar bijdrage en geeft het woord aan de indieners van de zienswijze, Burgerbelang.

Burgerbelang geeft aan wat voor hen het achterliggende idee is van deze motie. Burgerbelang juicht een nieuw bedrijf in Zutphen uiteraard toe. Over het plan voor de biomassacentrale heeft Burgerbelang echter zorgen. Onder andere vanwege het ontbreken van een bestemmingsplan. De procedure is snel doorlopen om een subsidie voor de initiatiefnemers veilig te stellen. De bedoeling is dat er twaalf jaar een subsidie wordt verleend door het Rijk. Na die twaalf jaar is de biomassacentrale echter niet commercieel te exploiteren. Deze biomassacentrale is daarnaast uniek in z’n soort. De techniek is nog lang niet uitontwikkeld. Burgerbelang realiseert zich dat de raad niet bevoegd is bij besluiten van het college. Burgerbelang maakt wel enkele kanttekeningen:

-          had het college niet moeten kiezen voor een andere ontwikkeling, wat is het risico van deze biomassacentrale en is het risico op een mislukking niet te groot? Er is nog veel onduidelijk;

-          het ontbreekt de regio aan een plan en visie op duurzaamheid en duurzame energie. Het is ook de vraag of dit bedrijf binnen deze visie had gepast.

De Forumvoorzitter geeft het woord aan het College voor een reactie op de motie.

Het College geeft aan dat rond de komst van de biomassacentrale verschillende partijen een eigen verantwoordelijkheid hebben. De gemeente gaat over de toetsing van de aanvraag voor de omgevingsvergunning. De provincie heeft ook een aantal toetsingskaders waaronder Natura 2000. Daarnaast gaat de Omgevingsdienst Achterhoek over milieu-technische aspecten en de SDE over het beoordelen van het bedrijfsplan en de techniek

Het College geeft aan dat de gemeente de aanvraag goed heeft beoordeeld. De aanvraag is aangekondigd, er zijn zienswijzen ingediend, deze zijn beantwoord en er is een besluit genomen. In de tussentijd zijn er ook twee informatiebijeenkomsten geweest en is er een derde avond gepland over een aantal andere zaken. Bij de inwoners van een deel van Eefde spelen een aantal ontwikkelingen in Zutphen die ook invloed hebben op dit deel van Eefde. Daar ging die avond over. Samen met Lochem werkt Zutphen nu aan een visie op dat deel van Eefde, centraal in die visie staat het wonen nabij de Mars. Voor wat betreft de onrechtmatigheid geeft het College aan dat er een bestemmingsplan in ontwerp lag dat een hoogte van 12 tot 18 meter mogelijk maakte. Dit ontwerp is echter niet verder in procedure genomen. Daarna is de aanvraag voor de biomassacentrale ingediend. Omdat er geen bestemmingsplan ligt valt de toetsing terug op de bouwverordening. De ruimtelijke inpasbaarheid van de biomassacentrale is hieraan getoetst. Alles is zorgvuldig beoordeeld en afgewogen. De bouwverordening is destijds ook vastgesteld door de raad. Een nieuw bestemmingsplan voor Fort de Pol is in ontwerp klaar en wordt in januari in procedure gebracht. Uiteraard is de biomassacentrale daarin ook meegenomen.

Burgerbelang wijst het College op het bestaan van het Projectbureau de Mars. Hoe kan het dat er voor een deel van de Mars toch geen bestemmingsplan ligt?

Het College geeft aan dat er in de gemeente Zutphen een aantal gebieden zijn waarvoor er geen betsemmingsplan is vastgesteld. Fort de Pol is daar één van.

GroenLinks heeft nog een vraag over de hoogte: 12 meter geldt voor het hoogste plateau. Er is ook een hoger plateau mogelijk. Daarmee is het verschil ten opzichte van 30 meter niet meer zo groot. Klopt deze veronderstelling?

De ambtelijke ondersteuning geeft aan dat volgens het ontwerpplan uit 2012 een plateau van 12 meter was toegestaan met een ontheffingsmogelijkheid tot 18 meter.

Het College geeft aan dat het beoordelen van de bedrijfsprocessen, techniek en de beoordeling van deze plannen geen taak is van de gemeente. Hier gaat de subsidieverlener over. Zij beschikken ook over veel kennis op dit gebied. Voor wat betreft de visie op duurzaamheid verschilt het College van mening met Burgerbelang. Er ligt juist een duidelijke regionale visie met vrij forse plannen. CleanTech is daarvan de overkoepelende naam. Het plan is dat de regio in 2030 energieneutraal is.

De Forumvoorzitter geeft het woord aan het Forum voor het stellen van vragen over de motie.

GroenLinks geeft aan een duurzame techniek op deze locatie toch eigenlijk heel mooi is. Een hoogte van 30 meter is daarbij acceptabel. Bij een goede techniek zou de gemeente juist mee moeten willen werken. De zienswijze van onder andere Lunshof riep echter wel vragen op. Is de techniek wel voldoende uitontwikkeld? GroenLinks begrijpt de risico’s maar vraagt zich af of deze bij de gemeente liggen of bij het Rijk als subsidieverlener. GroenLinks begrijpt de aarzeling van Burgerbelang maar gaat daar uiteindelijk niet in mee.

De VVD constateert dat GroenLinks ook vindt dat er voor de gemeente op dit punt geen rol ligt. Stel dat het bedrijfsplan niet deugd, het bedrijfsplan evenmin maar het bedrijf ruimtelijk wel inpasbaar is. Zijn de eerste argumenten dan niet eigenlijk oneigenlijke argumenten?

GroenLinks vindt dit een terechte vraag maar de gemeente heeft in dit verhaal ook de grond verkocht. Dit maakt de rol van de gemeente wel iets anders.

De Stadspartij geeft aan dat de hoogte te maken heeft met silo’s voor opslag. Door de inspreker wordt gesteld dat de vergunningprocedure door het ontbreken van een bestemmingsplan niet wettig is. Hoe zit dit precies? Wat als er plannen zijn voor de vestiging van een nucleaire centrale?

Het College geeft aan dat er een procedure liep om tot een bestemmingsplan voor Fort te Pol te komen. Tijdens de procedure bleek het noodzakelijk om een aantal onderzoeken uit te voeren. Ook was er wat vertraging vanwege de ambtelijke capaciteit. Daarom is het ontwerp destijds niet verder in procedure gebracht. Plannen zoals de biomassacentrale worden wel getoetst aan de uitgangspunten van het ontwerp bestemmingsplan. Bepaalde milieu categorieën zijn ook niet toegestaan. De biomassacentrale past binnen de uitgangspunten van het ontwerp bestemmingsplan.

De hoogte van 30 meter niet bedoeld voor opslagsilo’s maar voor de vergassingskolom (toren) die 26 meter hoog is met vier meter loopruimte daarboven. Dit heeft te maken met de techniek.

Burgerbelang stelt dat het in principe gaat om een chemische fabriek.

Het College geeft aan dat het om een vergassingstechniek gaat.

De Stadspartij vraagt of het College op de hoogte is van het onwettig verlenen van de omgevingsvergunning omdat er geen bestemmingsplan ligt.

Het College geeft aan dat er wettig is gehandeld. Als er geen bestemmingsplan ligt valt de gemeente terug op de bouwverordening.

Het CDA vraagt wanneer de politiek zich gaat bemoeien achter de voordeur van bedrijven. Dit is toch niet aan de lokale politiek.

Burgerbelang is het hier mee eens, maar wil aangeven dat zij zich zorgen maken over de risico’s. Het Rijk geeft een subsidie af van 96 miljoen euro voor twaalf jaar. Na die twaalf jaar kan het bedrijf nooit commercieel voortbestaan.

De VVD constateert dat Burgerbelang het huis van Thorbecke op de schop neemt. De minister gaat over de subsidieverlening. De zorgen die Burgerbelang heeft daar gaat de raad niet over.

Burgerbelang vindt het van belang om een signaal af te geven.

Het CDA geeft aan dat alle vormen van duurzame energie draaien op subsidie. Dit geldt zowel voor zonne-energie, windenergie als ook een biomassacentrale. De raad hoeft zich hierover geen zorgen maken.

D66 is in principe voorstander van een biomassacentrale op de beoogde plek. Het is goed dat er groen gas in Zutphen wordt geproduceerd. Aan de andere kant moet het wel goed en veilig gebeuren. Het wijzen op wie juridische verantwoordelijk is voor bepaalde zaken is wel een erg juridische/technische benadering van de problematiek. D66 hoort ook graag de reactie van de ODA en de SDE hierover.

De VVD constateert dat D66 de veiligheid benoemt. Wat is hiervan de aanleiding?

GroenLinks vind net als D66 dat er twijfels zijn over de gepresenteerde plannen. De plannen lijken ‘te mooi om waar te zijn’.

D66 gaat er van uit dat de biomassacentrale zal werken zoals is gepresenteerd maar dat de raad wel de verantwoordelijkheid heeft om dit ook uit te leggen aan de inwoners van Zutphen.

De VVD geeft aan dat de veiligheid nadrukkelijk is benoemt. Suggereert D66 hiermee dat de plannen niet veilig zijn. Waar is deze suggestie op gebaseerd?

D66 geeft aan dat dit is gebaseerd op de zorgen van omwonenden. D66 denkt dat het veilig is maar burgers moeten wel het vertrouwen worden gegeven dat het inderdaad veilig is.

De Stadspartij steunt D66 omdat het gaat om een experiment. Nieuw is ook dat het gas direct het gasnet ingespoten wordt.

Het College geeft aan dat het Forum een aantal zaken benoemt als ware de gemeente hierover gaat. De gemeente beoordeelt de aanvraag voor een omgevingsvergunning. De beoordeling van de techniek is niet aan de gemeente. Dit ligt bij het SDE. De gemeente beschikt ook niet over de capaciteit, kennis en kunde om dit te beoordelen. Ter zake kundig instituut gaat hierna kijken. Bij twijfel zal er ook geen subsidie worden verstrekt en de subsidie zal pas uitgekeerd worden als er ook daadwerkelijk geproduceerd wordt.

De SP wijst op de werkgelegenheid. Voor de SP is dit het belangrijkste. De biomassacentrale levert direct weinig extra werkgelegenheid op. Indirect levert het echter wel meer werkgelegenheid op. Het College moet kiezen voor werk. Dat dit enige overlast met zich meebrengt kan zo zijn maar de oude vuilstort gaf ook jarenlang overlast. De subsidie bedraagt 96 miljoen euro. Dit is erg veel geld voor een experiment maar niets doen betekent ook achteruitgang. De SP denkt dat de overlast te verminderen is door bijvoorbeeld vervoer over water. Resumerend vallen voor de SP de voordelen beter uit dan de nadelen.

De Stadspartij wijst er op dat het voor wat betreft de werkgelegenheid maar gaat om twaalf banen.

De SP geeft aan dat de biomassacentrale indirect veel meer werkgelegenheid oplevert.

De Stadspartij geeft aan dat het hout van buiten de gemeente komt.

De SP geeft aan dat het hout ook deels uit de gemeente komt maar dat de aanvoer wellicht gebeurt door bedrijven uit de regio.

Burgerbelang vraagt of de SP de motie nu wel of niet ondersteunt.

De SP geeft aan dat zij de motie alleen ondersteunen voor wat betreft de risico’s.

D66 geeft aan dat voor wat betreft transport er normen zijn. Het is interessant om te volgen of het bedrijf daaraan gaat voldoen.

De PvdA vraagt wat de relevantie is van de opmerking van D66. Is het de raad die daar over gaat?

D66 geeft aan dat Zutphen energieneutraal wil zijn. Dan is het ook belangrijk om te meten wat te meten is.

De PvdA constateert dat dit niets met deze motie te maken heeft.

D66 geeft aan dat de problematiek ook een overall blik vereist.

De ChristenUnie geeft aan dat enkele weken geleden een bijeenkomst was over de CleanTech agenda. Er komt nu een geweldige kans om te investeren in duurzame energie. Waarom wordt daar niet enthousiast op ingehaakt. De ChristenUnie begrijpt de gevoelens maar vindt de weerstand jammer. De risico’s zijn ingedekt. De gemeente mag daarop vertrouwen.

GroenLinks geeft aan hetzelfde vertrouwen te hebben bij de informatiebijeenkomst. Dit vertrouwen is nadien wel enigszins beschaamd na het lezen van een aantal stukken. GroenLinks heeft sterke twijfels of deze initiatiefnemers de biomassacentrale tot een succes gaan maken.

De Forumvoorzitter geeft het College de gelegenheid om te reageren op een aantal punten uit de motie.

Het College geeft voor wat betreft het eerste punt aan dat de bedrijfsprocessen worden onderzocht door de subsidieverlener. De eventuele risico’s zijn voor de gemeente zeer klein. Voor wat betreft punt 2 is het worst-case-scenario een leegstaand pand. Dit risico is er ook met andere bedrijven. Het College wil hierover in de toekomst nog wel praten met de initiatiefnemers. Voor wat betreft het derde punt: dit kan het College zo aanleveren.

De Forumvoorzitter vraagt aan het Forum over de motie voldoende is besproken.

Het Forum geeft aan dat de motie voldoende is besproken.

De Forumvoorzitter geeft aan dat de motie voldoende is besproken en sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 12 januari 2015 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 12-01-2015 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Besluit

Aangehouden
Geen amendementen ingediend

Behandeld in Raad 20 april 2015 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 20-04-2015 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangehouden
De motie is opnieuw aangehouden, zodat deze niet komt te vervallen op basis van 3:32 lid 5 RvO.
Geen amendementen ingediend

Behandeld in Raad 7 september 2015 (21:30-23:00) Naar boven

Datum 07-09-2015 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangehouden
Geen amendementen ingediend

Behandeld in Raad 18 januari 2016 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 18-01-2016 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangehouden
Aangegeven is dat de motie wordt aangehouden totdat meer duidelijkheid is ontstaan in het onderliggende dossier.
Geen amendementen ingediend

Behandeld in Raad van 12 maart 2018 Naar boven

Datum 12-03-2018 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Ingetrokken

De motie wordt geacht te zijn ingetrokken ex 3:32 lid 5 RvO.
Geen amendementen ingediend