Pagina delen

Motie: Toekomst VVV en TIP

Toelichting

Behandeld in Forum van 18 november 2013 Naar boven

Toelichting griffie

Voordat de raad over een motie in de raad een besluit, wordt deze eerst besproken in het Forum. Met de agendering van deze in de raadsvergadering van 7 oktober 2013 ingediende motie is even gewacht tot het college de evaluatie van het VVV begin november 2013 heeft behandeld. Het college heeft de evaluatie intussen behandeld en vervolgens doorgestuurd, waardoor deze nu als bijlage bij deze motie is opgenomen. Verder zijn door de VVD schriftelijke vragen (2013-V0044) over dit onderwerp gesteld. De vragen en antwoorden daarop staan op de lijst van ingekomen stukken voor de raad van 18 november 2013.

Raadsadviseur: G.A.J. Winters

Datum 18-11-2013 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Raadzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
F.F. Spuijbroek
Griffier
D. Kastelein
Aanwezig namens Naam
PvdAH.W. Hissink
StadspartijF.L.A. van Leeuwen
VVDO.W. Bosch
GroenLinksC. Oosterhoff en A.J.A. Putker
D66H. Lindeboom
BurgerbelangA.W. Jansen
CDAJ. Pennings - Hanemaaijer
SPE.P.M. GrĂ¼ndemann
ChristenUnieS. van Keulen
StadsbelangH.M.J. Siebelink

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Vervolgens geeft hij het woord aan de insprekers.

De eerste inspreker die het woord krijgt is de heer Mout.
De heer Mout stipt het belang aan van Citymarketing voor de stad. Hij verwijst hierbij tevens naar het artikel dat in de Stentor van zaterdag j.l. is gepubliceerd. Het doel is het op de kaart zetten van de stad. Hiervoor moet een organisatie opgetuigd worden. Niet door een externe organisatie maar juist door de eigen mensen die de stad kennen.

De PvdA vraagt of de heer Mout tevreden is met de huidige binnenstadsmanager. De heer Mout geeft aan dat deze zeer nuttig werk verricht.

GroenLinks vraagt wat de heer Mout verwacht van de gemeente. De heer Mout geeft aan dat als de gemeente iemand een mandaat geeft dat deze vooral de ruimte krijgt om zijn werk te doen.
GroenLinks geeft aan dat het antwoord betrekking heeft op het functioneren van de binnenstadsmanager en niet op het functioneren van TIP/VVV. De heer Mout geeft aan dat het er om gaat om mensen de stad in te krijgen. Ook de binnenstadsmanager doet dit maar dan op een ander niveau dan TIP en de VVV.

De VVD wil weten hoe de heer Mout tegen de motie aankijkt.
De heer Mout antwoordt dat hij deze als positief ziet. TIP heeft ontzettend veel gedaan afgelopen periode.

De voorzitter geeft nu het woord aan de heer Barelds die spreekt namens TIP (de inspreekreactie is bijgevoegd).

D66 vraagt of de heer Barelds van mening is dat de VVV gefaald heeft.
De heer Barelds geeft aan niet alle ins en outs omtrent de problemen van de VVV te kennen en onthoudt zich daarom van commentaar.

De VVD vraagt of de heer Barelds het evaluatierapport kent en of hij iets kan met de inhoud.
De heer Barelds geeft aan dat er uit blijkt dat er zeker verbeterpunten zijn Er is ondermeer winst dte behlan op het gebed van scholing.

De PvdA merkt op dat TIP heeft aangegeven graag op dezelfde locatie te blijven.
De heer Barelds merkt op dat de huidige VVV locatie uitstraling mist maar dat er in overleg wel iets mogelijk is.

De derde spreker is de heer Eijerkamp, sprekend namens de Stichting Zutphen naar Olympisch Niveau (inspreekreactie bijgevoegd).

GroenLinks vraagt aan de inspreker wat hij verwacht van de gemeente.

De heer Eijerkamp geeft aan dat met name samenwerking van groot belang is.

De PvdA wil weten wie er allemaal bij de nieuwe organisatie betrokken moeten worden. De heer Eijerkamp stelt dat zo veel mogelijk organisaties betrokken moeten zijn. Van evenementenbureaus tot burgers.
De VVD vraagt of de rol van ZON die van aanjager zal zijn.
De heer Eijerkamp zegt dat dit klopt.

De voorzitter geeft het woord aan de laatste spreekster, mevrouw De Gunst (eveneens namens TIP) (inspreekreactie bijgevoegd).

De PvdA wil weten waarom TIP de VVV licentie niet noodzakelijk acht.
Mevrouw De Gunst antwoordt dat met een licentie eigenlijk alleen een logo wordt gekocht en het recht om VVV bonnen te kopen. Daarnaast krijgt men de beschikking over de VVV database. TIP beschikt zelf over de benodigde database. Het geld kan dus beter voor iets anders aangewend worden.

GroenLinks merkt op dat de VVV toch zeker voor Nederlanders en Belgen een herkenbaar beeldmerk is.
De inspreekster zegt dat dit weliswaar klopt maar dat dit momenteel sterk afneemt.

De SP vraagt of twee organisaties wel bestaansrecht hebben. De spreekster antwoordt dat dit niet het geval is.

De voorzitter geeft vervolgens het woord aan Burgerbelang als een van de indieners van de motie.

Burgerbelang geeft aan dat de Raad keuzes moet maken om ruimte te geven aan de ondernemers. Daarnaast moet er ook ruimte worden gemaakt voor bezoekers. Dit is goed voor de stad. De motie moet er voor zorgen dat de krachten gebundeld worden. Burgerbelang vindt net als de insprekers dat de gemeente een faciliterende rol moet spelen.

Het CDA is blij dat er door ondernemers initiatieven zijn getoond waardoor TIP is ontstaan. Zeker ook omdat er in deze tijd van bezuinigingen minder te besteden is. Als er dan door voortschrijdend inzicht geen VVV licentie nodig is is dit prima zaak.
 
De ChristenUnie geeft aan dat het optreden van TIP beter was dan dat van de VVV de afgelopen periode. Hoe goed de inzet van de museummedewerkers ok bedoeld was.

Het College krijgt vervolgens het woord. Men is van mening dat er één organisatie moet zijn ongeacht of dit TIP of VVV is.
De komende twee jaren is er 15000 Euro beschikbaar voor citymarketing. Het College vindt dat de nieuwe organisatie ook relaties moet aanknopen met oa de Hanze en de Achterhoek.

Het College adviseert om een stap terug te neem. Richt een stichting op voor één locatie en kijk naar betaalbare huisvesting. De beide huidige locaties hebben beiden hun voors en tegens. Burgerbelang interrumpeert: men wil snel een oplossing.
Het college geeft aan dat de motie te snel komt.

De PvdA vraagt of er in januari een concreet plan kan liggen wat te doen met TIP en VVV.
De VVD constateert dat de motie aanpassingen behoeft nu de licentie van de VVV niet naar TIP hoeft.

Het College geeft aan dat een goed plan maken tijd vergt en dat een plan niet eerder dan in februari aan de Raad kan worden voorgelegd.
Burgerbelang raagt of het College wel het voortouw moet nemen.

Het College geeft aan dat het beter is als een externe partij dit doet. De gemeente is immers zelf als partij bij de zaak betrokken.

De VVD noemt de samenvoeging van de VVV en de museumwinkel geen goed idee daar deze straks weer uit elkaar moeten. Ook de aansturen van de VVV door de museumdirecteur noemt de VVD geen goed idee.

Het College geeft aan dat de plannen uitgewerkt moeten worden door een externe partij.

De PvdA vraagt of het betrekken van de binnenstadsmanager bij het overleg een goed idee is.

Het College is van zins hem er bij te betrekken.

Het College geeft aan dat de verweving van VVV en museum tijdelijk is. De VVV moet een particulier initiatief zijn.

De voorzitter wil van de indieners weten of de tekst van de motie gehandhaafd wordt

Allereerst krijgt Stadsbelang het woord. Men is van mening dat er één stichting moet komen met de juiste middelen personen en locatie.

Burgerbelang geeft namens de indieners aan dat de motie tekstuele aanpassing behoeft. Daarbij vraagt men aan het college om een memo.

Het College vraagt zich af af wat men verwacht van een memo. In het evaluatierapport staat alles.

De VVD geeft aan dat een motie waarin niet wordt opgeroepen tot samenwerking tussen alle partijen zinvol is.

De PvdA roept op tot spoed omdat snelheid voor het toerisme van groot belang is.

De voorzitter concludeert dat de motie na aanpassing rijp is voor debat in de Raad over twee weken.

De voorzitter sluit de vergadering

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 2 december 2013 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 02-12-2013 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangehouden
Geen amendementen ingediend

Behandeld in Raad 16 december 2013 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 16-12-2013 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Verworpen

Hoofdelijke stemming
Er zijn 7 stemmen voor en 17 tegen de motie uitgebracht. Dhr. B. van der Veen heeft een stemverklaring afgelegd.
Geen amendementen ingediend