Pagina delen

Motie: Toegankelijkheid de norm, ontoegankelijk de uitzondering!

Toelichting

Zie de bijlage.

Behandeld in Forum van 14 maart 2016 Naar boven

Toelichting griffie

Tijdens de raadsvergadering op 15 februari jl. is door Marjolijn Moester (PvdA) de motie 'Toegankelijkheid de NORM, ontoegankelijkheid de uitzondering!' ingediend (mede indienende fracties zijn SP, CDA, BewustZW, Burgerbelang, Stadspartij en Lijst Van Vliet).

Artikel 3:32 lid 3 van het Reglement van Orde bepaalt dat een motie eerst in een Forumvergadering wordt besproken voordat de Raad er een besluit over neemt. De motie staat geagendeerd voor oordeelsvorming

Raadsadviseur: H Nijkamp

Datum 14-03-2016 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.I. Timmer
Griffier
H.M.A.A. van Vliet
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA.IJ. Pepers
SPH.M.H. Giesen
D66C.A. Lammers
PvdAF.J.G.M. Manders
GroenLinksS. Uenk
StadspartijC.R.L. van Toor
VVDH.B. Demoed
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZWA.W. Jansen
Lijst van VlietF. van Vliet

Verslag van de vergadering

Voorzitter: opent de vergadering en heet allen welkom. Zij wijst erop dat vanmiddag aan iedereen een nieuwe tekst van de motie is toegestuurd. Aan de motie is punt 4 toegevoegd. Dit kan meteen bij de beraadslagingen worden betrokken. Vervolgens geeft zij het woord aan de inspreekster, mevrouw L. van den Berg. Haar bijdrage is als bijlage aan dit verslag toegevoegd.

D66: Het is een mooi betoog. Hij schrikt er wel van en heeft nog nooit zo stil gestaan bij deze problemen.

Mw. Van den Berg: Er zijn ook goede voorbeelden waar de historische stad goed samengaat met nieuw, zoals het pand op de hoek van de Nieuwstad. Daarover is nagedacht.

Burgerbelang: Het verhaal heeft impact. De motie is aangevuld met punt 4, waarin het college wordt opgeroepen om in overleg met ervaringsdeskundigen en betrokken organisaties de belangrijkste 10 belemmeringen in de openbare ruimte te inventariseren en te komen met voorstellen tot aanpassing daarvan. Wil mevrouw Van den Berg daaraan een bijdrage leveren?

VVD: Wordt de gehandicaptenraad daarbij betrokken?

Mevrouw Van den Berg: Heeft zich aangemeld bij het Platform chronisch zieken en gehandicapten. Zij is bereid mee te werken.

SP: Zelf rijdt zij al 20 jaar in een scootmobiel. Zij heeft minder problemen om in winkels te komen. In een rolstoel kan zij echter niet zonder begeleiding.

Voorzitter: geeft vervolgens het woord aan de indieners van de motie.

PvdA: Het Tweede Kamerlid Otwin van Dijk heeft zelfs in het nieuwe Tweede Kamergebouw vele obstakels ervaren. De reactie was dikwijls: “daar hebben we niet aan gedacht.” Op de impressie die gemaakt is van de nieuwe IJsselkade zie je niet een gehandicapte en in “Den Bouw” zijn in de gangen tegels gebruikt die lastig zijn vanwege hun oneffenheden. De algemene toegankelijkheid wordt nu per 1 januari 2017 wettelijk vastgelegd. Hij dankt de overige fracties die de motie steunen.

Christen Unie: Hoe staat het college tegenover de motie?

College: De wet verplicht er per 1 januari 2017 toe om rekening te houden met toegankelijkheid. Dat gebeurt echter ook nu al. Enkele weken geleden is bijvoorbeeld met het Platform chronisch zieken en gehandicapten een bezoek gebracht aan de Tichelbeekse waard. Het smalle voetpad wordt toegankelijk gemaakt voor rollators o.a. door het maken van rollator uitwijkplaatsen.

PvdA: Als het al staand beleid is, hoe kan het dan dat er in Den Bouw geen rekening mee gehouden is?

College: De gemeente heeft geen zeggenschap over Den Bouw. Bovendien is het project al van jaren geleden.

PvdA: Het gaat er ook om hoe de gemeente het beleid uitdraagt naar bouwers en aannemers.

SP: Bepaalde zalen in dit gemeentehuis kunnen door mij slechts achterlangs worden bereikt. De desbetreffende toegang is erg glad. Ook de vluchtweg ontbreekt, omdat in geval van brand de lift niet mag worden gebruikt. Dit is al meerdere malen in het presidium gemeld, maar er is nog niets veranderd.

College: Zal dat intern bespreken, maar kan daarover nu niets toezeggen.

Burgerbelang: Proef dat er wel beleid is, maar dat het niet meevalt om dat gestalte te geven. Wellicht is het zinvol een meldpunt in te stellen. Het gaat erom plannen te toetsen en het beleid te borgen.

VVD: De motie is op aantal punten te stellig: bijvoorbeeld bij V en bij 2. Vooral het laatste punt gaat de fractie te ver.

PvdA: In de nieuwe wet wordt ook gesproken over “eis”: toegankelijkheid is een eis, tenzij…. De stelligheid is nodig om voor het onderwerp de aandacht te krijgen die het verdient.

D66: Gaat het college in gesprek met de ondernemers over de toegankelijkheid van hun winkels?

College: Het is wat vreemd om nu over de inhoud van de motie te spreken, voordat hij door de raad is aangenomen. Bovendien komt er een wettelijk verplichting.

BewustZW: Trottoirs lopen af en staan vol obstakels. Er zijn ook richtlijnen voor hellingen etc. Dat biedt nog vele mogelijkheden. Meestal gaat het om aandacht voor het onderwerp.

College: Bij de projecten die op stapel staan is er aandacht voor dit onderwerp en is er overleg met het Platform chronisch zieken en gehandicapten.

CDA: De discussie in dit forum maakt de fractie enthousiast en de motie is praktisch van aard: Zutphen Vooruit!

Burgerbelang: Prioriteit zou gelegd kunnen worden bij begaanbaarheid van de belangrijkste routes.

GroenLinks: Fractie heeft de motie niet ondertekend, mede omdat er een wettelijke regeling komt. Niettemin is zij onder de indruk van het verhaal van inspreekster. De fractie is benieuwd naar de uitwerking van punt 4 van de motie. Dat brengt wellicht een sneeuwbaleffect te weeg bij andere partijen dan de gemeente. De fractie zal de motie positief benaderen.

Voorzitter: Constateert dat de motie voldoende besproken is en sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 11 april 2016 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 11-04-2016 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
C. Abbenhues
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
De tekst bij punt 2 is aangepast.
Geen amendementen ingediend