Pagina delen

Motie: Tegels eruit, groen erin (operatie steenbreek)

Toelichting

Zie de bijlage.

Bijlagen

Behandeld in Forum van 19 november 2018 Naar boven

Toelichting griffie

In de raadsvergadering van 5 november 2018 is de motie "Tegels eruit, groen erin (operatie Steenbreek)" door de fracties van D66 en GroenLinks ingediend.

De motie draagt het college op om inwoners van de gemeente Zutphen actief te informeren over de positieve gevolgen van vergroening en de negatieve gevolgen van verstening van het verstenen van particuliere tuinen en hierbij gebruik maken van het landelijke programma Operatie Steenbreek, en Operatie Steenbreek op te nemen in ons Zutphens Klimaatbeleid. Dekking moet worden gevonden uit het budget Duurzaamheid.

Artikel 3:32 lid 3 van het Reglement van Orde bepaalt dat een motie normaal gesproken eerst in een Forumvergadering wordt besproken voordat de Raad er een besluit over neemt.

In deze vergadering wordt ook de motie "Herbevestiging uitgangspunten verkoop openbaar groen" behandeld.

Raadsadviseur: M.J.E. van den Berg-Platzer

Datum 19-11-2018 Tijd 19:30 - 20:00
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M. Schriks
Griffier
M Linssen
Aanwezig namens Naam
GroenLinksD Logemann
SPS.G.J.G. de Groen
PvdAS de Geus
BurgerbelangH Papperse
D66G.I. Timmer
VVDH. Hissink
CDAA.R. Nijenhuis
StadspartijB Vink
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieR.A. Klein Bennink

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en geeft het woord aan mevrouw Timmer van D66. Zij gaat in op de achtergrond van het initiatief "Steenbreek".

Naar aanleiding van de omstandigheden deze zomer is deze motie opnieuw van stal gehaald om iets te kunnen doen in het kader van de vergroening en tegen de verhitting van de stad.

GroenLinks heeft een kleine toevoeging. Zij zijn heel blij met het initiatief. De operatie "Steenbreek" past ook binnen het klimaatbeleid van de gemeente. Het element wat GroenLinks heeft toegevoegd is aspect van bestaande voorziening van subsidie voor afkoppelen van regenwater op de riolering.

Het College is blij met het indienen van de motie. Het geeft de inwoners en het college een zetje in de rug. Er wordt te weinig gebruik gemaakt van de subsidiemogelijkheden. Operatie "Steenbreek" past 1 op 1 binnen het gemeentelijk beleid, en daarom willen wij deze uitvoeren. De motie geeft focus.

D66 is blij met de steun van de wethouder. Zij wil nog een suggestie meegeven: bijvoorbeeld met de verstrekking van regentonnen zoals andere gemeentes.

De Stadspartij is erg blij met het initiatief, het past ook binnen het Blauwboek. Het draagt bij aan bewustwording en krachtenbundeling. Zij vraagt aan College of alle partijen dit moeten steunen.

Het College wil graag zo'n breed mogelijke ondersteuning hiervoor.

Het CDA denkt er anders over, gezien de mate van verstening van tuinen. Het speelt kennelijk niet voor bewoners.

GroenLinks reageert hierop dat er achter het initiatief een kennisplatform is, die kennis van verschillende gemeentes bundelt. Het is dus een zinvolle investering.

D66 vult aan dat er landelijke activeringscampagnes worden georganiseerd die bijdragen aan bewustwording en verandering. Kennis van gemeentes, waterschappen en provincies komen erin samen.

De ChristenUnie vreest dat een particulier zich moeilijk zal laten verleiden, er moet iets tegenover staan. We steunen de motie, maar verwachten weinig veranderingen op de korte termijn.

De SP vreest dat het niet te handhaven is, krijgen we straks een tegelpolitie? Daarnaast vraagt zij zich af of het welbesteed geld is in deze tijd.

D66 geeft aan dat het niet veel geld is. We zijn ons bewust van de begrotingsproblemen, maar het past binnen de begroting voor duurzaamheid. Zij trekt de vergelijking met campagnes met autogordels in het verleden.

De SP ziet de vergelijking niet opgaan.

GroenLinks verwacht dat een deel van de mensen positief zal staan tegenover deze veranderingen. De afkoppeling van regenwater zal ook besparing betekenen op kosten voor vervanging van riolering.

Burgerbelang heeft geen vragen.

De VVD is het eens met het CDA. Zij betreurt dat er weer een motie ligt, het had al uitgevoerd moeten zijn.

D66 is het hiermee eens. Maar het betreft een oude toezegging, die echter nog steeds niet uitgevoerd is.

VVD is blij dat mensen mogen beslissen voor de inrichting van eigen tuin of balkon.

BewustZW begrijpt de motie. Zij is verbaasd dat de gemeente zelf een verkeerd beeld naar buiten brengt, met de verstening van de IJsselkade. Zij gelooft niet in acties met regentonnen. Zij hoopt dat er een meerderheid is voor de uitvoering. Zij vraagt aan het College of het al in uitvoering is.

Het College geeft als reactie dat het voorgenomen beleid betreft, waar zij zich erg voor gaat inzetten.

Het CDA vraagt om het onderwerp te koppelen aan het bouwbesluit, en in samenspraak met andere ambities toe te passen.

D66 geeft aan dat het binnen de gemeentelijke ambities past.

De voorzitter concludeert dat het onderwerp voldoende is besproken en door kan naar de raad ter besluitvorming.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 17 december 2018 (19:30 - 23:00) Naar boven

 
Datum 17-12-2018 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters
Aanwezig namens Naam
GroenLinks
SP
PvdA
Burgerbelang
D66
VVD
CDA
Stadspartij
BewustZW
ChristenUnie

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Bijlagen

Besluit

Aangenomen
Er werden 17 stemmen voor en 11 stemmen tegen uitgebracht.
Geen amendementen ingediend