Pagina delen

Motie: Taalschakelklas moet blijven

Toelichting

Behandeld in Forum van 15 december 2014 Naar boven

Toelichting griffie

Het betreft hier een motie van PvdA, GroenLinks, Burgerbelang, Stadspartij en SP die is ingediend in de raad van 17 november 2014 tegen de achtergrond dat de taalschakelklas niet langer wordt gefinancierd door de gemeente. In het recente verleden maakte de gemeente gebruik van een aparte financieringsstroom van het rijk. De indieners van de motie pleiten voor behoud van taalonderwijs voor basisschoolleerlingen met taalachterstand.

Raadsadviseur: G Pletzers

Datum 15-12-2014 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
C. Oosterhoff
Griffier
N.J. ten Bokkel
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA.IJ. Pepers
SPE. Müller
D66G.I. Timmer
PvdAM.M.M. Moester
GroenLinks
Stadspartij
VVDA. van Dijk
CDAM.K. van Straten
ChristenUnieA. Oldenkamp
Fractie Jansen

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.

Door zowel de PvdA, Groen Links, Burgerbelang, Stadspartij en de SP is een  motie ingediend welke oproept tot  het behoud van taalonderwijs voor basisschool leerlingen met taalachterstand.

De voorzitter geeft het woord aan de inspreker, de heer van Aalst, directeur van het samenwerkingsverband scholen IJssel /Berkel. De inspreekreactie is als bijlage toegevoegd.

De voorzitter geeft het woord aan de leden voor het stellen van vragen aan de heer Aalst.

CU; Wat zijn de kosten om deze onderwijsvoorziening in stand te kunnen houden?

Dhr Aalst; de kosten bedragen ca. € 45.000, per jaar.

VVD; Het onderwijs wordt mede gefinancierd uit het eigen budget Passend Onderwijs. Op dit moment is daarbinnen geen ruimte voor taalschakelvoorzieningen of dat moet ten koste gaan van andere onderwijsaspecten.

D66; Een gezamenlijke aanpak vanuit de regio gemeente is nodig.

De voorzitter geeft nu het woord aan de forumleden voor het stellen van vragen aan het College  over de inhoud van de motie. De motie is door 6 partijen ingediend omdat zij inzien dat mede door de taalschakelvoorziening de jongeren de nederlandse taal in één jaar kunnen aanleren waar zij daarna altijd voordeel zullen hebben. Dit moet feitelijk gefinancierd worden door de gemeente.

SP; Zijn er kopklassen in de gemeente en zo ja worden die meegenomen in deze motie? Kopklassen zijn klassen voor leerlingen die de basisschool hebben afgerond en die daarna extra bijscholing in taal krijgen voordat ze naar de middelbare school gaan.

PvdA; Meenemen is oké, echter wat kost dat dan?

D66; Als voorschot- en vroegschooleducatie (VVE) meegenomen worden zijn feitelijk zowel kopklassen als taalschakelvoorzieningen niet nodig.

CU; In de motie moet het feit dat de financiering door de gemeente moet worden gedaan, wel worden aangegeven, want daar moet over worden gesproken.

VVD; De partij heeft de motie niet ondertekend echter ziet wel het belang van goed onderwijs voor alle kinderen in de gemeente en komt erop terug als dit in het kader van het asielzoekerscentrum ter sprake komt.

D66; Geeft aan dat in het kader van de wet Oké het de taak van de gemeente is om goed onderwijs te faciliteren.

De voorzitter geeft het woord aan het college voor het beantwoorden van de vragen.

De historie van onderwijs via de taalschakelvoorziening is goed weergegeven door de heer van Aalst.Na de  kerntakendiscussie destijds is besloten het beschikbare geld selectief in te zetten waarbij geen financiele ruimte meer was voor taalschakel voorziening in het onderwijs. Dit terwijl er vanuit de wet VVE wel een taak voor de gemeente ligt.

Het college geeft aan dat ze blij met de motie is. Preventie en vroeg signalering van taalachterstand is immers  belangrijk in het onderwijs. Daarnaast zal er door de komst van het AZC meer kinderen en ook volwassenen komen met een taalachterstand. Samen met de Regio zal nagegaan moeten worden wat de genoemde onderwijswetten voor het hele spectrum aan onderwijs in de gemeente gaat betekenen.

Kopklassen zijn er vooralsnog niet in de gemeente. Het college vindt het van belang dat er ook gekeken moeten worden naar taalschakelvoorziening voor de ouders van kinderen met een taalachterstand. Immers als de ouders de taal goed beheersen zal dit ten goede komen aan de kinderen.

Het college acht het goed om in een breder verband met zowel de Regio als de scholen naar het voorstel  te kijken. De gemeente geeft niet op voorhand aan het extra onderwijs te financieren maar wil wel samen met de andere betrokken partijen te kijken wat mogelijk is. Door samenwerkingen en slimme verbindingen te leggen met partijen en instanties zal er gekeken moet worden wat haalbaar is. Tevens zijn er kansen door de komst van het AZC. Het college zal de motie gaan uitwerken en zal daarnaast de kosten in beeld brengen en nagaan of er financiële dekking is.

De VVD merkt op dat tijdens de 2e bijeenkomst over het AZC, de directeur dhr. Waaijen heeft aangegeven dat de gemeente Zutphen zal bijdragen aan onderwijs voor buitenlandse kinderen.

Het college geeft aan dat dit niet bij haar bekend is.

De forumleden geven aan dat aanpassing van de motie niet noodzakelijk is.

De VVD geeft aan dat zij de motie ook ongewijzigd steunt.

Na het tellen van de stemmen concludeert de voorzitter dat de motie unaniem wordt gesteund. Besloten wordt dat de motie direct door kan voor besluitvorming in de Raad.

De voorzitter bedankt iedereen voor de komst en sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 15 december 2014 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 15-12-2014 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend