Pagina delen

Motie: Subsidie voor het platform maatschappelijke ondersteuning

Toelichting

Behandeld in Forum van 18 november 2013 Naar boven

Toelichting griffie

In de motie wordt het college opgedragen om binnen de programmabegroting 2014 € 2.000,- te vinden om het Platform Maatschappelijke Ondersteuning een subsidie toe te kennen. Indieners van de motie zijn zich er van bewust dat subsidieverlening voorbehouden is aan het college.

Raadsadviseur: G Pletzers

Datum 18-11-2013 Tijd 19:00 - 19:30
Zaal
Raadzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
O.W. Bosch
Griffier
J.V.H. Nijman
Aanwezig namens Naam
PvdAJ.S.N.M. van Gemert
StadspartijF.F. Spuijbroek
VVDA. van Dijk
GroenLinksJ.M. Luijendijk
D66A.O. Biçen
BurgerbelangR.C.M. Sueters
CDAJ. Pennings - Hanemaaijer
SPE.P.M. Gründemann
ChristenUnieS. van Keulen
Stadsbelang

Verslag van de vergadering

De Forumvoorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Onderwerp van dit Forum is de motie van Burgerbelang waarin het college wordt opgedragen om € 2.000,- subsidie te verlenen aan het Platform Maatschappelijke Ondersteuning (PMO).

De Forumvoorzitter geeft als eerste het woord aan Burgerbelang, de indiener van de motie.

Burgerbelang heeft tot vandaag gewacht op een antwoord van het college. De motie zou eigenlijk twee weken geleden als amendement op de Strategische Agenda worden ingediend. Burgerbelang vindt het vervelend dat een persoonlijk aan een forumlid gerichte email terecht komt bij het college. Dit is een vreemde gang van zaken. Nu het college de subsidie aan het PMO heeft toegekend is de motie in principe niet meer nodig. Burgerbelang wil wel het college nog wel weten hoe de email bij het college terecht is gekomen?

De Forumvoorzitter geeft het woord aan het Forum voor het stellen van vragen aan de indiener van de motie.

De VVD geeft aan gehoord te hebben dat mevrouw Van der Tuin van het PMO contact heeft gehad met de heer Rommers. Daardoor is één en ander in een versnelling gekomen.

De PvdA geeft aan dezelfde informatie te hebben maar heeft nog niets gehoord over daadwerkelijke subsidieverleningen aan het PMO.

GroenLinks geeft aan verrast te zijn over het inbrengen van de motie nu Burgerbelang een schijnbaar snellere weg heeft gevonden waardoor de subsidie aan het PMO is verleend.

Burgerbelang geeft aan via via te moeten vernemen dat er iets is geregeld met het PMO.

De Forumvoorzitter geeft het woord aan het College om te reageren op de motie.

Het College erkent dat de gang van zaken enigszins rommelig is verlopen. Alle binnenkomende informatie gaat naar een aantal verschillende personen. In dit geval gaat het om een email van mevrouw Van der Tuin gericht aan de raad die ook is doorgestuurd naar het College. Het College is naar aanleiding van deze email in gesprek gegaan met mevrouw Van der Tuin. De kosten die het PMO moet maken bestaan hoofdzakelijk uit reiskosten. Het werk dat het PMO verricht is erg belangrijk. Daarom is dit ook een terechte vraag van het PMO. De bijdrage aan het PMO zal niet zijn in de vorm van een reguliere subsidie maar de reiskosten worden vergoed uit het werkbudget decentralisaties. Voor 2013 zijn de reiskosten al vergoed. Voor 2014 worden de reiskosten vergoed op declaratiebasis met een voorschot van € 1.000,-. Dit is zo geregeld met het PMO naar tevredenheid van beide partijen.

De Forumvoorzitter geeft het Forum de gelegenheid om vragen te stellen aan het College.

Burgerbelang geeft aan dat het mailtje van het PMO was gericht aan hemzelf en niet aan het college. Hoe kan het dan dat deze mail toch bij het college is gekomen. Deze gang van zaken baart Burgerbelang zorgen. Uiteindelijk is Burgerbelang blij met het resultaat.

De VVD vindt het goed dat er in het kader van de decentralisatie een oplossing is gevonden. Ook na 2015 is het PMO van belang en ook na 2015 moeten kosten van het PMO worden vergoed. Bijvoorbeeld per advies.

De SP geeft aan dat het steunen van deze motie suggereert dat het PMO wordt gesteund. Het PMO suggereert dat ze de belangen van de WMO-klanten vertegenwoordigd maar dit is volgens de SP niet het geval. Het PMO heeft geen statuten en daarmee ook geen bestuurders die aansprakelijk kunnen worden gesteld. Daarnaast worden de echte WMO-klanten niet gehoord. De SP doet de suggestie om het werkgebied van de in Lochem goed functionerende WMO-raad uit te breiden naar Zutphen. Tegelijkertijd kan het werkgebied van de in Zutphen goed functionerende cliëntenraad worden uitgebreid naar Lochem. De SP is van mening dat het PMO niet de steun van de raad verdient.

Burgerbelang geeft aan uitvoerig gesproken te hebben met het PMO. Het PMO kan een wezenlijke bijdrage leveren aan het welzijn van de cliënten. Burgerbelang neemt nadrukkelijk afstand van de woorden van de SP.

De VVD geeft aan dat het geluid van de SP niet onbekend is. Het PMO is volgens de VVD een goede organisatie. Partijen of personen die zich buiten gesloten of niet gehoord voelen kunnen zich altijd melden bij de betrokken ambtenaren waarna die dat kunnen bespreken met het PMO.

De Stadspartij is het eens met het feit dat het PMO subsidie krijgt.

De PvdA geeft aan dat het PMO prima werkt verricht. De woorden van de SP zijn niet de woorden van de PvdA.

D66 geeft aan dat er voor de reiskosten van het PMO een goede oplossing is gevonden door het college. Naar aanleiding van het verhaal van de SP merkt D66 op dat, bij het ontbreken van een WMO-raad, het PMO een belangrijke bijdrage levert. D66 ondersteunt de bijdrage van het PMO.

De SP geeft aan dat het PMO alleen bestaat uit professionals. Er zitten geen WMO-klanten in het PMO. De SP noemt dit geen belangenbehartiger.

De VVD wijst er op dat het PMO wel degelijk een belangenbehartiger is. Het PMO is één van de belangrijkste pijlers onder het Platform Chronische Zieken en Gehandicapten. Daarmee is het ook logisch dat het PMO geen eigen statuten heeft.

Het CDA geeft aan dat het zinvol is om te starten met het PMO en na 1 tot anderhalf jaar te evalueren. Het CDA kan de opmerking van de SP enigszins plaatsen. Het is belangrijk dat de mensen in de WMO worden gehoord.

De Forumvoorzitter geeft het woord aan het College om te reageren op de punten van het Forum.

Het College is blij met de bijna volledige steun van het forum. Het PMO is inderdaad een onderdeel van het Platform Chronisch Zieken en Gehandicapten en die bestaat zeker niet alleen uit professionals die hieraan hun geld verdienen. Over de financiële situatie na 2015 geeft het College aan dat dit voor veel meer organisatie en partijen onduidelijk is.

De Forumvoorzitter geeft het woord aan Burgerbelang, de indiener van de motie.

Burgerbelang geeft aan dat de motie inmiddels achterhaald is. Burgerbelang is blij met de financiële steun aan het PMO. De motie zal in de raad worden ingetrokken.

De Forumvoorzitter dankt iedereen voor zijn inbreng en sluit dit Forum.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 2 december 2013 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 02-12-2013 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Ingetrokken

Geen amendementen ingediend