Pagina delen

Motie: Streaming raadsvergaderingen

Toelichting

Zie de bijlage.

Behandeld in Forum van 19 december 2016 Naar boven

Toelichting griffie

In de raadsvergadering van 6 december 2016 is de motie "Streaming raadsvergaderingen" ingediend door de fracties van D66, Burgerbelang, BewustZW, GroenLinks, PvdA, Lijst van Vliet.

Artikel 3:32 lid 3 van het Reglement van Orde bepaalt dat een motie in principe eerst in een forumvergadering wordt besproken voordat de raad er een besluit over neemt.

Raadsadviseur: H Nijkamp

Datum 19-12-2016 Tijd 20:00 - 20:30
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
M van den Berg-Platzer
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM. Jaspers
SPE. Jager
D66G.I. Timmer
PvdAF.J.M. Heitling
GroenLinksM.T.E. Westerik
StadspartijC.R.L. van Toor
VVDB. van der Veen
CDAG.M.M. Ritzerveld
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZWT. Marks
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

Voorzitter: Welkom bij deze vergadering waarin de motie 'streaming raadsvergaderingen' wordt behandeld. Ik geef het woord aan de indiener van de motie.

D66: Wij willen graag eerst een korte presentatie geven, zie link. Dit is wat je ziet bij live-streaming.

Voorzitter: Dank voor de heldere presentatie. Hebben de mede-indieners hier nog iets aan toe te voegen?

PVDA: Dit moet er komen. Alleen al om burgers te laten zien en horen wat er gebeurd. Kanttekening is wel, dat het lastig terug te vinden is. Het is geen substituut voor publiekelijk toegankelijk geschreven verslagen.

D66: In de gemeente Voorst is gebleken dat deze publiekelijk toegankelijk geschreven verslagen niet meer nodig zijn.

PVDA: Toch zijn wij er van overtuigd dat je deze publiekelijk toegankelijke geschreven verslagen niet weg moet doen.

College: Als je dit doet, waarom wil je dan nog steeds geschreven notulen hebben?

PVDA: Om iets terug te kunnen vinden, kost dan meer tijd. Maar wij willen niet één van beide maar beide.

D66: ook bij live-streaming kun je snel iets terugvinden. Maar het één sluit het ander niet uit.

CDA: We zijn voor deze motie, maar zijn het ook er mee eens dat het één het ander niet uitsluit: we moeten beide doen.

ChristenUnie: Wij zijn voor, maar delen het standpunt van de PVDA: ook de publiekelijk toegankelijk geschreven verslagen behouden.

VVD: Wij staan positief tegenover het voorstel. Maar niet als vervanging van de publiekelijk toegankelijk geschreven verslagen, dan zullen wij deze motie niet ondersteunen, maar er naast. De raad heeft haar eigen merites. Wat maakt dit tot een opdracht aan het college? Waarom doen we dit niet vanuit de raad zelf?

D66: Dat is een goede vraag. Voor wat betreft het budget, vanuit de raad moeten we er geld voor zien te vinden.

VVD: Wij hadden een andersoortige motie verwacht, dat een en ander al onderzocht zou zijn. Wij willen een andere opdracht aan het college.

D66: Daar is nog niet over nagedacht. Het initiatief voor deze motie is het gevolg van het feit dat er al heel lang over gepraat wordt maar er nog geen stappen zijn gezet.

VVD: Als raad zijn we zelf aan zet om dit in gang te zetten.

College: Dit raakt zowel de raad als het college in verband met de uitvoering. We moeten met elkaar onderzoeken wat mogelijk is. Ook samen met de griffier. Voorzitter, mag de griffier het woord?

Griffier: Het is zaak om alles goed af te stemmen, dat alles in beeld wordt gebracht. Er hangt heel veel mee samen: stukje archief, wat is maatgevend, webrichtlijnen, welk effect heeft dit beslag op het gemeentelijk netwerk.

D66: Interruptie: Wij begrijpen de mitsen en de maren, maar we moeten uitgaan van de mogelijkheden die er zijn in samenwerking tussen college, griffie en raad.

Griffier: Ik wil wel positief zijn, maar ook kanttekeningen meegeven.

VVD: Wij zijn blij met de toegezegde ambtelijke medewerking. Toch kijken we naar het dictum van de motie: welk verzoek leggen we straks voor aan de raad?

D66: Dictum 1 willen we wijzigen in "gezamenlijk met college, raad en griffie mogelijkheden onderzoeken".

VVD: Ik vindt dit principieel bij de raad thuishoren, niet bij het college. Dat moet tot uitdrukking komen in het dictum van de motie. In het dictum zou moeten staan: "Stelt zich ten doel dit samen met het college uit te werken".

College: Wij stellen voor de motie te laten zoals die is, en vanuit de raad samen met de griffie een klankbordgroep samen te stellen.

VVD: Wij zijn benieuwd waar de wethouder vertraging uit opmaakt.

College: Horende de overdenkingen het volgende: voordat scherp is wat verwacht wordt, halen we 1 maart 2017 niet.

VVD: We moeten zuiver in onze rollen blijven.

Griffier: De eerste contacten hierover met het college zijn al geweest.

D66: Alles overwegende, zullen we overleggen met de mede-indieners. Maar we willen dit wel al graag vanavond in de raad.

Voorzitter: Dit is voldoende besproken en kan door naar de raad. Dank voor uw aanwezigheid.

 

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 19 december 2016 Naar boven

Datum 19-12-2016 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
C. Abbenhues
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend