Pagina delen

Motie: Spoed Nota verbonden partijen

Toelichting

Behandeld in Technisch Blok 12 januari 2015 (20:00 - 21:00) Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur: G.A.J. Winters

Datum 12-01-2015 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M. Jaspers
Griffier
G.J.J.M. Pletzers
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM.G.S. Siemes
SPF. van Vliet en E.C.L. Verhoog
D66A.S.R. Dijk
PvdAF.J.G.M. Manders en J. Bloem
GroenLinksA.J.A. Putker
StadspartijD. Bogerd
VVDH. Hissink
CDAA.R. Nijenhuis en K.M. Warmoltz
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZW
Fractie Jansen

Verslag van de vergadering

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering.

2. Algemeen spreekrecht

Er zijn geen insprekers.

3. Actieve informatievoorziening

Het college meldt dat Gedeputeerde Staten vooralsnog niet akkoord gaat met verlening van de subsidie voor de Broederenkerk uit het Stadscontract.

De Stadspartij vraagt of het college hiermee de dakreparatie bedoelt of het cultuurcluster aan het 's-Gravenhof.

Het college antwoordt dat het gaat om de Broederenkerk.

4. Aankondiging moties en amendementen

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

5. Toezeggingenlijsten

5a. Toezeggingenlijst Forum 12 januari 2015

De SP vraagt nogmaals aandacht voor toezegging 14-19 (Implementatiebudget Sociaal Domein t.b.v. Het Plein).

De Stadspartij vraagt wanneer toezegging 14-06 (Verordening paracommercie - sportverenigingen) wordt afgedaan. Het college zal hier navraag naar doen.

5b. Toezeggingenlijst Raad 12 januari 2015

Geen vragen/opmerkingen.

6. Vermoedelijke hamerstukken

6a. Kwijtschelding voor ondernemers

De VVD vraagt zich af in hoeverre er belangstelling bestaat voor de regeling. Is het geen papieren tijger?

De Stadspartij is blij dat de regeling uitgevoerd zal gaan worden.

De PvdA sluit hierbij aan.

Advies: voldoende besproken, voorstel kan door als hamerstuk naar de raad.

7. Motie: Spoed Nota verbonden partijen

GroenLinks als initiatiefnemer licht de redenen toe om deze motie in te dienen. Zij ziet in de nota een van de kaders voor democratische controle. Spoed is gewenst omdat er mogelijk op korte termijn nieuwe gemeenschappelijke regelingen bijkomen.

Het college antwoordt dat de Nota verbonden partijen waarschijnlijk op 9 maart 2015 in het Forum zal komen.

D66 vraagt of in het licht hiervan de motie niet ingetrokken kan worden.

Advies: voldoende besproken, kan door naar de raad.

8. Lijst ingekomen stukken Raad 12 januari 2015

Geen vragen/opmerkingen.

9. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 12 januari 2015

De SP vraagt of er aandacht is geweest voor de bezoldiging van bestuurders bij subsidieverlening.

Het college merkt op dat er getoetst is aan de Wet normering topinkomens. Ook de bestuurder van Tactus valt binnen de norm.

10. Forumverslag 15-12-2014

GroenLinks merkt op dat niet mevrouw Luesink maar de heer Putker aanwezig was bij het Forum Verordening reclamebelasting - ondernemersfonds.

Met inbegrip van deze wijziging wordt het verslag vastgesteld.

11. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering en bedankt de aanwezigen voor hun komst.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 26 januari 2015 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 26-01-2015 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangehouden
Geen amendementen ingediend

Behandeld in Raad 9 maart 2015 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 09-03-2015 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Ingetrokken

Geen amendementen ingediend