Motie: Snel internet in het buitengebied

Onderwerp Motie: Snel internet in het buitengebied...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Motie: Snel internet in het buitengebied

Onderwerp Motie: Snel internet in het buitengebied
ForumOordeelsvormend
Portefeuillehouder J. Pennings - Hanemaaijer
Soort bevoegdheidKaderstellend
BeleidsvrijheidBeperkt

Toelichting

Zie de bijlage.

Bijlagen

2015-M0033
2015-M0033 - gewijzigd

Technisch Blok 18 januari 2016 (20:00 - 20:30)


Toelichting griffie:
In de raadsvergadering van 14 december 2015 is de motie "Snel internet in het buitengebied" ingediend. Artikel 3:32 lid 3 van het Reglement van Orde bepaalt dat een motie eerst in een Forumvergadering wordt besproken voordat de Raad er een besluit over neemt. De motie staat nu geagendeerd voor oordeelsvormende bespreking.
Raadsadviseur: G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

1. Opening

Voorzitter: Welkom bij deze vergadering.

2. Algemeen spreekrecht

Voorzitter: Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

3. Actieve informatievoorziening

College: De Tillift in zwembad de IJsselslag komt er. Het AZC heeft vertraging opgelopen: het zal om en nabij mei 2016 worden dat vluchtelingen daadwerkelijk gehuisvest kunnen worden. Omwonenden van het AZC worden deze week geïnformeerd. De tussenstand voor de situatie met betrekking tot de huishoudelijke hulp is als volgt: op landelijk niveau wordt besproken om TSN over te nemen door buurtzorg.

4. Aankondiging moties en amendementen

Voorzitter: Willen partijen hiervan gebruik maken?

GroenLink: Kan de Motie Snel internet buitengebied vanavond in de Raad behandeld worden? Er is hier een meerderheid voor.

CDA: Dit komt bij agendapunt 7 aan de orde.

5. Toezeggingenlijsten

5a. Toezeggingenlijst Forum 18 januari 2016

Geen opmerkingen.

5b. Toezeggingenlijst Raad 18 januari 2016

Geen opmerkingen.

6. Vermoedelijke hamerstukken

6a. Eerste wijziging Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Achterhoek

Voorzitter: Voldoende besproken, hamerstuk in de raad.

6b. Toelating van de heer Brouwer als raadslid gedurende de tweede periode van ontslag wegens ziekte van de heer Remmers

Voorzitter: Voldoende besproken, hamerstuk in de raad.

7 Motie: Snel internet in het buitengebied

GroenLinks: Mag deze motie door naar de Raad van vanavond? Of zijn er nog vragen?

ChristenUnie: Hoe staat het college daar tegenover?

College: Wij zijn het ermee eens dat deze motie vanavond in de Raad wordt behandeld. Er is al een brief naar de gemeente Bronckhorst gestuurd om bij hun aan te sluiten.

PVDA: Een brief naar de gemeente Bronckhorst? Wij zouden toch aansluiten bij de provincie?

College: Zeker, maar de gemeente Bronckhorst is hiermee al verder.

CDA: Wij hebben een vraag aan de Stadspartij: Waarom staat er op deze motie een kruis door het logo van jullie partij en door de naam van jullie raadslid? waarom zijn jullie niet mede indiener?

Stadspartij: De tekst van de motie luidde eerst anders, deze is nu aangepast. Nu zijn wij wel akkoord.

GroenLinks: Jullie zijn het er nu wel mee eens?

Stadspartij: Ja.

SP: Wij hebben deze motie ook niet ondertekend, maar zijn het er ook mee eens. Als de Stadspartij ondertekent, zijn wij de enige partij die niet hebben ondertekend. Wij ondertekenen dan ook.

VVD: Deze motie wordt vanavond in de Raad behandeld, daar vindt dan ook de beraadslaging plaats.

8. Lijst ingekomen stukken Raad 18 januari 2016

Geen opmerkingen.

9. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 18 januari 2016

Geen opmerkingen.

10. Vaststellen forumverslag(en)

10a. Forumverslag 14-12-2015

Voorzitter: Vastgesteld.

10b. Forumverslag 15-12-2015

Voorzitter: Er is door de VVD (Antje van Dijk) een wijziging op het verslag aangedragen. Aan de verwerking hiervan is nog niet toegekomen. Daarom wordt niet nu het verslag vastgesteld maar in de volgende technisch blokvergadering.

11. Sluiting

Voorzitter: Ter gelegenheid van het afscheid van Willem van Stockum van de VVD in de raadsvergadering, zal in de hal tijdens het koffiedrinken Zjusst (jeugdtoneel) een voorstelling geven. Hiermee sluit ik de vergadering.


Bijlagen:
Inspreekreactie de heer Menkveld Motie verheven park, parkeerruimte Houtwal en brug
Inspreekreactie De heer Slootje Motie verheven park, parkeerruimte Houtwal en brug
Inspreekreactie dhr van der Ploeg brug visppoortgracht 18 januari 2016.pages

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad


Raad 18 januari 2016 (21:30 - 23:00)

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.


Bijlagen:
Handelingen raad 18 januari 2016

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend


Deze pagina

  • a
  • a
  • a
  • tekstgrootte

Behandeld in

  • Bezoekadres: 's Gravenhof 2, 7201 DN Zutphen
  • Postadres: Postbus 41, 7200 AA
  • Telefoon: 140575
  • Email: info@zutphen.nl