Pagina delen

Motie: Samenleving betrekken bij Voorjaarsnota 2018

Toelichting

Zie de bijlage.

Behandeld in Forum van 11 september 2017 Naar boven

Toelichting griffie

In de raadsvergadering van 19 juni 2017 is de motie "Samenleving betrekken bij Voorjaarsnota 2018" door de Stadspartij ingediend.

De motie draagt het college op om met ingang van de Voorjaarsnota 2018 een werkgroep te vormen die een proces vormgeeft waarin inwoners hun bijdrage aan de Voorjaarsnota kunnen geven.

Artikel 3:32 lid 3 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad Zutphen 2013 bepaalt dat een motie normaal gesproken eerst in een Forumvergadering wordt besproken - in dit geval in de Forumvergadering van 11 september 2017 - voordat de raad er een besluit over neemt.

Raadsadviseur: M.J.E. van den Berg-Platzer

Datum 11-09-2017 Tijd 19:30 - 20:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M.J. ten Broeke
Griffier
A Koster-de Lange
Aanwezig namens Naam
Burgerbelang
SPE. Müller
D66C.A. Lammers
PvdAJ. Bloem
GroenLinksA.J.A. Putker
StadspartijD. Bogerd
VVDH.M.J. Siebelink
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnieA. Oldenkamp
BewustZWT. Marks
Lijst van Vliet
Fractie Pepers en Verwoort

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Verzoek aan de indiener van de motie “Samenleving betrekken bij Voorjaarsnota 2018”, mevrouw Bogerd (Stadspartij) , om de motie toe te lichten. Daarna is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Namens het college is mevrouw De Jonge aanwezig ipv de heer Sueters.

De indiener van de motie (mevrouw Bogerd namens de Stadspartij) geeft in haar toelichting aan dat 2 jaar geleden raadsbreed is besloten om burgers te betrekken bij het tot stand komen van de voorjaarsnota. In 2014 werd een begin gemaakt; in 2015 werd in werkgroepen gewerkt en in 2016 werd met een select gezelschap gesproken over de 6 speerpunten. In juni 2017 waren we weer bij de oude situatie en was er geen inbreng mogelijk vanuit de samenleving. Er is voor 2018 een werkgroep gevormd. De motie is bedoeld om alle goede voornemens om de samenleving te betrekken bij de Voorjaarsnota om te zetten in een actie.

Voorzitter geeft het woord aan de forumleden.

VVD steunt de motie niet. Laat de werkgroep het werk doen en gun de werkgroep ruimte voor het maken van de burgerbegroting.

ChristenUnie Er was geen publiek betrokken bij laatste voorjaarsnota; er stond ook weinig in. Dit kwam omdat de raad koos voor een focustraject. Het college heeft dit uitgewerkt in speerpunten en de raad kan nu nader invullen. Zo kan er een politieke discussie worden gevoerd waarvoor pakweg 12 miljoen beschikbaar is. Deze insteek bevalt de ChristenUnie goed. De motie zou de gekozen insteek onderuit halen en daar is de ChristenUnie geen voorstander van. Het is nu aan de partijen om vorm te geven aan het focustraject. Partijen kunnen hun achterban hierbij betrekken. ChristenUnie adviseert het college om met de provincie te kijken of er extra budget kan worden vrijgemaakt voor 'nieuwe'  projecten.

SP wil graag samenleving betrekken bij politiek, maar niet alleen bij de Voorjaarsnota. SP gaat iedere week de buurt in. Werkgroepjes werken niet, politiek moet zelf de buurt in gaan. De opbrengst kan door de politiek worden meegenomen bij de behandeling van de voorjaarsnota.

Indiener motie vraagt aan ChristenUnie wat bedoeld wordt met het betrekken van de samenleving in een ander traject. 

ChristenUnie geeft aan dat er invulling moet worden gegeven aan de beschikbare 12 miljoen uit de voorjaarsnota. De ChritenUnie is benieuwd hoe de indiener van de motie dit wil doen en hoe de samenleving wordt betrokken. Een belangrijk onderwerp kan wat de ChristenUnie betreft in de raad worden behandeld. De samenleving kan hieraan mee doen.

BewustZW heeft begrip voor beide kanten. Voorjaarsnota is start van nieuwe periode. Op hoofdlijnen kunnen we invulling geven aan de voorjaarsnota, maar we moeten ook de samenleving opzoeken.

ChristenUnie: Dat (samenleving opzoeken, red) is precies wat we moeten doen, maar de voorjaarsnota is daarvoor niet nodig.

PvdA steunt de intentie achter de motie. Het werk begint als de motie is aangenomen. Niet alle inwoners kun je in de politieke discussie trekken. Kijk uit voor een veelheid van werkgroepjes. Complicerend is dat met het opstellen van de voorjaarsnota in 2018 er tevens gesprekken zijn voor een nieuwe coalitie. Is dit het juiste moment om met burgers in gesprek te gaan? Raadsbreed zal nog overleg worden gevoerd hoe de coalitieonderhandeling vorm moet krijgen. Prima motie, maar wel eerst concrete uitwerking.

VVD: We hebben een werkgroep in het leven geroepen voor de burgerbegroting. Nu niet nieuwe werkgroepjes vormen. Eerst afmaken waarmee begonnen is.

GroenLinks: Met de burgerbegroting zijn we vooral intern aan het werk. Graag snelheid zodat een eventueel aangenomen motie overbodig wordt. GL wil graag het ingeslagen traject met de ' werkgroep burgerbegroting'  afwachten en steunt daarom de motie niet.

CDA: In het presidium (vandaag) is een procesvoorstel gedaan voor de burgerbegroting. Plan is om januari 2018 de burgerbegroting te behandelen. Dat maakt deze motie overbodig.

SP: We concluderen dat: 1. het belangrijk is dat de samenleving betrokken is 2. dat de samenleving wil meepraten, maar niet over de begroting 3. we zelf de burgers moeten opzoeken. Laten we dus gewoon de straat op gaan en nu niet over deze motie praten.

D66 ziet belang van betrekken van samenleving. Motie kan een extra aanjager zijn. D66 steunt de motie waarschijnlijk niet.

College: De heer Bos is portefeuillehouder. We zijn het onderling nog niet eens over de definitie van een burgerbegroting. Het college werkt aan een focusagenda. Het college maakt deze agenda samen met bedrijven, organisatie en inwoners. Er zijn veel ideeën. De raad krijgt hierover pas informatie bij de behandeling van de begroting. Dat is niet prettig. College zoekt naar een oplossing waarbij raadsleden aan de voorkant meedenken over nieuwe projecten. Raad is ook na opdrachtgeving nauwelijks betrokken in het proces en ziet niet (of pas aan het eind van een traject) hoe we met partners in samenspraak tot goede plannen komen.

VVD: De raad heeft onlangs de strategische raadsagenda goedgekeurd en dat is een mooi sturingsinstrument.

GroenLinks: Met de strategische agenda hebben we aangegeven bij welke trajecten we betrokken willen worden. Het college heeft het vertrouwen om onderwerpen uit te werken. Er is begrip voor de vraag van het college 'op welke wijze kan de raad in het proces worden meegenomen? '. 

PvdA vraagt aan de indiener van de motie of er ruimte is om de motie aan te passen.

Indiener motie  Het gaat erom dat we mensen willen laten meepraten op hoofdlijnen. De inwoners krijgen weinig mee van het focustraject. De motie is van 3 maanden geleden. Al pratende komt de indiener van de motie tot de conclusie dat "indien de burgerbegroting de komende maand voldoen vorm krijgt, de motie overbodig is". De indiener van de motie stelt voor om de motie aan te houden.

Voorzitter sluit de vergadering met de conclusie dat de motie wordt aangehouden. 

 

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 11 september 2017 (22:00 - 23:00) Naar boven

Datum 11-09-2017 Tijd 22:00 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie bijlage.

Besluit

Aangehouden
Geen amendementen ingediend

Behandeld in Raad 20 november 2017 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 20-11-2017 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters
Aanwezig namens Naam
Burgerbelang
SP
D66
PvdA
GroenLinks
Stadspartij
VVD
CDA
ChristenUnie
BewustZW
Lijst van Vliet
Fractie Pepers en Verwoort

Verslag van de vergadering

Besluit

Aangehouden
Geen amendementen ingediend

Behandeld in Raad 29 januari 2018 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 29-01-2018 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangehouden
De bespreking van deze motie is doorgeschoven naar de volgende vergadering.
Geen amendementen ingediend

Behandeld in Raad 12 februari 2018 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 12-02-2018 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangehouden
Geen amendementen ingediend

Behandeld in Raad 14 mei 2018 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 14-05-2018 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Ingetrokken

De motie wordt geacht te zijn ingetrokken ex 3:32 lid 5 RvO.
Geen amendementen ingediend