Pagina delen

Motie: Reguleren wietteelt

Toelichting

Behandeld in Forum van 26 september 2016 Naar boven

Toelichting griffie

In de raadsvergadering op 20 juni 2016 is de Motie "Reguleren wietteelt" ingediend (door Martijn Siemes, Ingrid Timmer, Mathijs ten Broeke en Victor Boldewijn).

Artikel 3:32 lid 3 van het Reglement van Orde bepaalt dat een motie in principe eerst in een Forumvergadering wordt besproken voordat de raad er een besluit over neemt.

De indieners van de motie hebben een aantal externe betrokkenen uitgenodigd om deel te nemen aan het gesprek.

Raadsadviseur: H Nijkamp

Datum 26-09-2016 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Beeldvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.J.A. Putker
Griffier
H van Vliet
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM.G.S. Siemes
SPE. Jager
D66G.I. Timmer
PvdAF.J.G.M. Manders
GroenLinksL. Luesink
StadspartijJ. Boersbroek
VVDH.M.J. Siebelink
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZWA.W. Jansen
Lijst van VlietF. van Vliet

Verslag van de vergadering

Externe aanwezigen

De heer R. Vreeman, coffeeshophouder

De heer M. Sloot, jongerencoach 2GetThere

De heer J. Garsen, aanvrager vergunning lokale wietteelt

De heren J. Waijenburg en F. Eren, Stichting Perspectief

 

Opening

De voorzitter opent de vergadering. Hij heet alle aanwezigen en in het bijzonder de gasten welkom. Het is een beeldvormende vergadering. De timing is bijzonder, omdat er nu ook in Den Haag aandacht is voor de problemen van wietteelt. Hij geeft eerst het woord aan de indieners van de motie.

 

Bespreking van de motie

Burgerbelang: De indieners hebben goed gekeken naar de realiteit. De wiethandel wordt aan de voordeur van de coffeeshop gedoogd; de achterdeur is echter illegaal. Elke week wordt er wel een kwekerij opgerold naar aanleiding van klachten, overlast, geweldpleging of brandgevaar. Deze problemen moeten ondervangen worden. Dat kan door de aanvoer van wiet te legaliseren. Dat bevordert ook de transparantie. De gemeente moet hierbij een pro-actieve houding aannemen. Overigens behoeft de motie in verband met de ontwikkelingen in Den Haag van afgelopen week enige aanpassing.

GroenLinks: Het is vanavond vooral de bedoeling om van de gasten een beeld te krijgen van wat er precies speelt en waarmee rekening gehouden moet worden.

De heer Vreeman: Als exploitant van Plein 48 en The Zoo is het vanwege de illegale aanlevering van wiet, niet mogelijk een goede band op te bouwen met de leveranciers. Steeds worden wietkwekerijen opgerold. Dit maakt het onmogelijk om invloed uit te oefenen op hoe de wiet wordt gekweekt en op de gewenste kwaliteit. Bovendien komt een constante aanvoer daardoor in het geding. De motie biedt een opening om dit te verbeteren. Het leidt bovendien tot minder gevaar.

PvdA: Hoe gaat de politie ermee om?

De heer Vreeman: Sinds de politie nationaal georganiseerd is, komen ze niet meer. Eerder kwamen ze met stagiaires regelmatig kijken, maar het gesprek stokte zodra ze vroegen waar de wiet vandaan komt. Dat kan uiteraard niet verteld worden.

De heer Waijenburg: Er wordt onder jongeren veel gedeald; bij legalisering is er meer controle mogelijk.

De heer Eren: Het is lastig te bepalen of legalisering goed is of niet. Het is de vraag wat de huidige kwekers gaan doen en wat de jongeren gaan doen. Er wordt steeds meer geblowd. Wordt de drempel door legalisering niet te ver verlaagd? Anderzijds kan het bijvoorbeeld wel gunstig effect hebben op brandgevaar.

CDA: Nu is verkoop in coffeeshops al mogelijk. Wat is dan het effect van legalisering bij de jongeren?

Stadspartij: Blowen heeft een enorm effect op scholieren. Hoe kijkt Perspectief daar tegenaan?

De heer Eren: ik vermoed dat het probleem groter wordt, omdat het gebruik dan meer uit de illegaliteit wordt gehaald.

D66: Volgens Tactus verslavingszorg is er geen reden aan te nemen dat het gebruik zal toenemen. Wel is het makkelijker om preventief te werken en te reguleren.

De heer Garsen: De straathandel zal mijns inziens afnemen als men weet dat bij de coffeeshop de kwaliteit gegarandeerd is.

Bewust ZW: Kan het niet zijn dat legalisering juist de verslaving in de hand werkt? Eigenlijk zijn goede cijfers nodig.

De heer Sloot: Vanuit een oogpunt van kwaliteitsbewaking zou legalisering van de aanvoer positief zijn. Het kan echter ook wel problemen opleveren omdat dan het THC gehalte omlaag moet worden gebracht. Gebruikers gaan dan toch weer naar de straatdealers. Die handel blijft bestaan, inclusief de daarbij behorende negatieve effecten.

De heer Waijenburg: Er zijn al vele onderzoeken gedaan. Voor de gezondheid is het beter als de kwaliteit van de wiet bekend is en gecontroleerd wordt. De ervaring is dat 8 van de 10 gebruikers “carrière” maken in het drugsgebruik, maar er daarna klaar mee zijn en stoppen. Legalisering levert een win-win situatie op.

PvdA: Er moet onderscheid worden gemaakt: de illegaliteit aan de achterdeur moet worden opgeheven; aan de voordeur moet zorg worden verleend. De gevaren die nu ontstaan bij het kweken zijn groot.

GroenLinks: Illegale kwekers hebben problemen; helpt de motie daarbij?

De heer Garsen: Juist mensen die in de problemen zitten worden gebruikt om wiet te telen. Als de teelt wordt gelegaliseerd, is de illegale wietteelt een economisch delict.

Lijst Van Vliet: Als de teelt wordt gelegaliseerd, gaan de prijzen omlaag. Wordt dan de criminaliteit uitgeschakeld? Klopt die redenering?

De heer Garsen: Er zal nog wel illegaal wiet op de markt worden gebracht, maar de kwaliteit daarvan is discutabel. Het is de vraag of prijzen zullen dalen. De stroom moet immers wel betaald worden. Nu wordt die illegaal afgetapt.

CDA: Het is een lastig dilemma. De VNG wijst op het failliet van het gedogen. Een experiment moet op drie pijlers worden gebaseerd: preventie, intensieve handhaving op illegale teelt en consistent beleid in de gehele keten.

D66: De keten moet sluitend zijn, dus handhaving is nodig. De preventie zou beter kunnen.

CDA: Preventie is ook nu al mogelijk; het kopen van wiet in een coffeeshop is legaal.

PvdA: De preventie blijft en de politie-inzet is nu op behoorlijk niveau. In Amerika zijn al diverse staten waar het inmiddels is gelegaliseerd; wat dat betreft loopt Amerika nu voorop.

CDA: Wij missen in de motie de inzet van politie.

De heer Vreeman: Legalisering biedt ook de mogelijkheid om een inkeerregeling in het leven te roepen, bijvoorbeeld zonder straf een installatie inleveren. De aandacht van de politie kan dan op andere zaken worden gericht.

Stadspartij: Hoe verhoudt zich het aanbod tot de vraag in Zutphen in de 3 coffeeshops?

Lijst Van Vliet: In Zutphen wordt elke dag een kwekerij opgerold. Bij een intensievere politie-inzet zouden dat er wel twee kunnen zijn.

De heer Garsen: In Amerika heeft de drooglegging destijds ook niet geholpen. Legalisering leidt wel tot een sterke daling van de criminaliteit.

Burgerbelang: Transparantie houdt ook in dat er inzicht bestaat in wie wat verkoopt. Dat inzicht ontbreekt nu.

College: Het is belangrijk feiten van mythes te onderscheiden. In Amerika is in slechts twee staten het gebruik van wiet gelegaliseerd; een derde staat overweegt het. Ook voor preventie geldt: welke inzet wordt er gepleegd, wat zijn de effecten? Wat zijn de effecten van handhaving en hoe realistisch zijn de verwachtingen? Er is kortom nuancering nodig.

Achter de huidige kwekerijen zit een hele wereld. In Brabant is er nu een grote inzet van OM en politie tegen illegale exportbedrijven van wiet en XTC. Verantwoordlijkheden liggen niet alleen bij gemeenten.

De heer Waijenburg: Het is de vraag wat onder preventie wordt verstaan. Voor alcohol geldt een verbod voor jongeren onder de 18 jaar. Deze jongeren zoeken wel andere wegen om er aan te komen. Legalisering leidt echter wel tot een betere controle door caféhouder, winkelier of coffeeshophouder.

College: Er is sprake van veel aannames. Er is een breder perspectief nodig.

Burgerbelang: Als (mede)indiener is de fractie blij met de aangebrachte nuances. De motie is ontstaan uit zorg over de aanvoer van wiet bij de achterdeur van de coffeeshops.

GroenLinks: Ook de aannames moeten meegewogen worden. De raad gaat tevens met de politie in gesprek.

College: Het gesprek met de politie wordt geen politieke discussie.

VVD: Het is een complexe materie. Alle informatie helpt om een goede afweging te maken.

De heer Eren: Het is niet bekend welk percentage van de gebruikers de wiet haalt bij een coffeeshop of op straat. Ook de verhouding van productie en gebruik in Zutphen is niet bekend. Wel is bekend dat ook op het platteland, waar geen coffeeshops zijn, gebruikt wordt.

De heer Waijenburg: De coffeeshop bedient ook klanten uit de omgeving. Het belang van legalisering is dat de kwaliteit en de aanvoer beter geborgd wordt. Overigens wordt er niet dagelijks een illegale kwekerij opgerold in Zutphen.

Het effect van het strenge optreden van politie en justitie in Brabant is dat de prijzen gigantisch gestegen zijn. Alleen de grote criminelen gaan door. Legalisering haalt bij hen de wind uit de zeilen.

De heer Sloot: Het is van belang te kijken wat er verder nog speelt op het gebied van alcohol en drugs. Tactus kent niet alle middelen en de problematiek neemt toe.

 

Sluiting

De voorzitter concludeert dat de indieners nog eens goed naar de motie zullen kijken en sluit vervolgens de vergadering.

Advies

Door naar oordeelsvormende vergadering

Behandeld in Raad 27 maart 2017 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 27-03-2017 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangehouden
Geen amendementen ingediend

Behandeld in Raad 3 juli 2017 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 03-07-2017 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Ingetrokken

De motie wordt geacht te zijn ingetrokken ex 3:32 lid 5 RvO.
Geen amendementen ingediend