Pagina delen

Motie: Regenboog zebrapad in Zutphen

Toelichting

Zie de bijlage.

Behandeld in Forum van 23 mei 2016 Naar boven

Toelichting griffie

Tijdens de raadsvergadering op 09 mei jl. is door Ingrid Timmer en Victor Boldewijn de motie 'Regenboog zebrapad in Zutphen' ingediend.

Artikel 3:32 lid 3 van het Reglement van Orde bepaalt dat een motie eerst in een Forumvergadering wordt besproken voordat de Raad er een besluit over neemt. De motie staat geagendeerd voor oordeelsvorming.

Raadsadviseur: H Nijkamp

Datum 23-05-2016 Tijd 19:30 - 20:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Verwoort
Griffier
H.M.A.A. van Vliet
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM. Jaspers
SPE. Müller
D66G.I. Timmer
PvdAM.M.M. Moester
GroenLinksG.V.C. Boldewijn
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDA. van Dijk
CDAK.M. Warmoltz
ChristenUnieJ.J. Veenstra
BewustZWT. Marks
Lijst van VlietF. van Vliet

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en geeft eerst het woord aan de indieners van de motie.

D66: De motie is al bij eerdere gelegenheid ingediend maar heeft het toen in verband met o.a. verkeersveiligheid niet gehaald. Intussen is de situatie ten aanzien van LHBTI gewijzigd. Dat wordt bevestigd door de discussie op de sociale media. Door het aanbrengen van een regenboog-zebrapad willen de indieners van de motie dat de gemeente uitstraalt dat iedereen hier welkom is.

GroenLinks: Het is niet alleen een kleurrijk maar vooral een serieus onderwerp. Het is duidelijk dat het met de situatie voor de LHBTI-gemeenschap nog steeds niet goed zit. Er is geen beleid op dit terrein.

PvdA: Een zebrapad is wettelijk omschreven. Als hiervan wordt afgeweken is de verkeersveiligheid in het geding. Om de veiligheid voor voetgangers te waarborgen zou de oversteekplaats ook voorzien moeten zijn van verkeerslichten.

D66: De naam zebrapad is niet zo van belang. Bij het station is een verkeersveilige oversteek te realiseren.

VVD: Het probleem van LHBTI verdient aandacht. Toch is de fractie niet voor deze motie. In de openbare ruimte is iedereen gelijk. Daarom moeten geen verwarrende signalen worden gegeven. Er zijn andere mogelijkheden: als er geconstateerd wordt dat er ergens sprake is van intolerantie of onvermogen, moeten we daarop insteken. Wellicht is dat bijvoorbeeld nodig bij het AZC, maar ook elders. Het is beter daarin te investeren dan in dit symbolische gebaar.

GroenLinks: De fractie is niet blij met het signaal van de VVD dat een bepaalde groep extra aandacht verdient; ze bevordert daarmee het onderscheid. De doelgroep is veel breder. Het zebrapad geeft aan iedereen een signaal.

VVD: De bewoners van het AZC zijn niet de grootste doelgroep. Zij heeft dit slechts als voorbeeld genoemd waarop je gericht aandacht kunt schenken. De fractie ziet het beoogde signaal liever in een andere vorm dan die van een zebrapad.

Burgerbelang: Het onderliggende probleem wordt niet door een zebrapad opgelost. De fractie pleit voor extra inspanningen in de richting van bijvoorbeeld scholen en verenigingen. Het gesprek kan worden aangegaan tijdens de week van het respect, eind van het jaar.

D66: Natuurlijk moet de discussie breder getrokken worden. Daarom is de fractie ook in gesprek met het COC. Het gaat nu om het afgeven van een signaal, zoals er ook tegels zijn met lieveheerbeestjes tegen zinloos geweld.

Burgerbelang: ziet dit liever als sluitstuk van acties en inspanningen.

SP: De motie lijkt aardig, maar is ondoordacht. Het zorgt eerder voor afzondering van de groep dan voor integratie. Zo bestaat er ook geen homo- of hetero-huwelijk, maar alleen een huwelijk. Het is symboolpolitiek. Bovendien moet worden voorkomen dat er vragen komen over de wettelijke bescherming die een zebrapad voor voetgangers biedt.

GroenLinks: Binnen de LHBTI groep is er niet alleen weerstand maar ook veel bijval voor de motie.

ChristenUnie: Het probleem voor de verkeersveiligheid acht de fractie niet zo groot. De gastvrijheid wordt door de motie benadrukt. Vraag is nog wel wat de kosten zijn voor zo’n zebrapad.

D66: De kosten lopen in de verschillende gemeenten nogal uiteen: ze variëren van € 800 tot € 4000.

VVD: de kosten zouden ook door middel van crowdfunding bijeen gebracht kunnen worden.

CDA: Natuurlijk moet Zutphen gastvrij zijn voor iedereen. Door een regenboog-zebrapad wordt juist de uitzondering benadrukt. Het helpt bovendien niet tegen de toenemende intolerantie. Daarom steunt de fractie de achterliggende gedachte maar niet de motie.

Stadspartij: De fractie heeft geen probleem met het regenboog-zebrapad, maar het is slechts een signaal. Er moet discussie plaatsvinden over het aanpakken van het probleem zelf. Ook de vraag over de wettelijke status van het zebrapad is van belang.

BewustZW: Steunt de motie niet, maar het onderliggende probleem verdient de aandacht.

Lijst Van Vliet: Het gedrag beïnvloeden door een regenboog-zebrapad zal niet lukken. Voorlichting is doeltreffender. Bovendien ontstaat er mogelijk verwarring over de status van het zebrapad. Daarom steunt de fractie de motie niet.

College: Gastvrijheid is belangrijk, maar dat zit in ons doen en laten, niet in een verkeersmaatregel. Wettelijk gezien bestaat een zebra uit witte strepen. De kosten van een regenboog-zebrapad schat het college in op € 2500 per jaar.

GroenLinks: het regenboog-zebrapad is niet bedoeld als verkeersmaatregel. Wellicht is het symboolpolitiek, maar het is ook de taak van de politiek om discussies aan te zwengelen. Dat lijkt nu te lukken.

De voorzitter concludeert dat de motie voldoende besproken is en sluit vervolgens de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 24 oktober 2016 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 24-10-2016 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
C. Abbenhues
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangehouden
Geen amendementen ingediend

Behandeld in Raad 16 januari 2017 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 16-01-2017 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Ingetrokken

De motie wordt geacht te zijn ingetrokken ex art 3:32 lid 5 RvO.
Geen amendementen ingediend

Behandeld in Raad 20 juni 2016 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 20-06-2016 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Voorzitter
C. Abbenhues
Griffier
G.A.J. Winters