Pagina delen

Motie: Realiseren van een verheven park, parkeerruimte Houtwal en brug

Toelichting

Zie de bijlage.

Behandeld in Forum van 18 januari 2016 Naar boven

Toelichting griffie

In de raadsvergadering van 30 november 2015 is de motie "Realiseren van een verheven park, parkeerruimte Houtwal en brug" ingediend door mw. Van Dijk (VVD). De motie verzoekt het College om:

"bij de uitwerking van de plannen voor de brug, de verruiming/verbetering van de P-voorziening, zoals beschreven in het plan 'Realisatie Parkeerruimte, verheven park en brug' te betrekken".

Artikel 3:32 lid 3 van het Reglement van Orde bepaalt dat een motie eerst in een Forumvergadering wordt besproken voordat de Raad er een besluit over neemt. De motie staat voor oordeelsvorming geagendeerd voor bespreking.

Raadsadviseur:

Datum 18-01-2016 Tijd 20:00 - 20:30
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M. Jaspers
Griffier
M.J.E. van den Berg
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde
SPE. Müller
D66W.M. Voorham
PvdAF.J.G.M. Manders
GroenLinksM.T.E. Westerik
StadspartijJ. Boersbroek
VVDH.M.J. Siebelink
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnieJ.J. Veenstra
BewustZWA.W. Jansen
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

Voorzitter: Welkom bij deze vergadering. Er hebben zich drie insprekers gemeld. Ik geef eerst de insprekers het woord. De heer Slootjes

De heer Slootjes: zie inspreektekst.

Voorzitter: Zijn er nog verhelderende vragen?

D66: Heeft u moeite met de ruimtelijke kwaliteit? Daarnaast staat u ook afwijzend tegenover het parkeren/het parkeerbeleid. Hoe ervaart de buurt de parkeerdruk op de Houtwal?

De heer Slootjes: Er is geen parkeerdruk, dat heb ik ook nooit ervaren. Ik ben hier voor de bomen.

Voorzitter: Meneer Slootjes, bedankt voor uw inbreng. De volgende inspreker is de heer van der Ploeg.

De heer Van der Ploeg: zie inspreektekst.

Voorzitter: Zijn er nog verhelderende vragen voor de heer Van der Ploeg, nee? Dan komen we bij de derde inpspreker, de heer Menkveld.

De heer Menkveld: zie inspreektekst.

Voorzitter: Meneer Menkveld, dank u wel. Zijn er nog verhelderende vragen voor de heer Menkveld? Nee. Dan gaan we verder met de behandeling van de betreffende motie. Aangezien we nog maar tien minuten vergadertijd hebben, stel ik voor om deze vergadering te schorsen indien aan het eind blijkt dat we niet voldoende tijd hebben gehad. dan kan dit onderwerp de volgende Forumvergadering verder worden behandeld. Dan geef ik het woord aan de VVD, de indiener van deze motie.

VVD: Het realiseren van de parkeerruimte en de brug hangt niet noodzakelijk samen. Met de komt van het museum naar het 's Gravenhof, het stadhuis en het Schultenhues zal er een knelpunt voor het parkeren ontstaan. Als straks de rondweg bij De Hoven is afgerond, komen veel bezoekers van Zutphen via de zuidkant Zutphen binnen. Daarop moet worden ingespeeld met parkeren. Enerzijds willen we de historie respecteren, anderzijds moet je ook meegaan met de tijd. De binnenstad staat zwaar onder druk. Deze motie staat niet vast: het is een idee. Op de bijbehorende tekening zie je ook niet alles, dat is ook een idee. Ondergronds kan ook, maar dan ben je het innovatieve en spraakmakende kwijt.

Voorzitter: Een interruptie van GroenLinks.

GroenLinks: Volgens de binnenstadsmonitor komen er meer treinbezoekers naar Zutphen en minder auto's. Er zou juist een upgrading van de aanlooproutes moeten komen en minder parkeerplaatsen.

Stadspartij: Dit forum gaat alleen over de parkeergarage, niet over de brug. Voor de Stadspartij is deze brug overigens een brug te veel. Wij zijn van mening dat er voldoende parkeerruimte is, zeker 's avonds staan er veel plekken leeg. Er komen steeds minder auto's in Nederland. Volstaan kan worden met de huidige parkeergelegenheid.

D66: Ik sluit me aan bij  hetgeen GroenLinks en de Stadspartij zojuist hebben gezegd. Ook wij zien het probleem niet: is er parkeerdruk?

VVD: In antwoord op de Stadspartij: hopelijk vergroot de komst van Hof van Heeckeren het aantal bezoekers aan Zutphen. Daarnaast is in het plan        's Gravenhof aangegeven dat daar minder parkeerplaatsen zullen komen.

Voorzitter: Een interruptie van D66.

D66: Er wordt een oplossing geboden voor een mogelijk probleem wat we nu nog niet hebben? Eerst moet het probleem worden vastgesteld, dan moet er een oplossing worden gezocht.

BewustZW: Is de Parkeernota al bekeken? Zijn deze extra parkeerplaatsen expliciet nodig? Dit plan heeft hoge kosten. Ondergronds brengt ook hoge kosten met zich mee. De motie moet je naast de parkeernota leggen en dan de noodzakelijkheid ervan bepalen.

Voorzitter: Gezien de tijd en de vele vragen die nog bij de fracties leven, schors ik nu de vergadering. Deze zal over twee weken opnieuw worden geagendeerd.

BewustZW: Laten we afspreken dat de VVD dan ook de motie naast de Parkeernota heeft gelegd.

VVD: Ik wil er naar kijken. Maar we kunnen niet wachten tot veel parkeerplaatsen op het 's Gravenhof weg zijn.

D66: Kan het college over twee weken ook de knelpunten en de uitdagingen aangeven?

Voorzitter: Ik schors de vergadering, over twee weken gaan we verder. Dank voor uw aanwezigheid.

Advies

Onvoldoende besproken. Nogmaals in oordeelsvormende forumvergadering bespreken

Behandeld in Forum van 1 februari 2016 Naar boven

Toelichting griffie

De behandeling van deze motie is in het Forum van 18 januari 2016 geschorst, omdat onvoldoende tijd beschikbaar was om de bespreking af te ronden.
De VVD heeft aangegeven in deze voortgezette vergadering de relatie tussen deze motie en de parkeernota te zullen verduidelijken en het college is gevraagd om de knelpunten en de uitdagingen terzake te verduidelijken.

Raadsadviseur: G.A.J. Winters

Datum 01-02-2016 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M. Jaspers
Griffier
H.M.A.A. van Vliet
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM.G.S. Siemes
SPE. Müller
D66W.M. Voorham
PvdAF.J.G.M. Manders
GroenLinksM.T.E. Westerik
StadspartijJ. Boersbroek
VVDH.M.J. Siebelink
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnieJ.J. Veenstra
BewustZWA.W. Jansen
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

Voorzitter: opent de vergadering en wijst erop dat het een voortzetting is van de vergadering van 30 november. Hij geeft het woord aan de VVD, omdat hij die de vorige keer niet in de gelegenheid heeft gesteld eerst de motie toe te lichten.

VVD: De motie dient ertoe te anticiperen op een aantal ontwikkelingen in de nabije toekomst, namelijk de realisering van de Hof van Heeckeren aan het ’s-Gravenhof, aanpassing van de IJsselkade en de aanleg van rondweg De Hoven. Hierdoor zullen parkeerplaatsen verdwijnen en anderzijds meer mensen vanuit het zuiden Zutphen binnenkomen. Daardoor zal de parkeerdruk aan de zuidkant van Zutphen toenemen. Dit zijn feiten. De parkeernota en de structuurvisie wijzen ook op de noodzaak om de parkeergelegenheid aan de Houtwal te vergroten. De motie dient ertoe om het alternatieve plan voor het parkeerterrein aan de Houtwal tijdig mee te nemen in de planvorming.

D66: Kan het college zeggen wat het verwacht ten aanzien van de parkeerdruk? In de vorige vergadering heeft zij hierom gevraagd, omdat het idee van de VVD mogelijk een oplossing is voor een mogelijk probleem. Het is echter onduidelijk of het een probleem is. D66 ziet graag een integraal plan met ’s-Gravenhof en IJsselkade.

College: Dit is nog niet uitgezocht. Het college meent dat de motie meer op de toekomst is gericht.

BewustZW: Legt het college een koppeling met het al dan niet realiseren van een brug over de Vispoortgracht en is er wel een directe relatie?

College: Er is geen koppeling met de brug, alleen met de toekomstige parkeerdruk.

GroenLinks: Waar ervaart de VVD nu een parkeerdruk; sinds 2012 is er al een daling van het aantal bezoekers en de winkeloppervlakte.

VVD: Er is geen acuut probleem. Het gaat erom juist te anticiperen op de aangegeven ontwikkelingen in de nabije toekomst die gevolgen hebben voor die kant van het centrum.

GroenLinks: Er is dus geen sprake van een urgent probleem. Overigens neemt het aantal bezoekers per trein wel toe.

VVD: Is blij met treinbezoekers, maar wil ook voorzieningen voor automobilisten. Er is geen urgent probleem, maar het is nu wel de tijd om het uit te zoeken en het mee te nemen met de planvorming.

PvdA: De fractie heeft geen problemen met onderzoek, vanwege het vervallen van een aantal parkeerplaatsen, maar doe dit in het kader van de parkeernota. Of het plan van de VVD past in de uitkomsten daarvan, is pas later aan de orde.

CDA: Er is geen acuut probleem. Het is verstandig om naar de toekomst te kijken. Zutphen moet bezoekers trekken; daarop moet voorgesorteerd worden. Welke oplossing daarbij hoort is dan nog ter bestudering.

D66: Het is van belang naar de feiten te kijken, maar bezoekers worden niet getrokken door de aanleg van parkeergelegenheid. De vraag is waar en wanneer parkeerdruk ontstaat. De locatie voor de musea in de Hof van Heeckeren is juist zo gekozen dat mensen ook een eindje moeten lopen door de stad.

VVD: Als je wacht met onderzoek, loop je achter de feiten aan. Er zijn verschillende soorten bezoekers. Zij vragen om een goede parkeergelegenheid.

Burgerbelang: De timing is van belang: als een parkeergarage te laat wordt gerealiseerd, ontstaat er parkeerdruk; indien te vroeg, dan zal er sprake zijn van een kostbare onrendabele investering. Daarom is het van belang in het kader van de parkeernota een onderzoek te verrichten.

SP: Sluit zich aan bij de opvattingen van D66 en PvdA. De motie loopt te ver op zaken vooruit. Ziet de VVD de brug als een feit?

VVD: De brug valt of staat niet met het parkeerterrein. Er is wel een goede looproute nodig, vooral naar het ’s-Gravenhof. Het is niet de bedoeling te vroeg een parkeergarage te realiseren, maar er moet wel geanticipeerd worden op ontwikkelingen. Dan ligt het plan gereed als het nodig is. De fractie is zich bewust van de financiële uitdagingen waarvoor de gemeente gesteld wordt, maar dat betekent niet dat dingen op hun beloop gelaten moeten worden. Er moeten bezoekers getrokken worden om het centrum in stand te houden.

Christen Unie: Het doen van onderzoek is nodig, maar het parkeren maakt onderdeel uit van de plannen.

VVD: Door de huidige plannen komen per saldo ongeveer 158 parkeerplaatsen te vervallen.

Burgerbelang: Hoe snel kan parkeergelegenheid worden gerealiseerd als de parkeerdruk te groot wordt?

College: Op dit moment zijn er op het parkeerterrein achter het politiebureau ongeveer 80 parkeerplaatsen vrij en langs de Houtwal en achter het voormalige ROC ongeveer 75. De parkeerdruk wordt continue in de gaten gehouden. Bovendien ligt er achter de Hanzehal nog een zeer groot parkeerterrein dat meestentijds leeg staat. Hoe snel extra parkeergelegenheid kan worden gerealiseerd, is niet zo aan te geven, maar er zijn wel diverse snelle maatregelen te treffen die effect hebben, zoals invoering van blauwe zone een paar jaar geleden in de Rietbergstraat e.o.

Burgerbelang: Het is de vraag hoe groot de noodzaak is om nu al te anticiperen? De motie lijkt wat overbodig.

GroenLinks: De binnenstad is de economische motor van de stad. Een onderzoek zoals de VVD voorstelt, is wel wijs, maar voorbarig.

VVD: GroenLinks gaat er dan aan voorbij dat de druk juist verplaatst naar de zuidkant van de stad. Er moet voldoende ruimte zijn voor bezoekers van het centrum en van de Hof van Heeckeren.

D66: Aan de zuidkant staan juist nog vele parkeerplaatsen leeg.

GroenLinks: Het is ook belangrijk te weten wat het gedrag van de bezoekers is. In het buitenland kan ook vaak niet in het centrum worden geparkeerd, maar dat leidt niet tot minder bezoekers.

PvdA: Zal de motie niet steunen, maar stelt wel voor de ontwikkelingen mee te nemen in de planvorming.

D66: Het college volgt de ontwikkelingen en doet zo nodig voorstellen. De fractie is niet bereid nu geld beschikbaar te stellen voor een nogal voorbarig onderzoek. Overigens zullen bezoekers van het museum ongetwijfeld ook de binnenstad in gaan.

VVD: Er zijn bezoekers die alleen voor het museum komen, maar voor alle doelgroepen moet er voldoende parkeerruimte zijn.

Burgerbelang: Museumbezoekers zullen zich niet laten afschrikken door een beperkte parkeergelegenheid.

GroenLinks: Houdt het college ook het gebruik van de nog te realiseren parkeergarage achter het station in de gaten?

College: Wij volgen de ontwikkelingen continu. Bij ontwikkelingen zoals de Hof van Heeckeren, worden de effecten op het parkeren meegenomen. Er is nu echter nog geen sprake van een probleem.

D66: De brug staat ook op de agenda.

College: Wij combineren de brug niet met deze motie. Er is een gesprek gaande met de provincie over mogelijk andere aanwending van de subsidie. Bovendien willen wij eerst de omwonenden horen.

SP: De brug staat wel genoemd in de motie.

VVD: Het gaat ons in de eerste plaats om de looproute naar ’s-Gravenhof.

SP: Haal de verwijzing naar de brug dan uit de motie.

VVD: De brug staat vermeld als een van de ontwikkelingen aan de zuidzijde van het centrum.

D66: Tijdens het vorige forum is de link wel gelegd. Beide hebben te maken met de bereikbaarheid van de zuidkant van de stad. Daarom graag duidelijkheid over het proces met betrekking tot de brug.

College: Wij hebben goed geluisterd naar het forum toen de brug aan de orde was. Daarom is er nu overleg met de provincie over een andere aanwending van het subsidiegeld.

D66: Dat is een geruststellende mededeling.

BewustZW: In de motie is de koppeling tussen brug en parkeergelegenheid wel gelegd. Haalt de VVD deze eruit of niet?

VVD: De brug is genoemd vanwege het belang van een goede route naar ’s-Gravenhof. De fractie zal aan de raad voorstellen de motie aan te houden.

Voorzitter: Constateert dat de motie voldoende besproken is en sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 14 maart 2016 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 14-03-2016 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
C. Abbenhues
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangehouden
Geen amendementen ingediend

Behandeld in Raad 20 juni 2016 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 20-06-2016 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
C. Abbenhues
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Ingetrokken

De motie wordt geacht te zijn ingetrokken ex artikel 3:32 lid 5 van het reglement van Orde van de gemeenteraad Zutphen 2013.
Geen amendementen ingediend