Pagina delen

Motie: Raad van de toekomst

Toelichting

Zie de bijlage.

Behandeld in Forum van 9 oktober 2017 Naar boven

Toelichting griffie

In de raadsvergadering van 19 juni 2017 is de motie "Raad van de toekomst" door de ChristenUnie en het CDA ingediend.

De motie draagt het college op om een proces uit te werken voor na de gemeenteraadsverkiezingen om te komen tot een raadsbreed gedragen akkoord en een selectie en benoemingsproces van wethouders die recht doet aan alle raadsleden.

Artikel 3:32 lid 3 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad Zutphen 2013 bepaalt dat een motie normaal gesproken eerst in een Forumvergadering wordt besproken - in dit geval in de Forumvergadering van 11 september 2017 - voordat de raad er een besluit over neemt.

Raadsadviseur: M van den Berg-Platzer

Datum 09-10-2017 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijken
Griffier
M Linssen
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM.G.S. Siemes
SPE. Müller
D66R.G.M. Rutten
PvdAM.M.M. Moester
GroenLinksA.J.A. Putker
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDH. Hissink
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnieA. Oldenkamp
BewustZWA.W. Jansen
Lijst van Vliet
Fractie Pepers en VerwoortA. Verwoort

Verslag van de vergadering

Voorzitter: Welkom bij deze forumvergadering over een bijzonder onderwerp. Het gaat om de motie van de ChristenUnie en het CDA over de Raad van de toekomst. Het gaat over een andere manier van collegevorming. Eerst krijgen de indieners het woord, waarna iedereen gelegenheid krijgt om te reageren. Aan het einde zal de ChristenUnie reageren.

ChristenUnie: Het onderwerp heeft betrekking op komende verkiezingen, maar het is ook aan de orde geweest bij de afgelopen verkiezingen. Hoe gaan we in dit soort onderwerpen met elkaar om? We hebben de tijd nodig om met elkaar een traject te doorlopen.

Het gaat om 2 hoofdpunten:
1. Stel we willen weer een collegeakkoord na de verkiezingen, hoe moet dat eruit komen te zien? Het collegeakkoord van het huidig college is in stilte vervangen door het focustraject, een breed gedragen akkoord. Het geeft richting, en het is belangrijk om dat voort te zetten. We hoeven het niet op elk punt eens te zijn, maar wel samen optrekken op hoofdlijnen.

2. Na een coalitieakkoord, zijn er partijen die geen deel uitmaken van het College, dat instemming moeilijk maakt. Hoe kunnen we dat goed positioneren?

CDA vult hierop aan dat de gesprekken met de kandidaat wethouders vergeleken kunnen worden met die in het Europees Parlement voor een Eurocommissaris.

De voorzitter nodigt de fracties uit tot een reactie.

D66 ondersteunt het onderliggende verhaal maar heeft nog geen beelden bij uitwerking. Er zijn op dit moment al binnen D66 procedures voor keuze voor een wethouder en dat zou je dan daarna ook nog moeten laten plaatsvinden in de raad. We willen het nieuwe college of raad niet voor de voeten lopen, opvattingen kunnen straks namelijk uiteenlopen

ChristenUnie: Met instemming zijn we er niet. Niemand kan van te voren zeggen: we timmeren het dicht.

BewustZW: Ik heb een aantal periodes meegemaakt en ook processen tot collegevormingen. De termen coalitie en oppositie moeten uitgebannen worden. Ik vond dat dit soort processen open moeten zijn. Soms moet je om de tafel voor een verdiepingsslag, maar wat mij betreft mag iedereen de collegevorming zien. Ik heb in laatste periode hiervoor een lans gebroken, in de informatiegesprekken. Dat was voor aantal partijen lastig. Het was compleet nieuw: elkaar aanspreken en vragen stellen. Van begin tot einde deuren open zetten.

PvdA ondersteunt de onderliggende analyse. Is voor een klein verschil tussen oppositie en coalitie, doet geen recht aan democratisch proces.

ChristenUnie: Helder dat u niet voor bent, hoe vindt u de huidige situatie? Is dat voor u ook lastig?

PvdA: Dat is niet lastig omdat de combinatie met Focustraject anders ligt. Maar dit begint anders. Keuze van de wethouders dat is een politieke keuze: niet voor om dit anders te doen. Dezelfde procedure als bij D66 voor toetsing van kandidaten. Ik vind dat ik niet verantwoording hoef af te leggen aan gehele raad.

VVD: Om positief te beginnen: het voorgesprek van de wethouderskandidaat met hele raad vinden we een interessante gedachte. We vinden echter de motie op zaken vooruitlopen. Het dualisme wordt er een beetje uitgehaald, waar we bezwaar maken. Ook is niet duidelijk wat de motie oplost. Het nieuwe politieke landschap kan er straks anders uitzien.

Burgerbelang: Veel is gezegd. Oppositie heeft zeker een stevige rol. Dualisme is een Raad die het College controleert. In afgelopen coalitieonderhandelingen sleepten veel partijen de oude mores mee, dat slijt gedurende de onderhandelingen. Dat is een proces waar nieuwe College doorheen moet. Loop hier niet op vooruit.

CDA: Wat is standpunt Burgerbelang over de wethouderskeuze?

Burgerbelang: Sluit aan op D66: het is aan de partijen zelf hoe zij het proces volgen.

Fractie Pepers en Verwoort: Sluit aan op D66: is aan toekomstig gekozen leden. Wel eens om bij het proces van de keuze van de wethouder is goed om Raad mee te betrekken, en oppositiepartijen mee te nemen.

SP: Wat ChristenUnie en CDA eigenlijk voorstellen is het opheffen van alle oppositie. De oppositie heeft in democratie een eigen functie, en kan niet zonder.

ChristenUnie: Dat is niet bedoeling geweest. Met een blauwdruk in een Collegeakkoord is niet alles te regelen.

Stadspartij: Wat is belang dat we nu ons uitspreken?

ChristenUnie: Het gaat om hoofdlijnen, op die dingen die belangrijk zijn voor Zutphen. Deze zijn onderdeel van het focustraject. Wanneer hier onderwerpen in zitten waar de Stadspartij het niet mee eens is, dan moet u dat mededelen dan kunnen we het daarover hebben.

SP: Als u stelt dat onze gemeente niet functioneert  zonder raadsbreed gedragen akkoord, dan heeft de ChristenUnie niet goed opgelet. Meestal zijn de verhoudingen bij moties, wanneer deze niet raadsbreed worden aangenomen worden, ongeveer 20 tegen 9. Er is genoeg draagvlak om beleid door te voeren. We zijn bang dat deze motie de vrijheid inperkt van de oppositie door een collegeakkoord dat waarschijnlijk bol staat van de vage taal. Wij vragen ChristenUnie en CDA om de motie in te trekken.

GroenLinks: We zijn er nog niet uit of de motie te steunen. Maar het is wel goed om voorafgaand aan de verkiezingen na te denken hoe daarna verder gaan. We zijn voorstander van wisselende meerderheden en een coalitie zonder meerderheid in de raad, omdat de discussie dan op de goede manier wordt gevoerd. We merken dat aantal fracties nogal vastzitten aan de wethouderskandidaat. Een goed gesprek met de kandidaat vinden we beter dan kennismakingsgesprek van paar minuten. Een raadsbreed akkoord gaat over de hoofdlijnen. Dat hebben we liever, om daarna in de Raad de goede discussie te voeren. We zijn geen voorstander van dichtgetimmerd akkoord.

Stadspartij: Wij zijn ook voorstander van raadsbreed akkoord op hoofdlijnen. Als raad kunnen we dan meer gezamenlijk nadenken over de uitwerking. In proces tot wethouderskeuze mag er meer transparantie komen, en meer zaakgerichte wethouders. Deze moeten worden gedragen door gehele raad.

De voorzitter geeft daana weer het woord aan de ChristenUnie.

ChristenUnie is blij dat er positief wordt nagedacht. Het voorstel beoogt niet om alle tegenstellingen weg te werken, en oppositie op te heffen. Verschillen blijven. Deze motie geeft nog niet voldoende beeld aan een raadsbreed akkoord. Wat goed is om te horen dat we de wethoudersprocedure anders zouden kunnen doen. Niet de bedoeling om met handen en voeten gebonden te zijn. De meesten willen de verkenning aan, er zijn een aantal die willen afwachten tot na de verkiezingen. We proeven een meerderheid voor de verkenning. Ik hoop dat alle partijen hieraan willen meedoen. De motie verdient aanpassingen. Mogelijk kan het ook in een andere vorm.

Voorzitter nodigt de raadsleden uit tot een reactie:

D66: heeft geen motie nodig, maar wil graag meedenken.

BewustZW: in beginsel is alles open voor gesprek. Hele proces helder neerzetten, en kijken of we daar samen daar invulling aan kunnen geven. Dit is mooie basis voor komende raadsleden.

PvdA: wil geen onderzoek naar raadsbreed akkoord.

VVD is het hiermee eens. Maar vraagt: gooien we de motie overboord?

ChristenUnie: we moeten kijken wat de motie doet.

Burgerbelang: We willen zelf over nadenken, de nieuwe partijen die nog niet vertegenwoordigd zijn moeten we hier misschien ook voor uitnodigen.

Fractie Pepers en Verwoort: Het is goed om gesprek voort te zetten, en motie achter de hand te houden.

SP: Met meerdere partijen overeenstemming krijgen is heel moeilijk. Gevolg is een akkoord met heel veel vage taal, ofwel iedereen is het met elkaar eens en dan is de motie overbodig. We horen vaak van burgers dat dezelfde kliek beslist. Met 1 grote coalitie bevestigen we dit beeld. Dat moeten we niet doen. Er is belang in oppositie. Motie kan ingetrokken worden.

CDA: Een aspect willen we in herinnering brengen, nl. het huidige akkoord. Dus dit willen we de SP in herinnering brengen.

SP: het feit dat we destijds 100 dagen onderhandeld hebben, zegt genoeg.

CDA: Ik weet niet wat dat genoeg zegt.

GroenLinks wil wel reageren. Ik hoop dat in komende raadsperiode dat we gezamenlijk de stad weten te besturen.

SP merkt over de 100 dagen onderhandelen op: Hiermee waren we de laatste in Nederland. Dat moeten we ons ter harte nemen, en dat is naar ons de reden achter de motie. Onderhandelen gaat gemakkelijk bij meerderheden, maar het hoeft niet raadsbreed.

ChristenUnie: Het gaat erover wat je met elkaar gaat verkennen. Ik hoor hier bijv. GroenLinks over minderheidscoalities. Daar hebben we in verleden minder handige voorbeelden van gezien.

SP: Het voorstel behelst feitelijk onderhandelingen na de verkiezingen.

GroenLinks: We willen reageren op de opmerking over signalen van burgers die de SP krijgt bij bezoeken langs deuren. Wij hebben daarom het instrument van burgerbegroting ingezet, we willen hiermee dat burgers gedurende de 4 jaar na de verkiezingen blijvend betrokken zijn.

Stadspartij: We moeten de motie verkennen met alle partijen. Voor de wethouderskeuze moeten we onderzoeken of we proces kunnen veranderen.

CDA: vraag aan Stadspartij: wilt u verkiezen voor of na de verkiezingen?

Stadspartij: richting na de verkiezingen.

ChristenUnie: De suggesties voor de richtingen zijn heel goed, alles staat open. We zijn blij met gesprek. Motie is niet nodig, we kunnen elkaar uitnodigen voor gesprek.

De voorzitter concludeert dat de motie wordt aangehouden en geeft woord aan het college.

Het College zegt dat zij eerder ervaring heeft met een raadsbreed akkoord en ook met een andere procedure voor de keuze van wethouders, via een vacature via de krant. Dit zijn interessante ervaringen om te delen. Dit past binnen de vernieuwende manier van werken binnen de Raad. Ik proef dat we geen motie hoeven te maken, maar we kunnen het gesprek aangaan.

Voorzitter sluit hierna de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 23 oktober 2017 (20:30 - 23:00) Naar boven

Datum 23-10-2017 Tijd 20:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Ingetrokken

Geen amendementen ingediend