Pagina delen

Motie: Participatiebonus

Toelichting

Zie de bijlage.

Behandeld in Raad 23 juni 2017 - Voorjaarsnota Naar boven

Datum 23-06-2017 Tijd 10:00 - 16:15
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangehouden
Geen amendementen ingediend

Behandeld in Forum van 23 oktober 2017 Naar boven

Toelichting griffie

In de raadsvergadering van 19 juni 2017 is de motie "Participatiebonus" door de PvdA ingediend. De motie draagt het college op om de 'activeringssubsidie' uit de Re-integratieverordening per 1 januari 2018 met het maximaal wettelijk toegestane bedrag te verhogen en dit standpunt in het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Het Plein uit te dragen. Het benodigde bedrag ten laste te laten komen uit de integratie-uitkering sociaal domein. Artikel 3:32 lid 3 van het Reglement van Orde bepaalt dat een motie normaal gesproken eerst in een Forumvergadering wordt besproken - in casu de Forumvergadering van 23 oktober 2017 - voordat de raad er een besluit over neemt.

De initiatiefnemer van de motie (PvdA) heeft notitie opgesteld met enige achtergrondinformatie over het onderwerp (grootte van de doelgroep van de participatiebonus, het wettelijk kader, wat betekent het concreet voor de doelgroep en de mogelijke dekking). 

Voorts zal een aantal ervaringsdeskundigen aanwezig zijn in het Forum om eventuele vragen van Forumleden te kunnen beantwoorden.

Aan het eind van het Forum concludeert de voorzitter of het onderwerp voldoende is besproken en of de motie kan worden geagendeerd voor besluitvorming.

Raadsadviseur: H Nijkamp

Datum 23-10-2017 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.J.A. Putker
Griffier
N ten Bokkel
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM.G.S. Siemes
SPG.J.N. Müller
D66G.I. Timmer
PvdAF.J.G.M. Manders
GroenLinksG.V.C. Boldewijn
StadspartijD. Bogerd
VVDH.M.J. Siebelink
CDAK.M. Warmoltz
ChristenUnieA. Oldenkamp
BewustZWA.W. Jansen
Lijst van VlietF. van Vliet
Fractie Pepers en Verwoort

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en geeft de PvdA het woord om haar motie te verduidelijken.

Na de inleiding wordt door 2 ervaringsdeskundigen Erik Maessen en Janneke Golstein die door de PvdA zijn uitgenodigd, in een korte toelichting aangegeven waarom deze motie in hun ogen zo belangrijk is.

Hierna geeft de voorzitter het woord aan de forumleden voor het stellen van vragen aan de ervaringsdeskundigen.

D66 vraagt zich af of de bonus van doorslaggevend belang is. Indien dat zo is, is dan de hoogte van belang of het feit dat die bonus er is.

De ervaringsdeskundigen geven aan dat, gezien de gemaakte kosten die mensen moeten maken als ze werk hebben, de hoogte van het bedrag van belang. Dit geld zeker voor de minder gemotiveerde werklozen.

 

Hierna geeft de voorzitter het woord aan de forumleden voor het stellen van vragen over de motie.

Volgens de SP klopt het verschilbedrag tussen de kosten in de huidige regeling en die bij de verhoging van de bonus zoals die in de voorbeeldberekening in de factsheet staat, niet. Er wordt volgens haar in dit voorbeeld alleen rekening gehouden met de uitstroompremies. En niet met de andere categorieën zoals de scholingspremies en de participatievouchers.

PvdA geeft aan dat 128 mensen de uitstroompremie ontvangen. Daarvan zijn er 81 mensen uitgestroomd door werk en de anderen door scholingspremie, participatievouchers en participatieplaats vouchers. De hoogte van die premies zijn gelijk aan de participatiebonus. Er kan een verschil in het totale uitkeringsbedrag zijn ontstaan omdat er mensen zijn die het 2e deel van de bonus na een half jaar niet heeft ontvangen mogelijk omdat die persoon dan geen werk meer had en weer een beroep deed op bijstand. De motie is geen businesscase maar geeft de bedragen alleen op hoofdlijnen aldus de PvdA.

SP noemt de bedragen die je ontvangt bij de premies en vouchers en vergelijkt die met de huidige participatiebonus van € 600,-- Door de optelling van de premies ontstaat er een verschil in de bedragen.

ChristenUnie vindt de bedragen niet zo belangrijk maar meer het feit dat de bonusregeling dusdanig hoog moet zijn zodat er niet het gevoel heerst dat men er financieel op achteruit gaat als er werk wordt gevonden. De partij wil weten of het verhogen van de bonus gaat helpen om meer mensen aan het werk te krijgen.

ChristenUnie wil weten hoe groot het aandeel is van die 81 mensen die wel werk hebben gekregen op het totaal aantal werklozen. Tevens wil zij weten wat de potentie is van het aantal mensen dat door het verhogen van de bonus aan werk komt.

SP geeft aan dat door het verschil in de bedragen volgens haar de strekking van de motie ook niet meer klopt.

Het college verduidelijkt dat het volgens haar in deze motie uitsluitend over de uitstroompremie gaat die verhoogd wordt. Dus niet de andere 3 genoemde doelgroepen.

PvdA vult aan dat de regels zijn veranderd sinds het indienen van deze motie in juni 2017 Hierdoor is de situatie nu anders en gaan de bedragen verschillen. Kort geleden is de nieuwe verordening Werk en Inkomen van kracht waardoor de verschillende regelingen zijn gebundeld. Hierdoor is het mogelijk om ook bij deeltijdwerk in aanmerking te komen voor de bonus regeling.

SP wil weten of de motie alleen gaat over de verhoging van de uitstroompremie.

PvdA geeft aan dat de participatiebonus zoals bedoeld in de motie in principe voor al de alle premies en vouchers geldt, echter dat de nadruk ligt op de uitstroompremie werkaanvaarding. Het doel is dat door het verhogen van de premie deze veelvuldiger wordt gebruikt doordat er meer mensen aan het werk komen.

GroenLinks vraagt zich af of er straks aan iemand een participatiebonus wordt uitgekeerd met een op maat gericht bedrag. Dus bijvoorbeeld een aangepaste uitstroompremie inclusief een scholingspremie.

Burgerbelang wil weten of de verhoging voor alle 4 categorieën geldt of uitsluitend voor de uitstromers.

Stadspartij vraagt zich af of iemand die eerst scholing doet, daarna een participatie plek verwerft en vervolgens aan het werk komt, 3 keer de volledige premie krijgt uitgekeerd.

BewustZW wil weten wat de tijdslijn van de bonus uitkering is.

PvdA geeft aan dat het stapelen van premies niet kan. De participatiebonus wordt 2 maal verstrekt; aan het begin en na 6 maanden. Meerdere uitkeringen is fiscaal niet aantrekkelijk. Het tijdstip van het verstrekken van bonussen verschilt per gemeente. De participatiebonus is in eerste instantie bedoeld voor de groep mensen die uit de bijstand naar werk stroomt. Echter het kan ook worden gebruikt om mensen die moeite hebben om op te arbeidsmarkt te komen te ondersteunen middels scholing.

SP voorziet problemen als mensen die in een participatie traject zitten een premie krijgen boven op hun uitkering. Daardoor kunnen zij bijvoorbeeld niet meer in aanmerking komen voor andere voorzieningen.

VVD is benieuwd welke percentage van die 81 personen ook het 2e deel van de premie ontvangen. Die hebben dan immers zicht op vast werk en zijn blijvend uit de bijstand. Dan weet je ook of de premie werkt.

Daarnaast wil de VVD weten hoe in het voorbeeld in de factsheet aan de hoeveelheid van 20 extra mensen wordt gekomen die werk vinden. Is dat ergens op gebaseerd ?

D66 wil het hebben over het doel en de zin van de motie.

ChristenUnie vraagt zich af hoe groot het effect van de verhoging van de bonus is op de verlaging van het aantal bijstandsuitkeringen?

PvdA vermeld dat zij niet weet hoeveel procent van die 81 personen die een uitstroompremie hebben ontvangen, ook de 2e tranche heeft gekregen. De verhoging van de bonus heeft mogelijk effect op een verlaging van een kwart van de uitkeringsgerechtigden.

Het college vermeld dat zij zich kan voorstellen in het feit dat de verhoging van de bonus mensen kan stimuleren om op de arbeidsmarkt te gaan. Dit mede doordat dit bedrag de verminderde netto inkomsten bij de overgang van bijstand naar de arbeidsmarkt compenseert.

ChristenUnie geeft aan dat zelfs bij één persoon die werkt vindt, de verhoging van de bonus al uit kan. De vraag is wat er kan er mis gaan ? Er is een risico dat de baan vervalt.

Van belang is dat deze uitkering vooral wordt gekoppeld aan het krijgen van een baan of aan een opleiding die garanties op een baan geven.

D66 vraagt zich af of het participatiebudget wel toereikend is. Ook wil zij weten of maatwerk trajecten mogelijk zijn bij deze participatie bonussen.

ChristenUnie vindt het geven van maatwerk maar niks omdat dit weer veel vragen over bijvoorbeeld de criteria oproept. De partij vraagt zich daarentegen af waarom er destijds voor de minimale bonus is gekozen ?

SP zou wel eens willen weten of er nog een bonus wordt uitgekeerd als er meer banen dan vacatures zouden zijn.

BewustZW geeft aan dat er een overzicht nodig over de verwachting van het aantal mensen dat in aanmerking komt voor de bonus verdeeld over de 4 categorieën. Dat geeft dan een beeld in de bedragen die nodig zijn om het doel van de motie te bereiken om zoveel mogelijk aan het werk te krijgen. Daarna kan zsm met de invoering van de motie worden begonnen.

GroenLinks sluit zich aan bij de woorden van de ChristenUnie. De partij ziet geen problemen. Wel wil zij ook weten waarom de uitstroompremie nu zo laag is.

D66 vraagt zich af of de kosten uit een ander budget dan het participatiebudget moet komen.

De ChristenUnie vindt het niet van belang uit welke potje dit verhoging van de bonus gefinancierd wordt. Het gaat immers op den duur geld opleveren.

D66 vraagt zich af of het niet gewoon uit het participatie budget kan als er voldoende geld beschikbaar is.

Burgerbelang vermeld het probleem dat de participatiebonus de armoede val bij het verkrijgen van het werk niet compenseert vanwege de gespreide uitkering van deze bonus.

GroenLinks geeft aan dat het bestaande instrument wel helpt om een goede start te maken bij het behouden van een nieuwe werksituatie.

Burgerbelang wil weten waarom de bonus nu gemaximiseerd moet worden.

PvdA geeft daarop als antwoord dat de wetgeving deze maximale grens niet voor niets heeft gesteld. Het maximale bedrag maakt de start van werk na de bijstand alleen maar gemakkelijker.

Burgerbelang geeft aan dat de participatiebonus niet bedoeld is voor de armoedeval. Mede omdat het door de uitkeringstranches vanaf dag 1 niet het maximale bedrag is.

Stadspartij is verbaasd dat in Zutphen niet de maximale premie wordt uitgekeerd. Dit om dat het overstappen van uitkering naar werk meteen moet lonen. In principe moeten de extra kosten uit het participatiebudget komen mits daar voldoende ruimte voor is.

Het CDA verwacht dat de extra bonus wel gaat werken. De partij wil weten of de hoogte van de extra bonus nog veel uitmaakt om meer mensen aan het werk te krijgen. Hoe de uitbetaling gaat in 1 of 2 tranches laat de partij over aan de coaches. De extra kosten moeten uit de participatiebudget komen en als dat niet voldoende is uit een ander budget.

De ervaringsdeskundige verwacht wel dat de verhoogde bonus een positief effect zal hebben. De huidige bonus van € 60,-- is te weinig.

De ChristenUnie verduidelijkt nog eens dat het financieel heel aantrekkelijk is om een uitkeringstrekker aan het werk te krijgen mede door de verhoogde bonus. Hoe minder mensen in de bijstand hoe minder kosten

De PvdA wil de motie verduidelijken door een betere technische onderbouwing en door beter aan te geven wat het effect er van zal zijn op minder mensen in de bijstand en op armoede val. Voorstel is om de motie aan te nemen met de maximale bonus en dat er na 3 jaar een evaluatie komt op het effect op de armoede val en op de werkgelegenheid.

VVD wil nog weten welke percentage van die 81 personen ook het 2e deel van de premie hebben ontvangen.

Stadspartij wil nog weten wat bedoeld wordt met die participatie bonus. Gaat dit over de 4 categorieën die allemaal het maximale bedrag krijgen of gaat het alleen over de uitstroompremie naar werk.

Het college suggereert om de motie aan te nemen en het college de opdracht te geven om met een uitwerkingsvoorstel op de technische details te komen.

 

De voorzitter concludeert dat er voldoende draagvlak is om de motie conform het voorstel van de PvdA aan te passen waarna het in de raad verder kan worden behandeld. Hierna wordt de vergadering gesloten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 6 november 2017 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 06-11-2017 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Er werden 21 stemmen voor en 4 stemmen tegen de motie uitgebracht.
Geen amendementen ingediend