Pagina delen

Motie: Organisatie WGR Het Plein

Toelichting

Zie de bijlage.

Behandeld in Forum van 18 januari 2016 Naar boven

Toelichting griffie

In de raadsvergadering van 2 november 2015 is de motie "Organisatie WGR het Plein" door de ChristenUnie, het CDA, de PVDA en Burgerbelang ingediend.

De motie draagt het college op  om:

in 2016 een onafhankelijk onderzoek te starten om vast te stellen of de organisatie op de meest effectieve, efficiënte en tegen de laagst mogelijke bedrijfskosten tot maximale uitvoering, inspanningen en resultaten komt van de opgedragen taken voor Zutphen;

om alternatieve organisatievormen aan te dragen, mocht het onderzoek als uitkomst hebben dat de huidige organisatievorm niet tot de maatschappelijke gewenste uitkomsten leidt voor Zutphen en de andere deelnemende gemeenten.

Artikel 3:32 lid 3 van het Reglement van Orde bepaalt dat een motie normaal gesproken eerst in een Forumvergadering wordt besproken - in casu in de Forumvergadering van 18 januari 2016 - voordat de Raad er een besluit over neemt.

Vanwege de raakvlakken met de schriftelijke vragen over de huidige organisatiestructuur Gemeenschappelijke regeling van Het Plein, zullen deze motie met voornoemd onderwerp in dezelfde Forumvergadering worden behandeld.

Raadsadviseur: M van den Berg-Platzer

Datum 18-01-2016 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.J.H. Pelgrim
Griffier
E.P. Langenbach
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA.IJ. Pepers
SPH.M.H. Giesen
D66H. Brouwer
PvdAJ. Bloem
GroenLinksM.T.E. Westerik
StadspartijJ. Boersbroek
VVDB. van der Veen
CDAK.M. Warmoltz
ChristenUnieA. van Dijken
BewustZW
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

De voorzitter heet eenieder welkom, opent de vergadering en licht het onderwerp kort toe.

Voor liggen de schriftelijke vragen over de huidige organisatiestructuur Gemeenschappelijke regeling van Het Plein en de Motie: Organisatie WGR Het Plein.

Het woord is aan de indieners van de motie voor een toelichting.

ChristenUnie: Een toelichting van de motie is niet nodig, het gaat om het voeren van de discussie.

De voorzitter geeft de fracties de gelegenheid om vragen te stellen.

Stadspartij: Wat is de toegevoegde waarde van de motie gelet op het rapport van de rekenkamer?

CDA: Er gebeurt weinig met de aanbevelingen uit dat rapport. Daarnaast is het onderzoek gedaan naar de bestaande situatie, de vraag is of die vorm nu nog goed is.

Burgerbelang: Het gaat in deze GR om grote bedragen en er is weinig grip op de organisatie en de uitkomsten. Ook de cliëntenraad vraagt zich af of dit het goede spoor is.

SP: Er is veel discussie over wat er moet veranderen, maar nog steeds weinig invloed. Wij zijn geen voorstander van een onafhankelijk onderzoek, maar wel van het bekijken van alternatieve organisatie vormen.

D66: De opdracht is ‘het aandragen van alternatieve organisatievormen’. Dat betekent uittreden uit de GR. Is er nagedacht over wat dat betekent?

PvdA: Voordat we kunnen praten over oplossingen moeten we onafhankelijk onderzoek laten doen.

VVD: Wij zijn niet gelukkig met de effectiviteit van Het Plein. Het belang bij de problematiek vraagt om directe invloed op het functioneren. Een onderzoek is niet nodig. Uittreden is een delicaat proces, maar er zijn niet veel andere partijen. De dienstverlening aan Lochem is ook via een DVO te organiseren.

CDA: Er gaan ook dingen goed. Dat moet onderzocht worden, voordat we eventueel het kind met het badwater weggooien.

VVD: Onderzoek is geen voorwaarde. We kunnen prima de discussie voeren. Dat betekent niet dat het kind met het badwater wordt weggegooid.

GroenLinks: Er is een verandering nodig in de dienstverening. Stoppen met de GR is nu een brug te ver.

D66: Is de motie niet wat prematuur. Er is een nieuwe interim directeur. Een gesprek zou een eerste stap moeten zijn.

VVD: Er is urgentie. Het probleem heeft te maken met de manier waarop we er mee omgaan.

PvdA: Een onafhankelijk onderzoek geeft tijd. Er speelt veel op het terrein en ondertussen moet de winkel open blijven.

Burgerbelang: Heeft de raad de expertise en professionaliteit om de situatie te beoordelen? Is een onderzoek niet gewoon noodzakelijk?

VVD: We weten waar het probleem zit. Er wordt een termijn van anderhalf jaar genoemd om verbeteringen te zien, dat is op zich acceptabel. Gaandeweg kan altijd nog besloten worden een onderzoek te houden.

GroenLinks: Waar komt de roep om onderzoek precies vandaan?

ChristenUnie: De onafhankelijkheid om de zaken te bekijken is belangrijk.

College: Er worden een tweetal denkfouten gemaakt. Ten eerste wordt Het Plein eruit gelicht, maar dat is slechts een van de toegangen. Die toegangen zullen allemaal bekeken moeten worden, in samenhang. Een eenzijdige kijk op de zaken doet geen recht aan de inrichting van het sociaal domein.

Er wordt een inhoudsvraag belegd met een organisatievraag. Dat leidt af van de inhoudelijke opgave.

Bij de partners ontstaan ook vragen over de inrichting, dat ligt breder dan de GR en Het Plein.

Verwachtingen moeten helder in de opdracht belegd worden die vervolgens in de begroting wordt vertaald. Dat gebeurt in februari. De opdracht aan Het Plein moet scherp neergelegd worden.

Gaat het om de organisatie van Het Plein of over de inhoudsvraag?

VVD: Het gaat om effectiviteit en inhoud. De cijfers geven aanleiding tot zorg en we krijgen geen grip op de problemen. De ingeslagen weg is niet het recept voor succes. Vertrouwen in de effectiviteit is belangrijk.

PvdA: Juist om het gesprek over de inhoud te kunnen voeren is onderzoek nodig. Dat geeft de kans om de focus goed te krijgen.

College: Een onderzoek heeft ook effect op de organisatie. De betrouwbaarheid als partij is dan in het geding en de ontwikkelingen kunnen stil komen te liggen.

Wat verwachten we van het werkbedrijf? We moeten het op afstand houden, maar de verwachtingen scherp stellen. Dat komt ook uit het onderzoek van de rekenkamercommissie naar voren.

Daar is overigens veel mee gedaan, aan iedere aanbeveling wordt gewerkt. Een memo hierover kan duidelijkheid geven.

Het werkdeel kunnen we niet in de gemeentelijke organisatie vormgeven.

We moeten scherper ingaan op de GR en de resultaten.

Stadspartij: We zien de memo over de aanbevelingen graag tegemoet.

VVD: Er is begrip voor de beeldvorming bij andere gemeenten, maar dat is een andere afweging. De raden moeten een gesprek kunnen hebben.

GroenLinks: Is er een onderzoek nodig om een gesprek over de inhoud te kunnen hebben?

PvdA: De Debatten worden vermengd met de uitvoering. Het geeft een kans om expertise van buiten te halen, breder te kijken naar de toekomst.

CDA: Het onderzoek laat ook zien dat een organisatie naar zichzelf kan kijken. Dat is een positief signaal.

D66: Houdt het college een pleidooi voor het niet plaatsen binnen de gemeentelijke organisatie?

College: Er ligt geen opdracht aan Het Plein. Er ligt een opdracht aan het college om naar Het Plein te kijken.

Bepaalde delen kunnen beter in gezamenlijkheid met anderen belegd worden. Daar is geen onderzoek voor nodig. Het college staat hierin ook niet stil. Het is belangrijk dat de raad daarin meegenomen wordt.

De inhoud staat voorop. Het scherp stellen van de verwachtingen heeft de prioriteit. Waarom wordt de organisatievorm hierin betrokken?

VVD: We zien het probleem van ons weglopen. Om de effectiviteit te verbeteren moet er iets gedaan worden in de organisatie. Die fundamentele vraag hoort hier thuis. We moeten opkomen voor wat daar gebeurt in het belang van de burger.

College: Welke verwachtingen hebben we, welke rollen zien we voor Het Plein, hoe controleren we? Een gesprek over de inhoud is nodig.

CDA: was de opdracht aan Het Plein zo vaag? Het is zorgelijk dat die opdracht niet begrepen is.

ChristenUnie: We krijgen geen goede resultaten te horen.

Burgerbelang: De inhoud komt er niet uit. Dan kijk je naar de organisatie. Een onderzoek kan helpen in de beantwoording van de vraag waarom het niet lukt.

GroenLinks: Wij pleiten voor een dialoog over de inhoud, een onderzoek is niet nodig. De volgende keer moeten we over de dienstverlening praten.

ChristenUnie: Als de resultaten uitblijven praten we weer over de vorm. We willen resultaten. In februari komt er bericht uit het college. Kunnen we tot die tijd de motie aanhouden?

VVD: Soms zijn we goed in gesprek, soms niet. Breng de motie in stemming, dan kunnen we daarna het gesprek hebben over de inhoud. Onderzoek is niet van belang, we moeten met elkaar in gesprek.

Burgerbelang: We nemen de uitkomst van vanavond mee terug naar de fractie.

College: We gaan in februari in gesprek. We nemen de raad mee in de ideeën over de inrichting van het sociaal domein, in zijn totaliteit. Dat gaat dan over de inhoud.

De voorzitter concludeert na een korte inventarisatie dat de fracties dat dit stuk niet rijp achten voor besluitvorming in de raad. De voorzitter sluit de vergadering.

Advies

Onvoldoende besproken. Nogmaals in oordeelsvormende forumvergadering bespreken

Behandeld in Raad 11 april 2016 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 11-04-2016 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
C. Abbenhues
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Ingetrokken

De motie wordt geacht te zijn ingetrokken ex artikel 3:32 lid 5 RvO.
Geen amendementen ingediend