Pagina delen

Motie: Oplossing voor de voedselbank

Toelichting

Zie de bijlage.

Behandeld in Forum van 12 september 2016 Naar boven

Toelichting griffie

In de raadsvergadering op 20 juni 2016 is de Motie "Oplossing voor de voedselbank" ingediend (door Nils Muller en Dorien Bogerd). Artikel 3:32 lid 3 van het Reglement van Orde bepaalt dat een motie in principe eerst in een Forumvergadering wordt besproken voordat de raad er een besluit over neemt.

Raadsadviseur: H Nijkamp

Datum 12-09-2016 Tijd 20:30 - 21:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.J.H. Pelgrim
Griffier
N ten Bokkel
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangH.J.M Verschure
SPG.J.N. Müller
D66W.M. Voorham
PvdAM.M.M. Moester
GroenLinksA.J.A. Putker
StadspartijC.R.L. van Toor
VVDH.M.J. Siebelink
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZW
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

 Opening

De voorzitter opent de vergadering.

 

Inspreken

geeft het woord aan de inspreker: de heer G Vrieze van de voedselbank

Na de het betoog van de heer Vrieze geeft de voorzitter het woord aan de raadsleden voor het stellen van verhelderende vragen aan de inleider.

VVD vraagt zich af of er ook klachten zijn van ondernemers of zijn dat dezelfde als de klachten van omwonenden.

De inspreker beaamt dat er vragen zijn gesteld over klachten, echter die klachten spitsen zich vooral toe op mensen die zich misdragen.

Burgerbelang geeft aan dat de voedselbank in een antikraakpand gevestigd is. Dit betekent dat als er een koper zich voor het pand meldt, de voedselbank direct uit het pand moet. De partij vraagt zich af of de voedselbank ook met dit scenario rekening houdt.

De inspreker verduidelijkt dat er afspraken met de eigenaar zijn dat zij de eerste 3 jaar niet uit het pand hoeven. Er wordt echter door het bestuur wel vooruitgekeken naar alternatieve locaties, mocht het zover komen.

In nood kan de voedselbank kan terugvallen op het landelijk noodfonds en de hulp van de Zutphense burgers. Een verhuizing kost immers veel geld mede door de hoge landelijk eisen die aan een nieuwe vestigingslocatie wordt gesteld.

 

Debat over de motie

De voorzitter geeft het woord aan de indieners van de motie voor een inhoudelijke toelichting.

SP verduidelijkt dat zij met deze motie probeert om de problemen van de voedselbank op te lossen.

VVD verzoekt het college om aan te geven wat de voortgang in het overleg met de voedselbank.

Het college geeft aan dat zij middels constructieve gesprekken met de voedselbank, met omwonenden en ondernemers steeds op zoek is naar geschikte oplossingen voor het functioneren van de voedselbank.

In ieder geval is er voor een half jaar een oplossing voor de bereikbaarheid van de laad- en losplaats zoals die nu afgesproken is. Dit is dus een tijdelijke oplossing waarbij er tegelijkertijd wordt gekeken naar een integrale oplossing voor de problemen die in de motie worden geschetst.

Er ligt een intentieverklaring. Het is echter de bedoeling om tot een nieuwe verklaring te komen waarin afspraken worden gemaakt om de samenwerking beter, intensiever en vooral effectiever te maken met als uiteindelijke doel om de voedselbank uiteindelijk overbodig te maken.

De visie van de voedselbank deelt de gemeente en zij wil dan ook als partner met hen optrekken. In de nieuwe samenwerking wordt ook gekeken of er andere alternatieve locaties in de gemeente beschikbaar zijn, die geschikt zijn als vestiging voor de voedselbank.

De ingediende motie bevat alleen maar onderdelen waar het college feitelijk al aan werkt en voegt dan ook weinig toe aan het huidige gemeentelijk beleid.

SP geeft aan dat de motie ook oproept om tot een veilige en permanente laad- en losplaats te komen.

Het college verduidelijkt dat ze aan een integrale oplossing werkt die voldoet aan de wensen wat betreft laden en lossen, maar ook aan de wensen die er zijn met de Groenmarkt. Hierover heeft zij mede overleg met de middenstanders en de omwonenden. Al deze partijen hebben hier een rol in.

De SP vraagt zich af wat het college gaat doen met de laad-en losvoorziening, als er na de termijn van een half jaar nog geen zicht is op een structurele oplossing

Het college geeft aan dat zij daar nu nog geen antwoord op kan geven omdat zij eerst de voortgang van de gesprekken met de betrokkenen wil afwachten.

De VVD geeft aan dat er veel mensen met de auto komen om een voedselpakket af te halen. Dit veroorzaakt klachten en problemen op de Groenmarkt. Zij vraagt zich af of dat niet anders geregeld kan worden.

Het CDA dankt alle vrijwilligers van de Voedselbank voor hun inzet. De partij wil daarnaast weten of het college ook gesprekken voert met de pandeigenaar over wat zijn ideeën zijn met het pand.

Het college heeft geen contact met de pandeigenaar maar verwacht dat er regelmatig contact is met de pandeigenaar en de voedselbank. Het college heeft in haar zoektocht naar andere geschikte locaties wel gesprekken met andere pandeigenaren.

De Stadspartij wil graag inzicht in de planning over wat er zoal staat te gebeuren.

Het college heeft de intentie om zo snel mogelijk duidelijkheid te geven over een oplossing aan de Groenmarkt of over een nieuwe locatie in de gemeente. Het is het streven van het college om binnen het half jaar tot een permanente oplossing te komen.

Burgerbelang vraagt zich af of het wel (financieel) mogelijk is voor de voedselbank om een pand van een particuliere organisatie te huren. Tevens vraagt zij zich af dat als dat niet lukt hoe groot dan het risico is dat zij permanent blijft zitten aan de Groenmarkt.

Het college wil daar niet op vooruitlopen en geeft aan dat juist het onderzoek naar mogelijkheden op een andere locatie dat moet uitwijzen.

De Stadspartij wil weten wat er al gedaan is aan het zoeken van een andere locatie.

Het college zegt daarop dat er nog niet veel aan gedaan is, omdat de gesprekken met de betrokkenen net op gang zijn. Zij hoopt dat er door een goede samenwerking uiteindelijk een betere locatie gevonden wordt, die gemakkelijker bereikbaar en betaalbaar is.

De Stadspartij merkt op dat de huidige wetgeving aangeeft dat de pandeigenaar bij de verkoop van het pand de huidige antikraaksituatie direct kan opheffen en de voedselbank dus weg moet. Stel dat dat gebeurt, is er dan binnen zeer korte tijd zicht op het feit hoe het dan verder moet ?

Het college geeft aan dat het de voedselbank in haar gesprekken met de eigenaar duidelijk is geworden dat ze er nog 3 jaar kunnen blijven zitten. Het college voelt als het ware meer druk om iets aan de situatie te doen dan de voedselbank zelf.

Mochten ze er wel plotseling uit moeten, dan is dat is dat in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de voedselbank. Het college geeft wel aan dat zij zich in die situatie uiteraard moraal verplicht ziet om ondersteuning te bieden.

D66 geeft aan dat zij vertrouwen in het college heeft om tot een structurele oplossing te komen. De Raad moet nu niet op de stoel van de wethouder gaan zitten, aldus D66.

Volgens de VVD zijn er diverse gesprekken met alle belanghebbende partijen. Daardoor moet voldoende ruimte kunnen ontstaan om er gezamenlijk uit te komen.

De SP ziet de motie niet als belemmering voor de huidige gesprekken die er gaande zijn. Volgens de partij is het van belang dat de voedselbank dusdanig gesteund blijft, zodat zij haar taak gemakkelijk kan blijven uitoefenen.

GroenLinks vindt net als de VVD dat deze motie niet veel toevoegt aan de inspanningen die het college al doet om tot een structurele oplossing te komen.

 

Sluiting

De voorzitter concludeert dat de motie voldoende is besproken en sluit de vergadering.

 

 

 

 

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 26 september 2016 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 26-09-2016 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
C. Abbenhues
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangehouden
Geen amendementen ingediend

Behandeld in Raad 21 november 2016 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 21-11-2016 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
C. Abbenhues
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Ingetrokken

De motie wordt geacht te zijn ingetrokken (ex artikel 3:32 lid 5 RvO).
Geen amendementen ingediend