Pagina delen

Motie: Op (elektrische) rolletjes laten lopen

Toelichting

Zie de bijlage.

Bijlagen

Behandeld in Forum van 14 mei 2018 Naar boven

Toelichting griffie

In de raadsvergadering van 23 april 2018 hebben de fracties van BewustZW, GroenLinks, PvdA, VVD en Stadspartij de motie "Op (elektrische) rolletjes laten lopen" ingediend.

In deze motie verzoeken de genoemde fracties het college onderzoek te doen naar de haalbaarheid van elektrisch, kleinschalig vervoer en het elektrificeren van bestaand openbaar vervoer binnen de gemeente Zutphen. Zij vragen bij dit onderzoek de provincie Gelderland, Het Plein/ Zutphens Werkbedrijf, inwoners, ondernemers en belangengroepen te betrekken en de gebieden in de gemeente in kaart te brengen waar de meeste behoefte is aan elektrisch vervoer. De fracties vragen het college uiterlijk eind oktober 2018 over de uitkomsten van het gevraagde onderzoek te rapporteren.

Artikel 3:32 lid 3 van het Reglement van Orde bepaalt dat een motie normaal gesproken eerst in een Forumvergadering wordt besproken voordat de gemeenteraad er een besluit over neemt.

Raadsadviseur: B.M. Duizer

Datum 14-05-2018 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
P.I. Ackermans
Griffier
J Kerkhof
Aanwezig namens Naam
GroenLinksD Logemann
SPM de Ridder
PvdAF.J.G.M. Manders
BurgerbelangE Yildirim
D66H. Brouwer
VVDH. Hissink
CDAG.M.M. Ritzerveld
StadspartijB Vink
BewustZW
ChristenUnieJ.J. Veenstra

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en geeft het woord aan de inspreker, dhr. Lustenhouwer.

De bijdrage van dhr. Lustenhouwer is als bijlage bij dit verslag gevoegd.

De fracties hebben de volgende vragen aan dhr. Lustenhouwer:

D66: Betekent dit voorstel dat een electrische minibus door de binnenstad gaat rijden?

CDA: Hoe kijkt dhr. Lustenhouwer tegen de motie aan.

Dhr. Lustenhouwer: Het is inderdaad de bedoeling dat er een busje vanuit verschillende wijken naar het centrum rijdt volgens een vaste dienstregeling. Deze zal ook door het voetgangersgebied rijden en de steegjes. De verwachting is dat deze binnen 1 ½ jaar kan rijden. Er zijn al een aantal offertes voor de betreffende bussen opgevraagd. Dhr. Lustenhouwer ondersteunt de motie. Hij constateert wel dat deze heel breed is.

De voorzitter geeft de indieners van de motie de gelegenheid deze toe te lichten.

GroenLinks licht bij afwezigheid van de fractie BewustZW de motie toe die gezamenlijk is ingediend door PvdA, GroenLinks, BewustZW, VVD en Stadspartij. GroenLinks is zeer gecharmeerd van het initiatief van dhr. Lustenhouwer maar het maakt de motie niet overbodig. In een duurzame samenleving speelt openbaar vervoer een belangrijke rol en kleinschalig en aanvullend vervoer draagt hier aan bij. De motie roept op tot onderzoek, maar dit hoeft geen uitgebreid onderzoek te zijn. Dit zou een kort en bondig ambtelijk memo kunnen zijn waarin de volgende onderwerpen aan de orde komen:

-          Een overzicht van de hiaten in het ov-netwerk, naar routes of concentratiegebieden van ouderen

-          Een duiding van de vraag naar aanvullend kleinschalig vervoer

-          Ervaringen elders en succes/faalfactoren

-          Een schets hoe dit er operationeel/functioneel uitziet

-          Elektrificatie van het bestaande openbaar vervoer (Arriva)

D66: Dit klinkt als een omvangrijk onderzoek. De fractie vindt de motie heel breed en in de huidige vorm lastig te steunen. Deze gaat zowel over dekkend vervoer als over elektrisch vervoer. Als er een motie met een primair doel van wordt gemaakt kan D66 deze steunen.

CDA: De motie is breed opgesteld. Voorstel is om de motie minder breed te maken. Dat maakt de motie duidelijker. Dan kan ook het CDA deze ondersteunen.

Burgerbelang: Waarom is er nog meer vervoer nodig? Er zijn al veel vervoersmogelijkheden.

VVD: Blij met de motie en het initiatief. Hoe staat het college hier tegenover?

ChristenUnie: Indien de motie verhelderd kan worden kan de fractie deze steunen, in overeenstemming met de toelichting die GroenLinks heeft gegeven dat het gaat om een klein onderzoek.

SP: Kan de motie volgen voor zover dit gaat over kleinschalig vervoer. Als het gaat om het elektrisch maken van het bestaande openbaar vervoer gaat het om waarschijnlijk om miljoenen euro’s. Hebben de indieners daar een berekening van gemaakt?

PvdA: Meldt dat het initiatief van dhr. Lustenhouwer er al was voordat de motie op tafel kwam. Het gaat om mensen waarvoor andere vormen van vervoer niet geschikt zijn. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld PlusOV dat voor een andere doelgroep bestemd is. De motie is inderdaad breed van opzet. Samen met de andere indieners wil de fractie bespreken hoe deze verder te specificeren is.

GroenLinks: Er is nog geen berekening gemaakt van de kosten voor het elektrificeren van het bestaande openbaar vervoer. Misschien dat dit inderdaad in de miljoenen gaat lopen. Opgemerkt wordt dat het toch wel een keer zal moeten gebeuren en dus ook een kwestie van prioriteren is. Met de andere indieners zal overlegd worden over aanpassing van de motie naar aanleiding van de adviezen van de andere fracties. De fractie wil van het college weten of de initiatiefnemers feitelijk ook ambtelijk worden ondersteund. GroenLinks pleit ervoor dat dit een coproductie wordt.

College: Het college doet al veel aan duurzaam vervoer. Kijk bijvoorbeeld naar het pakjesvervoer. Het college is blij met het initiatief en daar zijn ook contacten over tussen ambtenaren en initiatiefnemer. Het is mooi dat inwoners zelf routekaarten maken en het college wil de initiatiefnemers waar mogelijk ondersteunen. De initiatiefnemers weten bij wie zij met hun vraag terecht kunnen. In de motie komt dit samen. Het is een brede motie en het college zou graag zien dat dit initiatief wat compacter wordt neergezet, maar dat is uiteraard aan de indieners zelf. Er wordt gevraagd naar de mogelijkheden te kijken. Voor zover het gaat om de elektrificatie van het bestaande openbaar vervoer, wordt gewezen op de concessies voor het openbaar vervoer in Gelderland en Overijssel. Dat wordt komend jaar aanbesteed en daarbij zal ook duurzaamheid een onderwerp zijn. Dit kan niet alleen door Zutphen gestuurd worden. De kosten zijn ook niet voor de gemeente.

Conclusie: De indieners van de motie beraden zich over het aanpassen van de motie.

 

 

Bijlagen

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 18 juni 2018 (21:30 - 23:00) Naar boven

 
Datum 18-06-2018 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Bijlagen

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend