Pagina delen

Motie: Ontwikkel een USP van formaat

Toelichting

Zie de bijlage.

Behandeld in Forum van 26 januari 2015 Naar boven

Toelichting griffie

De motie is ingediend door de fracties van D66, ChristenUnie, Burgerbelang, CDA, FractieJansen in de raadsvergadering van 15 december 2014. Het college wordt opgedragen te verkennen welke Unique Selling Proposition (USP) van formaat bij zou kunnen dragen aan een flinke stijging van het aantal bezoekers aan de stad.

Het Reglement van Orde schrijft voor dat een motie eerst in een Forum wordt besproken alvorens deze voor besluitvorming in de raad komt.

Raadsadviseur: G Pletzers

Datum 26-01-2015 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
C. Oosterhoff
Griffier
N.J. ten Bokkel
Aanwezig namens Naam
Burgerbelang
SPE.C.L. Verhoog
D66W.M. Voorham
PvdAF.J.M. Heitling
GroenLinksL. Luesink
StadspartijM.W. Wesselink
VVDB. van der Veen
CDAG.M.M. Ritzerveld
ChristenUnieJ.J. Veenstra
BewustZWT. Marks
Fractie Jansen

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom

Door zowel  D66, CDA, ChristenUnie, Burgerbelang en BewustZW is op 15 december 2014 een motie ingediend waarin het college wordt opgedragen na te gaan welke Unique Selling  Proposition (USP)van formaat bij zou kunnen dragen aan een flinke stijging van het aantal bezoekers van de stad. USP betekend vrij vertaald; unieke verkoopargumenten.

Het betreft een oordeelsvormende vergadering met mogelijk een besluitvorming in de raad.

De voorzitter geeft het woord aan D66 als één van de initiatief nemende partijen.

D66 wil met de motie de ambitie bewerkstelligen om meer bezoekers naar Zutphen te trekken. Met  een groter budget zou dit mogelijk moeten zijn. Met een USP krijgt de stad een meerwaarde wat het nodig heeft.

D66 geeft aan dat plan Broederenklooster een trekker van formaat zou kunnen worden. Daarentegen is het prachtige munumentale pand aan het ‘s- Gravenhof geen publiekstrekker. Zij heeft er vertrouwen in dat als er in samenwerking  met creatieve partijen naar de mogelijkheden van deze locatie wordt gekeken, er mooie plannen kunnen ontstaan en er nog meer mensen naar Zutphen komen  Het ambitieniveau mag best een beetje opgevoerd worden.

SP vraagt zich af of voldoende financiële middelen zijn voor het doen van onderzoek om na te gaan welk USP van formaat bij zou kunnen dragen aan een flinke stijging van het aantal bezoekers. Er wordt op dit moment een cultuurnota opgesteld. Kan het onderzoek naar het ontwikkelen van een  USP daarin meegenomen worden ?  Bij beide onderzoeken wordt immers breed gekeken

Stadspartij wil weten of er nog een USP nodig is, want er is al een prachtig plan met het pand aan het ‘s-Gravenhof. Ontwikkel dit plan met een USP samen.

De partij wil ook weten of de ontbrekende  € 200.000,- in de exploitatie, gefinancierd kan worden uit andere middelen.

D66 zietde ontbrekende € 200.000,-- als een investering. Als je deze financiële middelen gaat inzetten mag je ook hogere bezoekersaantallen als resultaat verwachten zodat het zich terug kan verdienen. Door diverse samenwerkingsverbanden tussen creatieve en vooruitstrevende partijen  moet goed gekeken worden of het lukt om een publiekstrekker van formaat te krijgen.

VVD vindt dat alleen een gedegen plan in combinatie met goed ondernemerschap er voor kan zorgen dat het cultuurcluster op gang komt.

D66 wil nagaan of er meer mogelijkheden zijn dan alleen het plan rondom het cultuurcluster aangeeft.

PvdA geeft aan dat het plan om een prima past in de kunst en cultuurnota. Daarnaast geeft zij aan dat een USP eigenlijk iets heel bijzonders moet worden wat echt de aandacht trekt. Laat er eens personen naar kijken die er een andere bijzondere kijk op hebben. Verzin iets geks.

VVD vindt het vreemd dat je het college gaat opdragen om iets geks te doen. Daarbij vragen zij zich af of een gek ontwerp wel haalbaar is qua bestemmingsplan en qua investering. Bij een heel gek plan zal er over de details mogelijk een grote discussie in de raad opgang komen. Het gaat dan over details van een plan waar de raad feitelijk niet over gaat.  

CDA ziet deze motie als een extra aanzet richting de samenleving. Wel vraagt ze zich af of het past dat binnen de al bestaande plannen ?

PvdA vindt dat als er discussie in de samenleving ontstaat over een nieuw vreemd USP, het plan al als geslaagd. Het plan staat dan volledig in de aandacht en heeft al een bijzondere uitstraling en dat is wat juist beoogd wordt met een USP.

GroenLinks geeft aan dat de motie nu nog niet zover is dat het college het kan gaan uitwerken.

D66 geeft aan dat er meer aandacht aan het ontwikkelen van een USP besteed wmag orden want de bezoekersaantallen in de stad lopen terug. Omdat nu ook het plan rondom het toekomstig museum aan het ‘s-Gravenhof gemaakt wordt is dit is het juiste moment om tegelijkertijd een plan voor een USP te ontwikkelen.

De voorzitter geeft het woord aan het college voor het beantwoorden van de vragen

Het college vindt het ontwikkelen van een USP van formaat een leuke motie voor de toekomstige realisatie van het cultuurcluster.

Er moet bezuinigd worden op de beschikbare financiële middelen en het college wil dat realiseren door clustering van verschillende instellingen zoals musea en archeologie. Door het realiseren van een  cultuurcluster aan het ’s Gravenhof ontstaan er prachtige ruimtes om de unieke archeologische vondsten ten toon te stellen. De verwachting is dat dit veel bezoekersaantallen zal aantrekken. Ook kan de unieke monumentale sfeer van de binnenstad, de Librije, de torens etc,  meer bezoekers trekken, echter dan zullen deze veel sterker ingezet en beter vermarkt moeten worden. Extra geld hiervoor uittrekken is er nu echter niet.

Er moet ruimte zijn om via cultureel ondernemerschap een zelfstandig cultuurcluster te realiseren waaraan op innovatieve wijze vorm wordt gegeven aan cultuur. Er wordt nu al veel in digitale projecten in de stad geïnvesteerd.  Deze kunnen mede door het cultuurcluster gecombineerd in de markt worden gezet . 

Een andere wijze van bezuinigen is door de bestaande fondsen meer gecombineerd en dus efficiënter in te zetten.

Ook een gecombineerde huisvesting biedt kansen en mogelijkheden, echter er is meer nodig. Te denken valt aan een incidentele subsidie of het verhogen van het cultuurbudget. Echter dan zal dat geld uit andere budgetten gehaald moeten worden waardoor elders weer tekorten zullen ontstaan.

Het college stelt voor na te gaan welke ruimte de cultuurnota biedt en daarnaast ook te kijken welke financiële mogelijkheden er gaan ontstaan als het cultuurcluster ontwikkeld gaat worden. Het college biedt hiermee de Stichting stadspromotie de kans om Zutphen beter te vermarkten.

D66 vraagt zich af wat de beste manier is om een goed resultaat te krijgen bij het ontwikkelen van een USP. Daarbij merkt zij op dat het tijdstip van het opstarten van het plan van groot belang is wil je de grote kans op slagen maken. Leg de verbindingen op het juiste moment.

Het college merkt op dat er een begeleidingscommissie  is met als opdracht om een alternatief voor het Broederenklooster te bedenken. Daaruit zijn vele ideeën uit voortgekomen. Nu is er een opdracht om een verzelfstandigd cultuurcluster te realiseren met als doel om meer bezoekers te trekken en de stad een betere uitstraling te geven . Geef aan de ondernemers de ruimte hoe aan het cultuur ondernemerschap invulling  gegeven kan worden. De definitieve opdracht voor de ontwikkeling van USP kan pas op een later tijdstip worden gegeven. Daar moet de ondernemer nu niet mee belast worden want dat belemmerd alleen maar de creativiteit op dit moment.

CDA heeft vertrouwen in de verdere uitwerking van de cultuurnota en vindt het goed dat de ontwikkeling van een USP in een later stadium uitgewerkt kan worden.

BewustZW merkt op dat een USP niet bij voorbaad iets nieuws hoeft te zijn. Het gaat haar niet alleen om de toevoeging maar het kan ook een versterking van iets bestaand zijn.

D66 geeft aan dat zij de motie terug neemt om het te bespreken met haar de fractie. Zij geeft aan dat zij de ondernemers niet voor de voeten wil gaan lopen in de ontwikkelingsfase van een USP. Echter ze wil wel eerder invloed hebben op de manier hoe een USP beter te bewerkstelligen. Onze cultuur schatten moeten goed aan het publiek getoond kunnen worden en zodoende vele bezoekers gaan trekken.

CDA stelt voor de motie aan te houden

Het college geeft aan dat zij de geest die de motie draagt en zegt toe dat het de duidelijk wil overdragen bij de ontwikkeling van het cultuurcluster, bij de stichting stadpromotie en in de cultuurnota.

D66 geeft aan dat zij dit een mooi aanbod vindt en zal dit in haar fractie bespreken.

Na het inventariseren van de reacties uit de fracties concludeert de voorzitter dat de motie door kan naar de raad waar deze waarschijnlijk wordt aangehouden.

De voorzitter bedankt iedereen voor de komst en sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 20 april 2015 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 20-04-2015 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Ingetrokken

Ingetrokken (ex artikel 3:32 lid 5 RvO)
Geen amendementen ingediend