Pagina delen

Motie: ontmanteling Het Plein door externe deskundige

Toelichting

Behandeld in Forum van 18 december 2017 Naar boven

Toelichting griffie

De motie "ontmanteling Het Plein door externe deskundige" is door de fracties van ChristenUnie, BewustZW, CDA en Stadspartij  ingediend in de raadsvergadering van 04 december 2017.

Artikel 3:32 lid 3 van het Reglement van Orde bepaalt dat een motie alvorens in de raad te behandelen, in principe eerst in een Forumvergadering te bespreken.

Tijdens dezelfde raadsvergadering is de motie 'Aanvulling AB Het Plein met twee externe deskundigen' ingediend door de fracties van ChristenUnie, BewustZW, CDA, Stadspartij en D66.

Gelet op de samenhang van beide moties worden beide moties in hetzelfde Forum besproken.

Raadsadviseur: H Nijkamp

Datum 18-12-2017 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M.J. ten Broeke
Griffier
U Post
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM.G.S. Siemes
SP
D66W.M. Voorham
PvdAJ. Bloem
GroenLinksG.V.C. Boldewijn
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDB. van der Veen
CDAK.M. Warmoltz
ChristenUnieA. Oldenkamp
BewustZW
Lijst van Vliet
Fractie Pepers en Verwoort

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent het forum en heet iedereen welkom. Er staan twee moties op de agenda. Hij geeft het woord aan de indieners van de moties.

ChristenUnie: Wij stellen voor beide moties nu tegelijk te behandelen. De ene motie gaat over het algemeen bestuur (hierna: AB) van Het Plein. In de praktijk is er sprake van collegiaal bestuur. Bij de ontmanteling van Het Plein is er externe deskundigheid nodig, zo stelt de motie. Bij de andere motie is van belang dat het ontmantelen van een gemeenschappelijke regeling ingewikkeld is. Externe deskundigheid kan behulpzaam zijn daarbij. Eén of twee personen met verstand van zaken en autoriteit.

D66: Wij hebben een goed gevoel bij beide moties. Wij vinden dat het dagelijks bestuur (hierna: DB) van Het Plein zelf mensen moet kunnen inzetten.

ChristenUnie: Het DB moet dat uitzoeken.

GroenLinks: Wat vindt het college van de beide moties?

College: Het DB heeft de directeur van Het Plein inmiddels opdracht gegeven om met behulp van twee externe deskundigen Het Plein te ontmantelen. Zij zijn deskundig; daarop zijn zij geselecteerd. Wat betreft de andere motie: het AB heeft die besproken. Het AB vraagt de raad om externe deskundigheid niet structureel, maar op bepaalde momenten “in te vliegen”. Het AB heeft het DB gevraagd om spelregels daarvoor op te stellen.

Burgerbelang: Het DB noch het AB ziet heil in de moties?

College: Nee. Motie 1 is al uitgevoerd. Over motie 2 heb ik net gezegd dat het AB deze niet structureel wil inzetten. Het AB begrijpt de motie, maar wil graag een andere uitvoering.

GroenLinks: U pleit ervoor niet te doen wat in de motie staat. Herkent u zich in het probleem dat geschetst wordt?

College: Ik zie dat probleem niet. Er zijn nu twee externe deskundigen, er komen spelregels en het AB kan op bepaalde momenten deskundigheid inroepen. Dat moet goed gaan.

D66: U ziet alternatieven voor deze motie. Waarom vindt u dit geen goed idee?

College: Het DB heeft ervaringen met externe leden. Het DB is niet overtuigd van de inzet van structurele externe deskundigheid. Soms hangt zo’n lid er maar bij. Hij of zij heeft weinig extra toegevoegde waarde.

VVD: Ik heb een vraag aan de indieners van de moties. Is aan die twee externe deskundigen de rol van adviseur aan het AB gedacht of zijn zij ook bestuurslid met stemrecht?

PvdA: Wat wordt de intentie van de externen? Expertise of proces?

ChristenUnie: Het Plein is een complex gebeuren. Daartoe is het noodzakelijk om structureel externe deskundigheid in huis te hebben. De exacte rol van die externen is nog niet duidelijk. Stemrecht kan.

College: Dat kan niet.

VVD: Wanneer zijn de indieners tevreden?

ChristenUnie: Als er echt iets met externe adviezen wordt gedaan. De raad worstelt nu met controle over het proces. Zijn de wethouders die nu in het AB zitten de juiste personen?

VVD: Het gaat om controle vanuit de raad op Het Plein. Het gaat erom het AB voldoende toe te rusten op inhoud en proces. Het college heeft frisse tegenzin voor wat betreft die externe deskundigheid.

ChristenUnie: De rol van procesbegeleider schurkt aan tegen de tweede motie. Bij de bestuursrol gaat het erom de juiste besluiten te nemen voor Lochem en Zutphen.

College: Het DB, AB en de colleges willen dit ontmantelingsproces. U kunt voldoende vertrouwen hebben in deze bestuurders. Ik vraag u dat uit te spreken. Alle wethouders zijn zich zeer bewust van alles wat hier meespeelt. Daarom hebben wij nu ook twee externen hierbij betrokken. Delta is ook een complex proces. Waarom heeft u daar geen zorgen over?

ChristenUnie: Het gaat nu over Het Plein. Het is hier geen vertrouwenskwestie. Het gaat over wat het beste is voor Het Plein.

CDA: Wij hebben de moties ingediend als suggestie voor het bestuur van Het Plein om zoveel mogelijk in huis te hebben bij deze lastige klus.

PvdA: Als de motie aangehouden wordt, wat gaat er dan mis?

Stadspartij: Er zijn twee verschillende moties. Het gaat om de deskundigheid voor het AB.

D66: Kan het kwaad, deze moties? Er zit een risico in dat iemand erbij hangt in een bestuur.

Voorzitter: Vanwege een defect aan de lift kan de SP vanavond niet aanwezig zijn. Ik lees nog graag even hun reactie voor op de moties. “De SP is geen voorstander van externe deskundigheid, maar Het Plein is een bijzondere zaak. Als het college daar extra hulp nodig vindt, dan zijn wij niet tegen.”

GroenLinks: Het gaat om de toegevoegde waarde. Wat is die?

D66: Klopt.

VVD: Ik heb het over extra deskundigheid in het AB in termen van “problemen voorkomen”. Het kan het proces bespoedigen.

College: Er ligt nog helemaal geen ontmantelingsplan. We weten nog niet of het ingewikkeld wordt. Het DB heeft al hulp van professionals. Geef het AB alsjeblieft de ruimte om alsdan goed te handelen. Het is een stap te ver om nu hier te zeggen wat goed is voor het AB.

ChristenUnie: U spreekt weer over vertrouwen, jammer. De strekking van de motie is: bouw zekerheden in.

VVD: Dat klopt, behalve op het punt van stemrecht. Het gaat om goede governance. De motie gaat over het ontmantelen. Daar heb je soms extra deskundigheid nodig. Ik pleit voor het aanpassen van de motie: je hebt volwaardige bestuursleden met stemrecht nodig.

College: Dan moet de complete gemeenschappelijke regeling aangepast worden. Dat gaat niet gebeuren. We hebben wel wat anders te doen. Geef het AB de ruimte om zelf te bepalen wanneer externe hulp nodig is.

VVD: Jammer dat de wethouder het niet wil. Het gaat over aan de voorkant dingen goed regelen. Een structuur en een set spelregels in deze bijzondere situatie. Daar is de raad voor.

ChristenUnie: Het gaat niet om vertrouwen. Het is juist een kans om die externe deskundigheid continu in huis te hebben.

College: Het AB ziet dit niet als een bedreiging, totaal niet. Het AB wil ruimte houden voor het nemen van goede besluiten.

PvdA: Hoe verantwoordt een externe met stemrecht zich?

ChristenUnie: We moeten niet druk met het proces gaan worden, maar met de inhoud. We moeten geen energie gaan steken in verandering van statuten en zo.

CDA: Hoezo voelt dit als een beperking? In ingewikkelde processen kan extra hulp toch juist welkom zijn?

College: Bij de ontmanteling gaat veel spelen. Die onderwerpen worden langzaam duidelijk. Op gezette tijden gaan we externe hulp invliegen op thema. Dat is veel verstandiger dan structureel twee externen in een adviesrol.

CDA: U wilt dus de goede adviseur op het juiste moment?

College: Ja.

VVD: Ik begrijp de wethouder, maar ik lees de motie anders. Het gaat over het proces van ontmanteling, niet om de inhoud. Als het gaat over de externe deskundigheid bij de uitvoering: laat het bestuur daarin zelf verstandige keuzes maken.

ChristenUnie: Klopt. De motie daarover is overbodig geworden.

CDA: Het gaat om extra expertise op bestuurlijk niveau.

ChristenUnie: Het gaat om zelfreflectie en sparren.

College: Het AB gaat zich niet met details bemoeien, maar beslist over hoofdzaken. Het AB zal de motie netjes beantwoorden.

ChristenUnie: Wij willen nog even overleggen over beide moties.

Voorzitter: Ik constateer dat beide moties voldoende behandeld zijn en sluit het forum.

 

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 15 januari 2018 (20:30 - 23:00) Naar boven

Datum 15-01-2018 Tijd 20:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Ingetrokken

Geen amendementen ingediend