Pagina delen

Motie: Onderzoek naar mogelijkheid parkeergarage oude Aventus gebouw

Toelichting

Behandeld in Forum van 10 maart 2014 Naar boven

Toelichting griffie

In de raadsvergadering van 24 februari 2014 hebben de VVD en Stadsbelang een motie ingediend om de mogelijkheden te laten onderzoeken naar een parkeergarage bij het gebouw waar voorheen het ROC Aventus gevestigd was. Het Reglement van Orde bepaalt dat een motie normaal gesproken eerst wordt besproken in het Forum voordat de raad er een besluit over neemt.

Raadsadviseur: G.A.J. Winters

Datum 10-03-2014 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.S.M. van der Pal
Griffier
J.V.H. Nijman
Aanwezig namens Naam
PvdAF. Hatzman
StadspartijF.F. Spuijbroek
VVDO.W. Bosch
GroenLinksA.J.A. Putker
D66H. Lindeboom
BurgerbelangA.W. Jansen
CDAG.H. Brunsveld
SPE.P.M. GrĂ¼ndemann
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
StadsbelangH.M.J. Siebelink
Lijst Lilian

Verslag van de vergadering

De forumvoorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Onderwerp van dit forum is de motie van de VVD en Stadsbelang waarin het college wordt verzocht om de mogelijkheden te laten onderzoeken naar een parkeergarage bij het gebouw waar voorheen het ROC Aventus gevestigd was.

De forumvoorzitter geeft het woord aan de VVD voor een toelichting op de motie.

De VVD geeft aan dat de forumspecial over de verkeersituatie in de binnenstad de aanleiding is geweest voor deze motie. De inhoud van de motie spreekt voor zich. Het college wordt verzocht om onderzoek te doen naar de mogelijkheid van een parkeergarage op de plek van de voormalige school. De VVD is verder verbaasd over het toevoegen van de notitie ‘stedelijk parkeren’ en vraagt het college hoe hiermee omgegaan moet worden. De brief van de heer Menkveld kan bij de motie meegenomen worden.

De forumvoorzitter geeft het woord aan Stadsbelang voor een aanvullende toelichting op de motie.

Stadsbelang geeft aan ook verrast te zijn door de notitie van het college. Stadsbelang benadrukt dat het idee achter de motie ondersteund wordt door meerdere partijen. Een mogelijke parkeergarage op de voorgestelde plek is door meerdere partijen geopperd tijdens de forumspecial. Stadsbelang constateert dat er veel draagvlak is voor dit idee, ook dit is aanleiding geweest voor de motie.

De forumvoorzitter dankt de VVD en Stadsbelang voor hun toelichting en geeft het woord aan het forum voor het stellen van vragen aan de indieners van de motie.

Burgerbelang geeft aan verrast te zijn over de notitie van het college. Verder wijst Burgerbelang er op dat de notitie zeer specifiek is over de parkeerbehoefte en het parkeeraanbod. Ook is er de parkeernota en zijn er de afgelopen tijd diverse onderzoeken geweest naar beoogde parkeerlocaties. Burgerbelang wijst er op dat dit veel tijd en geld kost. Burgerbelang vraagt zich af in hoeverre de motie wordt begrensd. Welk kader wordt het college meegegeven om te onderzoeken. Burgerbelang heeft van een aantal ondernemers vernomen dat er vraagtekens worden gezet bij de beoogde locatie.

Het CDA doet een voorstel van orde. Het CDA ziet graag dat de notitie stedelijk parkeren juist wordt betrokken bij de notitie en ziet hierover graag een toelichting van het college.

De forumvoorzitter geeft het woord aan het college voor het geven van een toelichting op de notitie stedelijk parkeren.

Het College geeft aan dat tijdens de forumspecial door het college is aangegeven dat een notitie stedelijk parkeren bij het college ligt. De aanleiding van deze notitie is het vervallen van een aantal parkeerplaatsen in de binnenstad. Over de exacte aantallen en de gevolgen daarvan was onduidelijkheid tijdens de forumspecial. Met de notitie worden de parkeervoorzieningen en ontwikkelingen in kaart gebracht. De notitie hoeft niet ter besluitvorming naar de raad maar is nu ter kennisgeving bij de stukken van deze motie gevoegd.

De Stadsbelang geeft aan dat het college er aan voorbij gaat dat de motie mede is gekomen omdat het college heeft aangegeven ‘er niets aan te doen’. Het college heeft tijdens de Forumspecial gezegd dat ‘de bal bij de raad ligt’.

De VVD constateert dat het voorstel uit de motie niet terugkomt in de notitie. Het college kan de motie zien als een aanvulling op de notitie.

Het college geeft aan dat de notitie ons leert dat er geen parkeerbehoefte is die aanleiding geeft tot een onderzoek naar een parkeergarage, behalve de parkeergarage bij het station. De andere parkeerterreinen en een aantal andere oplossingen zijn voldoende om in de parkeerbehoefte te voorzien. Het college ziet daarom ook geen noodzaak tot een onderzoek. Eventueel kan in de toekomst de parkeervoorziening op de Houtwal wordt uitgebreid, eventueel met een fiets/voetbrug richting de binnenstad.

De VVD geeft aan dat er om en de nabij 80 parkeerplaatsen op de IJsselkade en 18 op de Groenmarkt komen te vervallen. De motie is opgesteld om voldoende parkeerruimte aan de zuidzijde van het centrum te waarborgen. Dat zou eventueel ook uitbreiding van bestaande parkeerterreinen kunnen zijn.

GroenLinks constateert dat het voorstel voor de motie is gebaseerd op geruchten.

Stadsbelang geeft aan dat de motie is gebaseerd op keiharde suggesties en ideeën. Het is bagatelliserend ten opzichte van de betrokkenen om dit af te doen als geruchten.

GroenLinks geeft aan dat het voorstel voor de motie naar haar idee niet is gebaseerd op feiten.

De VVD geeft aan dat zij ook met voorstellen komen die zeer concreet zijn. Helaas worden niet alle voorstellen overgenomen door het college.

GroenLinks geeft aan dat dan nog steeds de motie overdreven is. VVD en Stadsbelang hadden er ook voor kunnen kiezen om een vraag te stellen aan het college.

Burgerbelang doet het voorstel van orde om de behandeling van deze motie af te ronden met een ronde ‘wat vindt het forum van deze motie’.

Stadsbelang geeft aan dat het stellen van een vraag de indieners van de motie niet handig leek in verband met de avond die is geweest. Verder beaamt Stadsbelang het voorstel van orde van Burgerbelang. Stadsbelang blijft bij de motie. Het is belangrijk onderzoek te doen naar een parkeergarage. De ondernemers zien hiervan de noodzaak in.

GroenLinks geeft aan dat het voorstel is om onderzoek te doen naar een parkeergarage op het terrein van het voormalige ROC Aventus. Deze suggestie is goed maar er zijn tijdens de forumspecial meerdere goede suggesties gedaan.

De VVD geeft aan dat de indieners van de motie moeten bezien of de notitie meegenomen kan worden in het voorstel en/of het voorstel desgewenst tekstueel moet worden aangepast.

De forumvoorzitter concludeert hieruit dat de VVD verzoekt om schorsing en schorst de vergadering voor 10 minuten.

De forumvoorzitter heropent de vergadering en geeft het woord aan de VVD.

De VVD geeft aan dat de indieners van de motie de inhoud van de motie willen aanpassen. Onder ‘verzoekt het college’ willen de indieners de motie aanpassen met dien verstande dat het college verzocht wordt om het voorstel voor een parkeergarage bij het voormalige ROC Aventus te betrekken bij de notitie stedelijk parkeren. De indieners willen hierover een toezegging krijgen van het college.

Het college geeft aan dat de notitie stedelijk parkeren al is vastgesteld. Er is geen aanleiding om het voorstel uit de motie nu mee te nemen met de notitie die al is vastgesteld. Er is gekeken naar de parkeerbehoefte. Daaruit blijkt voor het college dat er geen behoefte is aan een parkeergarage op de voorstelde plek.

De VVD geeft aan dat de motie wordt aangehouden.

D66 geeft de indieners van de motie het advies om ook te kijken naar de afstandsbeperking van 400 meter. Is hiermee door de indieners rekening gehouden?

Burgerbelang wijst nogmaals op de kaders waarbinnen het onderzoek plaats zou moeten vinden. Het is aan de raad om deze kaders mee te geven.

De Stadspartij begrijpt de haast van deze motie niet en doet het advies om de motie terug te trekken.

GroenLinks geeft aan dat het college heel helder is. GroenLinks adviseert de indieners om de notitie goed te lezen en vervolgens de motie in te trekken. Eventueel kan de notitie worden besproken in een forumvergadering.

De PvdA wijst de indieners op diverse parkeerontwikkelingen in relatie tot de bezuinigingen. Mogelijk zijn er andere goede invullingen voor het voormalige ROC gebouw.

De VVD geeft aan dat het de bedoeling van de indieners is dat een externe partij investeert in een parkeergarage, niet de gemeente.

De PvdA geeft aan dat ook onderzoek geld kost.

Het college geeft aan dat de indieners ook de financiële overwegingen mee moeten nemen. Het pand staat al een tijdje te koop. De vraagprijs is 1,7 miljoen euro. Naar het oordeel is het financieel gezien een kansloze zaak, ook gelet op de monumentale waarden van het pand.

De VVD herhaalt dat de motie wordt aangehouden.

De Forumvoorzitter dankt iedereen voor zijn aanwezigheid en sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 6 oktober 2014 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 06-10-2014 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Ingetrokken

De motie wordt op basis van artikel 3:32 lid 5 RvO geacht te zijn ingetrokken in de raadsvergadering van 6 oktober 2014.
Geen amendementen ingediend