Pagina delen

Motie: Onderzoek naar functioneren Het Plein

Toelichting

Zie de bijlage.

Behandeld in Forum van 12 september 2016 Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur:

Datum 12-09-2016 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.M.M. Ritzerveld
Griffier
U Post
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM.G.S. Siemes
SPM.J. ten Broeke
D66G.I. Timmer
PvdAJ. Bloem
GroenLinksM.T.E. Westerik
StadspartijD. Bogerd
VVDA. van Dijk
CDAK.M. Warmoltz
ChristenUnieA. Oldenkamp
BewustZWA.W. Jansen
Lijst van VlietF. van Vliet

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent het forum en heet iedereen welkom.

D66 licht de motie toe. Wij gaan graag in gesprek over het functioneren van Het Plein. Waar kan het beter? Hoe zetten we Het Plein zo goed mogelijk op de kaart?

ChristenUnie: Wij zijn blij met het pleidooi van D66. Goed dat de raad hierover in gesprek gaat.

VVD: Wij willen geen onderzoek. Er is al een heel traject geweest. Er komt half oktober een notitie van het college. Ik ben benieuwd of de indieners van de motie op de hoogte zijn van de recente besluitvorming in Lochem. Is het nu wel zo zinvol gedetailleerd terug te kijken?

D66: Wij willen juist niet gedetailleerd terugkijken, maar de grote lijnen in de gaten houden. Waarom zijn bijvoorbeeld bepaalde aanbevelingen nog niet uitgevoerd?

VVD: Daar zijn wij het mee eens. Nu zijn er echter andere kaders belangrijk en zijn andere belangen aan de orde.

D66: De Rekenkamer zei: “Wees duidelijk wat je startpunt is”. Wij vragen ons af wat in de afgelopen drie jaar is gebeurd.

SP: Dat onderzoek moet er wel komen. De raad moet nu dat onderzoek zelf doen.

GroenLinks: Wij zijn niet voor een onderzoek. Er is al veel gebeurd de afgelopen tijd. De raad moet nu monitoren en we moeten oktober afwachten (dan komt een notitie van het college).

D66: Een onderzoek en een verbeterplan kunnen goed naast elkaar bestaan.

GroenLinks: Wat is de rol van de raad en die van Het Plein?

ChristenUnie: Hou die rollen zuiver. De raad heeft echter wel een verantwoordelijkheid. Laten we nagaan wat die exact is en niet nu onderzoek gaan doen.

PvdA: We hebben nu niet veel aan zo’n onderzoek, dat werkt alleen maar verstorend.

SP: Er staat niets on hold als we nu onderzoek gaan doen.

PvdA: Maar er is toch al veel gebeurd dit voorjaar?

D66: Klopt, er is veel gebeurd, maar wat was er aan de hand vòòr dat onderzoek? Waar is de angst op gebaseerd om nu geen onderzoek te doen?

College: Waar moet het onderzoek toe leiden? Welke resultaten moet het onderzoek opleveren? Waar heeft de raad nu behoefte aan? Ik geef het forum de tip mee dat het onderzoek van de Rekenkamer erg goed was, maar dat het enige verdieping behoeft. Verder is de rol van de raad van belang: geef vorm en inhoud aan de kaderstellende rol van de raad.

ChristenUnie: Wij zijn het daarmee eens. We maken ons wel zorgen over het standpunt van de SP.

SP: Het gaat ons juist om de rol van de raad.

College: Wij zijn daar blij mee. Maar hoe weeg je punt 2c van de motie?

SP: Dat wordt kiezen. De raad gaat heel snel voorbij aan vragen over de gemeenschappelijke regeling.

D66: In de motie is geen waardeoordeel uitgesproken.

College: Wat wilt u met het onderzoek bereiken? Besef goed wat u wilt weten.

D66: We willen graag samen als raad beoordelen wat voor soort onderzoek het moet worden.

VVD: Laten we alert zijn op wat we met dat onderzoek willen bereiken.

Stadspartij: Wij hebben veel behoefte aan een plan van aanpak (PVA). Wij hebben veel vraagtekens over geld en effectiviteit. We hebben al veel informatie over het functioneren van Het Plein. Het onderzoek moet dat niet overlappen. Hoe gaan we het nu anders doen?

D66: Het gaat juist om de rol van de raad, die willen we verhelderen door het onderzoek. Wat gebeurt er nu dat we wel veel beschrijven, maar dat het daarbij blijft?

VVD: Het Plein zit in een transformatieproces.

D66: Zijn we wel voldoende concreet geweest?

College: Zeker wel. Er zijn drie fora en één raadsvergadering geweest over Het Plein. Het Plein heeft daarop gereageerd. Er zijn rapportages voor de raad opgesteld. De raad heeft het PVA besproken.

CDA: Kijk naar de rollen. Ga in gesprek daarover met Lochem en Het Plein.

PvdA: Wij hebben een vraag aan de indieners. In de motie staan zes aspecten genoemd onder punt 2 waar het onderzoek op in moet gaan. Wat is van deze zes aspecten nu de cruciale vraag?

D66: De rol van de raad en de samenwerking met het AB en DB (algemeen bestuur en dagelijks bestuur). Het gaat dan dus om a, e en f.

Bewust ZW: Voor ons zijn alle vragen belangrijk; ze horen allemaal bij elkaar. De rol van de raad is echter het meest belangrijke punt.

College: U suggereert dat u weet waarom de directeur van Het Plein is vertrokken. Wat wilt u met uw onderzoek?

Bewust ZW: We hebben hier al zo vaak over gediscussieerd.

ChristenUnie: Laten we dit onderwerp los van emotie bespreken. Is er ruimte voor een goed onderzoek?

VVD: De Werkgroep Sociaal Domein functioneert ook nog steeds. Wij vinden het vreemd daar nu een ander onderzoek naast te leggen.

Stadspartij: In hoeverre zien wij zienswijzen terug in een jaarplan? Wat is er met KPI’s (kritische prestatie-indicatoren) gebeurd?

Lijst Van Vliet: Ik mis openheid van Het Plein richting raad en college.

D66: Als we het hebben over verdieping van het Rekenkameronderzoek, willen we dan samen met Lochem optrekken?

ChristenUnie: Lochem heeft ons nauwelijks geïnformeerd over hun meest recente besluitvorming.

VVD: Deze week praat het college van Lochem daarover.

D66: Op 21 of 22 september is nader overleg in Lochem over het onderzoek.

De voorzitter constateert dat de motie voldoende besproken is.

D66: Wij nemen alle opmerkingen van vanavond mee en komen hierop terug in de raad.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 26 september 2016 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 26-09-2016 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
C. Abbenhues
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Verworpen
De motie is verworpen met 10 stemmen voor en 18 stemmen tegen uitgebracht.
Geen amendementen ingediend