Pagina delen

Motie: Ondersteuning MKB, Detailhandel, Horeca en aanverwanten

Toelichting

Zie de bijlage.

Behandeld in Raad 25 januari 2021 (19:30 - 23:00) Naar boven

Datum 25-01-2021 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
videoconference
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
J.A. Vullings

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangehouden
Geen amendementen ingediend

Behandeld in Raad 1 maart 2021 (19:30 - 23:00) Naar boven

Datum 01-03-2021 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
videoconference
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
J.A. Vullings

Verslag van de vergadering

Zie bijlage

Besluit

Aangehouden
Geen amendementen ingediend

Behandeld in Raad 29 maart 2021 (19:30 - 23:00) Naar boven

Datum 29-03-2021 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
videoconference
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
J.A. Vullings

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangehouden
Geen amendementen ingediend

Behandeld in Forum van 10 mei 2021 Naar boven

Toelichting griffie

De voorzitter heet de aanwezigen welkom en geeft allereerst het College de gelegenheid tot het geven van een toelichting. 

Daarna volgt een presentatie van mevrouw Boerkamp en is er gelegenheid tot een discussie.

Het College is blij met de mogelijkheid om de economische situatie te kunnen agenderen, zonder directe aanleiding. Dit om de economische kracht en arbeidsmarkt te kunnen versterken. De presentatie is aangepast op de situatie als gevolg van Corona. 

De binnenstad van Zutphen is het hardste geraakt door de crisis. Vraag van BewustZW is wat dit precies betekent. Het College geeft aan dat de steunmaatregelen veel kunstmatig in leven wordt gehouden. Wanneer deze ophouden worden de effecten zichtbaar. We weten dat de schuldenlast zich heeft opgebouwd. Er is vrees voor het aflopen van regelingen. We zijn begonnen met de aanpak van de leegstand. De binnenstad manager is hierbij betrokken.

Burgerbelang vraagt om de presentatie eerst af te maken voordat vragen kunnen worden gesteld of opmerkingen kunnen worden gemaakt.

De VVD valt op dat er vooral over mogelijke effecten van corona en de focus op de binnenstad ligt. Maar wat is de visie op de stad? We kunnen wel reageren op van alles, maar welke kant gaat het op?

De ChristenUnie mist de lange termijn doelen. Daarnaast wil zij graag een toelichting op de zorgsector.

De PvdA wil graag het lange termijn perspectief horen. Met name de consequenties voor de detailhandel. Daarnaast de visie op het grote aantal mensen in Zutphen dat werkt in de zorg.

GroenLinks wil graag weten hoe het staat met de motors van de binnenstad. Scholing en de arbeidsmarkt zijn een mooie aanzet om te kijken waarop we moeten gaan sturen en daarbij de link leggen naar wat nodig is in deze regio. Heeft de terugloop in het aantal arbeidsplaatsen te maken met corona. Wat doen externe ontwikkelingen, dus meer werken buiten Zutphen?  En is benieuwd wat de binnenstadmanager gaat zeggen over de leegstand.

Burgerbelang heeft een aantal vragen: wat is het aandeel van de clean tech bedrijven, hoeveel mensen werken daarin? Is er inzicht op het aantal bedrijven gaan stoppen? Is er contact met hen? Is er contact met organisatoren met evenementen? Is het College actief met het binnenhalen van bedrijven?

De Stadspartij heeft een aantal vragen over De Mars, omdat er in afgelopen periode veel aandacht voor is geweest. De aanleg van een nieuw energienetwerk. Hoe staat het daar nu mee?

BewustZW wil weten of de tussenbalans kunnen opmaken op basis van de eerdere visies, om deze te kunnen bijstellen en er een nieuwe impuls aan te geven.

De voorzitter geeft het woord aan het College. Op de vraag van de VVD, we hebben eerder vastgesteld dat we moeten investeren in de economische kracht, het vestigingsklimaat en haar inwoners. We zetten in op de versterking van het profiel. Kenmerkend voor onze economie is de gastvrije binnenstad, een circulaire industriestad, een innovatieve zorgstad en de creatieve maakstad. De VVD heeft een vraag over welke bedrijven worden verstaan en het aandeel in de economie. We zien graag dat de afspraken uit de visie gelinkt worden aan de concrete resultaten. Circulaire industriestad hebben we te doen met de clean tech regio. Daar zijn we minder scherp dan in de binnenstad in de sturing. We zien het als een cluster met werkgelegenheid en we geloven er daarom in. De zorgstad als werkgever, daar hebben we groei gezien in de afgelopen periode na een periode van daling. Burgerbelang sluit aan bij de VVD, maar wijst op belang van arbeidsplaatsen. De creatieve sector brengt deze beperkt, daarom de vraag of het College actief bedrijven probeert te werven. Het College reageert hierop met de bevestiging dat het weliswaar voor weinig extra arbeidsplaatsen geeft, maar wel bijdraagt aan de aantrekkingskracht op anderen. We hebben nagenoeg geen leegstand en geen openstaande grond. 

GroenLinks heeft een aanvullende vraag: wordt er voorgesorteerd op het vertrek van winkelketens of zaken die moeilijk het hoofd boven water kunnen halen?

Het College wijst erop dat Zutphen al een aantal jaren niet meer probeert om ketens te werven, en dat heeft zich uitbetaald. Dit doordat de binnenstad iets unieks te bieden heeft. 

De VVD heeft nog een aanvulling op de creatieve maaksector. We hebben het gevoel dat een deel buiten de boot valt. Het College weet niet wat met dat laatste wordt bedoeld, maar ze worden weinig gehoord. We willen het onderwerp, creatieve makers, die najaar laten terugkomen in de raad. 

Op de vraag van GroenLinks is het antwoord dat we een gat zien op gebied van opleidingen en leer/werkopleidingen. Daar worden gesprekken over gevoerd met het ROC. Deze willen de opleidingen gaan geven in Zutphen zelf.

Op de vraag over de positie over de Mars. De heer Post kan daar meer over vertellen. 

Op de vraag van GroenLinks over verplaatsing in kader van werk: een deel werkt buiten Zutphen, maar uit de regio komen mensen in Zutphen werken. We hebben belang bij goede bereikbaarheid.

De heer Post is met het Energienetwerk bezig binnen de Clean Tech regio. Er wordt gewerkt aan het oplossing van de congestie bij het netwerk van Liander, o.a. door terugwinning van energie. 

De heer Feith is uitgenodigd om een aantal zaken te delen. Hij bespeurt een behoefte aan een strategische sessie over de stad. Zijn suggestie is om hierover nog een keer rond de tafel te gaan. We werken op dit moment juist wel met een strategie met speerpunten. Deze wordt geactualiseerd. We onderkennen de behoefte aan meer cijfers. We willen de ondernemer niet lastig vallen met een enquete, maar we doen het met onderzoek waarbij diverse partijen zijn betrokken. We gaan dat later voorzien van cijfers om werkelijk te kunnen weten hoe we er voor staan. Het leegstandscijfer is niet zozeer interessant, maar met name de plek van leegstand. 

Burgerbelang wil weten over de leegstand of deze naar 19% gaat, en het percentage van arbeidsplaatsen op de Mars. Over de leegstand, dan is dit een landelijk cijfer. Er zijn nieuwe kansen wat betreft door vrijkomende ruimte door Corona. Acquisitie wordt niet actief gedaan, we willen met individuele pandeigenaren doen. We hebben een evenemententeam. Daarmee proberen we evenementen te laten matchen met de stad. 

Burgerbelang wil weten hoe de evenementen na de Corona van de grond kunnen komen en daarmee de stad een boost gegeven kan worden. Feith geeft aan dat alle betrokkenen uitgenodigd gaan worden voor een gesprek en zij krijgen hulp. Het economisch belang is groot.

De voorzitter sluit het forum, in het najaar komt er een vervolg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raadsadviseur:

Datum 10-05-2021 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
D. Logemann
Griffier
M Linssen