Pagina delen

Motie: Ondersteuning Het Dagelijks Bestaan

Toelichting

Behandeld in Forum van 19 mei 2014 Naar boven

Toelichting griffie

In de raadsvergadering van 22 april 2014 is door het CDA de motie Ondersteuning Het Dagelijks Bestaan ingediend. De motie verzoekt het college de woningen aan de Schamperdijk niet te slopen tot het moment dat er op die plek daadwerkelijk nieuwbouw zal worden gerealiseerd. Het Reglement van Orde (RvO) bepaalt dat een motie normaal gesproken eerst in een Forumvergadering wordt besproken alvorens de raad er een besluit over neemt (zie art. 3:32 lid 3 en 2:13 RvO). Het college heeft in het Forum op 19 mei 2014 toegezegd dat de woningen niet worden gesloopt tot 1 januari 2016 en dat er in de tussentijd met Het Dagelijks Bestaan overlegt zal worden over een structurele oplossing. Het CDA geeft aan in de raad de motie te zullen intrekken.

Raadsadviseur: G Pletzers

Datum 19-05-2014 Tijd 20:00 - 20:30
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
G.J.J.M. Pletzers
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangRené Sueters
SPEllis Müller
D66Alex Dijk
PvdAFrans Heitling
GroenLinksLiza Luesink
StadspartijHans Boersbroek
VVDHanneke Siebelink
CDACoby Pennings - Hanemaaijer
ChristenUnieRichard Klein Bennink

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom.

Geagendeerd is de Motie Ondersteuning Het Dagelijks Bestaan.

De voorzitter geeft het CDA als indiener van de motie het woord voor een toelichting op de motie.Het CDA constateert dat het college stappen heeft gezet en is verheugd daarmee.Het CDA stelt voor om het college te vragen haar positie toe te lichten.

De voorzitter geeft aan eerst de andere fracties het woord te willen geven.

De Stadspartij zegt positief te staan tegenover Het Dagelijks Bestaan. Ze timmeren flink aan de weg. De Stadspartij wil graag van het college horen wat de consequenties van de motie zijn.

GroenLinks heeft ook contact gehad met het college over de motie. Kan het college wat zeggen over een structurele oplossing?

De ChristenUnie stelt vast dat Het Dagelijks Bestaan veel goede dingen doet en vraagt ook naar de verdere toekomst.

De fracties van SP en VVD geven aan de motie te steunen.

De PvdA is vol lof over Het Dagelijks Bestaan maar is benieuwd naar de voors en tegens van aanvaarding van de motie.

Burgerbelang vraagt van wie de woningen eigenlijk zijn. Zijn er niet andere doelgroepen die ook van de woningen gebruik willen maken en leidt aanvaarding van de motie wellicht tot rechtsongelijkheid?

D66 merkt op dat Het Dagelijks Bestaan veel goodwill heeft in de stad en dat dat geheel hun eigen verdienste is.

Hoe is het college gekomen aan de datum van 1 januari 2016?

De voorzitter geeft het woord aan het college.

Het college constateert dat de motie een groot draagvlak heeft binnen de raad.Het college vindt dat Het Dagelijks Bestaan een meerwaarde betekent voor de Zutphense gemeenschap.Het college geeft aan dat Heijmans eigenaar is van de grond en Ieder1 van de huizen.Het college heeft afgesproken met Heijmans en Ieder1 dat er niet gesloopt wordt tot 1 januari 2016. Tot die tijd blijven de huizen beschikbaar voor Het Dagelijks Bestaan. In de tussentijd zal het college overleggen met Het Dagelijks Bestaan over een structurele oplossing. Het college vraagt om aanpassing van de motie in deze lijn.

Namens het college beantwoordt de heer Koning (ambtelijke ondersteuning) de gestelde vragen van feitelijke aard

Uitstel van de verkoop van de grond leidt tot renteverlies ad € 15.000,- op jaarbasis. Dekking is geregeld via het Stadscontract. Over huurbetaling door Het Dagelijks Bestaan wordt overleg gevoerd met Ieder1.

Van rechtsongelijkheid tussen ‘gewone’ bewoners en cliënten van Het Dagelijks Bestaan is geen sprake. De eerste groep genoot meer huurbescherming. Voor de tweede groep is de opzegtermijn slechts 1 maand. De datum van 1 januari 2016 moet als vaststaand worden beschouwd. Ieder1 en Heijmans willen weten waar ze aan toe zijn en het verplicht gemeente en Het Dagelijks Bestaan om op zoek te gaan naar een structurele oplossing.

De voorzitter geeft tot slot het woord aan de indiener van de motie, het CDA.

Het CDA dankt het college voor de gedane toezegging en geeft aan de motie in de raad in te zullen trekken.

Bij wijze van uitzondering staat de voorzitter Het Dagelijks Bestaan toe om vanaf de publieke tribune het woord te richten tot het Forum. Het Dagelijks Bestaan bedankt het Forum heel hartelijk voor de uitgesproken steun en deelt bij wijze van geste stekken van tuinplanten uit.

De voorzitter dankt iedereen voor hun komst en sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 2 juni 2014 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 02-06-2014 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Ingetrokken

Geen amendementen ingediend