Pagina delen

Motie: Nooit meer aanbesteden in de thuiszorg

Toelichting

Bijlagen

Behandeld in Forum van 2 december 2013 Naar boven

Toelichting griffie

In de raadsvergadering van 4 november 2013 heeft de SP de motie 'Nooit meer aanbesteden in de thuiszorg' ingediend. Het Reglement van Orde bepaalt dat de raad een motie normaal gesproken eerst bespreekt in het Forum voordat de raad er een besluit over neemt. In deze motie wordt het college opgeroepen nooit meer aanbestedingen te doen in de thuiszorg. Het doen van een aanbesteding is een bevoegdheid van het college op grond van artikel 160 Gemeentewet. De vraag of en hoe er aanbesteed moet worden is wettelijk geregeld.

Raadsadviseur: G Pletzers

Datum 02-12-2013 Tijd 19:00 - 19:30
Zaal
Raadzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
O.W. Bosch
Griffier
G.J.J.M. Pletzers
Notulist
More Support
Aanwezig namens Naam
PvdAJ.S.N.M. van Gemert
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVD
GroenLinksJ.M. Luijendijk
D66C.A. Lammers
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde
CDAJ.S.M. van der Pal
SPE.P.M. GrĂ¼ndemann
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
Stadsbelang

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur en heet iedereen van harte welkom.

De voorzitter introduceert de motie ‘Nooit meer aanbesteden in de Thuiszorg’ ingediend door de SP. Hij biedt achtereenvolgens de insprekers, de heer Bennink, mevrouw Worm en mevrouw Bastein, de gelegenheid het woord te nemen (zie de bijlagen voor de inspreekreacties).

De SP vraagt hoeveel mevrouw Bastein in salaris achteruit is gegaan. Mevrouw Bastein licht toe dat zij van vijftien per uur gezakt is naar € 8,10 bruto per uur. Om financieel rond te kunnen komen, moet zij gemiddeld 27,5 uur werken. Mevrouw voegt toe dat zij 63 jaar oud is. Voorheen werkte ze twintig tot 22 uur per week.

De voorzitter nodigt de indiener uit om de motie toe te lichten.

SP stelt dat ondersteuning van ouderen en kwetsbare groepen tot doel heeft dat zij zelfstandig thuis te wonen en te kunnen blijven participeren in de samenleving. In slechts 48 maanden tijd heeft de tweevoudige aanbesteding gezorgd voor het ontwortelen van prille samenwerkings- en zorgrelaties. Hij pleit ervoor om als - door Den Haag bezuinigde – Gemeente te kijken waar bezuinigen kunnen worden gerealiseerd zonder onmiddellijk te verschralen en schrappen wat grote maatschappelijke onrust veroorzaakt. Hij stelt dat het mogelijk is in gezamenlijk overleg te onderzoeken wat gehandhaafd kan worden en waar reële bezuinigingen te realiseren zijn. De meerderheid van de gemeenten in de Stedendriehoek hebben dit het afgelopen jaar bewezen. Bonsai lijkt als bezuinigingsmethode pragmatischer en beter te werken dan domweg lopende contracten te beëindigen en opnieuw aan te besteden aan de goedkoopste aanbieder. In het Zwartboek samengesteld door de SP kan worden gelezen wat de consequenties zijn geweest van dit heraanbestedingsbeleid. Hij benadrukt nogmaals dat in de praktijk is gebleken dat middels overleg en onderhandeling bezuinigingen op een betere manier kunnen worden gerealiseerd. De SP roept via deze motie op om nooit meer in de thuiszorg aan te besteden om de menselijke maat en de zorgzaamheid te conserveren.

GroenLinks heeft moeite met het dossier Thuiszorg. Er is ingestemd met een bezuiniging van vier ton op de Wmo, maar de uitvoering laat veel te wensen over. GroenLinks kan hier dan ook niet achter staan. GroenLinks ondersteunt de gedachtengang dat de bezuinigingen anders moeten worden gerealiseerd, maar vraagt zich af of dit alleen maar kan door nooit meer voor aanbesteding te kiezen. De fractie suggereert basisvoorwaarden aan aanbestedingen te stellen, zoals het niet concurreren op arbeidsvoorwaarden en het respecteren van bestaande arbeidscontracten. Op die wijze kan meer worden bereikt. GroenLinks kan zich vinden in het gestelde doel.

De PvdA stelt dat zowel cliënten, als medewerkers zijn gebaat bij continuïteit. Spreker verwijst naar de verschillende manieren om de Thuiszorg te organiseren waaronder het één op één gunnen. Daarover is twee jaar geleden gesproken. Hij vraagt de wethouder om een toelichting op het ‘gunbeleid’ en tevens naar een toelichting op de ontvangen klachten naar aanleiding van het huidige beleid.

Het CDA is van mening dat medewerkers in de zorg niet te kort mag worden gedaan. Anderzijds is het aanbestedingsbeleid wettelijk geregeld en spreker verwijst naar artikel 160 van de Gemeentewet. Hij vraagt aan de wethouder of deze motie kan betekenen dat er opnieuw moet worden gekeken naar de Gemeentewet. De fractie beaamt dat de effecten die deze aanbesteding teweeg heeft gebracht vooraf onvoldoende zijn ingeschat.

De ChristenUnie informeert bij de wethouder naar het beleid inzake van omliggende gemeenten.

De Stadspartij spreekt zijn waardering uit voor de Thuiszorg. Hij vraagt de wethouder naar de mogelijkheden voor Europese aanbestedingen en wil graag weten of andere criteria kunnen worden ontwikkeld om een waarborg in te bouwen, opdat aanbestedingen eerlijk en sociaal verantwoord plaatsvinden.

Burgerbelang stelt dat de aandacht voor dit onderwerp terecht is. De fractie sluit zich aan bij de reactie van GroenLinks en voegt hier aan toe dat nooit meer aanbesteden wellicht niet reëel is. Spreker informeert naar de aanbestedingscriteria.

Het college spreekt begrip uit voor de zorgen van cliënten en werknemers. De wetgeving bepaalt dat de gemeenten bedragen boven de twee ton Europees moeten aanbesteden en – rekening houdend met deze verplichting – de gedachte van ‘nooit meer aanbesteden’ niet haalbaar is. Spreker proeft de behoefte aan meer communicatie en samenspraak. In het vorige traject heeft hij toegezegd aanbestedingen in het vervolg mondeling te gaan bespreken voor een optimale betrokkenheid en om ruimte te creëren voor inspraak. In deze zin lijkt voorliggende motie hem overbodig. Voorts is de motie ook niet mogelijk. Het signaal is echter begrepen.

In februari/maart volgt het algemene beleidskader Sociaal Domein, dat momenteel op onderdelen wordt uitgewerkt. Spreker nodigt de Raad uit om voorliggend onderwerp dan opnieuw ter sprake te brengen. Vanuit het College zal actief worden gekeken naar dit onderwerp.

Het CDA vraagt of sturing mogelijk is, daar waar het gaat om de CAO’s. Spreker vraagt of dat een zaak is tussen werkgever en werknemer.

Het college licht toe dat de gemeente Zutphen heeft gekozen voor Europees 2A aanbestedingsbeleid. Het is wel mogelijk voorwaarden te verwoorden, maar een gemeente kan zich niet bemoeien met arbeidsvoorwaarden.

De voorzitter vraagt de indiener van de motie om een reactie.

De SP stelt dat als andere gemeenten het kennelijk kunnen, dit ook voor de gemeente Zutphen wettelijk mogelijk moet zijn.

Het college licht toe dat dit een misvatting is. Andere gemeenten zijn ook verplicht aan te besteden, maar de vorm varieert. Wat dit betreft kan een keuze worden gemaakt.

De SP vraagt de wethouder te reageren op de vraag om niet meer te concurreren op arbeidsvoorwaarden.

Het college stelt dat de Raad dit bepaalt.

GroenLinks vraagt of de SP bereid is de motie zodanig aan te passen dat bereikt wordt, dat er niet op arbeidsvoorwaarden geconcurreerd kan worden en dat bestaande arbeidsvoorwaarden worden gerespecteerd.

De SP bevestigt de bereidheid van de fractie.

De voorzitter vraagt of de motie voldoende behandeld is en deze over twee weken in de Raad besproken kan worden.

De SP zal de motie aanpassen en opnieuw aanbieden aan de Raad.

De PvdA informeert naar de planning van het overleg tussen de Raad en de wethouder.

Het college licht toe dat dit weer ter sprake zal komen bij het volgende aanbestedingstraject.

De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 19.30 uur.

 

Bijlagen

Advies

Voldoende besproken. Vermoedelijk hamerstuk in de raad

Behandeld in Raad 16 december 2013 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 16-12-2013 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Bijlagen

Besluit

Verworpen

Zonder hoofdelijke stemming
De motie is verworpen met 9 stemmen voor en 15 stemmen tegen de motie.
Geen amendementen ingediend