Pagina delen

Motie: Nieuwe passende bestemming voor Huize Borro

Toelichting

Behandeld in Forum van 2 juni 2014 Naar boven

Toelichting griffie

In de raadsvergadering van 19 mei 2014 is door het CDA en SP de motie Motie: Nieuwe passende bestemming voor Huize Borro ingediend. De motie verzoekt het college om geen tijdelijke ontheffing te verlenen aan restaurant Eetlust en om in samenwerking met de Ouderenbonden te komen met voorstellen voor een langdurige passende bestemming voor Huize Borro. Een brief van de Ouderenbonden over dit onderwerp staat onder nummer C02 op de Lijst ingekomen stukken voor de raad van 2 juni. Het Reglement van Orde (RvO) bepaalt dat een motie normaal gesproken eerst in een Forumvergadering wordt besproken alvorens de raad er een besluit over neemt (zie art. 3:32 lid 3 en 2:13 RvO).

Raadsadviseur: G Pletzers

Datum 02-06-2014 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.IJ. Pepers
Griffier
S.R. van Galen
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangRené Sueters
SPEngbert GrĂ¼ndemann
D66Carel Lammers
PvdAJasper Bloem
GroenLinksLiza Luesink
StadspartijDorien Bogerd
VVDHanneke Siebelink
CDACoby Pennings - Hanemaaijer
ChristenUnie

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering over de motie Nieuwe passende bestemming voor Huize Borro, en heet iedereen welkom. Aanvullende informatie is de brief van de stichting Samenwerkende Ouderenbond op de lijst ingekomen stukken van de raad. Er zijn vijf insprekers. De voorzitter geeft het woord aan de indieners van de motie.

De SP geeft aan dat het voorstel van het CDA en de SP er over gaat om de voormalige gebruikers van de koffiekamer, biljardzaal en ruimtes die in het verleden door Perspectief werden gebruikt, in staat te stellen om onder eigen regie, via een buurtvereniging, de exploitatie van die ruimte op zich te nemen en de eigenaar Het Wijnhuisfonds te vragen dit te financieren tot in de toekomst. Hij verwacht dat dit geen extra kosten vergt en dat dit belastingvrij kan worden gefinancierd door Het Wijnhuisfonds.

De voorzitter geeft de heer Venema gelegenheid om in te spreken, waarna forumleden verhelderende vragen mogen stellen.

De heer Venema, voorzitter van Het Wijnhuisfonds, spreekt in. De tekst is als bijlage bij dit verslag gevoegd.

De voorzitter geeft gelegenheid om verhelderende vragen aan de heer Venema te stellen.

De SP vraagt hoe Het Wijnhuisfonds aan ondernemers duidelijk heeft gemaakt dat er een nieuwe huurder werd gezocht voor Huize Borro.

De heer Venema geeft aan met het college te hebben gekeken wat voor functies er voor de langere termijn mogelijk kunnen zijn, en dat bij meerdere ondernemers, waarvan hij dacht dat die in aanmerking zouden kunnen komen, is gepeild of zij interesse hadden. Het ging wel om een maatschappelijke functie en niet alleen om een verdienmodel. Daar is niemand op ingegaan en Eetlust heeft zichzelf gemeld, als eerste. In de krant is voldoende aan de orde geweest dat zij een huurder zochten voor een langere termijn.

De VVD wil weten of Het Wijnhuisfonds heeft gesproken met de (ouderen)bonden over de toekomst dat ook die doelgroep weer naar de Bornhof kan.

De heer Venema geeft aan dat met het CDA is gesproken. Het CDA heeft toen gevraagd of daar mogelijkheid in de toekomst was voor een ouderenvoorziening. Daar heeft Het Wijnhuisfonds positief op gereageerd. Er is geen contact gezocht met de ouderenbonden, maar Het Wijnhuisfonds staat graag open voor een gesprek met hen.

Burgerbelang vindt een contract voor een jaar kort. Hoe wordt er geïnvesteerd en wat komt er naar een jaar terug in Huize Borro?

De heer Venema benadrukt dat Het Wijnhuisfonds weinig tot niet gaat investeren in Eetlust, want het is de bedoeling dat Eetlust over een jaar naar de Kaardebol verhuist.

Het CDA wil weten hoe Het Wijnhuisfonds denkt over de invulling na een jaar.

De heer Venema verwacht komend jaar initiatieven voor ouderen in het kader van de WMO, die een volwaardige plaats en ook voldoende huurpenningen bieden om daar in de toekomst weer ouderenzorg te bieden.

De voorzitter geeft het woord aan de heer Hemelaar om in te spreken.

De heer Hemelaar spreekt in namens de vier ouderenbonden, Vereniging Bewonersbelangen Oude Bornhof en Stichting Stadsonderneming Zutphen. Deze partijen hebben een aantal keren met elkaar gesproken en trekken hierin gezamenlijk op. De tekst is als bijlage bij dit verslag gevoegd.

De voorzitter geeft gelegenheid om verhelderende vragen aan de heer Hemelaar te stellen.

GroenLinks vraagt of de heer Hemelaar met stichting Eetlust in gesprek is gegaan.

De heer Hemelaar heeft niet met Eetlust gesproken. Als je kijkt naar maatschappelijke invulling, ga je eerst praten met partijen die zo’n maatschappelijke invulling kunnen verwezenlijken, en daarna pas met ondersteunende horeca.

Burgerbelang vraagt hoe lang er nodig is voor het onderzoek, waar de heer Hemelaar over gesproken heeft, en wat de belemmering kunnen zijn als het pas na een jaar beschikbaar komt.

De heer Hemelaar denkt dat er drie maand nodig is voor onderzoek en dan drie maand voor de uitvoering. Dan zou in januari gestart kunnen worden met de nieuwe invuling. Het probleem is dat als je nu gaat praten met partijen over een invulling over een jaar, dat er absoluut geen motivatie voor zal zijn.

De PvdA wil weten wat de heer Hemelaar denkt over een invulling voor activiteiten voor ouderen, naast het restaurant. Volgens de heer Venema zou hiervoor voldoende plek in Huize Borro moeten zijn.

De heer Hemelaar ziet geen mogelijkheden voor dagopvang voor ouderen in Huize Borro.

De Stadspartij vraagt waarom er nu een initiatief ligt met de ouderenbonden, waarom niet eerder? Er wordt al een tijd gesproken over invulling van Huize Borro.

De heer Hemelaar vraagt zich dit ook af.

De voorzitter geeft het woord aan de heer Steerneman.

De heer Steerneman, voorzitter van Atelier3D spreekt in. De tekst is als bijlage bij dit verslag gevoegd.

De voorzitter geeft gelegenheid om verhelderende vragen aan de heer Steerneman te stellen.

De SP vraagt zich af of het probleem van de Kaardebol over een jaar is opgelost, zoals de heer Steerneman verwacht.

De voorzitter geeft de heer De Krosse het woord.

De heer De Krosse, een belanghebbend burger, spreekt in. De tekst is als bijlage bij dit verslag gevoegd.

De voorzitter geeft mevrouw Schepers het woord.

Mevrouw Schepers spreekt namens Eetlust in. De tekst is als bijlage bij dit verslag gevoegd.

De voorzitter geeft gelegenheid om verhelderende vragen aan mevrouw Schepers te stellen.

Burgerbelang vraagt of Eetlust andere panden heeft onderzocht en wil weten wie de investeringen gaat betalen.

Mevrouw Schepers geeft aan dat zij naar andere panden heeft gezocht, en dat de plannen van Eetlust goed aansluiten bij de doelen van Het Wijnhuisfonds voor Huize Borro. Eetlust zal zelf de investeringen doen, in materialen die mee kunnen naar een volgende locatie.

Het CDA verduidelijkt dat het CDA alle maatschappelijke startende ondernemers heel welkom heet. Het initiatief van Eetlust juichen zij dan ook van harte toe. Het gaat het CDA alleen om de plek waar. Zou een andere ondernemer daar ook niet willen zitten? Doen we daar een grote ongelijkheid mee?

Mevrouw Schepers antwoordt dat toen zij gingen kijken, het pand al een tijd leeg stond. Het Wijnhuisfonds heeft anderhalf jaar gezocht naar een nieuwe huurder en Eetlust is de eerste geweest.

De PvdA is benieuwd hoe mevrouw Schepers denkt haar bedrijfsvoering te kunnen combineren met activiteiten voor ouderen in Huize Borro en hoe zij dit gaat doen.

Mevrouw Schepers geeft aan dat er al twee bijeenkomsten met de omwonenden zijn geweest en dat morgen de derde is. Eetlust zal een aparte kamer krijgen die ouderen kunnen gebruiken en de ruimte boven, dat is aan Het Wijnhuisfonds.

De voorzitter geeft het woord aan het college.

Het college vindt het bijzonder en oneigenlijk als de raad gaat vragen om geen tijdelijke ontheffing te verlenen, omdat het een bevoegdheid van het college is om een tijdelijke ontheffing op het bestemmingsplan te verlenen in de vorm van een Omgevingsvergunning en daarnaast de exploitatievergunning. We hebben afgesproken dat deze bevoegdheid bij het college ligt. Het college maakt daarbij een zorgvuldige weging, en neemt daarin ook de ingediende zienswijzen mee. De reactie van omwonenden weegt daarbij zwaar.

We zijn nu de afweging aan het maken om een tijdelijke ontheffing te verlenen. Dan geldt de tijdelijke ontheffing echt tijdelijk voor een jaar. Er is geen ruimte om deze stilzwijgend te verlengen. Mocht de wens zijn om dit te verlengen of dat een nieuwe huurder daar gebruik van wil maken, dan kan dat niet zomaar verlengd worden: hiervoor is een nieuwe procedure nodig met een nieuwe afweging. De bedoeling van de wet en het college is om de ontheffing niet telkens te verlengen. Als we dit voor langere tijd zouden willen, dan is het geëigende instrument een wijziging van het bestemmingsplan en dan is de raad wel bevoegd dat te doen. De tijdelijkheid is dus verzekerd.

Wat betreft het tweede punt van de motie, de invulling voor ouderen voor de Bornhof: Het college is, net als de heer Venema,  stichting Eetlust en Atelier3D, van mening dat er combinaties mogelijk zijn op beide verdiepingen.

De voorzitter geeft het woord aan de fracties voor de meest belangrijke vraag.

De SP wil weten waar de zekerheid voor een jaar op stoelt, in aanmerking genomen de gevolgen van de brand op de Kaardebol.

De VVD is het eens met het college. De VVD begrijpt dat Eetlust, de gemeente en de heer Steerneman open staan voor een gesprek met ouderen. De VVD zou willen zeggen daar zo snel mogelijk mee te beginnen.

De PvdA wil weten wat het onderzoek dat het college heeft gedaan naar het kettingbeding, inhoudt. Is dit relevant voor deze procedure? De PvdA vindt punt 2 van de motie sympathiek, maar met punt 1 maak je op korte termijn wel heel veel dingen onmogelijk: leegstand is erger en het is de vraag of we dat wel willen.

Het college antwoordt dat het kettingbeding met het testament van Borro te maken heeft. Hiervoor geldt dat als de gemeente een bestemming gaat toestaan in strijd met het testament, dat we het kettingbeding moeten opzeggen. Dat doen we nu niet. Het onderzoek naar de toekomstbestendigheid van het Oude Bornhof, is juist gedaan om te kijken hoe we invulling kunnen geven naar de toekomst toe, in de geest van het testament. Maar maatschappelijke functies moeten financieel wel uit kunnen. Of het krijgt een commercieel tintje bijvoorbeeld door (ondersteunende) horeca, of de gemeente moet subsidie gaan verstrekken om een maatschappelijke functie in stand te houden. Het moment van een jaar biedt juist de ruimte om dit rustig te bekijken.

Burgerbelang wil weten wanneer het besluit is genomen voor het toestaan van horeca, in verband met de kansen voor anderen om daarop te opteren.

Het college antwoordt dat het besluit niet is genomen. Er is nu in behandeling een aanvraag voor een tijdelijke ontheffing. We hebben geen andere aanvragen ontvangen. Dit is de eerste.

D66 zou het mooi vinden als de insprekers samen zouden kunnen werken.

De Stadspartij vraagt of Eetlust over een jaar terug kan komen op de Kaardebol.

Het college wacht nu op een uitspraak van de verzekeringsmaatschappij over welk bedrag uitgekeerd gaat worden, daarna zal het college samen met Atelier3D de plannen in werking stellen voor herstel. Morgen komt er een memo over de stand van zaken in het college dat ook naar de raad gaat. Het college kan niet met zekerheid zeggen of Eetlust over een jaar terug kan naar de Kaardebol. Wel is zeker dat de ontheffing en horecavergunning maar voor 1 jaar zullen gelden. Mocht blijken –worst scenario- dat Eetlust nooit meer terug kan naar de Kaardebol, dan is het niet gezegd dat Eetlust in Huize Borro mag blijven.

De voorzitter geeft het woord aan de indieners van de motie voor een reactie.

Het CDA vindt het jammer dat het college weinig heeft gecommuniceerd met de bewoners. Hij vindt het lastig dat andere ondernemers niet zo’n uitgesproken kans krijgen na een brand, want dit is wel een heel mooie plek om dit te gaan doen. Het stelt het CDA wel voor een deel gerust dat het echt maar voor 1 jaar is. We hadden het over de faciliterende overheid en het CDA vindt het uit de brand helpen daar niet onder vallen.

Het college geeft aan dat dit beeld niet klopt. Eetlust is zelf naar vervangende ruimte op zoek gegaan en is daarbij op Huize Borro gestuit, dat al langer leeg stond en waarvoor door de eigenaar nog geen huurder was gevonden. Eigenaar en huurder hebben geconstateerd dat dit wel eens heel mooi zou kunnen passen. Vervolgens is die tijdelijke ontheffing en horecavergunning aangevraagd en die behandelen we als elke andere aanvraag. Stichting Eetlust krijgt op geen enkele manier een voorkeursbehandeling van de gemeente.

De voorzitter concludeert dat het onderwerp voldoende besproken en rijp voor de raad is. Hij bedankt alle aanwezigen en sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 23 juni 2014 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 23-06-2014 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangehouden
Geen amendementen ingediend

Behandeld in Raad 8 juli 2014 (19:00 - 23:00) Naar boven

Datum 08-07-2014 Tijd 19:00 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
mr. G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Ingetrokken

Geen amendementen ingediend