Pagina delen

Motie: Nieuwe bestemming Huize Borro

Toelichting

Behandeld in Forum van 10 maart 2014 Naar boven

Toelichting griffie

In de motie wordt het college gevraagd met een zorgaanbieder concrete plannen te maken om in Huize Borro een voorziening te realiseren voor dagverzorging en dagbesteding voor ouderen. Tot de tweede helft van 2013 was deze plek in gebruik als huiskamer van de Oude Bornhof en werd beheerd door Stichting Perspectief Zutphen.

Raadsadviseur: G Pletzers

Datum 10-03-2014 Tijd 20:30 - 21:00
Zaal
Raadzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.H.M. Buitink
Griffier
H.M.A.A. van Vliet
Aanwezig namens Naam
PvdAH.W. Hissink
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDA. van Dijk
GroenLinksA.J.A. Putker
D66C.A. Lammers
BurgerbelangR.C.M. Sueters
CDAJ.S.M. van der Pal
SPE.P.M. GrĂ¼ndemann
ChristenUnieA. Oldenkamp
StadsbelangB.A.M. Berg
Lijst Lilian

Verslag van de vergadering

Na opening van de vergadering geeft de voorzitter het woord aan beide insprekers, mw. R. van den Bor en de heer Th. Engelen. Hun inspreekreacties zijn als bijlage bij dit verslag gevoegd.

Het CDA meent dat de motie geen nadere toelichting behoeft. Het is benieuwd naar de standpunten van de overige fracties.

De VVD zegt wel zorg te hebben over de zorg aan ouderen en over de dagbesteding. Zij twijfelt echter wel over de bestemming van Huize Borro voor dit doel. Het is de vraag welke invloed de gemeente daarop moet/kan uitoefenen. Er is een goede bereikbaarheid vereist. De in de motie genoemde termijn is niet realistisch, omdat alle ontwikkelingen met betrekking tot de transities nog niet duidelijk zullen zijn.

De PvdA meent dat de eigenaar van het pand, Stichting Wijnhuisfonds, een morele verplichting heeft ten aanzien van de bestemming van het pand. Het is de vraag of de gemeente de regierol op zich neemt.

Burgerbelang is van mening dat Huize Borro een geweldige plek is voor ouderen. De fractie steunt dan ook de motie. Het is de vraag hoe de gemeente het inkleedt; welke bedrag is daarvoor nodig vanuit de WMO?ai 2014 te schrappen. Zij is blij met de steun die de motie heeft. Het CDA vindt het van belang in het centrum een goede locatie te hebben voor dagopvang en -besteding. Het college zou moeten bezien of de Bornhof daarvoor geschikt is, uiteraard in overleg met de zorgaanbieders.

Het college is van oordeel dat er verspreid over de stad ontmoetingsplekken moeten komen. Dat is een van de vraagstukken die in het kader van de transities in de loop van dit jaar aan de orde komen. Het college deelt de opvatting dat in Huize Borro zo mogelijk een maatschappelijke functie moet worden ondergebracht. Dat is het college eens met de eigenaar van het pand. De primaire verantwoordelijkheid ligt bij de eigenaar. Het college steunt de intentie van de motie, maar de motie is wel erg gericht op het centrum en het pand is niet van de gemeente. Er hebben zich verschillende intiatiefnemers gemeld, maar het college heeft die doorverwezen naar de eigenaar. Veelal betrof het vage plannen. Dat is ook de reden dat het college de raad daarbij nog niet heeft betrokken. Het college gaat verder met het uitwerken van het beleidskader. In de loop van dit jaar zal er meer duidelijkheid komen.

Het college beschouwt de motie als een signaal over één van de mogelijke locaties. Het college is blij met het feit dat de Stichting Eetlust nu tijdelijk het pand in gebruik heeft.

Stadsbelang vraagt wat het college doet om te stimuleren om de oude functie van Huize Borro te herstellen.

Het college wenst eerst een goed overzicht te hebben van alle mogelijke locaties. Pas daarna kan een afweging worden gemaakt. Het wil daarop niet vooruit lopen.

De ChristenUnie begrijpt dit, maar het college zou ook kansen moeten grijpen als er private initiatieven zijn.

Het college staat voor gesprekken open, maar het moet toch bezien worden in het bredere perspectief van wat er in het sociale domein op de gemeente afkomt. Er moet daarna een goede afweging plaatsvinden.

De PvdA vraagt of het college bereid is met het Wijnhuisfonds in gesprek te gaan over het plan om Huize Borro voor ouderen beschikbaar te houden.

Het college antwoordt dat die gesprekken al zijn gevoerd. Het wachten is nu op initiatieven van Stichting Wijnhuisfonds.

De Stadspartij vraagt of het college bereid is ook initiatieven voor dagbesteding positief te benaderen.

Het college antwoordt dat zij daartoe bereid is, maar dat ook dan een afweging zal moeten plaatsvinden.

Het CDA wil de motie in de raad brengen met dien verstande dat de daarin genoemde datum vervalt.

De voorzitter concludeert dat de motie rijp is voor behandeling in de raad en sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 7 april 2014 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 07-04-2014 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Besluit

Aangehouden
Geen amendementen ingediend

Behandeld in Raad 19 mei 2014 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 19-05-2014 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Ingetrokken

Geen amendementen ingediend