Pagina delen

Motie: Nieuwe aanbieders jeugdzorg

Toelichting

Behandeld in Forum van 7 oktober 2013 Naar boven

Toelichting griffie

Door het Rijk worden taken op het gebied van de jeugdzorg overgedragen aan de gemeenten en daarmee wordt jeugdzorg een nieuw beleidsterrein voor de gemeente. In de raadsvergadering van 23 september 2013 heeft de VVD een tweetal moties over Jeugdzorg ingediend om criteria vast te gaan leggen waarmee de kwaliteit en effectiviteit van de in te kopen hulp kan worden beoordeeld en om ook expliciet de mogelijkheid voor nieuwkomers op deze markt te openen om deze dienste te gaan leveren. Deze motie staat samen met de andere door de VVD ingediende motie over jeugdzorg geagendeerd. Op grond van het Reglement van Orde wordt een motie 'vreemd aan de orde van de dag' tenminste eenmaal in het Forum behandeld voordat de raad erover beslist.

Raadsadviseur: G.A.J. Winters

Datum 07-10-2013 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Raadzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
T.A.L. Venneman
Aanwezig namens Naam
PvdAP.P.G.L. Smeenk
StadspartijC.R.L. van Toor
VVDA. van Dijk
GroenLinksJ.M. Luijendijk
D66C.A. Lammers
BurgerbelangR.C.M. Sueters
CDAK.M. Warmoltz
SPE.P.M. GrĂ¼ndemann
ChristenUnieG.A. Kamp-Landman
StadsbelangH.M.J. Siebelink

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent  de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

De VVD licht de motie toe en zegt dat het hier om een principiële zaak gaat. Zutphen gaat samenwerken met Lochem en wordt er gelegenheid geboden aan nieuw aanbieders om mee te mogen doen bij aanbestedingen.

De SP vraagt zich af of er wel signalen zijn dat er druk wordt uitgeoefend en door wie en hoe dit gezien moet worden bij onderhandse aanbestedingen.

De Stadspartij zegt dat deze motie door de landelijke VVD naar alle afdelingen is gestuurd met het verzoek dit aan de orde te stellen. De partij vraagt zich af wat de huidige aanbieders  hiervan vinden en zet vraagtekens bij de 20%

Het CDA zegt dat er ruimte voor nieuwkomers moet zijn, maar deze wel moeten voldoen aan de criteria.

GroenLinks zegt dat bestaande organisatie het vaak moeilijk hebben met het aanpassen van hun organisatie en in principe achter de motie te kunnen staan. De motie zou ook nog uitgebreid kunnen worden met WMO en participatiewet.

Stadsbelang hecht veel waarde aan een efficiëntie werkwijze Nieuwkomers zijn daarbij belangrijk. De partij ondersteunt de motie.

D’66 kan zich ook vinden in de motie.

De CU zegt dat de ruimte voor nieuwkomers afhankelijk is van de omstandigheden  Het hangt sterk samen met de prijs/kwaliteit die wordt geboden en verwijst naar de problemen bij de aanbesteding van de thuishulp. De partij hecht veel waarde aan de kwaliteit die geboden moet gaan worden.

Burgerbelang zegt ook dat kwaliteit voorop moet staan. Als nieuwkomers ook die noodzakelijke kwaliteit kunnen garanderen is er niets op tegen hen ook kansen te bieden.

De PvdA zegt dat het ook  gaat  over welke aanbieders voor welk werk werkterrein binnen de jeugdzorg en vraagt of er een lijst bestaat van de huidige aanbieders. We moeten blij zijn met een overgangsperiode. De rust op de markt is in deze fase erg belangrijk. Vele organisaties doen het goed en op termijn moet gekeken worden naar nieuwe aanbieders.

De VVD onderschrijft de noodzaak van de kwaliteit. De 20% bezuinigingstaakstelling wordt op dit moment al door verschillende organisaties doorgevoed. Tot 2015 worden bestaande arrangementen gecontinueerd. De motie is bedoeld voor de situaties dat we in de toekomst aanbestedingen moeten gaan houden. Het is bekend dat de huidige aanbieders bereid zijn de organisatie aan te passen en te verbeteren.

Het college zegt dat de drie transities naar de gemeente komen. De bestaande contracten moet de gemeente overnemen.. De bestaande organisaties zijn bezig met aanpassingen.

In de regio zijn 450 aanbieders in het kader van de jeugdzorg.

De SP vraagt hoe je tegelijk offertes kunt vragen en onderhands gaan aanbesteden

De college zegt dat de wijze van aanbesteden en offreren nog niet is uitgekristalliseerd.

De CU vraagt of het college de raad mee gaat nemen in en over de wijze van aanbesteding. Deze processen moeten voor iedereen transparant zijn.

Het college zegt hierop in december terug te zullen komen in verband met het beleidskader.

Het gehele proces voltrekt zich in stappen In het beleidskader van de 3 transities staan de stappen en de keuzes voor het aanbesteden. De raad wordt hierover nog geïnformeerd..

De PvdA vraagt zich af of dictum 1 van de motie dan wel juist is.  

De VVD zegt dat wat bedoeld wordt is dat er druk wordt uitgeoefend op de huidige zorgaanbieders.

De Stadspartij zegt dat je bestaande organisaties niet wilt laten omvallen en dat er ruimte moet blijven voor onderhandelingen

De VVD zegt dat het 1ste punt niet nodig lijkt als het wordt meegenomen in de trajecten.

Het college bevestigd dit. Er zijn verschillende bijeenkomsten met verschillende thema’s voor bestaande en nieuwe aanbieders en ook worden ervaringen uit de praktijk meegenomen. Deze bijeenkomsten zijn ter voorbereiding op het beleidskader. Met het beleidskader kunnen we inzicht geven .

Burgerbelang vraagt of er al gemeenten zijn die het beleidskader hebben vastgesteld.

Het college geeft aan zo geen gemeente te kennen die het beleidskader al heeft  vastgesteld. Wij hebben al een visie document vastgesteld en in andere gemeenten maken ze combinaties van beide.

De voorzitter vraagt of de motie rijp is voor behandeling in de raad.

De VVD zegt gezien de hele discussie dat overwogen wordt het eerste bolletje bij het dictum te willen schrappen.

De andere partijen geven aan dat de motie rijp is voor behandeling in de gemeenteraad.

De voorzitter sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 7 oktober 2013 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 07-10-2013 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen

Zonder hoofdelijke stemming
Dhr. Torgensen stemde tegen, de overige aanwezigen stemden voor.
Geen amendementen ingediend