Pagina delen

Motie: Milieuzone, 30 km/u en het VCP

Toelichting

Zie de bijlagen.

Behandeld in Forum van 11 mei 2021 Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur:

Datum 11-05-2021 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
I Kleinrensink
Griffier
B.M. Duizer
Notulist
More Support
Genodigden
Aanwezig namens Naam
GroenLinksB Bresters
SPM de Ridder
PvdAF.J.G.M. Manders
BurgerbelangM.G.S. Siemes
D66H. Brouwer
VVDG. Peteroff
CDAA.R. Nijenhuis
StadspartijG.J.H. Pelgrim
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieB Westerhof
Kies Lokaal Zutphen WarnsveldJ.D. Maarsen

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent het Forum en heet de aanwezigen welkom. Tijdens dit Forum ligt de motie van D66 en de Stadspartij inzake de milieuzone, 30 km/uur en het VCP voor. Voor dit Forum hebben zich twee insprekers gemeld, zijnde de heren Kuipers en Sizoo. Zij geeft de insprekers achtereenvolgens de gelegenheid om in te spreken.

De heer Kuijpers vraagt aandacht voor de verkeersoverlast in de dertigkilometerzone in het Waterkwartier en de overlast in de Tademastraat, waar een maximumsnelheid van vijftig kilometer per uur is toegestaan. De verkeerspraktijk in de Tademastraat kenmerkt zich door hoge snelheden, scheurende banden en bestuurders met brullende motoren, die vanaf de rotonde naar de stoplichten op de Tademastraat rijden en bestuurders die vanaf de stoplichten met hoge snelheid en veel geluidsoverlast richting de rotonde rijden. In het Waterkwartier blijkt het verkeersgedrag vergelijkbaar.

Dit gedrag brengt niet alleen verkeersonveiligheid met zich mee, maar ook geluidsoverlast en milieuschade door fijnstof. Inspreker vraagt dringend de verkeersveiligheid in genoemd gebied te verbeteren en erop toe te zien dat de wettelijke voorschriften worden gehandhaafd. Het stellen van maatregelen en het toezien op de naleving hiervan zal ten goede komen aan het woongenot.

Het CDA vraagt of inspreker met andere buurtbewoners over deze inspreekreactie heeft gesproken.

Inspreker antwoordt bevestigend. Hij heeft de bewoners van appartementencomplex Allemande uitgenodigd om te benoemen welke verkeersoverlast zij opmerken. Deze oproep heeft in een indrukwekkende lijst geresulteerd. Inspreker heeft deze lijst inmiddels overhandigd aan de fracties van de PvdA, D66 en GroenLinks. Middels 30 kilometerstickers op afvalcontainers proberen bewoners verkeersgebruikers erop te attenderen dat ze ter plaatse hun snelheid moeten matigen.

GroenLinks vraagt zich af of de reeds genomen maatregelen op de Emmerikseweg niet afdoende zijn om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Inspreker zegt dat het effect afhankelijk is van controle en handhaving. Sommige verkeersdeelnemers rijden bewust veel te hard.

De Stadspartij vraagt inspreker een nadere toelichting wat betreft het overlastgevend verkeer: wordt de overlast veroorzaakt door doorgaand verkeer of verkeer uit de wijk zelf? Voorts informeert hij naar contact met de wijkagent inzake handhaving.

Inspreker heeft geen contact met de wijkagent gehad. Hij vermoedt dat de overlast met name wordt veroorzaakt door lokaalverkeer. Het vele motorverkeer dat gedurende de weekenden op de Tademastraat rijdt, kan worden beschouwd als doorgaand verkeer.

De voorzitter biedt de heer Sizoo de gelegenheid om in te spreken.

De heer Sizoo woont sinds 2008 aan de Coehoornsingel. Hij heeft in de laatste twaalf jaar gemerkt dat er een aanzienlijke toename is van verkeer en ervaart dit als hinderlijke en zelfs gevaarlijke verkeersdrukte. Naast geluidsoverlast veroorzaakt het verkeer ook vervuiling. Daarnaast lijkt de rijsnelheid steeds meer toe te nemen, waardoor - met name voor kinderen - onveilige situaties ontstaan. De verkeerstoename is ook zichtbaar in het aantal geparkeerde auto’s in de buurt, die niet allemaal van buurtbewoners zijn. Door deze geparkeerde auto’s wordt voor overstekende bestuurders het zicht vanuit de Jacob Damsingel belemmerd op het verkeer komend vanuit de Coehoornsingel. Dit veroorzaakt levensgevaarlijke situaties. Inspreker steunt de motie die wordt voorgesteld. Met de daarin opgenomen maatregelen kan de leefsituatie voor de bewoners van Zutphen en voor bezoekers aanzienlijk worden verbeterd.

De SP constateert dat een groot deel van het probleem is gelegen in zichtbelemmering en gebrek aan goede parkeergelegenheid. De fractie vraagt inspreker naar oplossingsgerichte suggesties.

Inspreker vraagt met name aandacht voor auto’s, die verkeerd geparkeerd staan en daarmee tot verkeersgevaarlijke situaties leiden. Een voorstel is om met gele markeerstrepen aan te geven waar niet mag worden geparkeerd. Automobilisten zouden verder sterker gestimuleerd moeten worden om gebruik te maken van de parkeergarage achter het station.

De Stadspartij vraagt of inspreker denkt dat een stelsel met parkeervergunningen zou kunnen helpen, zodat alleen buurtbewoners in de wijk mogen parkeren.

Inspreker denkt dat dit zeker zal helpen. Hij acht dit een zeer praktische maatregel.

Het CDA vraagt of inspreker denkt dat de herinrichting van de Van der Capellenlaan naar het industrieterrein een negatieve invloed heeft op de verkeerssituatie en de verkeersdrukte op de Coehoornsingel.

Inspreker sluit deze mogelijkheid niet uit, maar kan dat niet met zekerheid zeggen.

De PvdA is ervan op de hoogte dat het betreffende deel van de Coehoornsingel de aandacht heeft. Het verbaast de fractie dat niet veel meer automobilisten gebruik maken van de gratis parkeerplaatsen in de omgeving, zoals bijvoorbeeld aan de achterzijde van De Hanzehof. Deze parkeergelegenheid is immers zeer nabij gelegen. Spreker heeft niet de indruk dat de Coehoornsingel veel drukker is geworden met de afsluiting van de Deventerweg.

Inspreker bevestigt dat er meer aanbod van parkeergelegenheid is dan alleen achter het station. Gesuggereerd wordt om dit met bebording duidelijk te maken. De geringe drukte tijdens de wegafsluiting heeft mogelijk te maken met de vakantieperiode.

De voorzitter dankt de insprekers en geeft het woord aan de indieners van de motie.

D66 geeft aan, dat het onderwerp ‘verkeer’ de gemeenteraad al langere tijd bezighoudt en dan met name wat betreft de zorgpunten verkeersveiligheid, luchtkwaliteit en geluidsoverlast. De laatste versie van het Verkeerscirculatieplan, VCP, dateert van 2008. Actualisering van het VCP is dringend nodig, mede gezien de veranderende infrastructuur van Zutphen. De motie beoogt, naast een evaluatie van het VCP, een koppeling met 30 km/uur als maximumsnelheid voor de bebouwde kom in te stellen en de mogelijkheid te bieden tot het instellen van een milieuzone. De Tweede Kamer heeft al een voorzet gegeven door te stellen dat 30 km/uur het leidend principe wordt voor de bebouwde kom. Uit onderzoek van het SVOW is gebleken dat het aantal verkeersslachtoffers beduidend lager ligt in dertigkilometerzones in vergelijking met vijftigkilometerzones.

De cijfers met betrekking tot de luchtkwaliteit maken duidelijk dat de lucht in Zutphen niet bijster schoon is. De minimale wettelijke normen worden wel behaald, maar aan de WHO-adviesnormen wordt niet voldaan. Sinds enige tijd geldt een uniforme landelijke regeling voor milieuzones, waarbij de meest vervuilende auto’s uit de binnenstad worden geweerd. In Zutphen is vooral het lokale verkeer verantwoordelijk voor de uitstoot van fijnstof.

In 2004 heeft de gemeenteraad van Zutphen met algemene stemmen een motie aangenomen om het toenmalige VCP te evalueren. Spreker hoopt dat de huidige Raad dezelfde keuze maakt.

De Stadspartij voegt toe, dat de verkeerssituatie in Zutphen is gewijzigd, waardoor er meer sluipverkeer in de wijken ontstaat. In de evaluatie dient dit te worden meegenomen, maar dient ook te worden gekeken naar hoe het verkeer zich in de toekomst zal gaan verhouden.

De voorzitter geeft de fracties gelegenheid te reageren.

De VVD vraagt zich af waarom de indieners van de motie voorstellen om een plan uit 1996 te evalueren en waarom niet wordt aangestuurd op een geheel nieuw VCP. De VVD is vóór een onderzoek in het kader van de afweging voor het instellen van een milieuzone en een maximumsnelheid van 30 km/uur. Ten aanzien van de 30 km/uur zone is spreker van mening dat op wegen met vrijliggende fietspaden 30 km/uur niet de norm hoeft te zijn. De VVD staat positief tegenover de motie, maar vraagt in algemene zin aan het Forum hoe wordt gedacht over een geheel nieuw VCP.

Kies Lokaal heeft eerder van wethouder Werger begrepen, dat de luchtkwaliteit in Zutphen niet zo slecht is. De vraag is of het instellen van een maximumsnelheid van 30 km/uur zinvol is, mede gezien het feit dat voor veel wegen die maximumsnelheid al geldt. Het zal vooral veel frustratie opleveren om met 30 km/uur over ontsluitingswegen te moeten rijden. Kies Lokaal is voorstander van een goed doordacht VCP, maar steunt bij voorbaat niet de uitkomst dat de maximumsnelheid overal 30 km/uur moet zijn. De fractie denkt dat het instellen van een milieuzone meer effect heeft. Onderzoek daarnaar lijkt de fractie de moeite waard. Omdat de motie alleen om onderzoek vraagt, kan de fractie hiermee instemmen.

Burgerbelang kan geen redenen bedenken om tegen voorliggende motie te zijn. De ervaring bij de evaluatie van het VCP in 2008 heeft wel geleerd, dat de verwachtingen niet al te hoog gespannen dienen te zijn. Burgerbelang vraagt zich af welke prioriteit de handhaving bij de Politie heeft, want de indruk bestaat dat er in Zutphen nauwelijks boetes voor te hard rijden worden uitgeschreven.

Burgerbelang zegt dat sprake is van oplopende frustratie onder bewoners, als het gaat over de verkeersveiligheid. Hij vraagt aan het College wat de mogelijkheden zijn om zoveel mogelijk mensen te betrekken bij het vinden van oplossingen voor de verkeersveiligheid op cruciale plaatsen.

De ChristenUnie constateert dat in de motie geen nieuwe aspecten worden genoemd ten opzichte van de doelstellingen, zoals verwoord in het rapport. Dit pleit voor een nieuw VCP. Afgevraagd wordt voorts of de motie alleen betrekking heeft op Zutphen of ook op Warnsveld.

GroenLinks steunt de inbreng van de VVD. De fractie lijkt het nogal omslachtig om eerst een plan van aanpak op te stellen voor de evaluatie van het VCP. Het is beter om in te zetten op een nieuw plan. GroenLinks is benieuwd in hoeverre de motie uitvoerbaar is, zeker als dit binnen de bestaande middelen dient te gebeuren. In het verlengde hiervan is het de vraag in hoeverre een sobere inrichting van de dertigkilometerzones tot een verhoging van de verkeersveiligheid leidt.

De luchtkwaliteit in Zutphen voldoet nagenoeg aan de WHO-normen. De vraag is hoe het invoeren van een milieuzone kan helpen deze normen te bereiken.

Aan de indieners wordt gevraagd hoe de koppeling wordt gelegd tussen de motie en een emissievrije binnenstad. Het stimuleren van elektrisch vervoer in de binnenstad dient een voorwaarde te zijn voor het invoeren van milieuzones. Eén van de conclusies in de gemeente Helmond, een vergelijkbare gemeente met Zutphen, qua grootte, laat zien dat milieuzones niets toevoegen aan de verbetering van de luchtkwaliteit.

Het CDA staat positief tegenover de motie, maar stelt een opsplitsing voor in een onderdeel luchtkwaliteit en een onderdeel verkeersdoorstroming en het VCP. De suggestie van de VVD om met een nieuw VCP te starten, spreekt het CDA aan. Spreker wijst op de enorme hoeveelheid houtkachels, die ook veel milieubelasting veroorzaken. Daarover wordt echter nooit gesproken.

Voor het realiseren van dertigkilometerzones, wat vanuit de rijksoverheid als basisprincipe wordt gesteld, moet de gemeente veel investeren. De vraag is of dit haalbaar is.

Gevraagd wordt hoeveel verkeersbewegingen er op de Coehoornsingel zijn gemeten.

Milieuzones zijn momenteel een hot item, maar het CDA denkt dat dit minder relevant wordt wanneer er in de toekomst meer elektrische auto’s komen.

De PvdA is voorstander van onderzoek, evaluatie en een nieuw VCP, maar niet voor het invoeren van 30 km/uur voor de gehele stad. Opgeroepen wordt om te kijken naar de mogelijkheden om op specifieke plaatsen maatregelen te nemen om de verkeersveiligheid te verhogen.

BewustZW is destijds betrokken geweest bij het vaststellen van het VCP en bij de evaluatie hiervan in 2008. Vanuit eigen ervaring weet spreker dat er toen verwachtingen zijn gewekt, maar dat er niet veel is gewijzigd in de modelberekening. Uiteraard het is wel verstandig om op gezette tijden te kijken naar de actuele en toekomstige ontwikkelingen. Het starten met een nieuw VCP is echter een enorme klus, die veel tijd en geld vraagt. Spreker vraagt daarom om een plan van aanpak, in de zin van een quick scan, waarin wordt gekeken naar wat het doel van de raad is, uitgesplitst naar een aantal onderdelen.

Het College memoreert dat ze vanaf het aantreden te maken heeft gehad met dieprode cijfers. Die financiële situatie heeft een enorme impact op alle mogelijkheden voor raad en College. Er is fors bezuinigd op verkeer en op verkeersambtenaren. Ook het onderhoudsbudget voor wegen is zeer beperkt. Het College staat sympathiek tegenover de motie en begrijpt de frustratie van de insprekers. Spreker is het ermee eens, dat het tijd wordt om het VCP te gaan vernieuwen. Dat betekent echter ook dat de maatregelen die uit de evaluatie voortvloeien moeten leiden tot het vaststellen van een top-drie of top-vijf van zaken waarin moet worden geïnvesteerd. Het vraagt ‘boter bij de vis’, als de raad met het VCP aan de slag wil. De Politie zal alleen maar handhaven als de wegstructuur klopt. 

Burgerbelang vraagt aan hoeveel ‘boter’ de Raad moet denken om te kunnen starten.

Het College zegt dat moet worden gedacht aan een bedrag van op z’n minst drie miljoen euro aan investeringslasten voor de eerste tranche. De gemeente krijgt structureel te weinig geld van het Rijk om dit soort zaken goed en gedegen aan te kunnen pakken. De raad zal daarom scherpe keuzes moeten maken. Bij de Voorjaarsnota zou het maken van deze keuzes als prioriteit kunnen worden opgenomen.

D66 wijst op de gedachte achter de motie: dit ligt in een evaluatie, maar daarop volgt uiteraard een actualisatie, dan wel een nieuw plan en als volgende stap: een uitvoeringsplan. Door enkele sprekers is gesteld dat 30 km/uur voor de gehele gemeente niet haalbaar is, maar het gaat in de motie in principe alleen over de bebouwde kom van Zutphen. Het idee achter de Tweede-Kamer-motie is dat de mogelijkheid openblijft om op sommige wegen 50 km/uur aan te houden. Bij de verdere uitwerking van deze motie wordt waarschijnlijk ook nagedacht over financiële steun voor gemeenten, die dit willen gaan invoeren. Spreker bevestigt dat bij handhaving een passende wegstructuur hoort, maar het komt de duidelijkheid ten goede als in de gehele bebouwde kom 30 km/uur geldt.

De PvdA vraagt hoe D66 denkt de rondweg Emerweg te kunnen inrichten als een 30 km/uur-weg. De PvdA neemt aan, dat dit niet haalbaar is.

Het CDA vraagt zich af of in de situatie dat 30 km/uur de norm wordt, er weinig aanpassingen nodig zijn.

D66 zegt dat voor het invoeren van 30 km/uur in de bebouwde kom onderzoek nodig is om te bepalen waar dit niet zal werken en verstandiger is om 50 km/uur aan te houden. Onderzoek is ook nodig om te kijken welke aanpassingen nodig zijn, om het handhaven eenvoudiger te maken. Het lijkt D66 verstandig om een eerste stap te zetten en 30 km/uur als norm te gaan beschouwen en van daaruit verder te gaan ontwikkelen.

De PvdA heeft begrip voor deze redenatie, maar de regelgeving ontbreekt om deze redenatie tot uitvoering te brengen.

D66 meent dat er toch een leidende norm moet komen en daarvoor is een eerste stap nodig.

Het CDA vraagt of, nu de Tweede Kamer met de motie heeft ingestemd, dit ook wet wordt.

D66 zegt dat dit nog wel enige tijd zal duren, maar de richting voor een nieuwe wet is wel bepaald.

Het College geeft aan de mogelijkheid van subsidies te onderzoeken, maar voor gemeentelijke wegen is het wel lastig om subsidie te verkrijgen. De discussie aanhorende, zou het helpen als de raad -kaderstellend - een duidelijke opdracht aan het College meegeeft, zodat de raad vervolgens op basis van de geformuleerde uitgangspunten kan aangeven aan welke zaken zij in de uitvoering prioriteit wenst te geven. Het College roept de indieners op om de opeenvolgende stappen in de motie goed vorm te geven. Daarin dient ook ruimte te worden gecreëerd voor de inbreng van inwoners. Ook voor de bewoners moet duidelijk zijn dat het financiële kader ingewikkeld is.

De Stadspartij stelt dat het uitgangspunt 30 km/uur dient te zijn, met een aantal wegen waarop 50 km/uur is toegestaan. Elektrische auto’s zijn slecht hoorbaar en maken de verkeerssituatie eigenlijk gevaarlijker. Verkeersveiligheid moet bij de afwegingen voorop staan.

D66 suggereert om het VCP van 2008 aan alle raads- en Forumleden te sturen.

BewustZW verwijst naar het internet waar dit beschikbaar is.

De voorzitter besluit met de opmerking dat de motie rijp is voor behandeling in de Raad, dankt iedereen voor de deelname en sluit het Forum om 20.00 uur.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 31 mei 2021 Naar boven

Datum 31-05-2021 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
J.A. Vullings

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Ingetrokken

Geen amendementen ingediend