Pagina delen

Motie: Meldpunt stookoverlast

Toelichting

Behandeld in Technisch Blok 7 oktober 2013 (20:00 - 21:00) Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur:

Datum 07-10-2013 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.IJ. Pepers
Griffier
G.J.J.M. Pletzers
Aanwezig namens Naam
PvdAM. Pronk en F.J.M. Heitling
StadspartijD.G. Derlagen en H.I. Hamming
VVDH.B. Demoed
GroenLinks
D66A.O. Bi├žen
Burgerbelang
CDAG.H. Brunsveld
SPW.K.H. Torgensen en C.G.M. van Hoogmoed
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
Stadsbelang

Verslag van de vergadering

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering. Aanwezig is een student gebarentaal die voor eigen gebruik video-opnames maakt.

2. Algemeen spreekrecht

Ingesproken wordt door Roosmary van de Bor. Mevrouw Van de Bor dankt de gemeente Zutphen namens TIP en Vrienden van TIP voor toekenning van de Aanmoedigingdsprijs 2013 ter gelegenheid van de Dag van de Duurzaamheid. Mevrouw Van de Bor geeft aan dat TIP graag haar activiteiten wil voortzetten en zich door deze prijs gesteund voelt.
Tweede inspreker is Henk Koskamp. De heer Koskamp leest een mededeling aan de raad van Zutphen voor uit naam van de Vereniging Virenden van Graaf Otto i.o.  

3. Actieve informatievoorziening

Het college herinnert de fracties aan de Bestuurlijke bijeenkomst Afvalwaterplan Zutphen-Lochem op 17 oktober. Er zijn nog maar twee aanmeldingen.
Het college geeft aan tevreden te zijn met het verloop van de internationale conferentie die van 2-4 oktober heeft plaatsgevonden in het Oude Stadhuis. De initiatiefnemers waren onder de indruk en Zutphense ondernemers hebben zich van hun beste kant laten zien.
Het college verwacht op korte termijn bericht te ontvangen op de aanvraag bij de provincie voor de Investeringsimpuls. GS van de provincie nemen deze week de beslissing.
Het college heeft kennisgenomen van de brief van Vitens aan de bewoners van de Teuge inzake de WKO. Als 131 of meer huishoudens instemmen met het aanbod van Vitens is het college bereid het convenant met Vitens te ontbinden  zodat Vitens zijn aanbod gestand kan doen. Het college zal de bewoners van De Teuge een brief sturen waarin wordt ingegaan op het standpunt van Vitens.  
De fractie van de Stadspartij vraagt of het aantal van 131 vaststaat. Het college antwoordt bevestigend. Daarmee wordt het vereiste percentage van 70% gehaald.

4. Aankondiging moties en amendementen

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

5. Toezeggingenlijsten

a. Toezeggingenlijst Forum 7 oktober 2013

Geen opmerkingen.

b. Toezeggingenlijst Raad 7 oktober 2013

Geen opmerkingen.

6. Motie: Meldpunt stookoverlast

Er hebben zich vier insprekers gemeld.
De heer Van der Lelie werkt bij de GGD. Hij leest voor uit de folder Verontreiniging door houtkachels en open haarden en gezondheid. In de folder wordt aangegeven wat de gezondheidsklachten zijn en waar mensen terecht kunnen.
De fractie van de PvdA vraagt hoeveel meldingen er bij de GGD binnenkomen en hoe aan preventie gedaan kan worden.
De heer Van der Lelie zegt dat de GGD 10-25 meldingen per jaar krijgt en vermoedt dat dit het topje van de ijsberg is. Overlast kan beperkt worden door goed stookgedrag.
De fractie van de Stadspartij vraagt of er verschillen zijn tussen gemeenten in hun reactie op klachten. De heer Van der Lelie vindt dat gemeenten klachten serieus moeten nemen. Er bestaan landelijke richtlijnen die de gemeente al dan niet kan overnemen.
Mevrouw Maas geeft aan persoonlijk veel klachten te ondervinden van stook. Vanaf 2010 houdt zij een logboek bij. Medebewoners zijn niet aanspreekbaar op hun stookgedrag. Mevrouw Maas vindt dat de gemeente een verantwoordelijkheid heeft op dit gebied.
Mevrouw Van der Heiden-Nijenhuis is met haar gezin vanuit de Randstad naar Leesten-Oost verhuisd voor schone lucht. Zij beschrijft de schadelijke effecten van houtrook aan de hand van diverse onderzoeken. In haar buurt ziet zij zich omringd door 19 houtkachels. Mevrouw Van der Heiden sluit af met de uitspraak 'Stoken is een keuze ademen niet'. 
De heer Van der Heiden sluit aan bij het verhaal van zijn echtgenote. Goede informatie en een gemeentelijk meldpunt zijn van groot belang. Als men nu de gemeente belt komt men niet verder.
De fractie van de Stadspartij vraagt of de voorliggende motie tegemoet komt aan de wensen van de inspreker. Deze antwoordt bevestigend.
Vervolgens stelt de voorzitter de indieners van de motie in de gelegenheid deze toe te lichten.
De fractie van de Stadspartij geeft aan dat de motie voor zich spreekt. De fractie is blij met de informatie van de insprekers.
De fractie van de ChristenUnie vraagt of de aanleg van kachels in woningen in Leesten-Oost wel mocht. Het college antwoordt dat een verbod van kachels moeilijk is. Je kunt ze ook niet zo meer weer laten weghalen in een bepaald deel van de stad. Een meldpunt is er volgens het college al in de vorm van info@zutphen.nl. Met betrekking tot de richtlijn die de heer Van der Lelie noemde wil het college toch een voorbehoud maken. Goede handhaving van bestaande regels is beter dan nieuwe regels introduceren. Het Bouwbesluit maakt het mogelijk om tegen overlast op te treden.
De fractie van het CDA informeert of er nu niet goed gehandhaafd wordt. Het college geeft aan dat de bewustwording bij ambtenaren van dit specifieke probleem vergroot kan worden.
Ook de fractie van de Stadspartij heeft voorkeur voor effectieve toepassing van bestaande regels boven de introductie van nieuwe regels.
Het college kondigt aan met een memo te zullen komen over stookoverlast en zal daarvoor graag gebruiken maken van de inbreng van de insprekers.
Advies: voldoende besproken, verder debat in de raad.

7. Vermoedelijke hamerstukken (zijn er niet)

Geen opmerkingen.

8. Lijst ingekomen stukken Raad 7 oktober 2013

Geen opmerkingen.

9. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 7 oktober 2013

Geen opmerkingen.

10. Vaststellen forumverslag(en)

Forumverslag 23-09-2013

Het Forumverslag van 23 september wordt nog niet vastgesteld. In de door de fractie van Stadsbelang gedane wijzigingsvoorstellen bij het onderwerp Rondweg N345 vinden college en andere fracties wellicht aanleiding om ook hun eigen inbreng aan te vullen.

11. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering en bedankt de aanwezigen voor hun komst.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 4 november 2013 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 04-11-2013 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangehouden

Reden aanhouding: Aangehouden tot volgende raadsvergadering
Het voorstel is niet besproken.
Geen amendementen ingediend

Behandeld in Raad 18 november 2013 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 18-11-2013 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Ingetrokken

Geen amendementen ingediend