Motie: Maximale benutting zonnepannelen op daken

Onderwerp Motie: Maximale benutting zonnepannelen...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Motie: Maximale benutting zonnepannelen op daken

Onderwerp Motie: Maximale benutting zonnepannelen op daken
ForumOordeelsvormend
Portefeuillehouder H. Matser
Soort bevoegdheidKaderstellend
BeleidsvrijheidRuim

Toelichting

Zie de bijlage.

Bijlagen

2019-M0003

Forum van 11 februari 2019


Toelichting griffie:

In de raadsvergadering van 28 januari 2019 heeft de fractie van de Stadspartij de motie "Maximale benutting zonnepanelen op daken" ingediend.

In deze motie verzoekt de genoemde fractie het college om alles in het werk te stellen het onbenutte potentieel aan zonne-energie op korte termijn te benutten door proactief contact te zoeken met wooncorporaties, in de contracten met wooncorporaties op te tekenen dat huurders kunnen deelnemen aan een collectieve voorziening voor het opwekken van zonne-energie, de mogelijkheden te onderzoeken om dit vanuit de gemeente te financieren via een revolverend fonds en uiterlijk in april 2019 verslag te doen van de uitvoering van de motie.

Artikel 3:32 lid 3 van het Reglement van Orde bepaalt dat een motie normaal gesproken eerst in een Forumvergadering wordt besproken voordat de gemeenteraad er een besluit over neemt.


Raadsadviseur: B.M. Duizer

Datum: 11-02-2019
Tijd: 19:30 - 20:00
Zaal: Commissiekamer
Behandeling: Oordeelsvormend
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: P.I. Ackermans
Griffier: M Linssen

Aanwezig namensNaam
GroenLinksJ.C.F. Jansen
SPS.G.J.G. de Groen
PvdAF.J.G.M. Manders
BurgerbelangE Yildirim
D66P van der Hammen
VVDM. Schriks
CDAA.R. Nijenhuis
StadspartijC.R.L. van Toor
BewustZWR Kraassenberg
ChristenUnieJ.J. Veenstra

Portefeuillehouder(s): H. Matser
Pers: nee
Publiek: 20 personen
Insprekers: nee

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en geeft het woord aan de indiener van de motie: de heer van Toor van de Stadspartij.

Aan de hand van een video over Herman de Zonnestroomverdeler wil hij tonen dat er mogelijk een alternatief is voor het volplaatsen van het buitengebied van Zutphen met zonnecollectoren. Hij pleit voor de plaatsing van zonnepanelenvelden op appartementencomplexen.

In het filmpje volgt een visualisatie van het idee achter deze methode: Herman de Zonnestroomverdeler verdeelt de zonnestroom van een gezamenlijk zonnepanelenveld over de individuele aansluitingen van bewoners in een appartementencomplex.

Na afloop van de vertoning, geeft de voorzitter het woord aan de raadsleden voor het stellen van vragen.

De PvdA wil graag weten hoe het college hier tegenaan kijkt.

De VVD heeft inhoudelijks niets tegen de aanpak uit het filmpje, maar acht het niet nodig om hier extra subsidie voor te verstrekken. Ook door de dalende prijzen voor zonnepanelen e.d.

De Stadspartij vindt dat hierop niet gewacht kan worden, gezien ook wat de samenleving nu vraagt. Dit blijkt o.a. uit de klimaatprotesten van scholieren.

Burgerbelang vindt het een sympathieke motie, maar vraagt zich af wat de toekomst betekent voor de salderingsregeling.

De Stadspartij vindt dat de zonnepanelenvelden er al in 2012-1013 hadden moeten liggen.

Burgerbelang vraagt zich af of verdere stimulering van de subsidieregelingen geen beter alternatief is.

De Stadspartij wil graag hierover de SP het woord geven. De SP is voorstander van het toepassen van deze zonnepanelenvelden in combinatie met renovatie. Dit voorkomt plaatsing op complexen met bijv. alleen enkel glas.

De Stadspartij is het met de SP op dit onderwerp eens, en vindt dat de plaatsing meegenomen moet worden bij renovatiewerkzaamheden van complexen.

D66 is benieuwd hoe dit past in de woonvisie. De Stadspartij antwoordt dat het hierin opgenomen wordt, gezien de urgentie.

PvdA wil het niet los van de woonvisie behandeld zien.

GroenLinks is voorstander van toepassing, maar wil graag weten in hoeverre Zutphen Energie ook betrokken is bij de realisatie.

Het College geeft een reactie. We hebben een forumspecial gehad over de opgave waar we voor staan op gebied van energieopwekking en gebruik. We hebben aantal spelers aan tafel gehad waaronder woningcorporaties en installateurs. Daarin werd duidelijk wat er gebeurt in Zutphen.

Regelmatig is er contact met woningbouwcorporaties, met Brussel, Provincie, regio en op lokaal niveau. We zijn hier dus heel actief mee bezig.

Zutphen Energie heeft de ambitie om een behoorlijk aantal daken te laten leggen bij corporatiewoningen. Daarmee bindt het huurders aan zich, die een korting krijgen op de energierekening. De gemeente zorgt voor een gunstige financiering hiervan. We zijn met Wijk van Toekomst gesprekken aan het voeren om daken te leggen. De Woonvisie versterkt dit. Woningisolatie wordt hier ook in meegenomen. Wat locaties van zonnedaken zijn we bezig om totaal aan te wijzen, zowel in de stad als daarbuiten. Alles is daarbij vermoedelijk nodig om energie neutraal te worden. We informeren u daar op een later moment over.

De voorzitter sluit af met een vraag over verdere afhandeling. De indiener neemt het mee naar zijn fractie.

 

 

 

 

 

 

 

 


Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad


Raad 11 maart 2019 (19:30 - 23:00)

Datum: 11-03-2019
Tijd: 19:30 - 23:00
Zaal: Burgerzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: A. Vermeulen
Griffier: G.A.J. Winters
Notulist:
Genodigden:Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.


Bijlagen:
Handelingen raad 11 maart 2019

Besluit

Aangehouden
Geen amendementen ingediend


Raad 8 juli 2019 (19:30 - 23:00)

Datum: 08-07-2019
Tijd: 19:30 - 23:00
Zaal: Burgerzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: A. Vermeulen
Griffier: G.A.J. Winters
Notulist:
Genodigden:Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.


Bijlagen:
Handelingen raad 8 juli 2019

Besluit

Ingetrokken

De motie wordt geacht te zijn ingetrokken ex 3:32 lid 5 RvO.
Geen amendementen ingediend


Deze pagina

  • a
  • a
  • a
  • tekstgrootte
  • Bezoekadres: 's Gravenhof 2, 7201 DN Zutphen
  • Postadres: Postbus 41, 7200 AA
  • Telefoon: 140575
  • Email: info@zutphen.nl