Pagina delen

Motie: Maatwerk voor vluchtelingen: nieuw talent voor Nederland

Toelichting

Behandeld in Forum van 14 maart 2016 Naar boven

Toelichting griffie

Tijdens de raadsvergadering op 15 februari jl. is door Willemijn Voorham (D66) de motie 'maatwerk voor vluchtelingen; nieuw talent voor Nederland' ingediend (mede indienende fracties zijn CDA, PvdA, CU en Stadspartij).

Artikel 3:32 lid 3 van het Reglement van Orde bepaalt dat een motie eerst in een Forumvergadering wordt besproken voordat de Raad er een besluit over neemt. De motie staat geagendeerd voor oordeelsvorming

Raadsadviseur: H Nijkamp

Datum 14-03-2016 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijken
Griffier
D. Kastelein
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA. Verwoort
SPG.J.N. Müller
D66W.M. Voorham
PvdAM.M.M. Moester
GroenLinksG.V.C. Boldewijn
StadspartijJ. Boersbroek
VVDH. Hissink
CDA
ChristenUnieJ.J. Veenstra
BewustZW
Lijst van VlietF. van Vliet

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Na introductie van het onderwerp geeft hij de fractie van D66 het woord om de motie namens de indieners toe te lichten.

D66 licht kort de kernpunten van de motie toe. Vervolgens krijgt het forum de gelegenheid tot stellen van vragen.

Burgerbelang vraagt of het gelijkheidsbeginsel niet in het geding is.

D66 geeft aan dat maatwerk soms nodig is. Het UAF biedt nu extra kansen voor deze specifieke groep.

Het college meldt dat er mogelijkheden bestaan op vrijstelling van ondermeer de sollicitatieplicht bij kansen op de arbeidsmarkt. Dit is dan wel maatwerk.

De VVD vraagt waarom er toch een uitzondering gemaakt moet worden voor de hoger opgeleiden. Men is voorstander van gelijke kansen voor iedereen.

D66 onderschrijft dat. Het UAF biedt nu deze kans voor de doelgroep. Vandaar dat deze motie daar op aansluit.

GroenLinks staat op zich positief ten opzichte van de motie. Zouden deze het liefst breder getrokken zien. Wel geeft men aan punt d van de motie een vreemd iets binnen deze motie is en eigenlijk thuishorend in een aparte discussie.

De SP vraagt welk verschil deze motie maakt als er al maatwerk geleverd wordt.

De Lijst van Vliet geeft aan dat velen in de huidige maatschappij werk en studie op de een of andere manier combineren. Werkgevers bieden daarnaast vaak studiefaciliteiten. Voor veel mensen zal de uitzonderingspositie voor een groep vluchtelingen lastig te accepteren zijn. Desondanks geeft de fractie aan de motie te steunen.

D66 geeft aan dat punt d uit de motie inderdaad wat los staat van de rest van het verhaal. Het is ingegeven door het verlangen de motie breder te willen trekken. Wellicht moeten we dit onderdeel een andere keer bespreken.

De fracties van GroenLinks en de PvdA vinden dit een goed idee.

De fractie van GroenLinks is nieuwsgierig naar de reactie van het college.

Het college is een voorstander van een convenant met het UAF. Maatwerk kan via het plein maar het UAF financiert mee. De hogeropgeleide heeft vaak te maken met een langer omscholingstraject dan dat de driejaarsregeling (incl. inburgering) biedt. Dan is extra steun zinvol.

Voor wat betreft punt d van de motie geeft het college aan dat men bezig is om met vrijwilligersorganisaties een compleet dagbestedingspakket inclusief taalonderwijs op te tuigen naast hetgeen het COA biedt.

D66 vraagt of en wanneer de raad geïnformeerd wordt.

Het college verwacht over ongeveer twee maanden.

De SP vraagt of het klopt dat de gemeente voorfinanciert en dat het UAF 60% terugbetaald als de statushouder werk heeft gevonden.

D66 geeft aan dat het grootste deel van de kosten via donateurs wordt verkregen. Vaak volgt een kleine bijdrage via de gemeente. Dit zal ook in convenant moeten worden vastgelegd.

GroenLinks geeft aan de motie van harte te kunnen ondersteunen als wordt nagedacht over punt d.

Burgerbelang dat punt d er sowieso moet worden uitgehaald. Het steunen van de motie nemen wil de partij dan in overweging nemen.

De SP wil graag nog even terug naar de fractie, al is men niet onwelwillend.

De voorzitter informeert bij D66 of de motie aangepast wordt.

D66 antwoordt bevestigend.

De voorzitter concludeert dat het stuk afdoende behandeld is en door kan voor behandeling in de raad. Vervolgens sluit hij de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 11 april 2016 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 11-04-2016 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
C. Abbenhues
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
De VVD stemde tegen het voorstel, de overige fracties stemden voor.
Geen amendementen ingediend