Pagina delen

Motie: Maatschappelijke initiatieven en maatschappelijke verhuur

Toelichting

Zie de bijlage.

Behandeld in Raad 19 juni 2015 (09:30 - 17:00) Naar boven

Datum 19-06-2015 Tijd 09:30 - 17:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangehouden
Geen amendementen ingediend

Behandeld in Forum van 7 september 2015 Naar boven

Toelichting griffie

In de raadsvergadering van 19 juni 2015 is de motie 'Maatschappelijke initiatieven en een nieuwe kijk op maatschappelijke verhuur' ingediend.

De motie verzoekt het college onder andere om voor het eind van 2015 beleid op het gebied van maatschappelijke verhuur in het najaar van 2015 vast te stellen en in gang te zetten.
Tevens wordt verzocht te onderzoeken hoe de bijdragen van maatschappelijke initiatieven verrekend kunnen worden met de vastgestelde huurprijs.

Het Reglement van Orde bepaalt dat een motie normaal gesproken eerst in een Forumvergadering wordt besproken alvorens de raad er een besluit over neemt (zie art. 3:32 lid 3).

Raadsadviseur: M. van Riet Paap

Datum 07-09-2015 Tijd 19:00 - 19:30
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijk
Griffier
E.P. Langenbach
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA.IJ. Pepers
SPE.C.L. Verhoog
D66W.M. Voorham
PvdAJ. Bloem
GroenLinksP. Reeuwijk
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDB. van der Veen
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnieA. Oldenkamp
BewustZWT. Marks

Verslag van de vergadering

De voorzitter heet eenieder welkom, opent de vergadering en licht het onderwerp kort toe.

Voor ligt de motie Maatschappelijke initiatieven en maatschappelijke verhuur.

Het woord is aan de indieners van de motie voor een toelichting.

GroenLinks: Naar aanleiding van gesprekken met mensen in het veld is geconcludeerd dat er geen beleid is voor maatschappelijke verhuur. Met deze motie wil zij het college stimuleren om aanvullend/nieuw beleid te formuleren.

De voorzitter geeft de fracties de gelegenheid om vragen te stellen.

ChristenUnie: In 2014 is dit onderwerp ook aan de orde geweest en wed er beleid aangekondigd. Wat is de stand van zaken?

College: Maatschappelijke verhuur is onderdeel van de doorontwikkeling van het vastgoedbeleid. Halverwege 2016 wordt besluitvorming door de raad verwacht. Eind 2015 kan er een tussenstap zijn naar het forum. De motie geeft aandachtspunten die richting kunnen geven aan het nieuwe beleid.

De voorzitter geeft de gelegenheid om eerst vragen te stellen over de overwegingen waarna de vraagpunten in een tweede ronde volgen.

D66: Zij steunt de oproep om beleid te maken. Er moet wel van gedachten gewisseld worden over de richtinggevende punten die genoemd worden. Wellicht is een extra bijeenkomst nodig.

ChristenUnie: De motie geeft uitwerking aan het besluit van vorig jaar. Is de inhoudelijke afweging aan de raad voorbehouden? Deze motie zou niet het ingezette beleid moeten doorkruizen.

VVD: Eenduidig beleid is goed. Afweging is nodig over de criteria die de keuze bepalen voor maatschappelijke tarieven of commerciële. Dat vraagt om demarcatie van subsidie verstrekking en maatschappelijke tarieven toepassen. De gemeente heeft ook als privaatrechtelijk lichaam een rol. Er mag geen sprake zijn van concurrentie vervalsing.

Burgerbelang: Is er een overzicht van de maatschappelijke initiatieven?

Groen Links: Er is geen lijst, maar ze initiatieven zijn wel in beeld bij vastgoed.

Stadspartij: Wat is de reikwijdte van de term maatschappelijke initiatieven. Wanneer is er sprake van concurrentie vervalsing?

Aandachtspunt is dat er binnen de begroting dekking moet worden gezocht voor de inkomstenderving.

PvdA: De rol van leegstand van kantoren en winkels zal meegenomen moeten worden in de afweging.

De voorzitter geeft de gelegenheid om vragen te stellen over de vraagpunten.

Burgerbelang: Met betrekking tot punt vier en acht is de vraag wat primair is, wat de criteria zijn, etc.

De fractie is benieuwd naar de voorstellen van het college.

VVD: De voorgestelde richting is iets anders dan een roep om beleid.

D66: transparantie is ook belangrijk. Organisaties kunnen op verschillende manieren ondersteund worden. Er is nader overleg nodig.

ChristenUnie: Het vorige voorstel moet hier ook bij betrokken worden, omdat daar is ingegaan op begrippen als marktwerking en overheidssteun.

College: Een vervolg gesprek heeft nu niet zoveel zin. Voorstel is om eerst stappen te zetten en dan het gesprek aan te gaan. De vraag is of de punten uit de motie richting moeten geven aan het beleid of dat er gewacht wordt op een tussenproduct.

GroenLinks: De raad is er om richting te geven aan beleid. Die rol moet genomen worden.

De fractie wordt voorgesteld om de tekst aan te passen.

Burgerbelang: Een andere formulering geeft wellicht betere handvatten.

VVD: In de huidige vorm steunt zij de motie niet. Met het tussenproduct op tafel kan er een beter gesprek worden gevoerd.

De voorzitter concludeert dat de tekst van de motie aangepast gaat worden en het tussenproduct van het college aanknopingspunt wordt voor het inhoudelijk gesprek.

De voorzitter sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 21 september 2015 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 21-09-2015 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangehouden
Op verzoek van de indiener is de behandeling doorgeschoven naar de vergadering van 5 oktober 2015.
Geen amendementen ingediend

Behandeld in Raad 5 oktober 2015 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 05-10-2015 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
De fractie van D66 stemde tegen, de overige fracties stemden voor.
Geen amendementen ingediend