Pagina delen

Motie: Maak elektrisch rijden makkelijker

Toelichting

Behandeld in Forum van 9 maart 2015 Naar boven

Toelichting griffie

De motie is ingediend door de fracties van GroenLinks, BewustZW, PvdA en D66 in de raad van 9 februari 2015. Het college wordt opgedragen elektrisch rijden gemakkelijker te maken door het schrappen van regels, faciliteren van leaserijders en informeren van inwoners.

Raadsadviseur: G Pletzers

Datum 09-03-2015 Tijd 20:00 - 20:30
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.IJ. Pepers
Griffier
H.M.A.A. van Vliet
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM.G.S. Siemes
SPE. Müller
D66H.F. Remmers
PvdAF.J.G.M. Manders
GroenLinksG.V.C. Boldewijn
StadspartijC.R.L. van Toor
VVDH. Hissink
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnieJ.J. Veenstra
BewustZWA.W. Jansen

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom, met name de gasten uit Brummen. Vervolgens geeft hij het woord aan de indieners van de motie.

GroenLinks: Kern van de motie is dat de huidige beleidsregels voor het installeren van oplaadpunten een uitbreiding in de weg staan. Het gaat vooral om de eis dat auto’s na opladen minimaal 60 kilometer moeten kunnen rijden op elektriciteit en dat aanvragers ook de eigenaar van de auto zijn. Hierdoor zijn leaserijders uitgesloten. Deze belemmeringen moeten worden weggenomen.

D66: De fractie wil eigenlijk nog verder gaan met het wegnemen van belemmeringen, zoals de eis ten aanzien van een verzekering. Zou er geen concessie verleend kunnen worden?

GroenLinks: begrijpt de wens. De ontwikkelingen gaan snel, maar daarop wachten heeft niet veel zin. Nu kunnen op eenvoudige wijze al twee belemmeringen worden weggenomen.

Stadspartij: Hoe groot is het aantal leaserijders? Hoe wordt gewaarborgd dat de aanvrager daadwerkelijk zijn auto kan opladen bij de op openbare grond geplaatste oplaadpaal? 

GroenLinks: Het aantal is niet bekend, maar er zijn signalen dat dit wel toeneemt.

Burgerbelang: Het is van belang de behoefte beter in kaart te brengen. Bovendien is het de vraag of oplaadpalen niet achterhaald zijn: Toyota ontwikkelt nu een systeem voor draadloos opladen.

GroenLinks: Die ontwikkeling is geen reden nu niets te doen. Er ontstaat dan een te groot gat en lang niet alle auto’s zijn geschikt voor draadloos opladen. Het is de vraag welk doel de bestaande beleidsregels dienen.

VVD: Het is een goede motie. Vraag is wel hoe groot het aantal oplaadpunten wordt. Worden het geen obstakels in de openbare ruimte?

SP: Het gaat om palen in de openbare ruimte bij openbare parkeerplaatsen. Moet dit niet worden opgenomen in het parkeerbeleid?

GroenLinks: Het betreft vooral oplaadpalen bij woningen. De geuite zorgen zijn begrijpelijk en het beleid moet ook in zijn geheel worden heroverwogen, maar nu kunnen twee belemmerende regels worden aangepakt.

College: Het is een sympathieke motie. Ook al zijn de beleidsregels pas twee jaar in werking, is het college bereid de gevraagde aanpassing door te voeren. Wel zal nog goed gekeken worden naar de afstandseis. De eis dat de aanvrager ook eigenaar van de auto is zal vervallen, zodat niet alleen bezitters van leaseauto’s maar ook van deelauto’s in aanmerking komen. Wijziging van de regels per 1 april a.s. is niet haalbaar, maar wel kort daarna. Het is niet erg van belang hoeveel belangstellenden er zijn.

D66: Er zijn nu acht laadpalen in Zutphen. Vanuit een oogpunt van het streven naar een energieneutrale gemeente mogen dat er best meer zijn.

College: Er zijn acht oplaadpalen op de openbare weg. Plaatsing hiervan moet wel aan regels gebonden zijn, alleen al om redenen van veiligheid. Het college zal bezien of de beleidsregel onderdeel moet uitmaken van de parkeernota. Het is de vraag of dit mogelijkheden biedt.

Lichtenbeld: Er zijn twee particuliere oplaadpalen, geplaatst door e-laad. Met Zwolle zijn we de eerste gemeente die beleidsregels hebben opgesteld. De grens van 60 kilometer is gesteld ter stimulering van 100% elektrisch rijden. Bijstelling van deze grens is geen probleem. Met de provincie wordt nu gesproken over de mogelijkheden om een concessie te verlenen. Dit is goedkoper, maar heeft ook wel wat nadelen. Dit wordt meegenomen met de aanpassing van de beleidsregel.

GroenLinks: Wanneer past het college de beleidsregel aan?

College: Uiterlijk in juni 2015.

CDA: Een hybride auto heeft minder effect op het energieneutraal maken van de gemeente; een volledig elektrische auto moet echter wel 8 uur aan een paal voordat hij is opgeladen.

BewustZW: Het college neemt de motie over. Daarom stelt de fractie voor vanavond in de raad te besluiten de motie aan te houden of in te trekken.

CDA: Vallen laadpalen niet onder infrastructuur, waarover de gemeente weinig te vertellen heeft, zoals bij aanleg van glasvezel?

College: de gemeente mag eisen stellen aan de aanleg van oplaadpalen. Aanpassing van een beleidsregel is een bevoegdheid van het college. Daarvoor is geen raadsvoorstel nodig. Het college zal de beleidsregel via een memo ter kennis brengen aan de raad.

De voorzitter concludeert dat het voorstel rijp is voor behandeling in de raad over twee weken en sluit vervolgens de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 23 maart 2015 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 23-03-2015 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Ingetrokken

Geen amendementen ingediend