Pagina delen

Motie: Lokaal aanbesteden

Toelichting

Behandeld in Forum van 7 april 2014 Naar boven

Toelichting griffie

In de raadsvergadering van 10 maart 2014 is door het CDA de motie Lokaal aanbesteden ingediend waarin het college wordt opgedragen zoveel mogelijk lokaal in te kopen en aan te besteden en de aankomende inkopen en aanbestedingen ook op de gemeentelijke website te vermelden. Het reglement van orde (RvO) bepaalt dat een motie normaal gesproken eerst in een Forumvergadering wordt besproken alvorens de raad er een besluit over neemt (Zie art. 3:32 lid 3 en 2:13 RvO).

Raadsadviseur: G.A.J. Winters

Datum 07-04-2014 Tijd 20:30 - 21:00
Zaal
Raadzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.J.H. Pelgrim
Griffier
H.M.A.A. van Vliet
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangR.C.M. Sueters
SPE.C.L. Verhoog
D66W.M. Voorham
PvdAH.W. Hissink
GroenLinksL. Luesink
StadspartijJ. Boersbroek
VVDA. van Dijk
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnieA. Oldenkamp

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en geeft het woord aan de indiener van de motie.

Het CDA merkt op dat het een pragmatisch bedoelde motie is om een nieuwe dynamiek bij ondernemers te bewerkstelligen als het gaat om opdrachten die door de gemeente worden verstrekt. De gemeente moet met open vizier de ondernemers tegemoet treden.

D66 heeft de indruk dat lokale ondernemers vaak zelf het idee koesteren dat zij niet kunnen meedingen. Het is de vraag of dat wel klopt. Bij aanbestedingen zijn prijs en kwaliteit van belang. Dit wordt altijd door middel van criteria beschreven. Het is de vraag of de inkoop- en aanbestedingsbehoefte van de gemeente niet openbaar is. Tevens is het de vraag of het opdelen van diensten is toegestaan en zo ja wat dat dan voor consequenties heeft voor de prijs.

Burgerbelang pleit ervoor zoveel mogelijk lokaal aan te besteden. Ook zij heeft twijfel bij de vraag of opdrachten gesplitst mogen worden. De vraag is hoe transparant de inkoop nu is en wat er moet veranderen.

De Stadspartij hecht belang aan het inschakelen van lokale ondernemers. Het is de vraag hoe het er nu precies aan toe gaat met het verstrekken van opdrachten.

GroenLinks sluit zich aan bij de opvatting van D66. Via de website van de gemeente kom je al heel snel bij aanbestedingen uit. Splitsen van opdrachten mag volgens de huidige aanbestedingswet niet.

De ChristenUnie ziet de motie als middel om iets meer te doen voor de lokale ondernemers. Van diverse kanten heeft de fractie gehoord dat lokale ondernemers vaak niet kunnen voldoen aan de gestelde eisen.

De SP steunt de motie. De aanbestedingswet geldt landelijk. Deze eist dat beschikbare opdrachten makkelijk toegankelijk zijn.

De PvdA vindt het op zich een goede motie, maar wellicht is die deels in strijd met Europese wetgeving.

Het CDA vraagt zich af waarom kwaliteitseisen een belemmering zouden zijn: ook lokale ondernemers kunnen goed werk leveren. De prijs hoeft daarbij niet per se hoger uit te vallen. Opknippen moet mogelijk zijn, immers onderaanbesteding is ook een vorm van opknippen van een opdracht. Het is de vraag hoe transparant het systeem nu is. De aanbestedingssite is ingewikkeld en het uitbrengen van een offerte is omslachtig. Ondernemers doen graag zaken aan tafel; dat vergt minder inspanning en is goedkoper.

Het college merkt op dat Europese aanbestedingen openbaar zijn.

De ChristenUnie merkt op dat dit geldt voor aanbestedingen boven de 5 miljoen euro. Daaronder is openbaarheid niet vereist.

Het college antwoordt dat voor onderhandse aanbestedingen gelijke kansen bestaan voor bedrijven in de Stedendriehoek en de Achterhoek. Daarvoor is een lijst van bedrijven opgesteld waaruit de gemeente een keuze kan maken.

Het CDA merkt op dat het dus gaat om bedrijven die al bekend zijn. Daar zit precies de crux.

Burgerbelang meent dat het van belang is goed te kijken naar de criteria die voor een gunning worden aangelegd. Zijn alle eisen wel echt noodzakelijk.

Het college merkt op dat criteria niet toegeschreven kunnen worden naar lokale ondernemers.

De ChristenUnie onderschrijft dit, maar je kunt je afvragen of je bij de bouw van een school de eis stelt dat het inschrijvende bedrijf er al tenminste tien moet hebben gebouwd.

D66 vraagt zich af hoe de ChristenUnie kan beoordelen of een aannemer een school kan bouwen als die dat nog niet eerder heeft gedaan. De motie biedt daarvoor ook geen oplossing. Wel is het zinvol om kritisch te kijken naar de criteria.

Het CDA wijst erop dat een Zutphens bouwbedrijf is aangemerkt als beste in Nederland. Het zou toch vreemd zijn te veronderstellen dat dat bedrijf geen school zou kunnen bouwen.

D66 meent dat dat moeilijk te beoordelen is. De criteria moeten goed geformuleerd. Het is niet goed nu over één casus te spreken.

De ChristenUnie schaart zich achter D66. Het bekijken van de criteria is een goede vervolgstap.

De Stadspartij vraagt hoe een ondernemer zich kan melden bij het platform bouwbedrijven Achterhoek.

De PvdA vraagt of splitsen van opdrachten mogelijk is.

Het college zegt dat dit niet mag volgens de aanbestedingswet.

Het CDA merkt op dat het in dat kader van belang is de nodige creativiteit aan de dag te leggen. De motie is bedoeld om procedures eenvoudig te houden, niet alleen bij aanbestedingen maar ook bij inkoop. Juist bij kleine aankopen kunnen lokale ondernemers worden ingeschakeld, waarbij de kosten om een opdracht binnen te krijgen niet te hoog mogen zijn.

De VVD stelt voor de motie niet direct uit te voeren, maar vorderingen te bezien in het licht van de motie. Bezien moet worden of vereenvoudigingen mogelijk zijn.

D66 meent dat bekend moet zijn wat precies het probleem is dat de motie beoogt te ondervangen. Het is niet de bedoeling lokale ondernemers te bevoordelen. De fractie hoort graag van de ondernemers wat zij willen en tevens horen hoe zij staan tegenover SROI.

Het CDA merkt op dat het niet gaat om het bevoordelen van lokale ondernemers.

D66 constateert dat er in de motie op een paar onderdelen niet klopt. Zij adviseert dan ook de indiener de motie in te trekken of aan te houden.

Het CDA overweegt de motie nog aan te passen en houdt dat even in beraad.

Vervolgens sluit de voorzitter de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 22 april 2014 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 22-04-2014 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Besluit

Aangehouden
Geen amendementen ingediend

Behandeld in Raad 19 mei 2014 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 19-05-2014 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangehouden
Geen amendementen ingediend

Behandeld in Raad 6 oktober 2014 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 06-10-2014 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Ingetrokken

De motie wordt op basis van artikel 3:32 lid 5 RvO geacht te zijn ingetrokken in de raadsvergadering van 6 oktober 2014.
Geen amendementen ingediend