Pagina delen

Motie: Leerrecht vanaf 2,5 jaar (Voor- en vroegtijdige educatie)

Toelichting

Zie de bijlage.

Behandeld in Raad 19 juni 2015 (09:30 - 17:00) Naar boven

Datum 19-06-2015 Tijd 09:30 - 17:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangehouden
Geen amendementen ingediend

Behandeld in Forum van 7 september 2015 Naar boven

Toelichting griffie

In de raadsvergadering van 19 juni 2015 is de motie 'Leerrecht vanaf 2,5 jaar' ingediend.

De motie draagt het college op om in 2016 een implementatieplan op te stellen voor de realisatie van voor- en vroegschoolse educatie op basis van de beschikbare middelen. Daarbij dienen, volgens de motie, de mogelijkheden tot voor- en vroegschoolse educatie voor iedere peuter én een sluitende aanpak voor 0 tot 6-jarigen te worden meegenomen.

Het Reglement van Orde bepaalt dat een motie normaal gesproken eerst in een Forumvergadering wordt besproken - in dit geval 7 september - alvorens de raad er een besluit over neemt (zie art. 3:32 lid 3).

Raadsadviseur: M. van Riet Paap

Datum 07-09-2015 Tijd 19:30 - 20:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.J.H. Pelgrim
Griffier
E.P. Langenbach
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde
SPE. Müller
D66G.I. Timmer
PvdAM.M.M. Moester
GroenLinksP. Reeuwijk
StadspartijC.R.L. van Toor
VVDA. van Dijk
CDAK.M. Warmoltz
ChristenUnieA. Oldenkamp
BewustZWT. Marks

Verslag van de vergadering

De voorzitter heet eenieder welkom, opent de vergadering en licht het onderwerp kort toe.

Voor ligt de motie leerrecht vanaf 2,5 jaar (voor- en vroegtijdige educatie).

Gemeld moet worden dat er een aangepaste motie is gemaild, maar dat op de site de oude motie staat.

Het woord is aan de indiener van de motie voor een toelichting.

D66: De onderwijs inspectie heeft een rapport gemaakt met een aantal aanbevelingen. Het is zaak om preventief aan de slag te gaan om achterstanden op latere leeftijd te voorkomen. Een achterstand in een woordenschat blijkt in de praktijk bijna niet meer in te lopen.

Het gaat om leerrecht in plaats van leerplicht en om spelenderwijs leren.

De voorzitter geeft de fracties de gelegenheid om vragen te stellen.

VVD: Er is sprake van een gewijzigde motie, maar de wijzigingen zijn onduidelijk.

Gelet op de termen leerrecht en gebruik maken van is het de vraag of het leerrecht zo expliciet neergezet moet worden of dat de reguliere procedures gevolgd kunnen worden.

Daarnaast is het horen en spreken van de Nederlandse taal in de omgeving belangrijk voor de ontwikkeling van een woordenschat. Deze motie kan niet los gezien worden van het feit dat in gezinnen niet altijd Nederlands gesproken wordt.

ChristenUnie: Er is al veel gedaan op dit terrein, denk aan project ‘opstapje’. Dat initiatief is wegbezuinigd. Waar wordt nu bezuinigd om dit mogelijk te maken?

D66: Er komen extra middelen en de verdeling wordt meer evenredig. Daar komt bij dat Zutphen een doelgroepgemeente is.

Doel is om VVE beter te implementeren en meer kinderen te bereiken.

ChristenUnie: De motie zou aangepast moeten worden op het punt dat er ‘extra middelen worden ingezet’.

PvdA: Is er sprake van het bestaande systeem verbeteren en aanvullen? Er is een grote middengroep die niet op een KDV zit of in een Peuterspeelzaal komt.

D66: Het zou voor iedere peuter beschikbaar moeten zijn, ook voor de grote middengroep.

CDA: Komen er dagdelen bij voor peuters die niet op een KDV zitten, maar bij een gastouder?

D66: Inderdaad en de doelgroep moet beter bereikt worden.

ChristenUnie: De aanzet is goed. Wil het college toezeggen dat er een uitgewerkt stuk komt?

SP: Er zal geen onderscheid gemaakt moeten worden tussen peuters met werkende en peuters met niet-werkende ouders. Daarnaast moeten we er voor oppassen geen robots te maken.

D66: Het gaat om alle peuters en het leren gaat spelenderwijs.

GroenLinks: Dit is bedoeld als richtinggevend voorstel voor het college. Gaan we nu niet iets regelen wat het rijk straks gaat doen?

D66: Er gaat € 60 mln. extra naar de gemeenten en de verdeling wordt meer evenredig.

De voorzitter geeft het woord aan het college voor de beantwoording van de vragen.

College: Dit is een mooie motie. Inzetten op preventie en gelijke ontwikkelkansen is belangrijk. Het beleid wordt momenteel herijkt en er wordt in bredere lijn gekeken naar het ondersteunen van opvang en opvoeding. Juist om een tweedeling te voorkomen is die bredere context nodig.

Er is geen sprake van het herinvoeren van bezuinigd beleid. De extra VVE is niet op voorhand gratis.

Het derde punt in de motie is nieuw. Er wordt uitgegaan van een planmatige insteek en het meten van effecten. De keus voor een langere looptijd is van belang. Er wordt dan ook gesproken over een implementatie plan.

De voorzitter concludeert na een korte inventarisatie dat de fracties dat dit stuk rijp achten voor besluitvorming in de raad. Wel komt er een gewijzigde motie met Bewust Zutphen Warnsveld als mede indiener.

De voorzitter sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 21 september 2015 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 21-09-2015 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Ingetrokken

De motie is ingetrokken onder indiening van een nieuwe motie 'Ontwikkelingsmogelijkheden voor iedereen vanaf 2,5 jaar door middel van voorschoolse en vroegschoolse educatie' (2015-M0027).
Geen amendementen ingediend