Pagina delen

Motie: Kwijtschelding gemeentelijke lasten voor ondernemers

Toelichting

Behandeld in Forum van 10 februari 2014 Naar boven

Toelichting griffie

In de motie wordt het college verzocht om uitbreiding van de kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen voor mensen met een uitkering of inkomen tot 110% van de bijstandsnorm, naar ondernemers die in dezelfde omstandigheden verkeren. Moties worden altijd eerst in het Forum besproken voor ze in de raad komen.

Raadsadviseur: G Pletzers

Datum 10-02-2014 Tijd 20:30 - 21:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
O.W. Bosch
Griffier
C. Scheffer
Aanwezig namens Naam
PvdAH.W. Hissink
StadspartijF.F. Spuijbroek
VVDW.P. van Stockum
GroenLinks
D66W.M. Voorham
BurgerbelangA.IJ. Pepers
CDAJ. Pennings - Hanemaaijer
SPE.P.M. GrĂ¼ndemann
ChristenUnieA. Oldenkamp
StadsbelangH.M.J. Siebelink
Lijst Lilian

Verslag van de vergadering

De voorzitter deelt de leden van het Forum mee dat in de motie het college wordt verzocht om uitbreiding van de kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen voor mensen met een uitkering of inkomen tot 110% van de bijstandsnorm, naar ondernemers die in dezelfde omstandigheden verkeren.

De voorzitter geeft het woord aan de PvdA om een toelichting te geven op deze motie;
De PvdA licht toe dat deze motie is ingediend om ondernemers te ondersteunen daar zij in tijden van nood moeite hebben om rond te komen. Hiermee te bereiken dat de rechtsongelijkheid tussen uitkeringsgerechtigden en ondernemers, wat betreft het kwijtschelden van gemeentelijke belastingen, gaat verdwijnen.

De Stadspartij is er van overtuigd dat ongelijkheid tussen diverse bevolkingsgroepen slecht is en zij zijn voorstander en staan achter deze motie.

Het CDA vraagt zich af hoeveel mensen op deze sympathieke motie zullen reageren.

Stadsbelang vraagt zich af of de kosten niet hoger zijn dan dat wat het oplevert. Is hier onderzoek naar gedaan?

Ook de VVD vindt het een sympathieke motie en hebben een tweetal vragen;

  1. Het woord “ondernemer” gebruiken staat voor met eigen risico een onderneming leiden. Wat wordt er hier met dit woord bedoeld? Directie van een bv of vennoot in een vof? De VVD vraagt zich af of we ons niet een heel groot probleem om de hals halen. De VVD is voorstander voor lasten verlaging, maar een vergelijking is niet aan de orde in ongelijkheid in uitkeringsgerechten.
    PvdA, het woord ondernemer dekt wettelijk de lading. Als men gelijkheid wil hebben voor die norm dan zul je dit voor ondernemers apart moeten regelen in een aparte regeling.
    ChristenUnie vraag zich af of we beleid moeten gaan maken op uitzonderingen. Het kost meer aan de voorkant om dit te controleren dan achteraf. Het is gemakkelijk te regelen.
    Stadsbelang is huiverig voor veel regels en controle en komt terug op haar eerder gestelde vraag of de kosten niet hoger zijn dan dat wat het oplevert en of hier onderzoek naar gedaan is.
  2. Wordt er een inschatting gemaakt over wat voor ondernemers en wat voor bedragen het gaat?

D66 sluit zich aan bij de zorgen van de VVD, echter is het toch met ondernemers wel een ander verhaal. Als ondernemer bepaal je zelf hoeveel loon je uitkeert, met andere woorden er zijn andere constructies denkbaar. Er zijn gemeenten die bijvoorbeeld de kwijtschelding koppelen aan bijstand voor ondernemers en dan voorkom je dat je met creatief boekhouden een beroep kan doen op dit soort regelingen. Verder vraag D66 zich af of dit wel uitvoerbaar is en ziet men dit als een reeël probleem?

ChristenUnie vindt dit ook een sympathieke motie en hebben 1 vraag is de norm 100% of 110%?

De voorzitter verzoekt het college antwoord te geven op de gestelde vragen;
De norm gaat over 100%, we mogen wel versoberen, maar niet verruimen.
Er valt best wel wat van te zeggen om mensen die onder de bijstand vallen tegemoet te komen.
Een oplossing kan zijn uitstel van betaling en deze te verrekenen met de privé belastingaanslag.
We hebben nu een kwijtscheldingsbeleid waar getoetst wordt op particulieren en dus niet op ondernemers.

Het college stelt voor om dit in te laten gaan per 2015. Daar dit een extra verhoging van de ozb voor ieder huishouden betekent.  Technisch is het mogelijk, echter is het aan de raad om daar wat van te vinden. Verder zullen de uitvoeringskosten ook verhaald worden op de overige belastingbetalers en nu is het uitbesteed en een gratis dienst.

De VVD vraagt of de motie wordt aangepast naar die 100% norm.
De PvdA geeft aan dat we in Zutphen laag zitten, maar zullen de motie aanpassen naar 100%, echter zijn de uitvoeringskosten er wel. De PvdA heeft contact gehad met andere gemeenten en de ervaring is er dat er niet veel ondernemers hiervan gebruik zullen maken. Het zullen de kleine ondernemers zijn die gebruik zullen maken van een aanvraag. De PvdA stelt voor om dit stuk als hamerstuk door te sturen naar de Raad.

Burgerbelang geeft aan deze motie te ondersteunen daar er zeker sprake is van verborgen stille armoede en inkomens laag zijn.

Stadsbelang geeft aan dat als iedere ondernemer hiervoor in aanmerking komt je de standaard ozb naar beneden kan brengen.

D66 geeft aan dat hierin een verschil zit binnen het budget en dan ga je de lasten anders verdelen, wat betekent dat andere mensen meer gaan betalen en hier moet dan wel dekking voor gevonden worden.

De Stadspartij verzoekt het college om met een zinnige reactie te komen op de vraagstelling voor 1 juni 2014 een voorstel aan de raad voor te leggen met daarin een kwijtscheldingsregeling die ook toegankelijk is voor ondernemers die onder de 100% norm vallen.

De voorzitter sluit deze Forum vergadering en stelt vast dat dit stuk rijp is voor besluitvorming door de Raad.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 24 februari 2014 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 24-02-2014 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
De VVD en mevr. Siebelink van de fractie Stadsbelang stemden tegen, mevr. Berg van de fractie Stadsbelang en de andere fracties stemden voor.
Geen amendementen ingediend