Pagina delen

Motie: Kermis moet blijven

Toelichting

Zie de bijlage.

Bijlagen

Behandeld in Forum van 10 september 2018 Naar boven

Toelichting griffie

In de raadsvergadering van 18 juni 2018 hebben de fracties van de SP, PvdA en D66 de motie "Kermis moet blijven" ingediend.

In deze motie geven de genoemde fracties aan van mening te zijn dat de kermis alleen verplaatst kan worden als er in overleg met alle betrokkenen, inclusief volksvertegenwoordiging, tot een goed alternatief wordt gekomen. Tot die tijd moet de kermis voor de binnenstad behouden blijven.

Artikel 3.:32 lid 3 van het Reglement van Orde bepaalt dat een motie normaal gesproken eerst in een Forumvergadering wordt besproken voordat de gemeenteraad er een besluit over neemt.

Raadsadviseur: B.M. Duizer

Datum 10-09-2018 Tijd 20:00 - 22:00
Zaal
Burgerzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer
Notulist
More Support
Aanwezig namens Naam
GroenLinksD Logemann
SPE. Müller
PvdAH.W. Hissink
BurgerbelangH.J.M Verschure
D66H. Brouwer
VVDM Schriks en J Lok
CDAG.H. Brunsveld
StadspartijJ. Boersbroek
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieA. van Dijken

Verslag van de vergadering

 

De voorzitter gaat over op de behandeling van de Motie ‘Kermis moet blijven’ en nodigt de vier aangemelde insprekers uit om het woord te voeren.

Inspreker 1 zie bijlage.

 

Inspreker 2 - zie bijlage.

De SP vraagt wat inspreker vindt van de vier alternatieven.

Inspreker gaat in op de vraag van de SP:

  • Zij associeert het ziekenhuisterrein met minder positieve en droevige ervaringen. De vraag is of een dergelijk terrein geschikt is om daar feestelijke activiteiten te gaan aanbieden.
  • Op de Houtwal zouden bomen moeten worden gekapt. Dat is een gevoelig punt en de locatie biedt beperkingen voor de opstelling van de attracties.
  • De IJssel ligt wel nabij de binnenstad, maar de kermis gaat op deze locatie het winkelend publiek en de horecabezoekers missen, waardoor de kermis tevens een groot deel van haar inkomsten misloopt.
  • In de Hanzehal wil geen enkele ondernemer zitten. Dat geld dus ook voor de kermisexploitanten.

Desgevraagd geeft inspreker aan dat er nauwelijks steden zijn waar de kermis buiten het centrum wordt gehouden. Inspreker is er niet van op de hoogte in welke steden daarvoor is gekozen.

GroenLinks geeft aan, dat Nijmegen een voorbeeld is waar de kermis wel buiten de binnenstad wordt gehouden. De kermis op de Waalkade blijkt een groot succes.

Inspreker geeft aan dat de kermis daar nog wel degelijk in de stad staat. De kermis is in Nijmegen is nooit op de Markt gehouden, maar verspreid over meerdere pleinen.

De PvdA wijst erop dat in Deventer de kermis over twee plekken is verdeeld en vraagt of dit wellicht voor Zutphen een optie is.

Inspreker denkt dat een scheiding mogelijk is, maar dan ligt het gevaar op de loer dat de kermis sober en saai wordt. De verdeling in Deventer is niet heel duidelijk, want er staan op twee plaatsen grote ‘vermaakzaken’. Persoonlijk is spreker geen voorstander van een dergelijke scheiding. In Deventer zit er een logische loop in het geheel. Inspreker weet niet hoe in Zutphen een goede scheiding met een mooie loop zou kunnen worden gecreëerd.

 

Inspreker 3 - zie bijlage

Inspreker 4 - zie bijlage

BewustZW vraagt op basis waarvan inspreker de keuze heeft gemaakt om in Zutphen te komen wonen.

Inspreker kende Zutphen al vrij goed en bezocht regelmatig de markt en een aantal evenementen. Wellicht is sprake geweest van een verkeerde voorstelling van zaken. Desalniettemin heeft inspreker geen spijt van de keuze om in Zutphen te komen wonen. Echter, het leven tussen de evenementen is toch anders dan het bezoeken ervan.

De voorzitter wijst op de ingeleverde handtekeningen, die zijn verzameld door de SP.

De SP licht toe de handtekeningen niet alleen als SP te hebben opgehaald. Het betreffen ruim 2.500 handtekeningen. Ook de social media stond bol van de reacties.

De voorzitter brengt vervolgens de motie ‘De Kermis moet blijven’ in bespreking. Deze motie is ingediend door de fracties van de SP, PvdA en D66.

De SP geeft aan dat zowel inwoners, als kermisexploitanten de laatste tijd van zich hebben laten horen en willen dat de kermis in de binnenstad blijft. De burgemeester heeft de afgelopen tijd duidelijk gemaakt dat de kermis uit de binnenstad weg moet. De SP vindt dat deze beslissing echter niet aan één persoon is, maar dat hierover overleg met alle betrokkenen moet plaatsvinden.

Afgevraagd wordt wat precies het verschil is tussen overlast in de binnenstad en aan de IJsselkade. Op beide locaties wordt gewoond en is horeca gevestigd. De vraag is dan ook voor wie de kermis uit de binnenstad weg moet. Een goed alternatief zal moeten worden gevonden in overleg met alle betrokkenen. Als er geen goed alternatief komt, dan zal de kermis als vanouds in de binnenstad moeten blijven, aldus de SP.

D66 geeft aan dat met name de overlast van de kermis een probleem vormt. De vraag is of dit wordt opgelost met verplaatsing naar de IJsselkade. Afsluiting van de IJsselkade veroorzaakt bovendien verkeersproblemen voor een ander deel van Zutphen.

Niet inzichtelijk is voorts wat de kosten zijn voor het verhuizen van de kermis. Wat dit betreft, wijst D66 op het feit dat aan de IJsselkade de basisvoorzieningen voor de kermis ontbreken, zoals krachtstroom.

De indieners pleiten via voorliggende motie voor een zorgvuldig, zuiver en transparant proces. De indieners roepen op in gesprek te gaan met alle betrokken en pas daarna een weloverwogen besluit te nemen.

De VVD stelt dat de kermis belangrijk is voor de jongere generatie. De kermis is in de binnenstad goed gepositioneerd. De VVD staat positief tegenover de motie. Verplaatsing moet plaatsvinden in overleg met alle betrokken, zodat er voldoende draagvlak is voor een alternatieve locatie.

Burgerbelang vindt dat sprake is van een goede motie. De motie kan echter nog beter worden door als Raad met elkaar af te spreken welke partijen met elkaar in gesprek moeten gaan om te voorkomen dat relevante partijen worden vergeten. Goed overleg tussen horeca, bewoners, gemeente, exploitanten en overige ondernemers is de basis om tot een goed besluit te kunnen komen.

BewustZW vindt dat met het pleidooi voor het aangaan van het gesprek met alle belanghebbenden een sterke motie voorligt. De basis hiervoor is reeds gepresenteerd. Nu is het zaak de vervolgstappen te zetten. De fractie zal de motie steunen.

Afgevraagd wordt wat de grens van de binnenstad is. Naar de mening van spreker maken ook de IJsselkade en de Houtwal deel uit van de Zutphense binnenstad.

De SP heeft vernomen dat er nog geen gesprekken zijn gevoerd met de kermisexploitanten. De suggestie om aan de motie een overzicht van alle betrokkenen toe te voegen, spreekt de SP zeer aan.

GroenLinks heeft ten tijde van de verkiezingen aangegeven dat op zoek moet worden gegaan naar een nieuwe plek voor de kermis en als deze is gevonden, moet de kermis verhuizen. Het voorkomen van overlast voor omwonenden en het verlies aan inkomsten voor ondernemers op de Markt, waren de argumenten voor deze stelling. De fractie vindt het bizar dat een museum een week haar deuren moet sluiten vanwege de kermis. Dat bewijst dat de huidige locatie voor de kermis verkeerd is.

GroenLinks steunt de motie niet omdat deze te veel uitgaat van het behoud van de kermis op de huidige locatie. Ook ontbreken handreikingen voor het oplossen van de problemen die nu worden ondervonden van de kermis.

De SP vraagt wat GroenLinks als oplossing ziet, behalve het verplaatsen.

GroenLinks vindt het belangrijk dat met het verplaatsen van de kermis niet òòk de problemen worden verplaatst. Er moeten goede afspraken worden gemaakt over de inrichting van de nieuwe locatie.

De SP wijst erop dat de problemen die de kermis met zich meebrengt, niet ineens opgelost zijn met verplaatsing.

GroenLinks acht de motie niet actueel. Er ligt een memo met alternatieven. De fractie vraagt waarom de indieners de alternatieven niet als uitgangspunt hebben genomen.

De SP antwoordt dat de alternatieven vanuit de gemeente zijn geformuleerd, maar hierover moet juist in gesprek worden gegaan met de kermisexploitanten zelf.

De VVD sluit zich bij dit standpunt aan. De motie roept op in gesprek te gaan met alle betrokkenen. Met het verplaatsen van de kermis worden ook de problemen verplaatst.

GroenLinks geeft aan, dat het met verplaatsing van de kermis eigenlijk gaat over spreiding van de overlast. Een alternatieve locatie biedt ook nieuwe kansen. Spreker vindt dat het college moet doorgaan met het uitwerken van de alternatieven. Een verdere uitwerking maakt een betere keuze mogelijk.

Burgerbelang vraagt wat GroenLinks ervan weerhoudt om de motie te steunen. De motie roept immers op om goed met elkaar in gesprek te gaan.

GroenLinks vindt dat het accent van de motie te sterk ligt op het behoud van de kermis op de Markt en te weinig ingaat op het onderzoeken van alternatieven. Spreker vraagt of er bereidheid bestaat bij de voorstanders van de motie om de alternatieven verder uit te werken.

Het CDA doet een ordevoorstel en verzoekt ook de inhoudelijke discussie te voeren. De inhoudelijke en technische discussie kunnen niet los van elkaar worden gevoerd.

De voorzitter wijst er op, dat de motie over twee weken ter besluitvorming door de raad voorligt. Als de fracties dit willen combineren met de behandeling van de memo, dan is dat mogelijk.

De SP vindt dat sprake is van een goed ordevoorstel, maar benadrukt dat de motie vraagt om het gesprek aan te gaan met de kermisexploitanten en alle andere betrokkenen.

De voorzitter stelt vast dat een meerderheid is voor gecombineerde behandeling van memo en motie.

Het College benadrukt, dat de burgemeester niet in haar eentje bepaalt wat er gebeurt. Zij is slechts woordvoerder namens het College wat dit onderwerp betreft. Het College wil een levendige binnenstad, die geschikt is voor een groot publiek en waarbij de overlast wordt gespreid. Zutphen is een unieke stad, zeker als gaat om haar omvang. De twee alternatieve locaties IJsselkade en Houtwal mogen gerekend worden tot de binnenstad.

Uiteraard gaat het College in gesprek met betrokkenen. Dat is ook reeds aangekondigd en er is al een gesprek gevoerd met twee vertegenwoordigers van de kermisexploitanten.

De stelling dat iedereen het eens moet zijn over de locatie kan geen stand houden, want voor iedere locatie zijn voor- en tegenstanders. Voor het creëren van nieuwe evenementen in de binnenstad moet ruimte worden gemaakt op de kalender, die nu overvol is.

Zodra het gesprek wordt gevoerd over geschikte locaties, zal een kostenanalyse worden gemaakt. Het College wil graag tempo maken in verband met allerlei wettelijke termijnen. Aanpassen van het geluidsniveau op de Markt is niet mogelijk omdat de Markt als een klankkast werkt. Aan de IJsselkade zal het geluid meer de ruimte krijgen en zal minder overlast worden ervaren.

De SP vindt de opmerking van de burgemeester, dat het College in gesprek wil met betrokkenen, strijdig met de aankondiging van de plannen van het College. De krantenberichten van de afgelopen tijd bieden ook geen goede, open basis om met elkaar in gesprek te gaan.

Het College geeft aan dat de kermisexploitanten in de binnenstad willen blijven. Het praten over alternatieven is in het verleden nooit van de grond gekomen omdat men deze ‘second best’ vond. Voor een binnenstadontwikkeling die beter past bij het Zutphens DNA, moeten er zaken verdwijnen, om ruimte te maken voor andere mogelijkheden. De kermis kan in de binnenstad blijven, maar niet op de huidige locatie. Het gesprek zal worden aangegaan om te kijken wat het meest kansrijke alternatief is.

De SP concludeert dat het College de motie ook kan steunen.

Het College ontkent dit, want het College heeft de motie niet nodig voor een gesprek.

Het CDA denkt dat het onmogelijk is om met alle betrokkenen tot overeenstemming te komen over een alternatieve locatie.

Burgerbelang onderschrijft deze opmerking, maar het is wel mogelijk om met de grootste meerderheid een resultaat te halen, waar men mee kan leven.

Het CDA kan zich vinden in de opstelling van het College dat de overlast meer moet worden verspreid over de hele gemeente. Als de insteek van de motie is, dat de kermis op de Markt moet blijven, dan zal het naar verwachting een moeilijk gesprek gaan worden.

De VVD stelt dat de motie niet aangeeft dat de kermis per sé op de Markt moet blijven.

De burgemeester geeft aan in gesprek te gaan met de betrokkenen. De motie roept op het gesprek aan te gaan met alle betrokkenen en de kermis niet te verplaatsen totdat er een goede alternatieve locatie gevonden is.

Het CDA acht de motie op dit moment overbodig, rekening houdend met hetgeen de burgemeester zojuist heeft gezegd.

GroenLinks steunt de motie niet in haar huidige vorm omdat er te weinig aansluiting is bij de alternatieven en te veel nadruk wordt gelegd op het behoud van de kermis op de Markt. Als de motie wordt omgevormd door toe te voegen dat er een gesprek gaat komen over alternatieven, dan spreekt dat de fractie meer aan.

De SP geeft aan dat, als het gesprek niet slaagt, dit betekent dat de kermis in 2019 nog op de Markt plaatsvindt.

Burgerbelang is ben benieuwd wie voorliggende memo heeft opgesteld. Hierin wordt gesproken over vier geschikte locaties, maar de meest geschikte locatie – zijnde de Markt- is niet vermeld. De Markt locatie voldoet namelijk aan acht van de tien criteria. Alle overige alternatieven voldoen aan minder criteria. De IJsselkade vraagt bovendien forse investeringen in voorzieningen terwijl het een gegeven is dat de gemeente Zutphen een bezuinigingsdoelstelling heeft.

Het College antwoordt dat het memo ambtelijk is opgesteld, in opdracht van het College. Er is gezocht naar alternatieve locaties omdat de Markt niet langer de optimale locatie is.

Burgerbelang wijst erop dat de ideale locatie niet wordt genoemd. Dat doodt de discussie. Het document is sterk gestuurd op één locatie. De insprekers horende, blijkt dat het name gaat om veiligheid. In dat verband vraagt de fractie hoe het zit met de beveiliging tijdens de kermis. Ook daarover zou het gesprek gevoerd moeten worden.

Het College vindt de stellingen van Burgerbelang prematuur. De vier alternatieve en meest kansrijke locaties zijn middels de memo inzichtelijk gemaakt.

De SP vraagt wat het verschil is tussen de Markt en de IJsselkade. Spreker concludeert dat het in feite gaat om het verhuizen van de overlast naar een andere locatie.

Het College licht toe dat dit een verkeerde veronderstelling van zaken is. Het gaat om spreiding van evenementen en het feit dat het geluid op andere locaties anders wordt ervaren dan op de Markt.

De VVD vindt de locatie IJsselkade het enige acceptabele alternatief. Doel is om de binnenstad aantrekkelijk te maken voor jongeren. De vraag is hoe verplaatsing van de kermis naar de Hanzehal of het ziekenhuisterrein zich verhoudt tot dit doel.

Het College stelt dat de doelgroep van de kermis veel groter is dan alleen de jongeren. Er is gezocht naar alternatieven en dit heeft geresulteerd in de vier genoemde opties. Over deze vier alternatieven zal het gesprek worden gevoerd, zodat een goede keuze kan worden gemaakt.

Eén van de doelen is om ruimte te maken in de evenementenkalender, zodat er – ook in de binnenstad - aansprekende evenementen voor jongeren kunnen plaatsvinden.

GroenLinks pleit ervoor eerst de vier alternatieven verder uit te werken en dan te bezien welke er als beste uitkomt. De huidige discussie wordt op basis van te weinig informatie gevoerd.

D66 vindt dat de memo een prima scan biedt van de mogelijkheden. Het lijkt toch wel duidelijk dat de IJsselkade als beste alternatief wordt aangeboden. D66 voorziet echter ook voor deze locatie problemen wat betreft de infrastructuur. Als de IJsselkade wordt afgesloten voor verkeer, dan krijgen andere inwoners in Zutphen te maken met overlast.

Het CDA bevestigt deze conclusie, maar de overlast wordt dan toch wel meer verspreid over de stad.

De VVD ziet op basis van deze memo de IJsselkade als beste alternatief. De fractie is geen voorstander van een uitwerking van alle vier de locaties.

Desgevraagd geeft spreker aan dat op de Houtwal ook woningen staan, dus daar wordt dan ook geluidsoverlast ervaren.

De VVD ziet de IJsselkade als een mogelijk alternatief, ook vanwege het uitzicht en het feit dat het vuurwerk op deze locatie positief wordt ervaren.

GroenLinks ziet het ziekenhuisterrein en het terrein achter De Hanzehal ook niet bepaald als ideale locaties. Dan blijven er nog wel enkele andere locaties over, waarover het gesprek kan worden gevoerd.

De ChristenUnie vraagt of het College vindt dat de kermis sowieso van de Markt moet vertrekken en dat alleen alternatieve locaties bespreekbaar zijn.

Het College heeft een grote voorkeur voor het vertrek van de kermis van de Markt en wil om die reden een alternatief zoeken. Geconstateerd is, dat er niet valt te praten over een alternatief als de Markt ook nog als mogelijke locatie in beeld is. Het College wenst de ruimte om alle vier de alternatieven te bespreken met de betrokkenen. Spreker zou het jammer vinden als de Raad het College gaat beperken in dat gesprek.

De kermisexploitanten moeten zelf hun mening geven over de vier alternatieven.

De motie steekt te veel in op het behoud van de kermis in de binnenstad. Het College kijkt hier anders naar en daarom kan het College voorliggende motie niet onderschrijven.

Het CDA vraagt of de indieners van de motie de titel willen wijzigen in ‘De Kermis moet blijven in Zutphen’. In dat geval kan het CDA de motie onderschrijven.

De SP heeft daar geen moeite mee, zolang de inhoud van de motie maar hetzelfde kan blijven. De SP zal de motie voorts aanvullen met een overzicht van betrokkenen waarmee het gesprek moet worden aangegaan.

De voorzitter concludeert dat de motie in de raadsvergadering wordt behandeld.

Bijlagen

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 24 september 2018 (19:30 - 23:00) Naar boven

 
Datum 24-09-2018 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Bijlagen

Besluit

Aangenomen
Voorafgaand aan de bespreking werd de burgemeester de opbrengst van een handtekeningenactie voor het behoud van de kermis op de markt aangeboden.
Geen amendementen ingediend