Pagina delen

Motie: Kansen voor iedereen (armoedebeleid)

Toelichting

Zie de bijlage.

Behandeld in Forum van 21 november 2016 Naar boven

Toelichting griffie

In de raadsvergadering van 7 november 2016 is de motie "Kansen voor iedereen" door de fractie van D66 ingediend.

Artikel 3:32 lid 3 van het Reglement van Orde bepaalt dat een motie normaal gesproken eerst in een forumvergadering wordt besproken voordat de raad er een besluit over neemt.

Raadsadviseur: H Nijkamp

Datum 21-11-2016 Tijd 20:30 - 21:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.J.A. Putker
Griffier
J Krijnen
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA.IJ. Pepers
SPM.J. ten Broeke
D66G.I. Timmer
PvdAJ. Bloem
GroenLinks
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDH.M.J. Siebelink
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnieA. van Dijken
BewustZWA.W. Jansen
Lijst van VlietF. van Vliet

Verslag van de vergadering

1. Voorzitter opent de vergadering om 20:30uur, refereert ten aanzien van de behandeling van moties in het forum aan het Reglement van Orde artikel 3:32 lid 3 en geeft het woord aan D66.

2. D66: Lijst Van Vliet heeft zich bij motie aangesloten. D66 wil zich graag inzetten voor hen die wat extra’s nodig hebben (“zwakkeren”). In de laatste Burap is dat al als probleem aangemerkt: met veel kinderen onder de 12 jaar gaat het minder goed, er zijn veel gezinnen die te maken hebben met schuldhulpverlening. In november 2015 is dit reeds besproken. Het is zaak er vaart achter te zetten. Het Rijk heeft een plan voor inzet van 100 miljoen op dit thema. D66 ziet graag voor 1 april 2017 een geactualiseerde nota.

Voorzitter: wat is de planning van het college?

College: op 19 december 2016 wordt een geactualiseerde nota behandeld in de raad, afgelopen maart kon u al kennis nemen van de opzet in de vorm van een memo, waarbij prioriteit is gegeven aan de kindproblematiek. In juni is aan de raad een brief gestuurd. Het college hoopt op een effectieve samenwerking met de raad in dit dossier. In feite ondersteunt deze motie het beleid van het college.

D66: daar is D66 blij mee. Graag willen wij een toezegging wanneer de nota in de gemeenteraad wordt behandeld.

Voorzitter: deze is zojuist door het college gedaan. Wie wil nog reageren?

BewustZW: kan de geactualiseerde nota op 17 jan 2017 worden vastgesteld? Wanneer kunnen wij het concept verwachten? Graag het proces in de breedte toelichten.

College: hier had een telefoontje naar een ambtenaar volstaan. Op 19 december a.s. wordt het nieuwe armoedebeleid gepresenteerd. Het document wordt vervolgens z.s.m. naar u gestuurd, dan vindt de behandeling plaats in het forum 2e maandag van januari 2017. Daarin worden ook de Kleinsma voorstellen meegenomen die voor Zutphen EUR 225.000,-- betekenen.

Voorzitter: heeft D66 nog iets toe te voegen? Andere leden?

SP: herijking is nodig en die komt er snel aan, dat is goed. Mocht D66 de motie toch in stemming voor de raad willen brengen dan steunt de SP dat.

VVD: er staat meer in de reactie op de motie. VVD is voor effectief vergaderen. VVD stelt voor de motie in te trekken.

D66: is een telefoontje genoeg? Soms is het goed om een onderwerp aanhangig te maken zodat er in de raad over wordt gesproken.

College: sinds de Forumspecial op 5 november 2015 is er over gesproken. Er zijn veel partijen opgezocht in verbindkracht: wat willen zij? Er zijn veel afwegingen gemaakt en veel voorstellen. Het duurde daardoor langer, er zijn in Zutphen veel partijen mee bezig.

3. Voorzitter sluit om 20:40uur de vergadering.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Behandeld in Raad 21 november 2016 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 21-11-2016 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
C. Abbenhues
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Ingetrokken

Geen amendementen ingediend