Pagina delen

Motie: Innovatief parkeerbeleid t.b.v. autovrij 's Gravenhof

Toelichting

Zie de bijlagen.

Behandeld in Forum van 10 oktober 2016 Naar boven

Toelichting griffie

In de raadsvergadering van 26 september 2016 is de motie "Innovatief parkeerbeleid ten behoeve van autovrij 's Gravenhof" door GroenLinks, de Stadspartij, Lijst van Vliet en de PVDA ingediend.

De motie draagt het college op om voor 1 januari 2017 met een voorstel te komen voor een autovrij 's Gravenhof, de mogelijkheden van deelparkeren en realtime beschikbaarheid van parkeerplaatsen in Zutphen te onderzoeken, en hierover uiterlijk 1 maart 2017 te rapporteren aan de Raad.

Artikel 3:32 lid 3 van het Reglement van Orde bepaalt dat een motie normaal gesproken eerst in een forumvergadering wordt besproken voordat de Raad er een besluit over neemt.

Alhoewel er een presentatie wordt gegeven is deze forumvergadering oordeelvormend omdat er geen externen aan tafel zitten om te informeren danwel om een beeld te geven van de motie en uiteindelijk de Raad er een oordeel over moet gaan geven. Mocht aan het einde van de vergadering de conclusie van het Forum zijn dat de motie onvoldoende is besproken, dan kan de vergadering door de voorzitter worden geschorst en over twee weken worden voortgezet.

Raadsadviseur: M van den Berg-Platzer

Datum 10-10-2016 Tijd 20:00 - 20:30
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.IJ. Pepers
Griffier
H Nijkamp
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangH.J.M Verschure
SPE. Müller
D66W.M. Voorham
PvdAF.J.M. Heitling
GroenLinksM.T.E. Westerik
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDB. van der Veen
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnieJ.J. Veenstra
BewustZWT. Marks
Lijst van VlietF. van Vliet

Verslag van de vergadering

Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Hij geeft het woord aan GroenLinks, één van de indieners van de motie.

Bespreking van de motie

GroenLinks geeft aan de hand van een presentatie een toelichting op de motie.

Vervolgens krijgen mede-indieners van de motie de gelegenheid om hun motivatie voor mede-indienen toe te lichten.

Lijst van Vliet: De bestrating, de gebouwen en de Walburgkerk zijn elementen die pleiten voor een autovrij 's Gravenhof, evenals de toekomstige aanwezigheid van het museum. De omgeving bied straks veel mogelijkheden om meer toeristen naar Zutphen te trekken. Het is mooi als zich tussen de echte oudheid geen auto’s bevinden. In de planvorming rond het autovrij maken van het 's Gravenhof kan het plaatsen van de oude Wilhelminafontein op het ‘s Gravenhof meegenomen worden.

PvdA: Parkeren in Zutphen is voornamelijk een toeleidingsprobleem. Daarnaast is het goed om de discussie aan te gaan over het autovrij maken van het 's Gravenhof en daarin ook lef te vertonen.

Stadspartij: In december 2014 is ook al een motie ingediend over een onderzoek naar vermindering van het aantal parkeerplaatsen op het 's Gravenhof. Die motie is mede ingediend door de Stadspartij.

VVD: De potentie van het het plein, anders dan als parkeerplaats, wordt onderkend en er is ook niets op tegen om te verkennen of en op welke wijze het autovrij gemaakt kan worden. Wel gelden voor onze steun daaraan twee voorwaarden:

  1. het gesprek met direct belanghebbenden dient te worden aangegaan;
  2. naast de genoemde technologische ontwikkelingen dienen ook alternatieven en oplossingen zichtbaar te worden gemaakt.

PvdA: Er wordt gekeken naar de belangen van betrokken bewoners en bedrijven.

VVD: De afweging van belanghebbenden komt niet terug in de motie.

D66: Het voorstel in de motie draagt bij aan het vergroten van de leefbaarheid. In hoeverre is het voorstel uit het verleden om de Lange Hofstraat autovrij te maken meegenomen in de overwegingen van de motie en waarom wordt zo stellig gekozen voor het autovrij maken?

Conclusie en sluiting

De voorzitter constateert dat er onvoldoende tijd is om de bespreking van het onderwerp af te ronden. Met instemming van het Forum wordt de behandeling geschorst en het presidium zal worden verzocht het onderwerp voor vervolgbespreking te agenderen.

Advies

Onvoldoende besproken. Nogmaals in oordeelsvormende forumvergadering bespreken

Behandeld in Forum van 24 oktober 2016 Naar boven

Toelichting griffie

In de raadsvergadering van 26 september 2016 is de motie "Innovatief parkeerbeleid ten behoeve van autovrij 's Gravenhof" door GroenLinks, de Stadspartij, Lijst van Vliet en de PVDA ingediend.

De motie draagt het college op om voor 1 januari 2017 met een voorstel te komen voor een autovrij 's Gravenhof, de mogelijkheden van deelparkeren en realtime beschikbaarheid van parkeerplaatsen in Zutphen te onderzoeken, en hierover uiterlijk 1 maart 2017 te rapporteren aan de Raad.

Artikel 3:32 lid 3 van het Reglement van Orde bepaalt dat een motie normaal gesproken eerst in een forumvergadering wordt besproken voordat de Raad er een besluit over neemt.

Alhoewel er een presentatie wordt gegeven is deze forumvergadering oordeelvormend omdat er geen externen aan tafel zitten om te informeren dan wel om een beeld te geven van de motie en uiteindelijk de Raad er een oordeel over moet gaan geven. Mocht aan het einde van de vergadering de conclusie van het Forum zijn dat de motie onvoldoende is besproken, dan kan de vergadering door de voorzitter worden geschorst en over twee weken worden voortgezet.

Raadsadviseur: M van den Berg-Platzer

Datum 24-10-2016 Tijd 19:00 - 19:30
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.IJ. Pepers
Griffier
M van den Berg-Platzer
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangH.J.M Verschure
SPE. Müller
D66W.M. Voorham
PvdAF.J.M. Heitling
GroenLinksM.T.E. Westerik
StadspartijJ. Boersbroek
VVDB. van der Veen
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZWT. Marks
Lijst van VlietF. van Vliet

Verslag van de vergadering

Opening

Voorzitter: Ik heropen de vergadering: dit is een vervolg van de vorige vergadering. Ik geef het woord aan de indieners.

Debat

GroenLinks: Wij hebben contact met de ondernemers gehad na de terechte opmerking van de VVD. Wij hebben de motie zo gewijzigd dat er nu autoluw staat in plaats van autovrij.

Voorzitter: Er zijn vorige keer wel vragen gesteld, maar deze zijn nog niet beantwoord.

D66: De motie is nu gewijzigd in autoluw, de vraag daarover is daarmee beantwoord. Welk plan hangt samen met het autovrij maken van het 's-Gravenhof?

GroenLinks: Wij delen die mening, er moet een visie komen. Dat hebben we al gedeeld in het forum en wij hebben aangegeven er samen naar te willen kijken.

BewustZW: Wij hebben twee punten: autoluw en realtime parkeren. Als we met het tweede punt beginnen dan weten ook het antwoord op het eerste punt. Wat zijn de kosten en zijn er alternatieve locaties rondom Het Plein? Veel omwonenden ondervinden namelijk nu al problemen.

GroenLinks: Niet alleen Het Plein is als alternatieve locatie meegenomen, ook parkeerplekken tegenover de meubelmakerij en op de Houtwal. Als je weet waar plek is, zul je er gericht naar toe rijden. Over realtime parkeren moeten we nog overleggen, maar wij zien het probleem niet.

BewustZW: Wat zijn de kosten?

GroenLinks: Eén sensor kost €120,--, het onderhoud kost € 8.500,-- en de investering kost €9.000,--

Burgerbelang: Wij zijn niet tegen autoluw parkeren, wel tegen realtime parkeren. Wij missen de invulling van Het Plein, dit moet worden meegenomen in het parkeerbeleid.

VVD: Wij ondersteunen dit laatste stuk van Burgerbelang. Het moet ook passen in een bredere visie, ook met betrekking tot bereikbaarheid en aantrekkelijkheid van de binnenstad. Wanneer pakt het college de regie op dit dossier? Er zijn al veel ideeën door de raad ingediend.

Voorzitter: Is het voor het forum voldoende helder wat de motie beoogt?

Burgerbelang: Op welke termijn moet het autoluw zijn? Geldt dit voor een groter geheel en niet alleen voor deze locatie?

GroenLinks: Het geldt wel sec voor deze locatie: op 1 maart 2017 moet het autoluw zijn.

Voorzitter: Zijn er nog meer verhelderende vragen?

ChristenUnie: Hoe groot is de cirkel van omwonenden?

GroenLinks: Dat is een goede vraag.  Tot hoe ver wil je gaan? Is er ook een alternatief aangegeven? En wat is de economische meerwaarde van een autoluw plein? In de cirkel van omwonenden is de Roode Torenstraat niet meegenomen. Voor 1 maart moeten er variabele parkeerplaatsen zijn. Daarna moet er goed gekeken worden naar de vergunningenparkeerplekken.

VVD: Er is wel een alternatief gegeven, namelijk een parkeergarage op de Houtwal.

GroenLinks: Klopt!

SP: Loopt het stuk op de datum?

GroenLinks: Alleen de variabele parkeerplaatsen lukt voor 1 maart 2017, de vergunningenparkeerplekken niet.

D66: Wat geven de ondernemers aan de Lange Hofstraat aan?

GroenLinks: Autoluw en wel toestaan van auto's in de Lange Hofstraat.

College: Wij zullen dit meenemen in het programma Poort van Zuid. Wij zijn bezig met het formuleren van een bestuursopdracht. Deze komt eerst in het College, daarna zullen we dit bespreken in het forum. Dit zal tezamen zijn met het programma "Steengoed Benutten".

VVD: Wij hebben behoefte aan zekerheid over de termijnen om te voorkomen dat we kansen laten liggen.

College: Bij de opening van het museum Hof van Heeckeren zullen enkele parkeerplaatsen even verdwijnen. Het beloven van data is "natte vinger werk": dat doet geen recht aan de situatie. Eerst werken we aan de opening van de musea, daarna werken we aan de verbeterde bereikbaarheid van de binnenstad.

VVD: Wij begrijpen dat, maar wij constateren dat een discussie over een loopbrug of parkeren op de Houtwal zaken zijn die al heel lang liggen. Wij krijgen er een vervelend gevoel over dat daarover geen besluit wordt genomen voordat de musea worden geopend.

GroenLinks: Wij hebben geen alternatief gehoord, dus wij zullen de motie niet inttrekken.

 

Conclusie en sluiting

Voorzitter: Ik concludeer dat de motie voldoende is besproken en rijp is voor besluitvorming in de raad. Ik sluit de vergadering.

 

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 7 november 2016 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 07-11-2016 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
C. Abbenhues
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangehouden
De behandeling van de motie is uitgesteld tot de volgende vergadering.
Geen amendementen ingediend

Behandeld in Raad 21 november 2016 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 21-11-2016 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
C. Abbenhues
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Er werden18 stemmen voor en 10 stemmen tegen de motie uitgebracht. Mevr. Siebelink heeft zich van stemming onthouden.
Geen amendementen ingediend