Pagina delen

Motie: Huishoudelijke zorg in gemeentelijke handen

Toelichting

Behandeld in Raad 17 juni 2016 (10:30 - 16:30) Naar boven

Datum 17-06-2016 Tijd 10:30 - 16:30
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
C. Abbenhues
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangehouden
De motie is aangehouden, zodat hij eerst kan worden besproken in een eigen Forumvergadering.
Geen amendementen ingediend

Behandeld in Forum van 4 juli 2016 Naar boven

Toelichting griffie

In de raadsvergadering op 17 juni 2016 is de Motie "Huishoudelijke zorg in gemeentelijke handen" ingediend (door Mathijs ten Broeke). Artikel 3:32 lid 3 van het Reglement van Orde bepaalt dat een motie in principe eerst in een Forumvergadering wordt besproken voordat de raad er een besluit over neemt.

De motie staat geagendeerd voor oordeelsvorming.

Raadsadviseur: H Nijkamp

Datum 04-07-2016 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Verwoort
Griffier
A Koster-de Lange
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA.IJ. Pepers
SPM.J. ten Broeke
D66C.A. Lammers
PvdAM.M.M. Moester
GroenLinksG.V.C. Boldewijn
StadspartijD. Bogerd
VVDB. van der Veen
CDAK.M. Warmoltz
ChristenUnieA. Oldenkamp
BewustZWA.W. Jansen
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. De voorzitter vraagt de SP om de motie “huishoudelijke zorg in gemeentelijke handen” toe te lichten. Daarna is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

SP: De motie vloeit voort uit onze politieke analyse op het gebied van huishoudelijke hulp. Over alle problemen voor zowel de mensen die het werk doen als zij die hulp nodig hebben. De analyse vertelt de SP dat door de uitbesteding, de gemeente geen zeggenschap en daarmee ook geen invloed meer heeft. Bovendien zijn de huishoudelijke hulpen afhankelijk van de grillen van de markt. Omdat dit een probleem is, wil de SP het anders. Wat de SP betreft niet kiezen voor uitbesteden, maar als gemeentelijke taak oppakken. De SP wil de mensen in dienst nemen. Geef de mensen zekerheid en daarmee ook de zekerheid aan de mensen die afhankelijk zijn van de huishoudelijke hulp. Dat is niet per definitie goedkoper of duurder. Het geld dat de gemeente besteedt aan huishoudelijke hulp, wordt in één grote zak aan de bedrijven gegeven. Daarmee geeft de gemeente ook de zeggenschap over deze taak weg. Dat wil de SP anders. Graag een reactie van de andere politieke partijen.

Voorzitter: Zijn er vragen?

Stadspartij: Volgens de heer Ten Broeke wordt het niet duurder. Hoe verhoudt deze stelling zich tot de suggestie uit de motie om mensen die ontslagen zijn weer aan een baan te helpen?

SP: Het wordt niet per definitie goedkoper of duurder. De motie gaat vooral over wie de huishoudelijke hulp uitvoert.

Groenlinks: De gemeente stelt toch kaders en heeft nu toch ook zeggenschap?

SP: Ja, dat klopt. Maar de gemeente is nu afhankelijk van hoe het bedrijf handelt. De vraag blijft bovendien of bedrijven zich aan de afspraken houden.

PvdA: Waarom op dit moment? College is toch bezig met een analyse?

ChristenUnie deelt de zorg van de SP dat door marktwerking bedrijven in de zorg failliet gaan. De vraag is wat kunnen we daaraan doen?

College wil graag terughalen waar we in Zutphen nu staan. In 2012 hebben we een aanbesteding gehad waarbij de prijsvorming belangrijk was. Achteraf geen gelukkige keuze. Daarna heeft gemeenteraad nieuwe kaders gesteld. Deze kaders zijn in september uitgewerkt en gaan in op de punten zoals de SP deze verwoordt in de motie. Het college zal de raad hierover informeren in september zodat eea in maart 2017 in werking kan treden.

Ondertussen ging er een bedrijf failliet en hebben heeft is de heeft de gemeente een nieuwe aanbesteding gedaan waarbij één vast tarief uitgangspunt was. College vraagt aan de SP wat deze motie toevoegt aan de kaders die al zijn gegeven?

Voorzitter vraagt een reactie van de heer Ten Broeke.

SP: De SP heeft ingestemd met het voorstel omdat het een verbetering is tov oude situatie. Toch was het ook een compromis voor veel partijen. Het zijn ruime kaders; deze kaders wil de SP verder inkaderen. Vandaar de motie.

ChristenUnie: Nadere inkadering? Wat betekent dit tov het oude voorstel. Wat was het compromis?

SP: De marktwerking is ingedamd en er wordt meer coöperatief gewerkt. Dat is het verschil. De motie maakt het verschil omdat de SP geen aanbesteding meer wil. De SP wil dat de gemeente de taak op zich neemt en de mensen in dienst. Over het compromis: dit is de beleving dat er meerdere partijen water bij de wijn hebben gedaan.

Burgerbelang: Bedoelt u met inkadering dat er nog maar één optie is: de mensen in dienst nemen?

SP: Ja inderdaad geen aanbesteding meer uitschrijven en de taak zelf uitvoeren.

Burgerbelang: Zijn er voorbeelden in het land waar dit werkt?

SP: Nee niet op deze manier. Wij vinden het de ideale oplossing.

VVD: Geen vragen. Wel opmerkingen. Marktwerking is iets anders dan concurrentie op prijs. Graag kijken naar geleverde kwaliteit. Als dit achterblijft, moeten er maatregelen worden genomen. VVD ondersteunt de motie niet.

Stadspartij: Wij kunnen ons niet in de motie vinden om ontslagen thuiszorgers over te nemen en ook niet om mensen in dienst te nemen. Dit is niet de beweging die we maken. De wisselende hulpvraag kan beter worden verdeeld als je het werk uitbesteed aan organisaties die een groter gebied bestrijken.

SP: Juist door het klein te houden kan je beter inspelen op een wisselende hulpvraag. SP wil de beweging die door de Stadspartij werd genoemd niet maken.

Stadspartij: Daarover verschillen wij van mening. Wel interessant in de motie is de mogelijkheid om te werken in een coöperatievorm. Dit maakt nog geen onderdeel uit van de kaders die door de gemeenteraad zijn opgesteld. Meerdere aanbieders kunnen zich bij de coöperatie aansluiten en de coöperatie coördineert de taken.

D66 is het nog steeds eens met het besluit van de raad van juni 2015, waarbij al wordt gesproken over een mogelijk coöperatief verband.

CDA: Waarom gaat SP op stoel van het college zitten? Raad gaat over “wat” en het college gaat over “hoe”.

SP: De SP wil ook over “hoe” meedenken. Het is een jaar geleden dat de raad het kaderbesluit heeft genomen. Tot nu toe echter nog geen terugkoppeling van het college, ondanks vragen aan het presidium.

Burgerbelang: Laten we wachten tot het college met een voorstel komt.

BewustZW: De tijd dringt en als er nog iets gezegd moet worden tegen het college, dan is dit een geschikt moment. Aan het college de vraag of een aantal elementen uit de motie kunnen worden meegenomen bij de uitwerking van de kaders.

College: Welke elementen? Als het gaat om aanscherpen van de kaders, dan prima. Maar graag concreet.

BewustZW: Er zijn ontwikkelingen in de markt die mogelijk kunnen leiden tot andere keuzes. Niet zo zeer inhoudelijk, maar wel over in welke vorm de huishoudelijke hulp in de markt wordt gezet.

VVD: Dit is bezwaarlijk. Graag een lijstje welke elementen dan moeten worden meegenomen. Dan kunnen we daarover een besluit nemen. Het gaat nu over algemeenheden en daar komen we niet verder mee.

Voorzitter eindigt deze discussie en vraagt of er nog andere onderwerpen besproken moeten worden.

CDA: In de kaders staat reeds dat de huishoudelijke hulp mogelijk coöperatief kan worden georganiseerd. Dat is niet nieuw. Wel dat de gemeente mensen in dienst gaat nemen. Als dat zo is, dan wil de CDA dat nu bespreken.

Voorzitter: Niemand steekt vinger op; daarmee nu geen onderwerp.

College: Waar werkt het college nu aan? Op basis van de kaders en juridische uitspraken werkt het college het plan uit. Daarbij kijken we welke vorm van aanbesteden het best past. Dat betekent niet Europees. We kijken wel na quasi-inbesteden; een ‘stichtingsvorm’. Dit willen we onderzoeken; kijken wat de voors en tegens zijn. Op dit moment lijkt deze optie kansrijk. Zo zijn er nog een aantal andere opties. Het college werkt hard aan de opdracht die de raad aan het college heeft gegeven. We zitten op koers en het college vraagt om vertrouwen. De vraag bij de uitwerking is niet of medewerkers in dienst kunnen komen van de gemeente. Wel of we binnen de kaders kan worden gewerkt. In de kaders zitten alle elementen die in de motie worden genoemd.

SP: De SP laat het college het werk doen en is razend benieuwd. De motie vraagt om niet te kiezen voor een aanbesteding en dat komt op hetzelfde neer als quasi-inbesteden. Ten Broeke proeft geen steun voor de motie, maar is wel blij met de discussie vanavond.

Stadspartij: Beslist de raad over de aanbesteding?

College: Nee, dat kan niet. De raad wordt geïnformeerd. Als de gemeenteraad vindt dat het college buiten de kaders gaat, dan kan de raad het college ter verantwoording roepen.

Voorzitter: Er zijn geen vragen meer en de motie is voldoende besproken. De voorzitter sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 12 september 2016 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 12-09-2016 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
C. Abbenhues
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Verworpen
Er zijn 5 stemmen voor en 22 stemmen tegen de motie uitgebracht.
Geen amendementen ingediend