Pagina delen

Motie: Hoogspanning ondergronds

Toelichting

Zie de bijlagen.

Behandeld in Forum van 11 januari 2021 Naar boven

Toelichting griffie

Het collegestuk Verkabelen hoogspanning Den Elterweg (link) is op 23 december 2020 ontvangen en als ter inzage liggend stuk beschikbaar gesteld. Het collegestuk kan desgewenst worden betrokken bij het Forum over de motie Hoogspanning ondergronds.

Raadsadviseur:

Datum 11-01-2021 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
videoconference
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.J.N. Müller
Griffier
N ten Bokkel
Genodigden
Aanwezig namens Naam
GroenLinksD. Logemann
SPM de Ridder
PvdAF.J.M. Heitling
BurgerbelangM.G.S. Siemes
D66Y.J.A. ten Holder
VVDM. Schriks
CDAG.H. Brunsveld
Stadspartij
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnie
Kies Lokaal Zutphen WarnsveldJ.D. Maarsen

Verslag van de vergadering

De voorzitter geeft het woord aan de 4 insprekers en na de mogelijkheid voor vragen aan de insprekers krijgen de indieners van de motie ruimte voor het verduidelijken ervan.

Zie de bijlage voor de inspreek reacties.

GroenLinks geeft aan dat de motie is ingediend omdat zij vindt dat er stappen gezet moeten worden in dit dossier. De partij is blij dat er nu een notitie van het college ligt waarin zij duidelijk heeft gemaakt wat zij wil bereiken. Omdat na het indienen van de motie er heel wat is gebeurd is het mogelijk dat deze nog wat moet worden aangepast. Meer dan 1000 inwoners zitten immers binnen de gevarenzone mbt het stralings gevaar. Zutphen staat in de top 10 van de risicolijst van het ministerie. Tot 2032 wordt door het rijk 80% van de verkabelingskosten vergoed.Het beoogd effect van de motie is om een duidelijke uitspraak van de raad te krijgen over hoe er verder wordt gegaan met die verkabeling.

GroenLinks wil voor 2032 het verkabelen afgerond hebben, het inschrijving voor het verkabelings programma en de aanmelding voor de lijst van Tennet geregeld hebben Al deze inspanning moet gericht zijn op mede financiering van derden met de provincie voorop. De raad moet hierbij duidelijk meegenomen worden in het proces.

GroenLinks geeft aan dat de deur bij de provincie open staat voor een financiële ondersteuning als Zutphen met een goed plan komt. De partij heeft geconstateerd dat een dergelijk plan er echter nog niet is en roept het college op er één te maken en dit vervolgens met de Provincie te bespreken.

Burgerbelang maant het college aan tot snelheid en verduidelijkt nog eens de risicoś die hoogspanningsleidingen kunnen opleveren middels de stralingen maar ook door het losraken van de kabels. De partij vindt veiligheid van het grootste belang.

VVD heeft de motie mede ingediend omdat de het rijk hiervoor 80% regeling heeft opgezet die eindig is. De partij maant daarom haast te maken met het indien van een goed plan waar de Provincie om vraagt.

CDA wil weten op welke termijn de gemeente zich uiterlijk moet aanmelden bij Tennet om op de wachtlijst te komen ?

De voorzitter geeft het woord aan het college om de gestelde vragen te beantwoorden.

Het college benadrukt dat gezondheid en veiligheid uiteraard voorop staan en dat het hele dossier allemaal wel erg lang duurt. Het college verduidelijkt dat de 20 % van de totale projectkosten altijd bij de lokale overheid terecht komen. Er is met de Provincie overlegt over het invullen van een plan, echter de eisen daarvoor betreffende woningbouw mag daar niet plaatsvinden. De optie energietransitie op deze locatie past volgens de RES niet. Tevens past een versterking van de natuur en het aanleggen van een klimaatpark ter plaatse niet binnen het provinciaal belang.

De gemeente moet met een substantieel plan komen wat de doelstelling van de provincie haalt. Echter de provincie is niet duidelijk genoeg in aan te geven wat zij belangrijk vindt. Zij legt het initiatief steeds bij de gemeente terwijl landelijk geacht wordt dat de Provincie en de gemeente hierin gezamenlijk optrekken. Uit de passieve houding van de provincie lijkt het wel of zij het gezondheidsbelang van de inwoners niet erkend en de gemeente maar aan haar lot over laat. Het college is enigszins gefrustreerd over de houding van de Provincie

Het college vraagt nu of de raad bereid is de 20% van de totale kosten te betalen om op de lijst van Tennet te komen. Tevens moeten keuzes gemaakt worden in hoe dat dan gefinancierd wordt. Gezien de vele gesprekken met de provincie verwacht het college dat de provincie niet mee financiert.

D66 geeft aan dat alleen een plan indienen bij de provincie hoeft toch geen probleem te zijn.

Het college geeft aan dat steeds niet duidelijk is hoe een dergelijk plan er dan moet uitzien dat een kans van slagen heeft. Wat we ook proberen alle initiatieven vallen niet binnen de doelstelling van de provincie of zijn niet groot genoeg aldus het college.

Het CDA wil weten wat de uiterlijke inschrijvingstermijn is om op de lijst van Tennet te komen.

Het college vermeldt dat tot nu toe alle initiatieven vanuit de gemeente worden afgewezen. De financieringsregeling loopt gewoon door, echter het is wel zaak om de Tennetlijst te komen zodat er een planning kan worden gemaakt over de voorbereiding van de verkabeling.

GroenLinks verduidelijkt nog eens dat er dus geen plan is ingediend maar dat er wel over onderdelen daarvan is gesproken.

Burgerbelang wil weten of er ook extern bij andere overheden en belanghebbende partijen informatie en ervaringen zijn opgehaald over dit onderwerp.

Het college geeft aan dat zij bij het platform hoogspanningsleidingen is aangesloten er dat er regelmatig contact met gemeenten in andere provincies met dezelfde problematiek. De gemeente heeft de Provincie gevraagd zich wat soepeler op te stellen om dit project los te kunnen trekken. Dit gezien het feit dat gezondheid en de veiligheid van bewoners altijd het belangrijkste moet zijn.

Echter duidelijk is dat de gemeente aan de lat staat voor de betaling en elke vorm van mede financiering is daarbij zeer wenselijk. Echter de raad moet nu een keer een keuze maken.

BewustZW geeft aan dat na alle moties over dit dossier de raad nu keuzes moet gaan maken. Wel vraagt zij om de motie van een dekking van de kosten te voorzien. Hierdoor zijn de financiële consequenties van een keuze dan ook meteen duidelijk.

D66 wil verduidelijking wat het terug betalen van kosten betekent als daarvoor de juiste instrumenten worden ingezet zoals in de motie is vermeld. Wie betaalt dan wie terug ? De partij wil weten of de lopende begroting van 2021 hiervoor wordt aangetast. De partij wil tevens weten welke infrastructurele projecten in 2022 geschrapt zullen worden om de kosten van de verkabeling te kunnen dekken.

GroenLinks geeft aan dat de motie op de onderdelen betreffende de financiële bijdrage moet worden aangepast. Hierbij wordt dan gesteld dat er geen opbrengsten vanuit de omwonenden wordt verwacht maar meer vanuit andere inkomsten bronnen zoals bijvoorbeeld zonnevelden.

De partij geeft aan dat de lopende begroting van 2021 met dit project zal wordt belast.

Het college geeft aan dat er nog 2 opties over zijn; We doen het niet of we doen het wel maar dan staan we als gemeente alleen aan de lat. Om de kosten te dekken zullen we dan keuzes moeten maken in wat we wel en niet voor dit project willen laten en ook in hoe we de financiering dan vorm willen geven. De raad zal hierin zsm keuzes moeten gaan maken.

De voorzitter concludeert uit de reacties van de raadsleden dat het onderwerp verder kan worden besproken in de raad waarna er een besluitvorming kan komen

Vervolgens sluit de voorzitter de vergadering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 25 januari 2021 (19:30 - 23:00) Naar boven

Datum 25-01-2021 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
videoconference
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
J.A. Vullings

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend