Pagina delen

Motie: Herplaatsen Wilhelminafontein

Toelichting

Zie de bijlage.

Behandeld in Forum van 19 juni 2017 Naar boven

Toelichting griffie

In de raadsvergadering op 22 mei 2017 is de motie 'Herplaatsen Wilhelminafontein' ingediend.

Artikel 3:32 lid 3 van het Reglement van Orde bepaalt dat een motie eerst in een forumvergadering wordt besproken, voordat de raad er een besluit over neemt. Als wordt geconcludeerd dat de motie voldoende is besproken en besluitrijp is, kan besluitvorming in de raad plaatsvinden.

Raadsadviseur: H Nijkamp

Datum 19-06-2017 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijken
Griffier
U Post
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM.G.S. Siemes
SPG.J.N. Müller
D66H. Brouwer
PvdAF.J.G.M. Manders
GroenLinksM.T.E. Westerik
StadspartijC.R.L. van Toor
VVD
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnieJ.J. Veenstra
BewustZWT. Marks
Lijst van VlietF. van Vliet
Fractie Pepers en Verwoort

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent het forum en heet iedereen welkom. Er zijn twee insprekers, dhr. Koskamp en dhr. Engelen.

De heer Koskamp wil graag dat de Wilhelminafontein een nieuwe plek krijgt op de Groenmarkt. Hij houdt een pleidooi daarvoor.

GroenLinks: Is daar geen terras?

De heer Koskamp: Nee.

Stadspartij: Is daar niet de waterput?

De heer Koskamp: Nee.

De heer Engelen dankt CDA en ChristenUnie voor het indienen van de motie. Hij stelt dat hij zo’n 700 à 800 medestanders heeft voor het terugplaatsen van de fontein, waaronder het Wijnhuisfonds. De fontein moet terug naar de oude plek op de Houtmarkt en dat kost € 52.000,-. Het college moet niet luisteren naar de ambtenaren. Er moet een comité uit de raad komen.

Het CDA geeft een toelichting op de motie. Dank aan de insprekers. De fontein is uit 1899 en heeft al op diverse plekken in de stad gestaan. Hij staat nu op een verdrietige locatie, dat kan elders veel mooier. Wij hebben veel suggesties gekregen over de nieuwe plek. Het leeft enorm in de samenleving. Wij willen graag een onderzoek naar een goede locatie voor de fontein. De motie gaat niet over de nieuwe plek, maar over de intentie om die te zoeken.

College: De raad heeft dit onderwerp bij het college neergelegd. We kijken nu naar goede plekken. We hebben gesprekken daarover. Het is een goede zaak dat de fontein op een geschikte plek komt.

Lijst Van Vliet: De burgers willen dat de fontein op een goede plek komt. Het college moet daarnaar luisteren. De burger wil duidelijkheid. Neem nu een besluit, het heeft al te lang geduurd.

ChristenUnie: Is de locatie van de fontein dus nu aan de orde?

College: Ja.

SP: De fontein heeft een lange geschiedenis. Hij is meerdere keren verplaatst. Hij hoort bij de geschiedenis van Zutphen. Kan hij niet in de tuin van het nieuwe museum geplaatst worden?

College: Dat nemen we mee in het onderzoek. De tuin is echter niet altijd open.

Lijst Van Vliet: De fontein past goed bij de Wilhelminaboom op het ’s Gravenhof.

ChristenUnie: Heeft u een tijdsplanning? Wij willen graag voor 1 december 2017 een reactie. Betaalt de gemeente de kosten of de samenleving?

College: Ik hoop dat gauw duidelijkheid komt over de kosten. We nemen dat mee in het onderzoek.

Stadspartij: Wij ondersteunen de motie. De fontein hoeft niet terug te komen op de Houtmarkt, want daar is al een fontein. Sinds wanneer bent u met het locatieonderzoek bezig?

College: Sinds januari 2017.

Stadspartij: Heeft u een planning?

College: Ik wil eind dit jaar het onderzoek afronden. Dat wordt wel lastig, want er zijn veel ontwikkelingen in de binnenstad, er speelt veel.

Burgerbelang: Poort van Zuid vinden wij een goede locatie. De fontein kan bv. op een sokkel in de Vispoortgracht geplaatst worden.

College: Dat is één van de plekken in het onderzoek.

PvdA: Wij steunen de motie. Wij pleiten er wel voor de huidige fontein op de Houtmarkt te laten staan.

D66: Wij vinden het een sympathieke motie. In welke staat is de fontein?

College: Uit het onderzoek blijkt of hij in goede staat is. Er moet wel iets aan gebeuren, weet ik nu al.

BewustZW: Ook wij steunen de motie. Is de motie echter nog wel nodig? Het college is toch al goed bezig?

CDA: Ja, wij vinden het toch nodig dat de motie er komt.

SP: Is de tuin van het museum een goede plek?

CDA: De tuin is vaak dicht, dat is een nadeel. Wat ons betreft hoeft nu niet expliciet een locatie genoemd te worden.

GroenLinks: Het is een sympathieke motie. We willen de huidige fontein op de Houtmarkt behouden.

Stadspartij: Ik vind het voldoende als het college toezegt voor een bepaalde datum met iets te komen.

College: Ik heb net toegezegd voor eind 2017 met een reactie te komen. Ik hoop dat dat lukt. Voor 1 december 2017 kom ik met de uitkomst van het locatieonderzoek.

CDA: Ik overleg met de andere indieners van de motie of we hem handhaven.

College: De ene plek is duurder dan de andere. Ik wil graag richtlijnen van de raad over de kosten.

BewustZW: Eind december bekijken we dat.

Lijst Van Vliet: Eerst moet de locatie bekend zijn, daarna bekijken we wat dat kost.

SP: De SP vindt sponsoring van de fontein uit den boze.

CDA: Wij vinden het lastig nu iets over de kosten te zeggen. Eerst de locatie, dan de kosten.

De voorzitter constateert dat er geen vragen meer zijn en sluit het forum.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Behandeld in Raad 3 juli 2017 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 03-07-2017 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend